Skip to main content

Taggar

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • nicolina.sallberg@solvesborg.se
 • 0456-816109

 • Kommunikatör
 • caroline.malmsjo@solvesborg.se
 • 0456-81 61 60

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • dlipxvanzenaekmrlbxf.linpqfydh@sbgyloluyvesbhtapaeoriyqjgttfg.se
 • 0456-81 61 62

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • therese.uhhakaqhnsson@ebsozjnayinyzwnplvesborgdn.syye
 • 0456-81 61 61

 • Projektledare/kommunikatör
 • Till havs! Havsbaserad vindkrafts möjligheter i Blekinge.
 • heidtmqzjpwhkgi.lainsdelunjudgyxgcmureorezn@aqgncngnsoknlvbxesborg.shne
 • 0456-81 61 08
 • 0721-58 15 05