Skip to main content

Sigma justerar offentligt bud på RKS

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 09:31 CEST

Styrelsen för Sigma AB (”Sigma”) har idag beslutat att justera det den 6 maj 2004 offentlig-gjorda erbjudandet till aktieägarna i och innehavarna av konvertibla skuldförbindelser utgiv-na av RKS AB (”RKS”)(”Erbjudandet”). Bakgrunden till justeringen är att det sedan Erbju-dandet offentliggjordes har framkommit att förutsättningar för att nå framgång med det ur-sprungliga Erbjudandet inte föreligger då Skandia Liv, som representerar mer än 10 procent av kapitalet i RKS, meddelat att man inte kommer att acceptera detta. Härigenom har det stått klart att villkoret om 90 procent anslutning i Erbjudandet inte kommer att kunna uppfyl-las. Justeringen innebär följande:

- För varje aktie av serie A i RKS erbjuds 1,05 nyemitterad aktie av serie A i Sigma alternativt 1,05 nyemitterad aktie av serie B i Sigma (ursprungligen 1,15 aktier av serie B i Sigma).
- För varje aktie av serie B i RKS erbjuds oförändrat 1,05 nyemitterad aktie av serie B i Sigma.

I övrigt gäller de villkor för Erbjudandet som angivits i Sigmas pressmeddelande från den 6 maj 2004.

Aktieägare, inklusive Skandia Liv, som tillsammans representerar 26,2 procent av kapitalet och 29,8 procent av röstetalet i RKS har förklarat sig positiva till det justerade Erbjudandet.

För Sigma innebär justeringen en marginellt lägre utspädning än tidigare då maximalt
17 583 951 nyemitterade aktier (varav högst 350 637 nyemitterade aktier av serie A) kan komma att utges, jämfört med maximalt 17 617 345 aktier under det ursprungliga Erbjudan-det.

Malmö den 14 maj 2004
Sigma AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Sune Nilsson, VD i Sigma, tel 0703-79 15 28
Lars Sundqvist, CFO i Sigma, tel 0703-79 22 02

Sigma levererar IT-lösningar och konsulttjänster till utvecklingsintensiva kunder. Verksam-heten utgår ifrån entreprenörsdrivna, nischade dotterbolag, vilka organiseras i affärsområ-dena Business Solutions, IT Solutions och Information Solutions. Koncernen har cirka 700 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland och Schweiz. Sigma är noterat på Stockholms-börsens O-lista.