Skip to main content

Taggar

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • nicolina.sallberg@solvesborg.se
 • 0456-816109

 • Kommunikatör
 • caroline.malmsjo@solvesborg.se
 • 0456-81 61 60

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • dsankpnanjwu.lbdywindhgrcj@sgpoluglrvesborg.nose
 • 0456-81 61 62

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • theresmpqee.tmelstkphaaekaconsson@exrpsolvesddhpemborg.se
 • 0456-81 61 61

 • Presskontakt
 • Projektledare/kommunikatör
 • Till havs! Havsbaserad vindkrafts möjligheter i Blekinge.
 • heidwoi.yxwvjunwoddwrtlainelunuymudgren@qtsolvanesepfcboxuthdhgsrgiivyezro.se
 • 0456-81 61 08
 • 0721-58 15 05