Skip to main content

Enkät visar på fortsatt nöjda brukare

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 11:17 CET

På den övergripande frågan ”Hur nöjd är du med verksamheten i stort?” svarar 95 procent av de som svarat att de är ”Mycket nöjda” (47 %) eller ”Ganska nöjda” (48 %). De allra flesta upplever att de får hjälp på ett tryggt och säkert sätt, att de får den hjälp de har fått löfte om och att vår personal har tillräckliga kunskaper för sitt arbete. I jämförelse med samarbetskommunerna (Umeå, Gotland, Ljusdal, Mölndal, Sundsvall, Vindeln och Vännäs) är resultatet gott.

Brukarundersökningen genomförs vart annat år. 5 070 enkäter har skickats eller delats ut till brukare inom socialkontorets samtliga verksamhetsområden. Svarsfrekvensen var 62 procent (3 128 svar), vilket är något högre än genomsnittet i samarbetskommunerna.

Tanken med enkäten är att mäta brukarnas upplevelser av de insatser eller den vård, service och omsorg som ges, och den utgår från socialnämndens mål för verksamheten. Ambitionen är att få viktig information om hur brukarna upplever mötet med sina utförare inom socialtjänsten, och därmed vägledning om hur vi kan förbättra oss.

Resultaten visar att brukarna är mest nöjda med vår kompetens. Områden vi kan förbättra är till exempel hur man lämnar synpunkter och klagomål samt hur man kan nå specifika personer i verksamheten.  

Enkätsvaren ligger till grund för arbetet med ständiga förbättringar av verksamheten. Socialkontorets chefer har i uppdrag att återrapportera hur resultaten i undersökningen påverkar verksamheten. Brukare och övriga kommunmedborgare ska få information om det fortsatta arbetet.

För mer information, kontakta

Christer Marklund, utredningsledare,  073-045 86 88

Kenneth Fahlesson (s), socialnämndens vice ordförande, 070-346 05 03
Anette Lindgren (m), ledamot socialnämnden, 070-659 10 85
Samuel Lundqvist, chefscontroller, socialkontoret, 070-371 19 58

Helena Delborn, informatör socialkontoret, 070-374 77 04

 

Bifogade filer

PDF-dokument