Skip to main content

Sigmas åter i tillväxt - resultat och marginal ökar

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 08:45 CEST

Utdrag ur delårsrapport januari – september 2004

(En fullständig rapport kan rekvireras från bolaget eller hämtas på Sigmas hemsida www.sigma.se)

Sigmas åter i tillväxt - resultat och marginal ökar

Omsättningen för perioden var 592 mkr (538) och för tredje kvartalet var den 200 mkr (153).

Resultatet (EBITA) för perioden var 26,6 mkr (-11,5) motsvarande en marginal på 4,5 % (-2,1). För tredje kvartalet var motsvarande siffror 9,4 mkr (-9,3) respektive 4,7 % (-6,1).

Resultatet efter finansiella poster var -1,3 mkr (-50,1) och efter skatt -13,6 mkr (-47,7). Resultat per aktie uppgår till -0,18 kr per aktie (-1,36). Kompletterande information: Med de redovisningsregler som gäller från januari 2005 uppgår resultat efter finansiella poster till 23,2 mkr, per aktie 0,15 kr.

Kassaflödet i rörelsen uppgick till 27,4 mkr (-9,7). Även det tredje kvartalet visade positivt kassaflöde med 5,0 (-18,3), trots utbetalningar av semesterlöner.

Integration av RKS har fungerat väl.

Strategiskt samarbete med indiska Wipro inlett i syfte att erbjuda lågkostnadsproduktion.

Tidigare lämnad prognos om ett EBITA-resultat överstigande 40 mkr kvarstår.

Kommentarer till utvecklingen

Den positiva inledningen på året fortsätter och orderingången är god. Resultatet i det tredje kvartalet motsvarar bolagets interna förväntningar. Det tredje kvartalet är alltid ett mycket splittrat kvartal med sämre resultat i juli på grund av semesterperioden, en återhämtning i augusti och en stark avslutning i september.

Kassaflödet var positivt. Sigmas verksamhetsår präglas av ett tredje kvartal med belastning av stora utbetalningar av semesterlöner, samtidigt som semesterperioden innebär lägre fakturering. Det medför att den disponibla likviditeten är som lägst i vid kvartalsskiftet i september. Det är värt att notera att kassaflödet var positivt också i det tredje kvartalet.

Koncernens resultat (EBITA) för tre kvartal 2004 uppgår till 26,6 mkr (-11,5). Resultatet har belastats med en realisationsförlust på 1,9 mkr samt rörelseförluster i avvecklade och försålda bolag med sammanlagt 9,2 mkr.

Andelen uppdrag med funktionsåtagande, inom Sigma benämnt Functional Sourcing, fortsätter att öka, liksom faktureringen till Sigmas större ramavtalskunder. Omfattningen av underkonsulter har ökat inom Sigma. I många fall kopplat till kundernas krav att arbeta med etablerade ramavtalsleverantörer, men med behov av specifik kompetens för uppdrag som någon mindre nischleverantör tillhandahåller. Målsättningen är att även underkonsultuppdrag skall ha samma rörelsemarginal som egna uppdrag men avvikelser förekommer.

Utveckling per affärsområde
Omsättning
Resultat

EBITA **)
Marginal

EBITA %
Anställda vid utgången av perioden

Business Solutions
187,8 (220,8)
7,2 (3,0)
3,8 (1,4)
187 (260)

IT Solutions
299,9 (229,4)
15,2 (-10,7)
5,1 (-4,7)
469 (325)

Information Solutions
108,9 (93,1)
15,9 (7,4)
14,6 (8,0)
174 (144)

Övriga verksamheter *)
15,3 (16,9)
-11,7 (-11,2)

5 (6)

Elimineringar
-19,5 (-37,2)

SUMMA
592,4 (538,5)
26,6 (-11,5)
4,5 (-2,1)
834 (735)


*) Avser moderbolag med -7,5 mkr (-5,0) samt övriga ej rörelsedrivande och avvecklade verksamheter. Den realisationsförlust på försäljning av bolag som uppstår med 1,9 mkr ingår också i detta resultat.

**) Resultat EBITA avser resultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster. I EBITA-resultatet inkluderas avskrivning på övriga immateriella anläggningstillgångar.

