Skip to main content

Budget i balans år 2009

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 10:31 CET

-Ja, att budgeten är i balans, det vågar vi påstå när underskottet är mindre än 0,1 procent av den totala omsättningen, säger Gunilla Åström, socialnämndens ordförande. Socialnämndens årsbokslut för 2009 blev -1,2 miljoner kronor av en budget på 1 600 miljoner kronor.

Jämfört med tidigare år är detta en tydlig förbättring. Socialnämnden har däremot inte lyckats generera ett överskott enligt kommunfullmäktiges beslut i april 2009.

Socialnämndens nettokostnader har ökat med 68 mnkr vilket lett till att nämndens verksamheter ökat sin andel av kommunens totala skatteintäkter. Andelen har stigit från 39,1 till 40,2 procent.

Kostnader för arbetskraft som är den i särklass största kostnadsposten är cirka 45 mnkr högre jämfört med 2008, vilket motsvarar en ökning på 3,8 procent. Löneökningarna utgör omkring 3,7 procent vilket innebär att nämnden klarat stora delar av sina volymökningar genom omfördelning och effektivisering.

De största volymökningarna har skett inom handikappomsorgen som främst ökat sin verksamhet för boende och daglig verksamhet. Äldreomsorgen öppnade äldreboendet Ömheten på Morö Backe med 60 nya lägenheter. I samband med det stängdes äldreboendet Vidar med nio platser. Samtidigt har arbetet i Lövånger fortsatt med omvandling av äldreboendeplatser till seniorboenden (totalt ska 36 platser omvandlas).

Övriga kostnader har ökat med 45 mnkr. Det är en ovanligt stor ökning som till största delen beror på ökade kostnader för försörjningsstöd (nästan 15 mnkr). Kostnaden för behandlingshemsplaceringar har ökat med över 7 mnkr och kostnader för utskrivningsklara har stigit med nästan 3 mnkr. Andra kostnader som stigit är hyror, färdtjänst, IT, kundtjänst, m.m.

På grund av läget i kommunens ekonomi beslutade kommunfullmäktige i april 2009 om att samtliga nämnder skulle generera överskott utifrån att priserna sjönk. Socialnämnden fick krav på sig att generera 8,9 mnkr i plusresultat. Eventuellt sjunkande priser har inte påverkat socialnämndens kostnader.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715