Skip to main content

Rapporter om beslut som inte verkställts

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 10:14 CET

Kommunerna har, genom en ändring i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), en skyldighet att till Socialstyrelsen en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs till Socialstyrelsen på individnivå, till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form.

Socialkontoret rapporterar att den 31 december 2009 fanns det 13 beslut som inte verkställts i SoL inom tre månader från beslutsdatum, till skillnad mot föregående kvartal då 36 beslut ej verkställts. Alla beslut gäller särskilt boende. Samtliga personer har fått erbjudan om boenden men har tackat nej eller har särskilda önskemål.

Socialkontoret rapporterar att antalet beslut inom LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum har minskat från 23 beslut till 16 sedan förra kvartalet. Alla beslut gäller särskilt boende inom handikappomsorgen. Under januari 2010 har tre nya boendeenheter öppnats, vilket kraftigt minskat antalet ej verkställda beslut.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715