Media no image

Åtgärdsplan för förbättrad pendeltågstrafik

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 12:18 CET

Trafikförvaltningen och MTR genomför nu en rad åtgärder på kort och lång sikt för att komma tillrätta med de problem som den nya tidtabellen för pendeltågen drabbats av under den första veckan.

Den främsta orsaken till problemen är störningar i järnvägsinfrastrukturen, men situationen förvärrades också av fordonsbrist vilket innebar korta tåg i rusningstrafik.

– Den situation som resenärerna drabbades av under förra veckan var inte acceptabel, säger Caroline Ottosson, chef för trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting. De insatser som hittills gjorts har inte varit tillräckliga, därför krävs fler åtgärder.

På kort sikt ställer trafikförvaltningen krav på entreprenören MTR att öka resurserna till fordonsunderhåll, öka bemanningen i depåer och på stationer och att vid störningar förstärka med insatsbussar och prioritera tåg som stannar överallt, framför snabbtåg.

– Vi har sett en viss fordonsbrist under hösten och tidigare har vi hållit inne 50 miljoner kronor i betalning till MTR eftersom de inte levererat den trafik vi beställt. Nu håller vi inne ytterligare 50 miljoner kronor och vi har också begärt att få ett möte med MTR:s huvudkontor i Hongkong, säger Caroline Ottosson.

Vid sidan av de kortsiktiga insatserna krävs mer långsiktiga åtgärder.

– Jag har i dag gett Trafikförvaltningen i uppdrag att värdera och utvärdera det nya pendeltågsupplägget med målet att öka trafiken även på de stationer som fått minskat utbud i högtrafik. 7 av 10 störningar under den senaste veckan är kopplade till infrastrukturen på järnvägen. Därför krävs också att Trafikverket och staten deltar som ansvariga för järnvägens drift och underhåll. Jag kommer på nytt tillskriva infrastrukturminister Tomas Eneroth med krav på ökade insatser på järnvägen i och runt Stockholm. Allt detta för att förbättra för pendeltågsresenärerna på både kort och lång sikt, säger Kristoffer Tamsons (M), Trafiklandstingsråd.

Läs vidare »
Media no image

Inbjudan till pressträff om pendeltågstrafiken

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 06:00 CET

Med anledning av den ansträngda situationen i pendeltågstrafiken, där resenärer drabbats av inställda och försenade avgångar, kallar Trafikförvaltningen till pressträff. Medverkar gör trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons och förvaltningschef Caroline Ottosson.

Tid: Måndag 18 december klockan 09.15

Plats: Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100

Anmälan görs i receptionen. Medtag presslegitimation.

​Med anledning av den ansträngda situationen i pendeltågstrafiken, där resenärer drabbats av inställda och försenade avgångar, kallar Trafikförvaltningen till pressträff. Medverkar gör trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons och förvaltningschef Caroline Ottosson.

Läs vidare »
Media no image

​Nyheter i SL-trafiken den 10 december

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 10:00 CET

På söndag 10 december 2017 börjar de nya tidtabellerna att gälla för SL:s bussar, pendeltåg och tunnelbana. Samtidigt startar trafiken på Roslagsbanan och den ombyggda stationen i Roslags Näsby öppnas.

– Vi uppmanar alla som reser att göra en sökning i reseplaneraren på sl.se eller i SL-appen för att kolla nya avgångatider och linjenummer, säger Fredrik Cavalli‑Björkman, chef för SL:s trafikavdelning.

Pendeltåg

Pendeltågstrafiken står inför den största förändringen på mycket lång tid. Något som kommer innebära många utmaningar initialt för att ställa om till ett helt nytt trafikupplägg. Det handlar om en utökning av antalet avgångar med 20-procent. Att det blir 15-minuterstrafik under större delen av dygnet på samtliga grenar utom Nynäsbanan. Att knutpunkter får tätare trafik under hög- och mellantrafiken och längre tid kommer att räknas som högtrafik jämfört med 2017. Pendeltågen får nya linjenummer, och snabbpendeltåg införs på flera linjer som kommer markeras med ett x.

– Syftet med snabbpendeltåg är dels att skapa kortare restider för de som bor långt ut från city, dels att skapa jämnare resenärsflöden och en bättre fördelning av resenärerna för att minska trängsel i högtrafiken, säger Fredrik Cavalli-Björkman. Bättre balans mellan antalet påstigande innebär också att tiden som tåget står på station kan hållas, vilket i sin tur innebär bättre punktlighet.

Några mindre stationer får något färre avgångar någon timme på morgonen och på kvällen än tidigare, men däremot ska detta mötas med att köra fler tåg en längre tid genom förlängd maxtimme, och en mer jämn trafik över dygnet. När resenärerna blivit mer vana vid det nya upplägget ska också fler få sittplats i rusningstrafiken.

Påverkan på Mälarbanan

Det nya pendeltågsupplägget kräver fler tåg i trafik än tidigare tidtabell och trafiken kommer att behöva trimmas in under de första veckorna. Fram till jul/nyår kommer det att vara vissa begränsningar på Mälarbanan jämfört med planen. För att minimera påverkan på resenärerna och stärka upp trafiken kommer de uteblivna avgångarna ersättas med buss. Anledningen är utmaningar med att få till stånd underhåll av fordon och därmed att få ut så många i trafik som T18 föreskriver.

För de som reser från och till Bro, Kungsängen och Kallhäll är det tre tidiga morgonavgångar kl 06-07 och tre sena eftermiddagsavgångar kl 18-19 som ersätts med buss till Akalla för anslutning till tunnelbanans blå linje. Det blir därför initialt 30-minuterstrafik med tåg från Bro kl 06-08 och 17-19 medan Kungsängen får kvartstrafik under samma period. För resande från Kallhäll och stationerna in mot Stockholm blir det under dessa veckor 6 pendeltågsavgångar i timmen mot planerade 8.

– Det är naturligtvis tråkigt att vi inte klarar att köra för fullt från dag ett, men vi räknar med att trafiken ska gå enligt plan runt nyår, säger Fredrik Cavalli-Björkman. Vi har valt att göra såhär eftersom Mälarbanan har en jämnare passagerarfördelning mellan stationerna och inga snabbtåg är planerade på sträckan med den nya tidtabellen. Det ger därför totalt sett mindre effekter som påverkar hela trafiken. Dessutom är det möjligt att ersätta de uteblivna avgångarna med buss.

Busstrafiken

I busstrafiken får 64 linjer utökad trafik med fler avgångar, sju linjer får nya linjenummer och stombusslinje 6 börjar köras.

– Stombusslinje 6 knyter ihop Norra Djurgårdsstaden och Hagastaden som är två områden som växer kraftigt. Den har kunnat bli möjlig genom ett samarbete mellan SL och Stockholms stad kring linjesträckning och busskörfält, säger Fredrik Cavalli-Björkman.

Tolv busslinjer får färre avgångar än med nuvarande tidtabell, till exempel för att det tillkommit spårtrafik på samma sträcka eller att avgångarna täcks av en annan busslinje. Några linjer får färre avgångar på grund av lågt resandeunderlag.

Roslagsbanan

Roslagsbanans Österskärsgren öppnas för trafik den 10 december. Under avstängningen har det byggts fler dubbelspår och tillgänglighet, säkerhet och bullerskydd har förbättrats. Stationen i Roslags Näsby har byggts om med nya plattformar, två vänthallar med hissar, rulltrappor och en planskild gångbro som leder över stationen.

Saltsjöbanan

På Saltsjöbanan sker inga större förändringar, men från och med den 10 december kommer snabbtågen att stanna vid Sickla på morgonen, vilket ger förbättrade möjligheter att byta till Tvärbanan där.

