Skip to main content

Fokus på folkhälsan

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 11:12 CET

Folkhälsorådet har uppmanat nämnderna att lyfta frågan om hur de hanterat de prioriterade områdena i det folkhälsopolitiska programmet. Folkhälsorådet önskar också att nämnderna ser över på vilket sätt de folkhälsopolitiska målen spelat en roll i arbetet med styrkort och budget för 2011. Nämnderna inbjuds också att lämna önskemål på prioriterade målområden.

Det folkhälsopolitiska programmet omfattar 11 målområden. För 2010-2011 har följande prioriterats: Delaktighet och inflytande i samhället, Ekonomisk och social trygghet, Trygga och goda uppväxtvillkor, Ökad fysisk aktivitet och Goda matvanor och säkra livsmedel

Som nytt prioriterat målområdet för 2012 föreslår socialnämnden mål 11: minskat bruk av tobak, alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade skador av överdrivet spelande.

 Här följer några exempel insatser inom socialkontorets olika avdelningar under året.

 Mål 1 – Delaktighet och inflytande i samhället

 • Kundtjänst innebär fortsatt en stor förändring för medborgarna. Alla samtal tas nu om hand inom utlovade tre dagar – statistik visar att svarstiden för Individ- och familjeomsorgen (IFO) under 2010 ligger inom en dag.
 • Brukarenkäten som genomfördes under hösten 2010 har utökats till att omfatta alla förvaltningens verksamheter.
 • Arbetet med uppsökande hembesök hos äldre har pågått sedan 2008. Personalen i uppsökande hembesök ger den äldre medborgaren information om hur bland annat den kommunala servicen fungerar.

 Mål 2 – Ekonomisk och social trygghet

 • Arbetsmarknadstorget är en ny satsning som tillkommit under 2010 med projektmedel från Samordningsförbundet. Samordningsförbundet är en fristående juridisk person gemensamt bildad av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting. Projektet ska öka ungdomars möjlighet till egen försörjning och förkorta deras tid som bidragsberoende.
 • Projektet ”En hjälpande hand” startade under 2009 och har idag 25 besökare (en frivillig person som besöker en person som kontaktat ”En hjälpande hand” och önskat få besök). Projektet drivs idag via en förening som startats med visst stöd av äldreomsorgen.

 Mål 3 – Trygga och goda uppväxtvillkor

 • Från 2010-04-01 görs alla barnutredningar vid Individ- och familjeomsorgen enligt metoden BBIC för att sätta Barns Behov I Centrum.
 • Centrum för kvinnofrid fungerar som en sambandscentral för all social problematik som rör våldsfrågor. Individuella insatser med stödsamtal och gruppverksamhet kan erbjudas både till våldsutsatta kvinnor och till barn som bevittnat våld.
 • Satsningen på ”Skol-FAM” är ett led i att stödja familjehemsplacerade barns skolgång då forskning visat att deras utbildningsnivå ofta är lägre än normalpopulationen. 

 Mål 9 – Ökad fysisk aktivitet

 • På särskilda boenden fortsatte prioriteringen av gymnastikgrupper ledda av sjukgymnast.  Under 2011 kommer gymnastikgrupperna på äldreboendena att drivas vidare av den egna personalen i respektive boende. 

 Mål 10 – Goda matvanor och säkra livsmedel

 • Kommunens krav på livsmedel beaktas när grupphemmen för ensamkommande flyktingbarn gör sina inköp av livsmedel.
 • Fortsatt satsning på utbildning i livsmedelshygien och egenkontroll.

För mer information, kontakta

Kenneth Fahlesson (s), socialnämndens vice ordförande, 070-346 05 03
Anette Lindgren (m), ledamot socialnämnden, 070-659 10 85
Samuel Lundqvist, chefscontroller, socialkontoret, 070-371 19 58

Helena Delborn, informatör socialkontoret, 070-374 77 04