Hgitu5hlbq7x2dckitom

​Den svenska spelbranschen välkomnar ny lag mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Pressmeddelanden   •   Jul 31, 2017 08:38 CEST

Miljardbelopp från brottslig verksamhet förvandlas varje år till pengar som ser ut att vara intjänade på lagligt vis. För att motverka de kriminella krafterna och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism träder en ny penningtvättslag i kraft idag, något som välkomnas av den svenska spelbranschen.

Ac4kvt5gsapq0gvrmxde

SPER stärker organisationen

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 08:57 CEST

Sper anställer ny medarbetare.

Media no image

SPER:s expertgrupp friar Postkodlotteriets reklamfilm

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 12:50 CEST

Svenska Postkodlotteriet har anmälts till SPER för sin reklamfilm ”Sommarstugan”. Filmen anses av anmälaren mana till överdrivet spelande samt erbjuda en lösning på finansiella problem vilket skulle strida mot SPER:s riktlinjer för marknadsföring. SEEM, SPER:s oberoende expertgrupp för marknadsföring, har gjort en bedömning av den anmälda reklamen. SEEM har kommit fram till att reklamen inte strider mot SPER:s riktlinjer.

Anmälaren har anfört att reklamfilmen anspelar på att förlorad egendom, och även till viss mån livsglädje, kan botas genom spel varför reklamfilmen strider mot riktlinjerna.SEEM anser att genomsnittskonsumenten sannolikt inte uppfattar reklamfilmen på det sätt som anmälaren har gjort gällande: ”Även om filmen visserligen visar en äldre kvinna som blir berörd av att hon får en stuga av närstående som hon en gång i tiden inte har kunnat ha kvar finner SEEM att reklamfilmen framförallt ger intryck av omtanke och värme, de två yngre personerna har velat glädja den äldre kvinnan”.

- Det är bra att spelreklam anmäls till oss och prövas. Självreglering och konsumentskydd är grundbultar i vårt arbete. Varje anmälan bidrar till att vi granskar oss själva ännu lite mer, tar vårt ansvar och utvecklar det som behövs, säger Jenny Nilzon, vd för Spelbranschens Riksorganisation.

Fakta SPER: Den 3 april 2017 ombildades Spelbranschens Etiska Råd till branschorganisation, under namnet Spelbranschens Riksorganisation. Spelbranschens Riksorganisation samlar alla etablerade spelföretag med tillstånd att bedriva spel i Sverige kring viktiga speletiska frågor. Syfte är att företräda den samlade spelmarknaden och särskilt tillvarata medlemmarnas intressen. Uppdraget är att öka kunskapen spel och spelbranschen och tillse att medlemmarna utvecklar och följer de gemensamma riktlinjerna för spelansvar och marknadsföring och försäljning av spel. SPER tar emot anmälningar mot sina medlemmars marknadsföring. Medlemmarna består av organisationer med svenskt tillstånd att bedriva spel: ATG, Folkspel, Idrottens Spel, Kombispel, Miljonlotteriet, Svebico, Svenska Postkodlotteriet, Svenska Spel och Sportlotteriet. Stödmedlem är Paf.

Fakta SEEM: SEEM är SPER:s externa och oberoende expertgrupp för marknadsföring. Expertgruppen granskar anmäld marknadsföring utifrån SPER:s Etiska riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av spel om pengar samt fattar beslut om huruvida den anmälda reklamen strider mot riktlinjerna eller ej.

För mer information:

Jenny Nilzon

VD Spelbranschens Riksorganisation

Tfn: 070-540 17 60

www.sper.se/fallningar

FAKTA SPELBRANSCHENS RIKSORGANISATION: tidigare Spelbranschens Etiska Råd, samlar etablerade aktörer på den svenska spelmarknaden. Medlemmarna består av organisationer med svenskt tillstånd att bedriva spel: ATG, Folkspel, Idrottens Spel, Kombispel, Miljonlotteriet, Svebico, Svenska Postkodlotteriet, Svenska Spel och Sportlotteriet. Stödmedlem är Paf. Spelbranschens Riksorganisation arbetar för en sund, modern och hållbar spelmarknad.

Svenska Postkodlotteriet har anmälts till SPER för sin reklamfilm ”Sommarstugan”. Filmen anses mana till överdrivet spelande samt erbjuda en lösning på finansiella problem vilket skulle strida mot SPER:s riktlinjer för marknadsföring. SPER:s oberoende expertgrupp för marknadsföring har gjort en bedömning av den anmälda reklamen och kommit fram till att reklamen inte strider mot SPER:s riktlinjer.

Läs vidare »
Xkrzln121smuvovw1nqs

Ny branschorganisation sjösatt på spelmarknaden

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 19:29 CEST

Idag lanseras Spelbranschens Riksorganisation, som har som mål att representera hela den framtida reglerade spelmarknaden. Medlemmar är alla aktörer med svenskt tillstånd och möjlighet till stödmedlemskap finns för övriga, där Åländska Paf är först ut. Styrelsens ordförande blir Lennart Käll från Svenska Spel och vice ordförande Anders Årbrandt, Novamedia. Till vd har Jenny Nilzon utsetts.

Media no image

SPER positiva till förslag om omreglering av spelmarknaden men vill ha starkare konsumentskydd

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 14:00 CEST

Idag presenterade den statliga utredaren Håkan Hallstedt sitt slutbetänkande om en reglering av den svenska spelmarknaden. Spelbranschens Etiska Råd, SPER, välkomnar utredningen och vill få en omreglering på plats så snart som möjligt. Åtgärderna för ett högt konsumentskydd är dock otillräckliga, eftersom det inte finns något förslag om riskklassificering av spel.

-Vi tycker att det är bra att utredaren tar upp spelproblematiken som finns. Flera bra förslag om nya åtgärder för att skapa ett högt konsumentskydd presenteras, så som gemensam avstängning från samtliga spelbolag. Men SPER anser att regelverket måste göra tydlig skillnad på att olika spel har olika risk. Både marknadsföringen och spelansvaret måste anpassas efter risk, säger Maria Lindström, generalsekreterare för Spelbranschens Etiska Råd.

Sedan 2008 har antalet personer med allvarliga spelproblem ökat med 30 procent. I regeringens eget kommittédirektiv för omregleringen betonar man konsumentskyddet och skriver: ”Ett högt konsumentskydd förutsätter också en reglering som tar sociala hänsyn, med krav på bl.a. måttfull marknadsföring”

Utredningen innehåller förslag om att regler och villkor för bonusar som erbjuds en spelare ska vara tydliga. Utredningen innehåller dock inget tak på bonusar.

- Vi står inför ett vägskäl i svensk spelpolitik. Nu måste vi få bukt med den påträngande reklamen för riskfyllda spel. Tyvärr kan vi inte se att utredningen når ända fram. Det är inte måttfullt att marknadsföra riskfyllda spel med erbjudanden om höga bonusar, säger Maria Lindström.

SPER:s arbete utgår från att lagstiftning behöver kompletteras med att branschen tar ett eget ansvar för att agera sunt och hållbart. SPER har arbetar i 15 år med riktlinjer för etiskt marknadsföring och spelansvar. SPER kommer nu att sammanfatta sina synpunkter mer i detalj i ett remissvar, innan regeringen och riksdagen behandlar frågan politiskt.

FAKTA SPER: Spelbranschens Etiska Råd samlar etablerade spelföretag med tillstånd att bedriva spel i Sverige, kring viktiga speletiska frågor. Medlemmar i SPER är: ATG, Folkspel, Idrottens Spel, Kombispel, Miljonlotteriet, Svebico, Svenska Postkodlotteriet och Svenska Spel. 

Spelbranschens Etiska Råd kommenterar spellicensutredningen som överlämnades till civilministern idag.

Läs vidare »
Media no image

Expertgrupp får ökad makt att fälla spelreklam

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 10:14 CET

Spelbranschens Etiska Råd (SPER) ökar oberoendet för bedömning av spelreklam. En expertgrupp kan nu själva granska, bedöma och fälla spelreklam som anmäls till SPER. Besluten fattades tidigare i SPER:s styrelse. Förändringen är ett led i att öka förtroendet för spelbranschen, skapa en hållbar spelmarknad med tydliga riktlinjer för vad som är etisk marknadsföring.

- Vi tar ledartröjan för en hållbar spelmarknad med stärkt konsumentskydd och ökat spelansvar. Det är viktigt att det sker en oberoende prövning av spelreklam som anmäls till oss. Genom att besluten fattas av expertgruppen ökar vi självständigheten och trovärdigheten, säger Maria Lindström, generalsekreterare för SPER.

SPER ombildas inom kort till branschorganisation för hela spelbranschen och kommer då att jobba ännu hårdare med frågor om förtroende för branschen och ett högt konsumentskydd.

Att branschen själva tar ansvar för etisk reklam och marknadsföring är en viktig del på en sund spelmarknad. Självreglering är ofta bättre än lagstiftning då den snabba tekniska utvecklingen gör att lagstiftning snabbt blir inaktuell.

Fakta om Spers Externa Expertgrupp för marknadsföring (SEEM):

  • SPER:s medlemmar har antagit riktlinjer för etisk marknadsföring för spel.
  • Privatpersoner, organisationer och andra medlemmar kan anmäla brott mot riktlinjerna.
  • SEEM granskar anmälda marknadsföringsenheter utifrån SPER:s riktlinjer för marknadsföring och fattar beslut om huruvida den anmälda reklamen strider mot SPER:s riktlinjer eller inte.
  • Alla beslut publiceras på SPER:s hemsida
  • SEEM består av tre ledamöter som har expertis inom frågor om spel, företagsetik och kommunikation. SEEM leds av en jurist kunnig inom marknadsrätt.

För mer information:Maria Lindström, generalsekreterare SPER, 070-320 28 12

FAKTA SPER: Spelbranschens Etiska Råd samlar etablerade spelföretag med tillstånd att bedriva spel i Sverige, kring viktiga speletiska frågor. Medlemmar i SPER är: ATG, Folkspel, Idrottens Spel, Kombispel, Miljonlotteriet, Svebico, Svenska Postkodlotteriet och Svenska Spel. 

Spelbranschens Etiska Råd (SPER) ökar oberoendet för bedömning av spelreklam. En expertgrupp kan nu själva granska, bedöma och fälla spelreklam som anmäls till SPER. Besluten fattades tidigare i SPER:s styrelse. Förändringen är ett led i att öka förtroendet för spelbranschen, skapa en hållbar spelmarknad med tydliga riktlinjer för vad som är etisk marknadsföring.

Läs vidare »
Media no image

SPER ombildas till branschorganisation för spel

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 12:56 CET

Styrelsen för Spelbranschens etiska råd (SPER) har beslutat att organisationen ska ombildas till en branschorganisation för spelbranschen. Beslutet är en konsekvens av att samtalen med de i Sverige oreglerade spelbolagen om en gemensam självreglering inte nått önskat resultat.

Spelbranschföreträdarna BOS och SPER undertecknade i somras en gemensam avsiktsförklaring. Syftet var att ta fram samlade riktlinjer för självreglering av spelmarknaden med målet att på sikt bilda en gemensam branschorganisation. Under hösten har arbetet fortlöpt i arbetsgrupper med representanter från både SPER och BOS. Dessvärre har samtalen inte nått hela vägen fram och har nu avbrutits.

- Vår målsättning var att hitta en standard som alla aktörer kunde ställa sig bakom och att bilda en gemensam branschorganisation. Vi nådde tyvärr inte ända fram. För oss var frågorna om konsumentskydd centrala i diskussionerna, kommenterar SPER:s generalsekreterare Maria Lindström.

SPER vill säkerställa ett högt konsumentskydd och kommer därför förstärka sitt arbete för en ansvarsfull spelbransch. I samband med att spelmarknaden omregleras behövs en stark branschorganisation som är beredd att ta ansvar för en verksamhet som uppfyller regeringens spelpolitiska mål. Arbetet med att ombilda SPER från etiskt råd till branschorganisation inleds inom kort.

- Den svenska spelpolitiken utgår från målet om en sund och säker spelmarknad. Det är viktigt att ta sociala hänsyn i den kommande regleringen och krav på hur man marknadsför produkter och spel. Vi vill samla alla aktörer som vill hjälpas åt för att nå det målet, säger Maria Lindström.

SPER samlar redan idag 75 procent av branschens aktörer sett till omsättning, men vill även skapa möjlighet för fler aktörer och bolag att ansluta sig. SPER har under 15 år arbetat med riktlinjer, främst för en ansvarsfull marknadsföring. Den nya branschorganisationen ska föra det arbetet vidare men också brett arbeta för att stärka förtroendet för branschen och vara en samtalspartner till regeringen, myndigheter och andra aktörer.

Branschorganisationen kommer vara öppen för alla som får licens i Sverige. För de som ställer sig bakom SPER:s riktlinjer kring marknadsföring öppnar SPER vid kommande årsmöte möjlighet för stödmedlemskap.

För mer information kontakta generalsekreterare Maria Lindström 070-320 28 12.

