Skip to main content

Ensamkommande flyktingbarn stannar i Skellefteå

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 10:28 CET

Skellefteå kommun har idag avtal med Migrationsverket om 52 platser för ensamkommande flyktingbarn. En genomgång har gjorts av dessa ungdomars situation efter utflyttning från grupphemmen. Resultatet visar att en majoritet av de ensamkommande barnen väljer att stanna kvar i Skellefteå efter att man fyllt arton år. Flertalet av dessa studerar eller arbetar. Sedan 2003 har 118 barn med permanent uppehålls tillstånd bott i boendena i Skellefteå kommun.

De 52 platserna är fördelade på sex olika boenden där två boenden, Falmarksgården och Origo, tar emot asylsökande barn. Ankaret, Norrskenet och Tellus arbetar med barn som beviljats permanent uppehållstillstånd (PUT), samt Argos som tar emot både asylsökande och barn med PUT.

När barnen fyllt 18 år finns 18+verksamheten som fyller ungdomarnas behov av små och stora insatser efter utflyttning och hjälper även unga vuxna som kommit hit på andra vägar än som ensamkommande flyktingbarn.

Uppläggningen av Skellefteås mottagande kan beskrivas i form av en trappstegsmodell:

  • Första steget är att man kommer som asylsökande från ett ankomstboende till något av våra asylboenden. Från första dagen arbetar vi med barnet utifrån utgångspunkten att barnet får PUT. Det innebär att man jobbar för att barnet snabbt ska in i skolan, få en aktiv fritid, få stöd med läxor, en god introduktion i det svenska samhället, hjälp med ADL m.m.
  • Andra steget innebär att när barnet får PUT flyttar det till Ankaret eller Norrskenet för att stärka barnet ytterligare .
  • Tredje trappsteget är Tellus där barnen tränas inför det egna boendet. Barnen har ansvar för sin egen ekonomi fullt ut. Det innebär att man köper och lagar sin egen mat i en lägenhet som man delar med en annan i samma situation. Man får samtidigt stöd från Tellus personal med läxläsning, samtalsstöd m.m.
  • När barnen fyllt 18 år, och i juridisk mening är vuxna, flyttar den unge vuxne till egen lägenhet i Skellefteå kommun. Finns det då behov av fortsatt stöd, som kan handla om stöd av olika dignitet, kopplas 18+ verksamheten in. I 18+ verksamheten är även andra asylsökande i åldern 18 - 20 år välkomna om man har behov av insatserna som erbjuds inom verksamheten.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715