Skip to main content

KPR vill till KS

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 10:10 CET

Ett medborgarförslag har lämnats in där det föreslås att kommunala pensionärsrådets (KPR) reglemente ska ändras så att KPR organiseras under kommunstyrelsen (KS) istället för under socialnämnden. Socialnämnden vill att förslaget går på remiss till fler nämnder.

Idag har KPR liksom kommunala handikapprådet (KHR) två möten per år med kommunalrådet. Socialnämnden vill i sitt yttrande över medborgarförslaget uppmärksamma KS på den organisation som KHR har idag. Den organisationen innebär att ordförande, alternativt ordinarie ledamot, för de nämnder som har frågor som är viktiga för personer med funktionshinder är ordinarie ledamöter i KHR, tillsammans med representanter från KS. Socialnämnden menar att detta också vore en möjlighet för KPR. Detta skulle innebära att t.ex. ordförande för byggnadsnämnden, tekniska nämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden och eventuellt överförmyndarnämnden har en ordinarie plats i KPR för att löpande informera och lyssna in frågor från KPR samt lyfta det som ska gå som remiss till KPR. Med anledning av att socialnämnden ser denna möjlighet anser nämnden att denna fråga ska gå på remiss till fler nämnder exemplifierade ovan.

Det föreslås även att KPR ska få möjlighet till samråd och överläggningar med samtliga nämnder och styrelser i frågor som rör äldre. Idag är KPR referensorgan till socialnämnden.

För mer information
Agneta Hansson (V), socialnämndens vice ordförande, 070-6057718
Kenneth Fahlesson (S), ledamot socialnämnden, 0915-230 71
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715