Business Solutions

Resultatmarginalen (EBITA) i verksamhetsområde affärssystem är fortsatt god. De nya förvärvade enheterna visar god utveckling. Strategiskt är affärssystem ett expansionsområde för Sigma.

Verksamhetsområde strategi & kommunikation har en ojämn efterfrågan i Sverige över tiden mellan olika perioder. Totalt sett är dock verksamheten lönsam. I Danmark utvecklas verksamheten enligt plan med väsentligt bättre resultat än föregående år.

IT Solutions

Utvecklingen i affärsområdet är mycket stabil med en resultatmarginal på överstigande 5 %, såväl ackumulerat som under det tredje kvartalet. Föregående år redovisade affärsområdet en förlust. Vändningen i resultat beror framför allt på effekter av tidigare genomförda åtgärder, men också på en mer stabil marknadssituation med god efterfrågan. Under det tredje kvartalet har verksamheten i Örnsköldsvik sålts.

Information Solutions

Resultatet i affärsområdet är i det närmaste fördubblat, såväl i kronor som marginal jämfört med föregående år. Rekryteringar sker löpande inom affärsområdet. Bara under det senaste kvartalet har 16 personer rekryterats netto. Verksamheten kännetecknas av långa uppdrag, ofta med hela funktionsåtaganden, som ger en stabilitet i verksamheten.

Marknadsutveckling

Efterfrågan har ökat markant de senaste 12 månaderna främst från större industrikoncerner. Med den omstrukturering som skett bland IT-konsultföretagen är marknaden mer balanserad i dagsläget. Projektkaraktären har också ändrats det senaste året med ökad efterfrågan på intäktsdrivande projekt såsom nyutveckling av tjänster och produkter, jämfört med effektiviseringsprojekt som varit drivande under några år.

Den ökade efterfrågan möjliggör prishöjningar vid nyteckning eller förlängning av uppdrag och avtal.

De stora förändringar som Sigma har genomfört de senaste åren, visar nu resultat. Sigma är åter i en organisk tillväxtfas och härtill har under året två förvärv gjorts, RKS och IPM. Förändringar har också genomförts så att Sigma idag är ett mer renodlat konsultföretag utan större utveckling av egna programvaror eller försäljning av hårdvara. Advantum ®m Bison och Guda är dock några egenutvecklade applikationer avses vidareutvecklas såsom tidigare.

Omsättning och resultat januari till september

Omsättningen ökade med 10 % till 592,4 mkr (538,5. Den organiska tillväxten mätt i fakturering på egna konsulter uppgår till 3,5 % under årets första nio månader. Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick under året till 26,6 mkr (-11,5), motsvarande en marginal på 4,5 % (-2,1). Fem verksamheter har upphört i Sigma genom bland annat försäljning. Tillsammans har dessa genererat rörelseförluster på 9,2 mkr exklusive realisationsresultat. Kvarvarande bolag, inklusive moderbolaget, har genererat ett EBITA-resultat om 35,9 mkr vilket motsvarar en marginal på 6,5 %.

För det tredje kvartalet uppgick EBITA-resultatet till 9,3 mkr.

Nya redovisningsprinciper (IFRS) kommer att införas 2005 vilket innebär för Sigma att planenliga avskrivningar på goodwill upphör. Om dessa regler hade varit tillämpliga redan nu hade detta påverkat resultat efter skatt för första halvåret positivt med 24,5 mkr motsvarande 0,33 kr per aktie.

Prognos 2004
Sigmas goda utveckling fortsätter. Orderingången är stark och beläggningsgraden ökar.
Den tidigare lämnade prognosen att EBITA-resultatet kommer att överstiga 40 mkr kvarstår.

Göteborg den 27 oktober 2004
Sigma AB (publ)

(Org. nr 556347-5440)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Sune Nilsson, VD, Sigma AB (publ), Tel. 031-335 67 15, mobil 0703-79 15 28, e-post: sune.nilsson@sigma.se
eller Lars Sundqvist, Ekonomichef, Sigma AB (publ), Tel. 031-335 67 16,
mobil 0703-79 22 02,e-post:lars.sundqvist@sigma.se

En videopresentation med VD Sune Nilsson kring rapporten kommer att finnas tillgänglig på Sigmas hemsida www.sigma.se från klockan 11.30.