Ha koll på sommarens vattenläge

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2019 16:05 CEST

För att överblicka den aktuella vattensituationen under sommaren 2019 har Svenskt Vatten tagit fram ett inrapporteringsverktyg som ska ge en samlad bild över läget. På så sätt kan Svenskt Vatten ha den samlade bilden och delge informationen till allmänhet, media och myndigheter. Informationen kommer att uppdateras fortlöpande under hela sommaren och finns tillgänglig på Svenskt Vattens webb.

Ny SVU-rapport: Elektronisk tunga och andra onlinesensorer för detektion av föroreningar i dricksvattennätet – en utvärdering (dricksvatten & hälsa)

Nyheter   •   Mar 18, 2019 16:22 CET

Projektet har utvärderat olika onlinesensorer för att upptäcka föroreningar från avloppsvatten i dricksvattennätet. Flera kommersiella sensorer kunde detektera inläckage vid koncentrationer av avloppsvatten på cirka 0,7 procent, men bäst var den nyutvecklade sensor som kallas elektronisk tunga. Den kunde med låg sannolikhet för falsklarm detektera ner till åtminstone 0,05 procent avloppsvatten.

Ny SVU-rapport: Fosforåtervinning från avloppsvatten - Rapport från ett IWA Sverige-seminarium 2018 (Avlopp & miljö)

Nyheter   •   Mar 05, 2019 13:56 CET

Rapporten ger en översikt av presentationerna under ett seminarium i Malmö i april 2018. Seminariet handlade om fosforåtervinning från avloppsvatten, med fokus på termokemisk behandling av avloppsslam. Det anordnades av bland andra IWA Sverige. Syftet var att ta in kunskap från andra länder och att låta teknikleverantörer presentera sin teknik.

Ny SVU-rapport: Mikroplaster i kretsloppet (Avlopp & miljö)

Nyheter   •   Mar 05, 2019 13:39 CET

Rapporten innehåller metoder och resultat från en inledande kartläggning av mikroplaster i det VA-tekniska kretsloppet. Resultaten ger bland annat en bild av hur mikroplastinnehållet kan se ut i inkommande avloppsvatten (efter rensgaller), utgående avloppsvatten, slam, slamgödslad jord och biogödsel, samt vilka plasttyper som kan förekomma.

Ny SVU-rapport: Beslutsmodell för mikrobiella dricksvattenrisker, Verktyg för åtgärdsprioritering (Dricksvatten & hälsa)

Nyheter   •   Jan 08, 2019 09:51 CET

En riskbaserad beslutsmodell har utvecklats för att samhällets resurser ska kunna användas så effektivt som möjligt när det gäller åtgärder för att minska de mikrobiella riskerna i dricksvattensystemen. Modellen kombinerar kvantitativ mikrobiell riskbedömning med kostnads-nyttoanalys. Den tillämpas i en fallstudie för Vombsjöns dricksvattensystem.

Ny SVU-rapport: Underlag för en drifthandbok – Erfarenheter av drift och underhåll av infiltrationsanläggningar för dricksvattenberedning (Dricksvatten & hälsa)

Nyheter   •   Dec 19, 2018 16:38 CET

Rapporten sammanställer erfarenheter av drift, underhåll och utförda försök från 16 svenska infiltrationsvattenverk. Sammanställningen är ett underlag till en framtida handbok. Syftet med projektet var att lyfta kunskapsnivån, öka informationsutbytet samt bevara den kunskap som dagens operatörer på infiltrationsvattenverken besitter.

Adidas fortsätter att sälja silverbehandlade kläder trots fara för vattenmiljön

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 09:29 CET

I slutet av oktober publicerade Svenskt Vatten rapporten ”Silverläckan” med nya laboratorieanalyser av sportkläder som behandlats med silver. Analyserna visade bland annat att en stor del av silvret i kläderna tvättas ur efter bara några tvättar. Efter tio tvättar i tvättmaskin hade över 70% av silvret läckt ut i vattnet. Så här svarade sportkedjorna:

Reningsverken tar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 12:18 CET

​En ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling ökar kunskapen om mikroplast i avloppsvatten, slam och åkermark. Rapporten visar att avloppsreningsverken renar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet, men av den bortrenade mikroplasten hamnar endast 40% i slammet och det finns mikroplast i åkermark oavsett om den gödslats med slam eller mineralgödsel.

C SVU-rapport: Organiskt material i nordiska dricksvatten

Nyheter   •   Nov 30, 2018 15:00 CET

Rapporten har undersökt organiskt material i nordiska dricksvatten.

SVU-rapport om dricksvattenberedning med nya reningstekniker

Nyheter   •   Nov 30, 2018 10:00 CET

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2018-07

Titel: Dricksvattenberedning med nya reningstekniker – en pilotstudie

Författare: Elin Lavonen, Ida Bodlund, Kristina Dahlberg, Ulf Eriksson, Anna Andersson, Stefan Bertilsson, Camilla Frösegård, Vera Franke, Oksana Golovko, Lutz Ahrens

Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/filer/svu-rapport_2018-07.pdf

OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand

Sammandrag:För att säkerställa en framtida robust och klimatanpassad dricksvattenproduktion i Stockholmsområdet är det av stort intresse att få fram alternativ till den konventionella rening som i dag används i de nästan hundra år gamla vattenverken. I rapporten redovisas resultat från en pilotstudie av nya reningstekniker som har utförts på råvatten från östra Mälaren.

Sammanfattning: Förekomsten av kemiska och mikrobiologiska föroreningar i råvattentäkter har ökat. Tillsammans med ökade krav på dricksvattenkvalitet är det här en utmaning för dricksvattenproducenterna i Sverige. Många vattenverk är dessutom gamla och i behov av upprustning. Det har gjort att intresset för nya reningsprocesser har varit stort de senaste åren. Både pilotstudier och analyser av parametrar som inte är reglerade enligt Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter kan vara mycket resurskrävande. Förhoppningen är därför att de metoder och resultat som presenteras i rapporten kan komma till nytta för hela den svenska dricksvattenbranschen.

Projektet initierades av kommunalförbundet Norrvatten och Stockholm Vatten och Avfall. De två VA-organisationerna producerar dricksvatten med råvatten från östra Mälaren till cirka 2 miljoner invånare i Stockholm med omnejd. Större delen av rapporten har skrivits av Elin Lavonen, Norrvatten. Pilotanläggningen var förlagd till Lovöverket. Genom finansiering från Svenskt Vatten Utveckling kunde forskare engageras från Uppsala universitet, Linköpings universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Det möjliggjorde en omfattande utvärdering av reningsprocesserna i pilotanläggningen, processer som tidigare inte har testats i Sverige.

I pilotanläggningen användes suspenderat jonbyte och filtrering genom ett keramiskt mikrofilter med ozonering och direktfällning som förbehandlingsalternativ, följt av ett filter med granulerat aktivt kol (GAC). Utvärderingen inkluderar driftmässiga erfarenheter samt effekter från de olika reningsprocesserna på 1) vattenkemi inklusive naturligt organiskt material (NOM) och dess sammansättning, 2) vattnets biostabilitet (mängd substrat samt potential för tillväxt av mikroorganismer), 3) förekomst av organiska spårämnen, samt 4) bildning av desinfektionsbiprodukter.

Resultaten visar att suspenderat jonbyte är en lovande reningsteknik för att öka borttagningen av NOM jämfört med konventionell kemisk fällning, något som kan bero på den specifika sammansättningen av det organiska materialet i östra Mälaren. Däremot var det stora driftproblem med det keramiska mikrofiltermembranet, och resultaten avvek mycket från tidigare studier. Ozonering var effektivt som barriär mot de flesta läkemedelsrester som detekterades i råvattnet, medan dess effekt på PFAS-ämnen var begränsad. En viktig faktor att ta hänsyn till vid ozonering är bildning av biotillgängligt organiskt material som behöver tas om hand i någon form av biofilter för att vattnet ska bli biostabilt. Man behöver också ta hänsyn till potentiell bromatbildning från naturligt förekommande bromid i råvattnet.

Sökord:Dricksvattenberedning, suspenderat jonbyte, keramiskt mikrofiltermembran, ozonering, naturligt organiskt material, biostabilitet, desinfektionsbiprodukter, organiska spårämnen

Keywords: Drinking water treatment, suspended ion exchange, ceramic microfilter membrane, ozonation, natural organic matter, biostability, disinfection by-products, organic micropollutants

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

För att säkerställa en framtida robust och klimatanpassad dricksvattenproduktion i Stockholmsområdet är det av stort intresse att få fram alternativ till den konventionella rening som i dag används i de nästan hundra år gamla vattenverken. I rapporten redovisas resultat från en pilotstudie av nya reningstekniker som har utförts på råvatten från östra Mälaren.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 14 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsstrateg
  • Press & kommunikation
  • frmzedadrihkk.miviamntanhahogejxn@lesvhrenjssklutvugatyptewhn.vtseis
  • 08-506 002 11
  • 0734-23 13 96

Om Svenskt Vatten AB

Svenskt Vatten

Svenskt Vatten arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Adress

  • Svenskt Vatten AB
  • Gustavslundsvägen 12
  • 167 14 Bromma
  • Vår hemsida