Skip to main content

Utdrag ur delårsrapport januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 12:00 CET

Sigma tar kostnader i syfte att stärka 2004

* Omsättningen för årets första nio månader var 538,5 mkr (881,5).
Justerat för sålda enheter var motsvarande omsättning föregående år
548,3 mkr.
* Resultat efter skatt var -47,7 (-120,1) mkr vilket motsvarar -1,23
kr per aktie (-6,35). Av- och nedskrivningar på goodwill ingår med 31
mkr (31).
* Resultat (EBITA) nio månader var -11,5 mkr (-10,5). Här ingår
kostnader för åtgärder med ca 18 mkr (6), varav ca 8 mkr i det tredje
kvartalet.
* Kassaflöde i rörelsen uppgick till -9,7 mkr (-26,9).
* Prognos helår justeras: Ett resultat (EBITA) lägre än föregående år
(0,7 mkr).

Kommentarer till utvecklingen
Orderingången under hösten tar normalt fart under augusti. Innevarande
höst har kunderna varit avvaktande med beslut vilket har en negativ
effekt på resultatutvecklingen och prognoserna för andra halvåret.
Prospektläget är fortsatt gott men kunder har nyligen indikerat att
projekt senareläggs och i några fall även stoppats. Detta berör främst
affärsområde IT-Solutions samt verksamhetssystem för kommun & landsting.
Svag efterfrågan på strategitjänster medför att beslut fattats om att
avveckla den svenska strategiverksamheten. I kombination med att Sigma
valt att ta kostnader i effektiviseringssyfte resulterar detta i ett
lägre resultat under hösten med förbättrade möjligheter för 2004.
Flera av Sigmas verksamheter har dock en god efterfrågan så som
affärssystem och informationslösningar.

Business Solutions
Utvecklingen inom affärssystem är fortsatt stark. Uppdragen handlar
oftast om att anpassa ett redan installerat system. Efterfrågan finns
också kring flödes- och processanalyser kopplade till olika
affärssystem. Marknaden för systemintegration visar också en stabilitet.
Strategi & kommunikation visar en blandad bild där strategiverksamheten
i Sverige i princip har obefintlig efterfrågan och verksamheten
avvecklas under året. Verksamhetssystem till kommuner & landsting har
ett sämre resultat jämfört med föregående år. Flera av dessa kunder har
uppskjutit investeringar i licenser, vilket negativt påverkar Sigmas
verksamhet inom detta område, som traditionellt har haft en stark
avslutning på året. Det samlade resultatet EBITA för affärsområdet var
3,0 mkr (12,0) där merparten av försämringen jämfört med föregående år
är relaterad till verksamhetssystem för kommuner & landsting.

IT Solutions
Inom detta segment har den största marknadsförändringen skett sedan
konjunkturen försämrades för ett par år sedan. Under innevarande år har
konkurrensen ökat från etablerade konsultföretag samtidigt som mindre
konsultföretag har svårare att få kontrakt utan ramavtal. Andelen korta
uppdrag har ökat vilket påverkat lönsamheten negativt. Ett större
projekt i den schweiziska verksamheten avbröts under det tredje
kvartalet vilket också belastar resultatet. EBITA-resultatet under årets
första nio månader uppgår till -10,7 mkr (6,9). Affärsområdet har
drabbats mest av den prispress som förekommit. Av årets resultat avser
kostnader för omstrukturering ca 8,0 mkr.

Information Solutions
Affärsområdet visar fortsatt en god utveckling. Marginalen för EBITA-
resultatet är 8,0 % (10,1) för årets första nio månader. Verksamheten
kännetecknas av långa uppdrag, ofta med hela funktionsåtaganden.
Sigmas egenutvecklade produkt advantum® som har utvecklats under tre år
börjar nu generera positiva resultat. Order- och prospektläget för
produkten ser lovande ut. Externa bedömare indikerar att produkten har
en stor potential, inte minst internationellt. Framförallt finns stort
intresse från utländska partners kring den nyutvecklade modulen till
företag inom Life Science. Bland kunderna finns flera stora och välkända
internationella företag.

