Skip to main content

Göteborg tolkade lagen annorlunda - kan modernisera synen på bilpooler

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 11:28 CET

De flesta är överens om att trafiksituationen i storstäderna är ohållbar. Det är trångt, många köer och allt svårare att hitta en parkeringsplats. Om vi dessutom ska få ner föroreningarna, eller som den statliga ”Utredningen om fossilfri fordonstrafik” (FFF-utredningen) slår fast: En helt fossiloberoende fordonsflotta år 2030, måste vi både minska antal fossilbränsledrivna fordon och minska antalet fordon generellt sett i storstäderna. Ett sätt att minska antalet bilar är att erbjuda bilpooler, vilket stimulerar storstadsboende att äga egen bil i mindre utsträckning och använda bilpoolsbil de tillfällen då bil behövs. Denna metod fungerar bevisligen och uträkningar från Trafikverket visar att en bilpoolsbil ersätter 7 vanliga bilar.

Efterfrågan på bilpoolsplatser i storstäderna är större än tillgången på parkeringsplatser. Om branschen skulle få tillgång till fler attraktiva parkeringsplatser skulle fler medborgare bli medlemmar i en bilpool. Detta är kommunerna väl medvetna om, men kan inte skapa parkeringsytor för bilpoolsbilar av den enkla anledningen att det inte finns en juridiskt begrepp för bilpool, likt det gör för taxi, buss och färdtjänst. Det går alltså inte att anordna parkeringsplatser för bilpoolsbilar utan att bryta mot lagen. För att lösa detta krävs en definition och ett beslut vad som gäller för den definitionen.

Göteborg ser bilpooler som viktig för trafikutvecklingen.
Trafikkontoret i Göteborg har kämpat med frågan sedan år 2003 Trafikkontorets jurister har exempelvis tagit fram ett lagförslag kring definitionen av bilpooler som de dragit för Näringsdepartementet utan någon respons. Trots idogt uppvaktande har ingen politiker drivit frågan. Närmast är FFF-utredningen som kommer att föreslå att Transportstyrelsen utreder frågan, vilket kommer att ta ett antal år.

Efter 10 år arbetande för att få avdela platser för bilpooler på kommunal mark insåg Trafikkontoret i Göteborg att de var tvungna att hitta alternativa sätt att stimulera utvecklingen av bilpooler i staden. Kommunens jurister fann då ett alternativt sätt göra det möjligt med bilpoolsparkering.

Trafikkontoret införde stannaförbud på ett antal platser och gav dispens från förbudet för bilpoolsbilar. På så sätt har de kunnat erbjuda attraktiva platser för bilpooler på tre gator i centrala Göteborg där det inte finns bra alternativ på tomtmark.

Genom detta finns nu 16 platser för bilpoolsbilar i gatorna i Göteborg och de används i snitt över 300 gånger per månad.

När Trafikkontoret i våras beslutade om bilpoolsetablering på tre attraktiva gator i Göteborg; Fjällgatan, Reutersgatan och Eklandsgatan överklagade polisen detta till länssstyrelsen.

Polismyndigheten i Västra götaland gjorde inte samma tolkning som Trafikkontorets jurister och anmälde detta till Länsstyrelsen med hänvisning till Trafikförordningens 10 kapitel paragraf 2. Länsstyrelsen biföll Polismyndighetens anmälan, vilket ledde till att Göteborgs stad i sin tur överklagade ärendet till Transportstyrelsen i Västra Götaland. Göteborgs stad hävdar att Länsstyrelsen tolkning av lagrummet att det måste föreligga trafiksäkerhetsskäl för att meddela om förbud att stanna eller parkera är fel. Det framgår tydligt av 10 kap 2 § i trafikförordningen att ett beslut enligt 10 kapitel 1§ kan motiveras av andra skäl än trafiksäkerhet, såsom exempelvis hänsyn till boendes parkeringsmöjligheter.

Ärendet ligger nu på Transportstyrelsens bord och frågan är alltså om det är möjligt för en kommun att införa ett stannaförbud på en gata och ge undantag för bilpooler eller inte. Polisen och Länstyrelsen i Västra götaland hävdar att det måste finnas trafiksäkerhetsskäl för att införa ett stoppförbud, medan Göteborg hävdar att man även kan se till de boendes parkeringsmöjligheter som skäl. Transportstyrelsen väntas fatta beslut innan årsskiftet.

Transportstyrelsens beslut påverkar bilpoolsbranschens utveckling
Om Transportstyrelsen fattar ett beslut till Göteborgs favör innebär detta att fler kommuner kommer att kunna agera föra att underlätta för bilpooler. Dock måste lagrummet tydliggöras eftersom både polis och Länsstyrelsen ifrågasätter tolkningen av lagrummet.

