Skip to main content

Utdrag ur delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 09:14 CEST

Effektiviseringar ökar successivt rullande 12 månaders resultat - nyemission har stärkt Sigmas kapitalbas

· Resultat första halvåret (EBITA) -2,2 mkr (-11,4). Här ingår
kostnader för åtgärder med ca 10 mkr (6).
· Rullande 12 månaders resultat (EBITA) 9,9 mkr (-33,0)
· Resultat första halvåret efter finansiella poster var -22,5 mkr (-55,5).
· Positivt kassaflöde i rörelsen om 8,6 mkr (-3,2).
· Avvaktande efterfrågan i väntan på EMU-omröstning.
· Prognos helår kvarstår: Ett väsentligt bättre resultat (EBITA) än föregående år (0,7 mkr).

Kommentarer till marknadsutvecklingen
Efterfrågan är fortsatt mycket ojämn mellan segment och regioner i Sigma. Inom affärssystem är utvecklingen fortsatt god. Efterfrågan på generella IT-tjänster har varit något svagare än väntat under det andra kvartalet. Sigmas bedömning är att detta hänger samman med den förestående EMU-omröstningen där kundföretagen vill se utfallet innan nya projekt initieras. Marknaden i norra Sverige med flera offentliga myndigheter har haft en återhämtning efter en längre period med svag efterfrågan. Övriga segment har en oförändrad situation. Inledningen på det tredje kvartalet bedöms bli i nivå med det andra kvartalet medan en ökad efterfrågan bedöms komma under den senare delen med bättre efterfrågan i det fjärde kvartalet. Resultaten beräknas successivt förbättras genom att kostnader för effektiviseringar upphör under året.

Omsättning och resultat januari till juni - kommentar till utvecklingen Omsättningen uppgick till 385,6 mkr (632,6). Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till -2,2 mkr (-11,4). Omsättningen är väsentligt lägre innevarande år beroende på de försäljningar av bolag och avvecklingar av verksamheter som skedde under andra halvåret 2002. Inga poster av jämförelsestörande karaktär redovisas utan de åtgärder som genomförts belastar rörelsens kostnader löpande och uppgår till ca 10 mkr (6)

Resultat per affärsområde januari-juni

Affärsområde Andel av Omsättning Anställda Resultat Marginal
koncernens vid EBITA **) EBITA %
Omsättning utgången
av
perioden
Business 41 % 157,6 271 3,4 2,2
Solutions (163,2) (291) (6,7) (4,1)

IT Solutions 42 % 163,7 337 -2,1 -1,3
(180,1) (363) (10,3) (5,7)

Information 17 % 67,4 144 5,4 8,1
Solutions (70,1) (152) (7,6) (10,8)

Övriga 3 % 11,8 8 -8,9 -76,3
verksamheter*) (247,4) (285) (-36,0) (-14,5)

Elimineringar -3 % -15,1
(-28,2)

SUMMA 100 % 385,4 760 -2,2 -0,6
(632,6) (1 091) (-11,4) (-1,8)

*) Avser försålda och avvecklade verksamheter samt moderbolag och koncerngemensamma kostnader om 4,8 mkr (5,4).
**) Resultat EBITA avser resultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster

Göteborg den 21 augusti 2003
Sigma AB (publ), Styrelsen

En telefonkonferens med presentation av denna rapport hålls 10.00 på 08-5052 0114 med bilder på www.genesysrichmedia.com/te_slides/sigma/030821

En fullständig rapport kan hämtas på Sigmas hemsida www.sigma.se

För ytterligare information kontakta:
Sune Nilsson, VD, Sigma AB (publ), tel. 031-335 67 15,
mobil 0703-79 15 28, e-post: sune.nilsson@sigma.se

Lars Sundqvist, CFO, Sigma AB (publ), tel. 031-335 67 16,
mobil 0703-79 22 02, e-post: lars.sundqvist@sigma.se