Marknadsutveckling
Långa kundrelationer med kunskap om kundens verksamhet är en viktig
faktor för beslutet om vilken leverantör som får uppdrag då startfasen
kan kortas och därmed totalkostnaden. En avgörande faktor för nya
uppdrag är alternativa lösningar med mervärden för kunden utöver den
specifikt efterfrågade tjänsten.
Beslutsprocessen är fortsatt lång hos kunderna samtidigt som det är en
kort framförhållning i planerings-processen. Från beslut till
projektstart handlar det ofta om dagar då kunden antar att resurser
finns tillgängliga. Framförhållningen på specialistkompetenser är
längre.
Det är svårbedömt när en genomgående förbättring av marknaden sker.
Sigma utgår dock från oförändrad marknad under den närmaste perioden och
baserar verksamheten år 2004 på oförändrad volym och tar kostnader under
hösten. Detta leder till förlust under Q3 och lägre vinst (EBITA) under
Q4 jämfört med tidigare prognoser.

Omsättning och resultat januari till september
Omsättningen uppgick till 538,5 mkr (881,5). Justerat för sålda enheter
var motsvarande omsättning föregående år 548,3 mkr.
Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till -11,5 mkr (-
10,5). EBITA-resultatet belastas löpande för kostnader för
personalminskningar med 18 mkr (6). Dessa kostnader minskar successivt
under kommande kvartal. I resultatet ingår också kostnader för inköp av
datorer för utvecklingsarbete och andra inventarier med kortare
livslängd än tre år uppgående till 5,0 mkr (6,6). Resultat före
finansiella poster uppgår till -42,5 mkr (-116,8) inklusive kostnader
för avskrivning och nedskrivning av goodwill med -31,1 mkr (-30,6) som
inte är kassaflödespåverkande, varav 8,3 mkr redovisas som
jämförelsestörande post och avser goodwillnedskrivning. Föregående år
redovisades jämförelsestörande poster med -81,5 mkr hänförliga till
bolagsförsäljningar och avvecklingar.
EBITA-resultatet under det tredje kvartalet uppgick till -9,3 mkr (1,0).
I resultatet ingår kostnader för uppsägningar av personal med 8,0 mkr
(0).

Prognos 2003
Tidigare lämnad prognos revideras. Den svaga inledningen på hösten
påverkar koncernens resultat för hela kalenderåret som därmed blir sämre
än tidigare angivits. Orsakerna är att den traditionellt starka
försäljningen av licenser i slutet av året till den offentliga sektorn
bedöms bli lägre än tidigare år samt nyligen stoppade projekt och
beslutad avveckling av strategiverksamheten i Sverige. Genomförda
åtgärder som hittills belastat årets resultat med ca 18 mkr kommer att
ge förutsättningar för en positiv resultatutveckling 2004.
Prognosen (EBITA) för 2003 bedöms bli lägre än 2002 års nivå (0,7 mkr).

Göteborg den 29 oktober 2003
Sigma AB (publ), Styrelsen

En fullständig rapport kan rekvireras från bolaget eller hämtas på
Sigmas hemsida www.sigma.se

För ytterligare information kontakta:
Sune Nilsson, VD, Sigma AB (publ), Tel. 031-335 67 15, mobil 0703-79 15 28,
e-post: sune.nilsson@sigma.se
eller Lars Sundqvist, Ekonomichef, Sigma AB (publ), Tel. 031-335 67 16,
mobil 0703-79 22 02,
e-post: lars.sundqvist@sigma.se

En telefonkonferens med presentation av denna rapport hålls 10.00 på
08-5052 0114 med bilder på
http://www.genesysrichmedia.com/te_slides/sigma/031029