​Bonus-malus, ett styrmedel som styr fel för klimatet

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 11:45 CEST

– Bonus-malus för nya bilar, som införs vid halvårsskiftet, har en rad grundläggande fel som gör att utsläppen av koldioxid blir onödigt höga. Bonus-malus är ett inkonsekvent styrmedel som styr fel. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. Det stora problemet med Bonus-malus är att det inte tar hänsyn till på vilket drivmedel bilarna körs och därför blir klimateffekten dålig och systemet blir dyrt och till liten nytta.

Här är de tre allvarligaste felen med bonus-malus:

  • Dieselbilar som körs på 100 procent biodiesel straffbeskattas enligt samma regler som dieselbilar som går på fossil diesel. Att köra en dieselbil på HVO100 eller B100 är ett av de mest klimatvänliga alternativen, men den bilist som väljer detta alternativ ges ökade kostnader inom bonus-malus. Samtidigt byggs distributionsnätet för ren biodiesel nu ut, bland annat med stöd från Klimatklivet.
  • Laddhybrider gynnas kraftigt, oberoende av hur de används. I många fall kommer de att köras främst på fossil bensin eller diesel och orsaka stora utsläpp av fossil koldioxid. Man har inte kartlagt hur laddhybriderna i praktiken används innan man infört denna subvention av ofta tunga fordon. Ett självklart krav borde vara att laddhybrider ska kunna drivas med biodrivmedel för att få bonus.
  • Flexifuelbilar som kan drivas med E85 får inte den extra premie som man nu ger till bilar som kan drivas med biogas. Försäljningen av flexifuelbilar har helt upphört, trots att vi har Europas enda heltäckande nät av E85-mackar.

– I grunden är bonus-malus ett felaktigt styrmedel eftersom det inte är direkt kopplat till utsläppen av koldioxid. Det vore bättre att styra marknaden genom att göra det ofördelaktigt att använda fossila drivmedel.

– Om bonus-malus ska behållas måste det reformeras så att man gynnar alla fordon som kan drivas med klimatvänliga biodrivmedel. För att garantera att bilar tankas med rätt bränsle kan man införa tankningskrav där bilägarna redovisar sina inköp för att få stöd. Med det bonus-malussystem som nu införas tvingas alla bilköpare vara med och subventionera bilar som kommer att köras på fossilt, avslutar Gustav Melin.

För ytterligare information kontakta: Gustav Melin, 070-5244400 eller Tomas Ekbom 070-276 15 78

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

– Bonus-malus för nya bilar, som införs vid halvårsskiftet, har en rad grundläggande fel som gör att utsläppen av koldioxid blir onödigt höga. Bonus-malus är ett inkonsekvent styrmedel som styr fel. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

Läs vidare »

​Ris och ros till EU:s direktiv om förnybar energi

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 13:41 CEST

EU kommer att begränsa möjligheten att använda biodrivmedel från odlade grödor. Det är en viktig del av det reviderade direktivet om förnybar energi. Svebio kritiserar denna begränsning, som ger högre utsläpp från transportsektorn. Svebio ser positivt på att målet för förnybar energi 2030 har höjts till 32 procent. Det föreslagna regelverket för hållbara fasta biobränslen och biogas är också bra.

​Medelstor industri sparar en miljon per år genom att byta till biobränsle

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 11:17 CEST

Tillverkande industri kan spara drygt 5 000 kronor per kubikmeter fossilolja som ersätts med träpellets. Det blir en miljon per år för en industri som använder 200 kubikmeter olja per år. – Det har troligen aldrig varit mer gynnsamt för tillverkande industri att byta till förnybart biobränsle. Dessutom minskar klimatpåverkan kraftigt, säger Anders Haaker, chefredaktör för tidningen Bioenergi.

​Fyll med E85 och tjäna en hundralapp

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 08:00 CEST

Det har aldrig varit så lönsamt att tanka E85 som nu, jämfört med bensin för den som har en flexifuelbil. Det mycket höga priset på bensin och diesel gör det extra förmånligt att fylla tanken med biodrivmedel. Det finns över 200 000 flexifuelbilar, som alltså kan tankas med bensin eller med E85.

​Pelletsmarknaden i Sverige ökade till 1,8 miljoner ton 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 11:02 CEST

Efterfrågan av träpellets från hushåll, värme- och kraftvärmeverk samt industri ökade med 1,8 procent 2017 jämfört med året innan. Totalt användes drygt 1,8 miljoner ton pellets, motsvarande 8,5 TWh energi. Användningen har ökat de tre senaste åren, men har en bit kvar till toppnivån från 2011 då drygt 2,2 miljoner ton pellets användes i Sverige.

​Lars Stigsson är 2018 års mottagare av Jan Häckners bioenergipris

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 13:47 CEST

Lars Stigsson, grundare och delägare av Sunpine, är årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris.

​2017 yet another record year for biofuels

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 13:25 CET

Based on energy content, biofuels accounted for 20.8 percent of all fuels supplied for vehicle operations in Sweden in 2017. Biodiesel amounted to 26.6 percent of all diesel fuel, and a total of 19.5 TWh of biofuels was used, an increase from 17.2 TWh for 2016 according to preliminary statistics from SCB and compiled by Svebio.

"The figures show that Sweden is Europe's leading country when it comes to switching from fossil fuels to biofuels. Sweden has managed to double the share of biofuels in transportation in just three years. It is also encouraging to see that the use of fossil fuel, which had increased in 2016, decreased in 2017 to below the 2015 level" says Gustav Melin, CEO of Svebio.

The rapid growth of biofuels in recent years is mainly due to the increased use of HVO diesel produced from various bio-based raw materials, and HVO is now Sweden's most important biofuels. HVO supplies increased the most in its pure form, HVO100.

HVO is also used as a bio-component in gasoline, and HVO petrol (also called green gasoline) has shown a strong increase during the year. Deliveries of rapeseed diesel, ethanol and biogas are about the same levels as the year before. Biogas continues, however, and the proportion of biogas in vehicle gas increased to 87 percent.

"Sweden has had a fantastic increase in biofuels. But we have not exhausted all the possibilities yet. Taxation of ethanol and rapeseed diesel in recent years has held back the use of these fuels. Sweden has not introduced E10 gasoline that the EU standard allows. Thus there are good opportunities to further increase the share of biofuels and reduce climate impact from the transport sector," says Svebio's fuel expert Tomas Ekbom.

“The reduction obligation introduced by the Parliament (Riksdag) for gasoline and diesel from July 1, 2018, seems to slow rather than accelerate the development of biofuels. This is due to low ambition levels. It is therefore of the utmost importance that the authorities take into consideration the most recent statistics and adjust the levels accordingly and as soon as possible," says Tomas Ekbom.

For more information, please contact Tomas Ekbom, Svebio, +46-70-276 15 78

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Based on energy content, biofuels accounted for 20.8 percent of all fuels supplied for vehicle operations in Sweden in 2017. Biodiesel amounted to 26.6 percent of all diesel fuel, and a total of 19.5 TWh of biofuels was used, an increase from 17.2 TWh for 2016 according to preliminary statistics from SCB and compiled by Svebio.

Läs vidare »

​2017 ännu ett rekordår för biodrivmedel

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 15:47 CET

Leveranserna av biodrivmedel svarade för 20,8 procent av alla drivmedel i Sverige 2017 för fordonsdrift, räknat på energiinnehåll. Biodiesel utgjorde 26,6 procent av all diesel, och totalt användes 19,5 TWh biodrivmedel, en ökning från 17,2 TWh för 2016. Det visar preliminär statistik från SCB som sammanställts av Svebio.

– Siffrorna visar att Sverige är Europas ledande land när det gäller att byta från fossila drivmedel till biodrivmedel. Sverige har lyckats dubblera mängden biodrivmedel på bara tre år. Det är även glädjande att användningen av fossil bensin, som ökade under 2016, minskade under 2017 till under 2015 års nivå. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio.

Den snabba tillväxten för biodrivmedel under de senaste åren beror framför allt på ökad användning av HVO-diesel, framställd av olika biobaserade råvaror, och HVO är nu Sveriges särklassigt största biodrivmedel. Leveranserna har ökat mest i ren form, HVO100.

Även HVO inblandad i bensin, HVO-bensin (även kallad grön bensin) visar på stark ökning under året. Leveranser av rapsdiesel, etanol och biogas är på ungefär samma nivåer som året innan. Biogas går dock framåt, och andelen biogas i fordonsgas ökade till 87 procent.

– Sverige har haft en fantastisk ökning för biodrivmedel. Men vi har inte tagit vara på alla möjligheter. Beskattning av etanol och rapsdiesel under de senaste åren har hållit tillbaka dessa bränslen. Sverige har inte heller infört E10 i bensin som EU-standarden tillåter. Det finns alltså goda möjligheter att ytterligare höja andelen biodrivmedel och minska klimatpåverkan från transportsektorn, säger Svebios drivmedelsexpert Tomas Ekbom.

– Den av riksdagen beslutade reduktionsplikten som införs för bensin och diesel från 1 juli 2018 ser ut att hålla tillbaka snarare än att påskynda utvecklingen för biodrivmedel. Detta på grund av för lågt satta ambitionsnivåer. Det är därför av yttersta vikt att myndigheterna tar till sig årets statistik och justerar nivåerna snarast, säger Tomas Ekbom.

Leveranser av drivmedel för fordonsdrift 2017 TWh
Bensin 27,9
Diesel 46,3
Etanol 1,2
Biodiesel 16,8
Biogas 1,5
Fossilgas 0,2
Totalt 93,9
Leveranser av drivmedel för fordonsdrift 2017 Volym (m3)
Fossil diesel 5 820 683
Låginblandad FAME 260 027
Ren FAME (B100) 70 820
Totalt FAME 330 847
Låginblandad HVO 876 893
Ren HVO (HVO100) 564 887
Totalt HVO 1 441 780
Totalt biodiesel 1 772 627
Totalt dieselbränslen 7 593 310
Fossil bensin 3 042 205
Biodrivmedel i bensin (etanol, HVO-bensin) 156 606
Totalt bensinbränslen 3 198 811
Högkoncentrerad etanol (E85 och ED95) 48 762
Biogas i fordonsgas (1 000 Nm3) 133 220

För ytterligare information kontakta Tomas Ekbom, 070-276 15 78.

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Leveranserna av biodrivmedel svarade för 20,8 procent av alla drivmedel i Sverige 2017 för fordonsdrift, räknat på energiinnehåll. Biodiesel utgjorde 26,6 procent av all diesel, och totalt användes 19,5 TWh biodrivmedel, en ökning från 17,2 TWh för 2016. Det visar preliminär statistik från SCB som sammanställts av Svebio.

Läs vidare »

Bra för skogen men dåligt för åkern

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 11:42 CET

EU-parlamentet tog 17 januari ställning till förslaget till nytt Förnybartdirektiv. Parlamentets beslut är positivt för biobränslen från skogen, men negativt för biodrivmedel producerade från åkergrödor. Det är en framgång för bioenergibranschen att man avvisade förslag om att begränsa användningen av stamved, stubbar och tallolja, och att vi kan utnyttja vår egen skogslagstiftning.

Klart lönsamt att tanka E85 efter årsskiftet

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2018 08:00 CET

Skatten på E85 har tagits bort vid årsskiftet, och det är nu klart lönsamt att tanka E85 jämfört med bensin. Det visar Svebios beräkning av prisrelationen mellan E85 och bensin. Svebio har tittat på prisutvecklingen ända sedan 2005. Det lönade sig att tanka E85 mellan 2005 och 2015, men därefter har det ofta varit billigare att köra på bensin, bland annat pga skatten på E85 som infördes 2015.

Kommande evenemang 1 evenemang

18 Sep hela dagen

Advanced Biofuels Conference 2018

2018-09-18 - 2018-09-20
Conference Centre Wallenberg, Medicinaregatan 20A, Gothenburg

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Vd för Svebio sedan 2008. Agronom. Tidigare vd på Agrobränsle AB och affärsområdeschef för fasta bränslen på Talloil.

Arbetar med allmän information om Svebio och bioenergibranschen. Redaktör för nyhetsbrevet Bioenerginytt och ansvarig utgivare för Svebios... Visa mer

Om Svebio, Svenska Bioenergiföreningen

Vi vill öka användningen av bioenergi

Svebio verkar för ökad användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio är en branschorganisation med omkring 300 företag som medlemmar. Företagen är verksamma hela produktionskedjan från odling, skörd och insamling av bioråvaror till användning för värme, el och drivmedel, företag som transporterar och förädlar biobränslen och företag som tillverkar utrustning.

Adress

  • Svebio, Svenska Bioenergiföreningen
  • Kammargatan 22
  • 111 40 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar