Skip to main content

Rapport från Sigmas årsstämma den 28 april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 09:38 CEST

Sigmas årsstämma den 28 april 2009 fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. I enlighet med styrelsens förslag fastställdes att utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2008 med 0,17 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är måndag 4 maj 2009 med utbetalning 7 maj 2009.

VD Håkan Karlsson föredrog verksamheten i Sigma samt kommenterade delårsrapporten som avlämnats tidigare samma dag.

Till ordinarie styrelseledamöter i Sigma omvaldes Konstantin Caliacmanis, Johan Glennmo, Sune Nilsson, Dan Olofsson och Christina Ramberg och nyvaldes Henrietta Hansson. Till styrelsesuppleanter nyvaldes de tidigare ordinarie styrelseledamöterna Göran Larsson och Gunder Lilius. Till styrelsens ordförande omvaldes Dan Olofsson.

Arvodet till styrelsen fastställdes att utgå med 100.000 kr vardera till av stämman valda styrelseledamöter som inte erhåller lön från bolaget (totalt 500.000 kr). Till envar av styrelsesuppleanterna utgår ett arvode om 10.000 kronor per ordinarie styrelsemöte som de deltar i, dock max 80.000 kronor. För arbete i revisionskommitté skall arvode utgå med 30.000 kronor till ordföranden i revisionskommitté samt med 20.000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionskommittén.

Till revisor i bolaget registrerade revisionsbolaget Deloitte AB med auktoriserade revisorn Jan Nilsson som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs av årsstämman.

Vidare beslöt bolagsstämman att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2009, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i kvartalsrapporten för tredje kvartalet. Valberedningen utser ordförande inom sig. Valberedningen skall ha de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.För ytterligare information, kontakta:

  • Håkan Karlsson, VD Sigma AB (publ), tel. 0703-79 20 00
  • Lars Sundqvist, Ekonomichef, Sigma AB (publ), tel. 0703- 79 22 02

 

Sigma är en ledande leverantör av tjänster inom IT, Management och Informationslogistik. Med nordiska kunder som bas levererar vi på en internationell marknad och fokuserar på funktionella åtaganden. Sigma är noterat på Stockholmsbörsen och har cirka 1200 medarbetare i nio länder. www.sigma.se