FAKTA SPER: Spelbranschens Etiska Råd samlar etablerade spelföretag med tillstånd att bedriva spel i Sverige, kring viktiga speletiska frågor. Medlemmar i SPER är: ATG, Folkspel, Idrottens Spel, Kombispel, Miljonlotteriet, Svebico, Svenska Postkodlotteriet och Svenska Spel. 

Styrelsen för Spelbranschens etiska råd (SPER) har beslutat att organisationen ska ombildas till en branschorganisation för spelbranschen. Beslutet är en konsekvens av att samtalen med de i Sverige oreglerade spelbolagen om en gemensam självreglering inte nått önskat resultat.

Läs vidare »
Media no image

Spelbranschen samarbetar kring självreglering

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2016 12:59 CEST


Spelbranschföreträdarna BOS och SPER har idag antagit en gemensam avsiktsförklaring. Syftet är att ta ett gemensamt ansvar för självreglering i det kommande licenssystemet avseende bl.a. marknadsföring. På sikt är förhoppningen att bilda en gemensam branschorganisation.

– Vår förhoppning är att samtliga spelbolag som får en licens i Sverige kommer att söka inträde i en gemensam branschorganisation. Då blir organisationen den naturliga samtalspartnern i alla spelrelaterade frågor, inte minst för politiska beslutsfattare, säger Gustaf Hoffstedt.


 – Det här är en signal till spelutredare Hallstedt om att självreglering bör vara ett centralt inslag i den kommande licensregleringen av spelmarknaden. Avsikts­förklaringen om att bilda en gemensam branschorganisation är ett första men viktigt steg mot en ordning där branschen gemensamt verkar för en sund spel­marknad, säger Maria Lindström.

Avsiktsförklaringen bifogas.

Gustaf Hoffstedt

Generalsekreterare, Branschföreningen för Onlinespel, 0708-18 28 21

Maria Lindström

Generalsekreterare, Spelbranschens Etiska Råd, 0703-20 28 12

FAKTA SPER: Spelbranschens Etiska Råd samlar etablerade spelföretag med tillstånd att bedriva spel i Sverige, kring viktiga speletiska frågor. Medlemmar i SPER är: ATG, Folkspel, Idrottens Spel, Kombispel, Miljonlotteriet, Svebico, Svenska Postkodlotteriet och Svenska Spel. 

Spelbranschföreträdarna BOS och SPER har idag antagit en gemensam avsiktsförklaring. Syftet är att ta ett gemensamt ansvar för självreglering i det kommande licenssystemet avseende bl.a. marknadsföring. På sikt är förhoppningen att bilda en gemensam branschorganisation.

Läs vidare »
Media no image

SPER friar Miljonlotteriets direktreklam

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 22:39 CEST

Miljonlotteriet har anmälts till SPER för påträngande direktmarknadsföring. Marknadsföringen rör reklamutskick och telefonsamtal. SPER:s styrelse har beslutat att marknadsföringen inte strider mot gällande riktlinjer, SPER:s etiska riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring för spel. Beslutet är i enlighet med den rekommendation till beslut som SPER:s externa expertgrupp för marknadsföring, SEEM, har utfärdat.

- Det är bra att spelreklam anmäls och prövas på det här sättet. Det är en del i systemet med självreglering. Det är viktigt att medlemmarna följer de riktlinjer som satts upp och tar ansvar för att spelreklamen görs på ett ansvarsfullt sätt, säger Maria Lindström generalsekreterare för SPER.

- SPER:s väl genomarbetade granskning är viktig för oss, ansvarsfull marknadsföring är en förutsättning för Miljonlotteriets verksamhet säger Åsa Fredriksson, marknads- och kommunikationschef på Miljonlotteriet

Fakta SPER: Spelbranschens Etiska Råd samlar etablerade spelföretag med tillstånd att bedriva spel i Sverige, kring viktiga speletiska frågor. Medlemmar i SPER är: ATG, Folkspel, Idrottens Spel, Kombispel, Miljonlotteriet, Svebico, Svenska Postkodlotteriet och Svenska Spel. SPER har antagit etiska riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av spel om pengar, som medlemmarna förbundit sig att följa. SPER tar emot anmälningar mot sina medlemmars marknadsföring.


Fakta: SEEM är SPERs externa expertgrupp för marknadsföring. Expertgruppen består av tre personer. Ordföranden är en erfaren marknadsrättsjurist, Ylva Aversten. Expertgruppen granskar anmälda marknadsföringsenheter utifrån SPER:s riktlinjer samt utfärdar rekommendationer till beslut som behandlas av SPER:s styrelse.

För mer information:
Maria Lindström
Generalsekreterare SPER
Tfn: 070-320 28 12


Åsa Fredriksson
Marknads- och kommunikationschef Miljonlotteriet
Tfn: 0704-19 28 43

www.sper.se/fallningar

FAKTA SPER: Spelbranschens Etiska Råd samlar etablerade spelföretag med tillstånd att bedriva spel i Sverige, kring viktiga speletiska frågor. Medlemmar i SPER är: ATG, Folkspel, Idrottens Spel, Kombispel, Miljonlotteriet, Svebico, Svenska Postkodlotteriet och Svenska Spel. 

Miljonlotteriet har anmälts till SPER för påträngande direktmarknadsföring. Marknadsföringen rör reklamutskick och telefonsamtal. SPER:s styrelse har beslutat att marknadsföringen inte strider mot gällande riktlinjer, SPER:s etiska riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring för spel

Läs vidare »
Media no image

SPER friar Postkodlotteriets reklamfilm

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2016 21:31 CEST

Postkodlotteriets reklamfilm ”Café” har anmälts till Spelbranschens Etiska Råd (SPER). Anmälaren menar att reklamfilmen är påträngande, framkallar ångest och manar till överdrivet spelande. SPER:s styrelse har beslutat att reklamfilmen inte strider mot SPER:s etiska riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring för spel. Beslutet är i enlighet med den rekommendation till beslut som SPER.s externa expertgrupp för marknadsföring, SEEM, har utfärdat.

- Det är bra att spelreklam anmäls och prövas på det här sättet. Poängen med självreglering är ju att branschen själv sätter upp regler och riktlinjer, och ser till att dessa följs. Det är viktigt att spelreklam görs på ett ansvarsfullt sätt, säger Maria Lindström generalsekreterare för SPER.

- Ett viktigt beslut efter en seriös och väl genomarbetad process av SPER, säger Pia Dahlén, marknads- och försäljningschef på Postkodlotteriet.

Fakta SPER: Spelbranschens Etiska Råd samlar etablerade spelföretag med tillstånd att bedriva spel i Sverige, kring viktiga speletiska frågor. Medlemmar i SPER är: ATG, Folkspel, Idrottens Spel, Kombispel, Miljonlotteriet, Svebico, Svenska Postkodlotteriet och Svenska Spel. SPER har antagit etiska riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av spel om pengar, som medlemmarna förbundit sig att följa. SPER tar emot anmälningar mot sina medlemmars marknadsföring.

Fakta: SEEM är SPERs externa expertgrupp för marknadsföring. Expertgruppen består av tre personer. Ordföranden är en erfaren marknadsrättsjurist, Ylva Aversten. Expertgruppen granskar anmälda marknadsföringsenheter utifrån SPER:s riktlinjer samt utfärdar rekommendationer till beslut som behandlas av SPER:s styrelse.

För mer information:

Maria Lindström, generalsekreterare SPER

Tfn: 070-320 28 12

Epost: maria.lindstrom@sper.se

Pia Dahlén, marknads- och försäljningschef Postkodlotteriet

Tfn: 070-175 32 23

www.sper.se/fallningar

FAKTA SPER: Spelbranschens Etiska Råd samlar etablerade spelföretag med tillstånd att bedriva spel i Sverige, kring viktiga speletiska frågor. Medlemmar i SPER är: ATG, Folkspel, Idrottens Spel, Kombispel, Miljonlotteriet, Svebico, Svenska Postkodlotteriet och Svenska Spel. 

Postkodlotteriets reklamfilm ”Café” har anmälts till Spelbranschens Etiska Råd (SPER). SPER:s styrelse har beslutat att reklamfilmen inte strider mot SPER:s etiska riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring för spel.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om SPER - Spelbranschens Riksorganisation

Spelbranschen i samverkan för en sund, modern och hållbar marknad.

SPER är en branschorganisation som har verkat på den svenska spelmarknaden i 15 år . Vi verkar för en sund, modern och hållbar spelmarknad genom att bland annat sätta riktlinjer för etisk marknadsföring och spelansvar.
Medlemmarna består av organisationer med svenskt tillstånd att bedriva spel och av stödmedlemmar som är engagerade på spelmarknaden. Vi tror på att en marknad med öppen dialog och samarbete och en ansvarsfull självreglering är det bästa för konsumenterna.

Adress

  • SPER - Spelbranschens Riksorganisation
  • Box 614
  • 101 32 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida