Skip to main content

Starkt halvår för SPP

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2013 08:00 CEST

Under första halvåret 2013 fortsätter SPPs fonderbjudande att växa. Den totala premie-inkomsten uppgick till 5319 miljoner (4173). Av premieinkomsten utgjorde fondförsäkring 75 procent och uppgick till 3977 miljoner (2617). Av den totala nyförsäljningen utgjorde fondförsäkring 79 procent (61) och uppgick till 542 miljoner (416), en ökning om 30 procent. Nettoflödet till SPPs fondbolag uppgick till 6,3 miljarder jämfört med 2,5 miljarder föregående år.

- Vi har haft ett väldigt bra halvår och det gläder mig att vi fortsätter att ta marknadsandelar inom vårt satsningsområde fond, både vårt fonderbjudande inom pensionsförsäkring och fondsparande för institutionella kunder och privatpersoner går starkt framåt, säger Sarah McPhee, Vd SPP och fortsätter;

- Vår egen säljkår och kundcenter har gjort ett utmärkt jobb i att ge företag och individer stöd i att välja en enkel och prisvärd sparform.


SPP Fonder – femte största fondbolaget  


SPP Fonder är nu det största svenska fondbolaget efter de fyra storbankerna. Under 2013 till och med sista juni var nettoflödet 6,3 miljarder och det totala förvaltade kapitalet var vid juni månads slut 78 miljarder.

- Vår ambition är att leverera marknadens bästa produkter för långsiktigt sparande med fokus på ett enkelt, prisvärt och hållbart erbjudande, säger Sarah McPhee


Förstärkt erbjudande inom hållbarhet

SPP tar nu kraven i sin hållbarhetsanalys till nästa nivå för att aktivt minska exponeringen mot de mest Co2-intensiva bolagen. Det innebär att 19 bolag med exponering mot kol och oljesand exkluderas från samtliga investeringar, en åtgärd för att minska fossil- och Co2exponeringen och säkra långsiktig stabil avkastning.

- Vi utmanar hela tiden vår egen modell och höjer successivt kraven för att öka takten i den hållbara utvecklingen. Vi har Nordens mest erfarna team inom hållbarhet och för ett par veckor sedan blev vi rankade etta på hållbarhet bland de svenska pensionsbolagen, berättar Sarah McPhee.

I juni granskade rådgivningsföretaget Max Matthiessen de stora pensionsbolagens hållbarhetsredovisningar och policyer i årsredovisningar och annat publikt material. Ansvarsfullt ägande utvärderades från perspektiven; miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning. Bara tre bolag får väl godkänt, medan resterande får underkänt eller med tvekan godkänt. SPP rankas som nummer ett tack vare en tydlig systematisering och integration av hållbarhetsperspektivet i förvaltningen.


SPP vinner tvisten med Svenskt Näringsliv 

Svenskt Näringsliv har som kund stämt SPP Livförsäkring på grund av en oenighet rörande tolkningen av försäkringsvillkoren inom SPPs förmånsbestämda bestånd. I sin dom den 27 juni gav Hovrätten SPP rätt i saken, Svea hovrätt delar alltså Tingsrätten syn på tolkningen av försäkrings-villkoren. Domen är i linje med SPPs förväntningar. Svenskt Näringsliv har fyra veckor på sig att ansöka om prövningstillstånd i Högsta Domstolen.


Anslutning till SAF-LO, valbara i ITP 

SPP har anmält intresse för anslutning till SAF-LO från och med den 1 januari 2014 och kommer att jobba vidare med att säkra upphandlingen under hösten.

-Vi är redan valbara i ITP och det är lika viktigt att vara valbara i SAF-LO, på så sätt kan vi vara en komplett leverantör till våra företagskunder, avslutar Sarah McPhee.


Avkastningen i den öppna premiebestämda portföljen uppgick till 1,6 procent. SPPs totala förvaltade kapital ökade med 6 miljarder kronor och uppgick till 135 miljarder kronor (129). Inbetalda premier uppgick under första halvåret till 5319 miljoner kronor (4173). Av de inbetalda premierna var andelen fondförsäkringspremier 75 procent (62). Försäljningen mätt i APE uppgick till 685 miljoner kronor (673), en ökning om 2 procent. Solvenskvoten för SPP Livförsäkring AB uppgick till 2,62 och för SPP Liv Fondförsäkring AB till 2,64 per den 30 juni 2013.

För fullständig finansiell rapportering hänvisas till storebrand.no

SPP är en del av norska Storebrandkoncernen. Tillsammans är vi en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. SPP erbjuder kvalificerad rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. Storebrandkoncernen utmärker sig bland annat genom sitt fokus på samhällsansvar och är bland de ledande i Europa inom ansvarsfulla investeringar. SPP har idag drygt 500 anställda och huvudkontoret ligger i centrala Stockholm.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy