Skip to main content

Svar på Socialstyrelsens tillsyn vid äldreboende Klockarhöjden

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 11:19 CET

Socialstyrelsen har genomfört inspektioner i 48 slumpmässigt utvalda kommuner. Totalt 96 särskilda boenden för äldre har inspekterats varav två i Skellefteå kommun, Nygården i Bureå och Klockarhöjden i Skellefteå. Socialstyrelsen hade inga anmärkningar efter besöket på Nygården.

Natten mellan den 8 och 9 november 2010 genomförde Socialstyrelsen en tillsyn av Klockarhöjdens äldreboende.

Socialstyrelsens beslut

Med anledning av identifierade brister i verksamheten ska socialnämnden säkerställa

• att den boende är skyddad från frihetsberövande.

• att ledningssystemet säkerställer att det finns rutiner för att fortlöpande kontrollera att det finns den bemanning som behövs för att utföra socialtjänstens uppdrag.

Socialnämnden redovisar här de åtgärder som vidtagits och planeras med anledning av att Socialstyrelsen identifierat brister i verksamheten. 

  • Den boendes egen inställning till att vilja, eller inte vilja, ha dörren låst om sig ska dokumenteras. Om den boende inte kan uttrycka sin inställning på grund av sitt hälsotillstånd ska även det dokumenteras. Omfattande utbildningsinsatser kring dokumentation har genomförts för all personal inom äldreomsorgen.
  • Låsanordningar, av samma sort som på hotell, har installerats där behov fanns. Det innebär att det går att låsa om en person så att den inte blir störd av andra men att den äldre alltid själv kan öppna dörren genom att trycka ner handvredet och lämna lägenheten.
  • Socialnämnden beslutade våren 2010 om en översyn av bemanningen på samtliga särskilda boenden och behoven av personalförstärkningar. Utredningen kommer att redovisas för socialnämnden i april 2011. I avvaktan på detta kommer extra personal att tas in vid behov under natten.
  • Socialnämnden har sedan tidigare beslutat att våning 8 och 9, där tillsynen genomfördes, ska avvecklas som äldreboende år 2013 eftersom dessa våningsplan inte är ändamålsenliga. Platserna kommer att ersättas med nybyggda äldreboendeplatser. Att våningsplanen inte bedöms ändamålsenliga beror bl.a. på att varje boende saknar egen toalett och att överblickbarheten inte är tillfredställande. Boendeplanen är fastställd av kommunfullmäktige.
  • Orsaken till inflyttning på ett särskilt boende är oftast den enskildes behov av trygghet och säkerhet, t ex risken för att en person går ut dåligt klädd under natten utan att vara orienterad i tid och rum. För en sådan person måste det anses ingå i skälig levnadsnivå att skyddas mot den risken. Detta kan inte garanteras utan låst ytterdörr nattetid. Verksamheten fortsätter att låsa ytterdörrarna på nätterna för att värna den enskildes trygghet och säkerhet. Av samma anledning fortsätter verksamheten också att låsa dörrar till hiss och trapphus.
  • Socialnämnden anser att Socialstyrelsen bör agera för en rättslig reglering i frågan om låsning i syfte att tillförsäkra de gamla på särskilda boenden trygghet och säkerhet men också rättsäkerhet.

Svaret på Socialstyrelsens tillsyn vid äldreboendet Klockarhöjden godkändes.

För mer information, kontakta                                                                                                  Berit Silverlind, äldreomsorgschef,  070-247 47 80

Kenneth Fahlesson (s), socialnämndens vice ordförande, 070-346 05 03
Anette Lindgren (m), ledamot socialnämnden, 070-659 10 85
Samuel Lundqvist, chefscontroller, socialkontoret, 070-371 19 58

Helena Delborn, informatör socialkontoret, 070-374 77 04