Skip to main content

Behov av badvakter och livräddare

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2009 12:59 CEST

Under senare tid har det förekommit en debatt, bland annat i media, om behovet av bevakning i simhallar. Med anledning av att Svenska Livräddningssällskapet har en lång erfarenhet och omfattande kompetens inom vattensäkerhet finns det beröringspunkter i pågående debatt där vi kan medverka som en rådgivande part. Svenska Livräddningssällskapets uppfattning och ståndpunkt beskrivs bland annat i de kriterier som organisationen beslutade om i januari 2008 för En vattensäker kommun.

Av de sex kriterier som kommunen bör arbeta med för att uppnå En vattensäker kommun är det främst två som har anknytning till bevakning i simhallar. Det är det första kriteriet;

Kommunen skall i sitt handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) tydligt ange vem som har ansvar för samt målsättning med vattensäkerhetsfrågor. Detta gäller skötsel av materiel och anläggningar, information samt tillsyn enligt 5 kap 1§ LSO.
En plan skall tas fram hur målen uppnås och ett kontinuerligt dokumenterat uppföljningsarbete med inventering och hantering av risker skall bedrivas.

När det gäller kunskapen hos dem som arbetar i simanläggningar har Svenska Livräddningssällskapet satt upp följande kriterie;

All berörd personal på badanläggningar som tillhör kommunen skall ha en adekvat säkerhetsutbildning så att man kan förhindra och avhjälpa olycksfall. Kommunen skall vidare aktivt arbeta för att personal på badanläggningar som inte tillhör kommunen har motsvarande kompetens.

Svenska Livräddningssällskapet har sedan lång tid utbildningar till Badvakt och Livräddare. Dessa utbildningar är framtagna för att tillgodose det kunskapsbehov som finns vid poolanläggningar och strandbad när det gäller vattensäkerhet och Första Hjälpen.

Utformningen av en badanläggning och organisationen för att verksamheten skall kunna bedrivas på ett säkert sätt för både personal och badgäster måste enligt Svenska Livräddningssällskapet bygga på ett ständigt uppdaterat arbete med riskanalyser där man tar hänsyn till de lokala förhållandena. Ett äventyrsbad med vattenrutschkanor och vågmaskiner kräver t ex sannolikt en mer omfattande säkerhetsorganisation än en enklare anläggning för motionssimning.

Ytterligare information:
Anders Wernesten 070 592 95 67

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy