Skip to main content

Revidering av hur miljöfarliga ämnen påverkar A‐bedömningar

Nyhet   •   Dec 03, 2015 11:00 CET

Just nu tillämpas inga haltgränser för att blockera en produkt från att blir A‐bedömd när den innehåller miljöfarliga ämnen. Detta kan förhindra A‐bedömningar för vissa produkttyper med mycket låga halter av miljöfarliga ämnen, t.ex. spårämnen i metallegeringar.

Anledningen till att vi inte tidigare infört haltgränser för denna blockering är att miljöfarliga biocider används i ppm‐halter i färger och andra kemiska produkter. Eftersom biociderna är verksamma vid dessa låga halter, så anser vi att det finns en miljöfarlighets aspekt att bevaka.

Förslag på ändring

Ändringsförslaget avser att införa följande:

  • En haltgräns på 0,1 % för blockeringen av A‐bedömningen kopplad till innehållet av miljöfarliga ämnen generellt i alla sorters produkter.
  • En gräns på ≥ 0,001 % för alla biocider i kemiska produkter. Detta skulle då innebära att alla kemiska produkter som konserveras med biocider (t.ex. 1,2‐benzisotiazol‐3(2H)‐on, 4,5‐diklor‐2‐oktyl‐2H‐isotiazol‐3‐on, 3‐jod‐2‐propynylbutylkarbamat, metyltio‐4‐t‐butylamino‐6‐cyklopropyl‐s‐triazin och zinkpyrition) inte kan bli A‐bedömda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy