Skip to main content

Stiftelsen Tryggare Sverige fyller nio år

Nyhet   •   Feb 10, 2017 08:02 CET

År 2008 bildades den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet var att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Verksamheten bedrivs i form av en tankesmedja utan bakomliggande vinstintresse. Vi kan nu blicka tillbaka på nio intensiva år där vi försökt att bidra till att utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Sverige.

De gångna årens arbete
Under de gångna åren har vi genomfört en rad aktiviteter för att bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det handlar om seminarier, föreläsningar, utbildningar, debattkvällar och studieresor för bland annat politiker, ideellt engagerade, polis- och kommunanställda m.fl. Vi har även givit ut ett 30-tal rapporter och böcker, till exempel om trygghet i boende, om äldres utsatthet för brott och om situationen för barn och unga i skolan.

Vidare har vi tillsammans med mySafety utvecklat en gratisapp till brottsdrabbade med lokalt anpassad information om möjligheter till hjälp, stöd och skydd (brottsofferappen.org) samt i samarbete med Göteborgs universitet och Gårdstensbostäder AB, Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Bostads Aktiebolag samt Förvaltnings AB GöteborgsLokaler tagit fram en trygghetsvandringsapp för att effektivisera arbetet med trygghetsvandringar samt för att stärka medborgardialogen (trygghetsvandra.org). Vi har även utvecklat en nyhetstjänst för verksamma inom trygghetsområdet (nyheter.tryggaresverige.org) samt startat ett nätverk för Sveriges brottsförebyggare i syfte att sprida nya erfarenheter och forskning inom området.

V även utvecklat en Mytbingo där vi utmanar några av de missuppfattningar, vanföreställningar och rena myter som finns i samhället när det gäller frågor som rör brott, otrygghet och brottsförebyggande arbete. Vi har även en egen podcast där vi hittills publicerat tio avsnitt med bl.a. rikspolischefen Dan Eliasson och terrorforskaren Hans Brun.

Vid sidan av olika nationella aktiviteter har vi deltagit i ett flertal internationella sammanhang, till exempel i USA, Kina, Italien och Serbien. Flera av aktiviteterna har genomförts i nära samarbete med andra organisationer (t.ex. EU, OSSE och CEPOL) där vi har haft möjlighet att beskriva situationen i Sverige inom trygghetsområdet och dela våra erfarenheter, såväl positiva som negativa.

En annan viktig del av vår verksamhet har varit att ha löpande konsultationer med brottsdrabbade och bistå dem vid kontakten med olika myndighetsföreträdare. Ett exempel på det är våra kontakter med de anhöriga till Carla Saado, som mördades i Huskvarna 2010. Efter att ingående granskat rättsväsendets agerande i samband med Carlas död upprättade vi en JO-anmälan, där vi riktar stark kritik mot hur polis och åklagare hanterat ärendet.

Stiftelsen Tryggare Sverige har också initierat ett nätverk, Plattformen Civila Sverige mot människohandel, för organisationer som arbetar med frågor som rör människohandel samt ligger bakom Nationella Brottsofferveckan som i år genomförs för femte gången (se program).

Vidare har vi under åren arbetat med trygghet- och säkerhetsfrågor på uppdrag åt bl.a. Kulturdepartementet, Justitiedepartementet, Polismyndigheten, Försäkringskassan, SKL, SL, MTR, SvFF, SHL, JM AB, Skanska, Svenska Bostäder och en rad kommuner.

Avslutningsvis vill jag å stiftelsens vägnar rikta ett stort tack till medarbetare, styrelsen och till de aktörer i form av bl.a. Svenska Bostäder, LINK Arkitektur, Skanska, MySafety, MTR och Grannkompaniet, som gjort det möjligt för oss att arbeta för ett tryggare Sverige.

Karl-Åke Pettersson
Ordförande
Stiftelsen Tryggare Sverige

Aktiviteter 2008-2016

 • Initierat ett Viktimologiskt Nätverk i syfte att skapa ett forum där forskare, studerande, yrkesverksamma och andra engagerade inom brottsofferområdet kan mötas för att utbyta idéer, tankar och erfarenheter
 • Arrangerat 80 debattkvällar på Pressklubben i Stockholm inom ramen för det Viktimologiska Nätverke
 • Initierat Nationella Brottsofferveckan som hittills genomförts fyra år i rad (2013, 2014, 2015, 2016) i syfte att uppmärksamma brottsdrabbades rättigheter och behov
 • Bildat en Haverigrupp med några av Sveriges ledande experter i syfte att genomföra haveriutredningar vid dödligt våld mot kvinnor i nära relationer för att på så sätt kunna lära av begångna misstag
 • Utvecklat en särskild applikation vid namn Brottsofferappen innehållande lokalt anpassad information om möjligheter till hjälp, stöd och skydd för en rad olika brottstyper
 • Utvecklat nyhetstjänsten nyheter.tryggaresverige.org innehållande nyheter som rör brottsdrabbades situation och rättigheter i Sverige och i världen
 • Initierat nätverket Plattformen för civila Sverige mot människohandel i syfte att hålla ihop och utveckla arbetet mot människohandel
 • Genomfört en rad kartläggningar i syfte att granska hur centrala aktörer tar sitt ansvar för brottsdrabbade. Kartläggningarna omfattar Polisen (strukturerade hot- och riskbedömningar, brott i nära relationer, våldtäkt, människohandel/prostitution), Åklagare (kontaktförbud, brott i nära relationer, våldtäkt), Socialtjänst (strukturerade hot- och riskbedömningar, våld i nära relationer, hjälp och stöd till brottsdrabbade, människohandel/prostitution), Kommuner och Landsting (våld och hot mot förtroendevald
 • Producerat en Podcastserie som hittills publicerat tio avsnitt med fokus på frågor som rör bl.a. brottsdrabbades situation och behov
 • Tagit fram en webbaserad säkerhetsutbildning för förtroendevalda med fokus på våld och hot i arbetslivet och konsekvenser av brott
 • Genomfört evenemanget Walk-Talk-and-Eat (2015, 2016) med riksdagspolitiker i syfte att diskutera frågor som rör hjälp, stöd och skydd av brottsdrabbade
 • Genomfört 323 föreläsningar från Malmö i söder till Boden i norr (varav 210 st utanför Stockholm)
 • Skrivit 78 debattartiklar publicerade på DN-debatt, SvD-Brännpunkt, Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan, UNT, VLT, Dagens Juridik, Newsmill etc.
 • Konsultationer med brottsdrabbade i enskilda fall, inklusive upprättande av JO-anmälan beträffande hanteringen av ärendet som ledde till mordet på Carla Saado i Huskvarna 2010
 • Publicerat 8 böcker – Stora Trygghetsboken (2009), Vanmakt (2010), Crime Victims (2011), Handbok för våldsdrabbade (2011), Ta din unge och spring (2012), Trygghet i fokus (2013), Från ord till handling – ett nationellt brottsförebyggande program (2014), New York – en reportageserie om kampen mot brottsligheten (2015)
 • Publicerat 25 rapporter – Årsrapporter (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Våld mot kvinnor (2010), Trygghet i boende (2010), Kontaktförbud (2011), Trygghet i kollektivtrafik (2012), Dödligt våld mot kvinnor (2013), Våld och hot inom idrotten (2013), Våld mot kvinnor (2013), Våld mot barn (2014), När samhället havererar – om dödligt våld (2014), Trygghet för äldre (2014), Våldtäkt (2015:1), Brott i nära relationer (2015:2), Våld i nära relationer (2015:3), Socialtjänstens brottsofferstödjande arbete (2015:4), Prostitution (2016:2), En polismyndighet i tiden - ett tiopunktsprogram för framtidens polis (2016:1)
 • Genomfört 92 utbildningar (Unga brottsdrabbade, Hot- och riskbedömningar, Brottsdrabbades rättigheter etc.). Av dessa har 46 genomförts utanför Stockholm
 • Medverkat vid 41 konferenser (Bok & Bibliotek, Almedalsveckan, Råd för framtiden, Skyddsmässan, Transportforum etc.)
 • Genomfört 12 studieresor – Moutiala (2011), New York (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), Amsterdam (2013, 2014, 2015, 2016)
 • Genomfört 49 internationella erfarenhetsutbyten (Norge, Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Holland, Italien, Belgien, Serbien, Albanien, USA, Kina)
 • Medverkat i ca 400 artiklar samt TV- & Radioinslag (Aktuellt, Rapport, Nyheterna, Kalla Fakta, Veckans Brott, Brottscentralen, Ekot, Kaliber, SvD, DN, Sydsvenskan etc.)
 • Ett stort antal möten med strategiska viktiga personer (Rikspolischefen, Justitieministern, riksdagspolitiker, regionpolismästare, landshövdingar, näringslivsrepresentanter etc.)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera