Skip to main content

Månadsrapport mars 2009 och besparingsförslag

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 16:58 CEST

Socialkontoret redovisar per den sista mars en årsprognos som pekar mot ett minusresultat på 17,8 miljoner kronor dessutom ska socialkontoret ha kvar 8,9 miljoner kronor vid årets slut. Totalt måste därför socialkontoret spara in 26,7 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer ytterligare ett underskott på 11 miljoner kronor för försörjningsstödet. Socialkontorets totala budget är 1,6 miljarder kronor.

Som socialkontoret tidigare redovisat stiger försörjningsstödet dramatiskt på grund av rådande konjunktur. Trots en utökad budget med 11 mnkr för 2009 pekar årsprognosen för försörjningsstödet mot ett överskridande på 11 mnkr. Socialnämnden föreslog därför kommunfullmäktige (SN 2009-03-26 § 38) att 2009 års överskjutande kostnader för försörjningsstöd skulle få täckas i 2009 års bokslut och därmed inte tränga undan annan social verksamhet. Socialnämnden väntar på besked från kommunfullmäktige i denna fråga.

Kostnaderna har också ökat för socialkontoret beroende på ökade behov inom handikappomsorgen, svårigheter att nå budgeterad nivå inom hemtjänsten, färdtjänst, utskrivningsklara personer på lasarettet med kommunalt betalningsansvar, m.m.

För att återställa en ekonomi i balans har socialnämnden beslutat om en åtgärdsplan.

Åtgärdsplanen omfattar 26,7 miljoner kronor och innebär bl a

  • Att några boenden inom handikappomsorgen inte hinner öppnas som planerats, utan två boenden öppnar i november respektive december i år och ett startas i februari 2010. Kostnaderna för boendena blir då bara i två respektive en månad i stället för som budgeterat att de skulle starta i början av året.
  • Ökat samarbete mellan boenden inom handikappomsorgen, effektivare möten, långsammare takt på kompetensutveckling.
  • Att det nya äldreboendet på Morö Backe startas i september som planerat. Det kommer dock att drivas i mindre omfattning än budgeterat. Det beror på att platserna ska användas av äldre som bor på några äldreboenden som ska renoveras under hösten. Personalen följer under den tiden med till Morö Backe.
  • Att inom hemtjänsten ska strävan finnas för att antalet timmar minskas genom bl a striktare bedömning, minskad dubbelbemanning,
  • För hela socialkontoret gäller restriktivitet i anställningar och vissa anställningar senareläggs. Ingen personal sägs upp i besparingssyfte.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50


Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715