Skip to main content

Nyemissionen i Sigma övertecknad

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2003 15:30 CEST

Sigmas företrädesemission om högst ca 102 Mkr har övertecknats.

- Det är glädjande med den starka uppslutning vi fått från Sigmas aktieägare. Emissionen ger Sigma en stabil och tillfredställande kapitalbas och ökar handlingsfriheten så att Sigma även framgent kan vara en av den svenska IT-konsultmarknadens starkaste aktörer, säger Sigmas VD Sune Nilsson.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier av serie A med 655.000 och antalet aktier av serie B med 37.205.564. Efter nyemissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till 56.790.846 kr och antalet aktier till 56.790.846, varav 982.500 aktier av serie A och 55.808.346 aktier av serie B. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel vid Stockholmsbörsens O-lista från och med den 3 juli 2003.

Sigma levererar lösningar och konsulttjänster inom IT-området som säkrar kundernas konkurrenskraft. Verksamheten utgår ifrån entreprenörsdrivna, nischade dotterbolag, som utvecklar tjänster och produkter i ett kundnära samarbete. Sigmas erbjudanden organiseras genom affärsområdena Business Solutions, IT Solutions och Information Solutions. Koncernen har cirka 800 medarbetare vid ett tjugotal dotterbolag i Sverige och tre andra länder. Sigma är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. www.sigma.se.

För ytterligare information, kontakta:

Sune Nilsson, VD Sigma AB (publ), tel. 0703-79 15 28
Lars Sundqvist, Ekonomichef, Sigma AB (publ), tel. 0703- 79 22 02