Tunnelbanan

I tunnelbanan görs några mindre förändringar i tidtabellen, till exempel för att ge några fler avgångar från Telefonplan under högtrafik på eftermiddagen.

Lokalbanor

I oktober 2017 förlängdes Tvärbanan till Sickla och sammankopplades med Saltsjöbanan. Lidingöbanan har fått in ytterligare ett tåg för ökad turtäthet och får förlängd 20-minuterstrafik lördag- och söndagkvällar. Spårväg City (Djurgårdslinje 7) får utökad trafik på kvällar. På övriga lokalbanor sker inga förändringar av tidtabeller.

Sjötrafik

SL:s pendelbåtslinjer 80, 82, 85 och 89 får vintertidtabeller från den 10 december. Skärgårdstrafiken övergår till vintertidtabell måndag den 11 december. Eftersom bussarna byter tidtabell den 10 december kommer vissa busslinjer som har passning till båtarna att ha extrainsatta turer på söndagen den 10. Detta gäller främst Värmdö.

Under två perioder under 2018, 9 januari – 29 april och 3 september – 9 december genomförs ett försök då SL:s periodkort gäller i Waxholmsbolagets trafik. Periodbiljetter med kortare giltighetstid än 30 dagar ingår inte i försöket.

På söndag 10 december 2017 börjar de nya tidtabellerna att gälla för SL:s bussar, pendeltåg och tunnelbana. Samtidigt startar trafiken på Roslagsbanan och den ombyggda stationen i Roslags Näsby öppnas.

Läs vidare »
Media no image

För trångt på pendeltågen – SL skärper kraven på leverantör

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 11:56 CET

Under hösten har det ibland varit alltför trångt på pendeltågen. SL och MTR, som kör tågen, har arbetat tillsammans för att förändra situationen. Nu skärper SL kraven ytterligare på MTR, för att säkra en förbättring inför vintern.

-Det finns flera orsaker till trängseln. En del är sådana som MTR har ansvar för. Vi vill se snabbare förbättring för våra resenärer, därför ökar vi kraven på MTR, säger Fredrik Cavalli-Björkman, trafikdirektör.

Pendeltågen är ofta i tid och resenärerna är nöjda med trafiken. Men korta tåg och inställda avgångar orsakar trängsel. Sedan tidig höst har SL ställt krav på MTR att vidta åtgärder. MTR har presenterat en åtgärdsplan för att lösa problemen, som följts upp av SL. Arbetet går för långsamt i förhållande till planen. Därför avser SL nu ytterligare skärpa kraven, genom att innehålla ersättning på 50 miljoner till MTR till dess att problemen är lösta.

Orsakerna till korta tåg och inställda avgångar är flera. Personalbrist och problem med underhåll är de främsta orsakerna, och det är MTR:s ansvar att lösa dessa problem. De nya pendeltågen som köpts in har också haft vissa barnsjukdomar som krävt extra insatser.

-Den bästa trafiken får vi genom gott samarbete med vår leverantör. Samtidigt måste vi säkra stockholmarnas resor, även när samarbete inte räcker. Vi har rätt i vårt avtal att lägga ytterligare ekonomisk kraft bakom våra krav, den rätten utnyttjar vi nu, säger Fredrik Cavalli-Björkman.

Under 2017 har SL tagit ut månadsvisa viten för inställd trafik, samtidigt har bonus betalats ut för nöjda kunder och god punktlighet. Skärpningen av krav i form av innehållen ersättning sker parallellt med uttag av viten och bonus.

För ytterligare information kontakta SL:s presstjänst: 08-686 15 50

Fakta: Avtalet med MTR

 • Avtalet med MTR är uppbyggt så att MTR får betalt per körd kilometer. SL beställer ett visst antal kilometer, om MTR inte kör dessa så utgår viten ifall det är MTR som orsakat den uteblivna trafiken.
 • Parallellt kan MTR få extra bonus om trafiken är punktlig och om kunderna är nöjda.
 • Om MTR under längre tid kör för lite trafik och inte åstadkommer förbättring utifrån en tydlig plan, har SL rätt att innehålla ersättning.

Under hösten har det ibland varit alltför trångt på pendeltågen. SL och MTR, som kör tågen, har arbetat tillsammans för att förändra situationen. Nu skärper SL kraven ytterligare på MTR, för att säkra en förbättring inför vintern.

Läs vidare »
Media no image

SL häver kontrakt med signalsystemsleverantör

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 11:25 CET

SL har idag meddelat Ansaldo, leverantör av nytt signalsystem på tunnelbanans röda linje, att vi häver vårt kontrakt med omedelbar verkan. Skälet är Ansaldos tillkortakommanden såvitt avser efterlevnaden av avtalet vilket föranlett ett bristande förtroende för Ansaldos leveransförmåga. Arbetet med nytt signalsystem avbryts och trafiken körs vidare på befintligt signalsystem.

Avtal om nytt signalsystem för röd linje tecknades 2010. Det nya signalsystemet skulle ha levererats i september 2013. Arbetet har kantats av stora förseningar och brister i Ansaldos leverans. Hävningen av kontraktet ska ses i ljuset av den långa tidsperiod som löpt utan tillfredsställande leverans av nytt signalsystem.
Att SL häver kontraktet innebär att Ansaldo ska betala tillbaka resterande erlagda förskottsbelopp, utge vite, ersätta SL för skada och återställa vår anläggning. Hävningen kan resultera i en rättslig process.

Vare sig trafiken eller resenärerna påverkas av beslutet att häva kontraktet med Ansaldo.

- Det föreligger fundamentala brister i Ansaldos leverans och vi litar inte på att Ansaldo kan leverera enligt avtalet, därför häver vi kontraktet, säger Caroline Ottosson, chef trafikförvaltningen och vd AB SL.

Vid ytterligare frågor kontakta trafikförvaltningens presstjänst 08-686 15 50

SL har idag meddelat Ansaldo, leverantör av nytt signalsystem på tunnelbanans röda linje, att vi häver vårt kontrakt med omedelbar verkan. Skälet är Ansaldos tillkortakommanden såvitt avser efterlevnaden av avtalet vilket föranlett ett bristande förtroende för Ansaldos leveransförmåga. Arbetet med nytt signalsystem avbryts och trafiken körs vidare på befintligt signalsystem.

Läs vidare »
Media no image

Så blir SL:s nya tidtabell

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 16:11 CEST

Kollektivtrafiken i Stockholm ses över årligen och nu är det klart vilka förändringar som sker i trafiken från och med december 2017.

Den nya tidtabellen för 2018 börjar gälla från och med 10 december 2017.

Buss

I busstrafiken får 64 busslinjer utökad trafik med fler avgångar. Linjerna körs i följande områden:

Botkyrka, Ekerö, Huddinge, Järfälla, Nacka, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Stockholm söderort, Stockholm västerort, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands Bro, Värmdö och Österåker.

Dessutom får SL-trafiken sju nya busslinjenummer.

Tolv busslinjer får färre avgångar än med nuvarande tidtabell. Anledningen är till exempel att spårbunden trafik har tillkommit på samma sträcka, att avgångarna täcks istället upp av en annan busslinje eller anpassningar till pendeltågens avgångar. Några linjer får färre avgångar på grund av få resenärer. Fem busslinjer försvinner och ersätts med nya linjenummer och/eller ny linjesträckning.

Tunnelbana

Mindre förändringar i tidtabellen görs för att fördela kapaciteten dit behovet är störst. Ett exempel på en sådan förändring är att ett antal avgångar, som tidigare utgått från Liljeholmen under eftermiddagsrusning, förlängs och istället startar vid Telefonplan.

Pendeltåg

Pendeltågstrafiken får en generell utökning av turtätheten genom 15-minuterstrafik under större delen av dygnet på samtliga grenar utom Nynäsbanan. Det blir tätare trafik på knutpunkter under hög- och mellantrafiken och längre tid kommer att räknas som högtrafik jämfört med 2017.

Här finns fördjupad information om pendeltågstrafiken.

I oktober 2017 sattes ytterligare ett tåg in på Lidingöbanan, vilket ger utökad turtäthet. Tvärbanan har förlängts till Sickla där det skapats en bytespunkt till Saltsjöbanan och Sicklagrenen och Solnagrenen har kopplats ihop, vilket innebär att resenärer kan åka hela sträckan utan byte i Alvik.

Bakgrund till förändringarna

I mitten av februari 2017 skickade trafikförvaltningen ut en remiss till kommunerna i Stockholms län och till funktionshindersorganisationer. Den innehöll en bruttolista med tänkbara trafikförändringar för bussar, lokalbanor, tunnelbana, pendeltåg och sjötrafik.

Bruttolistan innehöll förslag om förändring av linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. De togs fram i samarbete mellan trafikförvaltningen och trafikutövarna som kör trafiken på uppdrag av SL. Förslagen bygger bland annat på:

 • Kommunernas planer för ny bebyggelse.
 • Statistik över antalet resenärer på respektive linje och i respektive område.
 • Synpunkter och önskemål från kommunerna inom ramen för trafikförvaltningens kommundialog.

Under våren fortsatte arbetet med att utreda de föreslagna förändringarna och då gjordes även fördjupade analyser av samt prioriteringar mellan de olika förslagen. För mer komplexa förslag på större förändringar gjordes även samhällsekonomiska analyser.

Nu i oktober är det slutliga trafikförändringsdokumentet klart. Det innehåller information om vilka förändringar som kommer att genomföras i både SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik.

Kollektivtrafiken i Stockholm ses över årligen och nu är det klart vilka förändringar som sker i trafiken från och med december 2017.

Läs vidare »
Fg99fqtlo7ovq0gc29ba

Tvärbanan startar för trafik

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2017 14:17 CEST

Qfu6j5tnyewef3e8kqx3

Grönt ljus för pendeltågen 2018

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 13:54 CEST

Media no image

SL börjar testköra spårvagnar genom Hammarby Sjöstad

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 11:40 CEST

Efter en lång avstängning kommer Tvärbanan mellan Gullmarsplan och Sickla att trafikeras med spårvagnar igen. Under perioden 1 september till 1 oktober testkör SL banan.

Under avstängningen har det gått att passera spåren utan att behöva ta hänsyn till spårvagnstrafiken. Men från den 1 september börjar spårvagnarna gå regelbundet i gatumiljön för att testa det nya signalsystemet.

Därmed är det förbjudet för resenärer, cyklister, bilister och fotgängare att vistas i spårområdet. Dessutom är det av extra vikt för trafikanter att vara uppmärksamma vid spårkorsningar och se upp för passerande spårvagnar.

När allt är klart den 2 oktober välkomnar SL resenärerna tillbaka, man kan då åka med Tvärbanan från Solna till en helt ny station i Sickla. Detta utan att behöva byta tåg i Alvik.

Frågor besvaras av trafikförvaltningens presstjänst på telefon 08-686 15 50.

Efter en lång avstängning kommer Tvärbanan mellan Gullmarsplan och Sickla att trafikeras med spårvagnar igen. Under perioden 1 september till 1 oktober testkör SL banan.

Läs vidare »
Bnf4nk4wisybdsxxavxw

Roslagsbanans Kårstalinje startar för trafik

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2017 08:59 CEST

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • redaktionen@sl.se
 • 08-686 15 50
 • Jour utanför kontorstid: 0707-86 16 66

Om Storstockholms Lokaltrafik, SL

Om SL

Varje dag reser fler än 700 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

Det är SLs uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 500 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra både för människor, djur och natur i Stockholm.

Adress

 • Storstockholms Lokaltrafik, SL
 • Lindhagensgatan 100
 • 105 73 Stockholm
 • Vår hemsida