Blir det ett nej till Göteborgs stads tolkning innebär detta ett steg tillbaka för bilpoolsutvecklingen. I Göteborg försvinner 16 attraktiva bilpoolsplatser på gatumark. Ett nej riktar ljuset på regeringen som måste sätta ner foten kring bilpoolsdefinitionen och ge den samma juridiska status som t ex taxi, buss och färdtjänst. Men det kommer att ta tid innan denna process är klar, tid som kommuner och bilpoolbranschen hellre använt till att göra det enklare för medborgare att hitta smarta lösningar för sitt bilanvändande som skulle inneburit mindre trafik, trängsel och avgaser i städerna.

Bilaga
10 kap. Lokala trafikföreskrifter m.m.

1 § Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i
10 och 14 §§, meddelas genom lokala trafikföreskrifter för
en viss väg eller vägsträcka eller för samtliga vägar inom
ett visst område eller för ett område eller en färdled i
terräng.

De särskilda trafikreglerna får gälla följande.

1. Att en viss väg eller vägsträcka ska vara huvudled,
motorväg eller motortrafikled.

2. Att en viss väg eller vägsträcka eller samtliga vägar
inom ett område ska vara gågata eller gångfartsområde.

3. Att ett visst område ska vara tättbebyggt område eller
att ett särskilt miljökänsligt område inom tättbebyggt
område ska vara miljözon.

4. Att en viss plats ska vara cirkulationsplats.

5. Att ett visst körfält eller en viss körbana ska vara
körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

6. Att en viss plats på sträcka där förbud att stanna
eller parkera råder enligt 3 kap. 53 § första stycket 2
ska vara busshållplats.

7. Att en viss plats ska vara ändamålsplats eller
laddplats.

8. Avvikelser från bestämmelserna om gågata enligt 8 kap.
1 § andra stycket och bestämmelserna om körfält för fordon
i linjetrafik m.fl. enligt 8 kap. 2 §.

9. Förbud mot trafik med fordon.

10. Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss
riktning.

11. Förbud mot omkörning.

12. Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från
bestämmelserna i 3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för
bestämmelserna i 3 kap. 23 § första stycket.

13. Stopplikt i järnvägs- eller spårvägskorsningar.

14. Avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kap.
17 § första stycket eller i föreskrifter som har meddelats
med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket, om det är motiverat
av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller
miljön.

15. Begränsning till lägre hastighet än som följer av
3 kap. 17 § tredje stycket, 4 kap. 20 § eller 9 kap. 1 §
eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap.
17 § fjärde stycket eller 9 kap. 1 § tredje stycket, om
det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten,
framkomligheten eller miljön.

16. Förbud mot att stanna eller parkera fordon eller
tillåtelse att stanna eller parkera fordon med avvikelse
från bestämmelserna i 3 kap. 48, 49 a § första stycket, 52 §,
53 § första stycket 2–5, 9 och 10, 54 §, 55 § första
stycket 3–5 eller 8 kap. 1 §.

17. Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för
parkering.

18. Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid färd i
terräng.

19. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller
bruttovikt med begränsning till lägre vikter än som följer
av 4 kap. 12 §.

20. Inskränkning till mindre bredd eller längd på fordon,
fordonståg eller last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller
17 a §.

21. Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med
avvikelser från bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §.

22. Andra särskilda trafikregler.

Vidare får det genom lokala trafikföreskrifter meddelas
särskilda trafikregler om att en vägtunnel ska tillhöra
tunnelkategori B, C, D eller E, särskilda trafikregler för
transport av farligt gods och för sådana tävlingar som
länsstyrelsen har lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §.
Förordning (2011:1220).

2 § Föreskrifter enligt 1 § andra stycket 9-11, 14-18, 20 och
21 får avse

1. en viss trafikantgrupp,

2. ett visst eller vissa fordonsslag, eller

3. fordon med last av viss beskaffenhet.

Lokala trafikföreskrifter om parkering får innefatta särskilda
bestämmelser för att underlätta för dem som bor i ett visst
område att parkera inom detta område. Om det behövs av
särskilda skäl får vissa parkeringsplatser i området
reserveras för de boende genom sådana bestämmelser. Frågor om
tillstånd att parkera enligt föreskrifterna prövas av
kommunen.

Lokala trafikföreskrifter om parkering får innefatta särskilda
bestämmelser om att högst tre parkeringsplatser får reserveras
för varje utländsk beskickning i anslutning till beskickningens
kansli eller residens. Detsamma gäller parkeringsplatser för
konsulat som förestås av en karriärkonsul samt sådana
internationella organ som avses i 4 § lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall.

Lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon som
meddelas av en kommun för en viss väg, viss vägsträcka eller
för samtliga vägar inom ett visst område får avse fordon med
dubbdäck. Förordning (2011:912).

Sunfleet är Sveriges största miljöbilspool med bilpooler på 37 orter i Sverige. Med mer än 800 bilar är Sunfleet norra Europas största bilpool. Sunfleet Carsharing är ägt  av Hertz biluthyrning och är miljöcertifierat enligt ISO 14001. För mer information besök gärna www.sunfleet.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.