Skip to main content

Rapport från Sigmas bolagsstämma den 27 april 2006

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:40 CEST

Sigmas ordinarie bolagsstämma den 27 april 2006 fastställde moderbolagets och koncernens resultat och balansräkningar. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. I enlighet med styrelsens förslag fastställdes att utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2005 med 0,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är 3 maj 2006 med utbetalning 8 maj 2006.VD Sune Nilsson föredrog verksamheten i Sigma samt kommenterade delårsrapporten som avlämnats tidigare samma dag.Till styrelseledamöter i Sigma omvaldes Göran Larsson, Konstantin Caliacmanis, Gunder Lilius, Christina Ramberg, Sune Nilsson, Johan Glennmo och Dan Olofsson. Till ordförande valdes Dan Olofsson.Bolagsstämman beslöt anta en ny bolagsordning som ändrats på vissa punkter främst i syfte att nå överens-stämmelse med den nya aktiebolagslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2006.Bolagsstämman beslutade därutöver i enlighet med styrelsen förslag till bemyndiganden för styrelsen att emittera till sammanlagt 4.500.000 aktier serie B motsvarande ca 5,0 % av antalet aktier och ca 4,5 % av antalet röster. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv.Vidare beslöt bolagsstämman att uppdra till styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning baserat på ägandet i slutet av september månad 2006. Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Valberedningen sammansättning skall offentliggöras senast i kvartalsrapporten för tredje kvartalet. Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid 2007 års ordinarie bolagsstämma samt att föreslå arvode till stämmovalda ledamöter.För ytterligare information, kontakta:

Sune Nilsson, VD Sigma AB (publ), tel. 0703-79 15 28
Lars Sundqvist, Ekonomichef, Sigma AB (publ), tel. 0703- 79 22 02