Skip to main content

Kulturrådets rapport till regeringen om momsen

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 14:50 CET

Idag har Statens kulturråd rapporterat till regeringen konsekvenserna av det regleringsbrev som kom strax före jul 2006 och som bland annat innebar att den momsvinst många musik, dans och teaterinstitutioner hoppats göra skulle "neutraliseras".

Svensk Scenkonsts förbundsdirektör Sture Carlsson är ledamot av Kulturrådets styrelse men har på grund av jäv inte deltagit i beslutet om bidrag till de olika institutionerna. Däremot deltog han i beslut om en protokollsanteckning som hela styrelsen ställde sig bakom. Där sägs: "Kulturrådets styrelse finner att det slumpmässiga utfallet av regleringsbrevets föreskrifter om anpassning av bidragen med anledning av retroaktivt utbetald moms är oskäligt. Återbetalningar efter den 21 dec. borde för att säkerställa likabehandling behandlas på samma sätt som återbetalning som skett före den 21 december. Det innehållna beloppet på 55 mnkr borde kunna justeras så att detta uppnås."

Sture Carlsson säger i en kommentar: "Det är mycket glädjande att hela styrelsen kunde ställa sig bakom ett så pass skarpt uttalande. När detta är sagt måste man dock framhålla att även om regeringen i enlighet med vad kulturministern antydde i Mitt i Musiken i fredags gör en reträtt i den frågan kvarstår den grundläggande orättvisan. Det kommer alltså även i fortsättningen bli så att alla statliga institutioner och många regionala som sedan länge haft förmånen av fullt momsavdrag kommer att fortsätta att ha den förmånen utan att bidragen påverkas. De som fick full avdragsrätt först 2006 berövas däremot den möjligheten. Om inget görs åt detta tror jag att det på sikt kan äventyra den statliga bidragsgivningens legitimitet ute i landet."

Kulturrådet gör också vissa kulturpolitiska prioriteringar. Bland annat får landets musikteatrar och några stadsteatrar extra pengar. Länsmusiken drabbas däremot av en generell nedskärning om 2%.

Om detta säger Sture Carlsson: "Det är olycklig att Länsmusiken ånyo får en nedskärning utan att en diskussion förts mellan staten och huvudmännen om länsmusikens finansiering. Detta är speciellt märkligt eftersom samtliga allianspartier i en radiodebatt i valrörelsen sade sig vilja öka bidragen till Länsmusiken."

För Svensk Scenkonsts medlemmar innebär beslutet att ingen egentligen får en uppräkning av bidraget som är i nivå med vad man haft anledning att förvänta sig. (Undantaget är de statliga institutionerna som får en viss uppräkning). Detta sker i ett läge när vi väntar oss stigande lönekostnader i storleksordningen 3% och många andra kostnader riskerar att skjuta i höjden. Finansieringen av pensionskostnaderna har exempelvis ännu inte fått en slutlig lösning.

"Det finns därför all anledning att anta att scenkonstutbudet i landet de närmaste åren kommer att bli mycket magrare än vi hade hoppats. Det är sorgligt att den nya regeringen har fått en så dålig start i sina relationer till scenkonstområdet. Efter allt som sades i valrörelsen hade vi helt andra förhoppningar" sammanfattar Svensk Scenkonsts ordförande Ingrid Kyrö situationen.

Svensk Scenkonst

Kommentarer
Sture Carlsson 070-577 86 21
Ingrid Kyrö 0708-19 07 92

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera