Skip to main content

Norrtälje upphandlas, extra väktare sätts in och SLs framtida roll utreds

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 17:16 CET

På dagens styrelsemöte avhandlades bland annat revisionen av Busslinks Norrtäljetrafik, brister i SLs trygghetssystem samt SLs framtida roll och arbetssätt.

Revision visar på stora brister hos Busslink i Norrtälje
- avtalet sägs upp och ny upphandling inleds

Den pågående revisionen av Busslinks i Norrtälje visar på så allvarliga brister i planering och uppföljning att SLs styrelse idag gav SLs vd i uppdrag att säga upp avtalet och inleda en ny upphandling av trafiken i Norrtälje.

- Revisionen av Busslink fortsätter, men redan nu kan sådana brister konstateras att vi idag beslutat att säga upp avtalet. Vi måste kunna lita på att entreprenörerna har ordning och reda, och det har inte Busslink i Norrtälje, säger SLs styrelseordförande Christer G Wennerholm.

Bland annat har ca 100 icke genomförda turer fakturerats SL och 80 procent av analyserade extraturer har inte loggats in i systemet Buss-PC.
SL kommer att kraftigt förstärka sin organisation för uppföljning av busstrafikavtalen. Dessutom kommer introduktionen av Buss-PC att forceras och krav ställas på att all extratrafik skall loggas in i Buss-PC för att betalning ska ske.


50 väktare sätts in för att kompensera otillräckligt kamerasystem
- brister i kamerornas tillförlitlighet
SLs satsning på att öka tryggheten har gett goda resultat. Brister i delar av de tekniska systemen har dock kunnat konstateras, då främst de kameror som finns ombord på fordonen.
Styrelsen gav idag SLs vd i uppdrag att återkomma med en redovisning av det fortsatta arbetet. I avvaktan på att kamerornas tillförlitlighet blir acceptabel ökas väktarinsatserna med 50 procent.
- Vi har och har haft stor nytta av kamerorna, bland annat finns flera exempel på hur polisen klarat upp brott med hjälp av inspelningar från SLs trygghetskameror. Tillförlitligheten i de tekniska systemen är dock inte tillräckligt hög och därför måste vi ta ett nytt helhetsgrepp kring hur vi ska arbeta med trygghetsfrågorna framdeles, säger SLs vd Göran Gunnarsson.

SLs framtida arbetssätt ses över

- nye vd:n gör en översyn

SLs nye vd Göran Gunnarsson, som tillträdde den 1 oktober, har inlett ett arbete med en översyn och utveckling av SLs framtida roll och arbetssätt.

Under 90-talet präglades SLs verksamhet av övergången från rollen som trafikutövare till att vara beställare och upphandlare av kollektivtrafiken i Stockholm.
De första åren av 2000-talet har fokus legat på att öka kvaliteten i trafiken, inte minst att förbättra punktligheten, vilket har lett till en kraftig ökning av andelen nöjda kunder.
- Nu är det hög tid att se över vår framtida roll så att vi på bästa sätt kan möta de krav och förväntningar som kommer att ställas på SL i framtiden. Både Busslinkshändelsen och läget i Trygghetsprojektet understryker behovet av att vi nu ser över våra rutiner och våra prioriteringar, säger Göran Gunnarsson.

För mer information kontakta:
SL styrelseordförande Christer G Wennerholm

Tfn 070-737 4128

SLs vd Göran Gunnarsson
Tfn 070-786 1400