Så skapar vi plats för barnen i framtidens städer - konferensen ställs in!

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2020 16:12 CET

I januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter lag i Sverige. En av konventionens artiklar ger barn rätt till lek, fritid och vila. Hur bemöts barnens behov när städerna byggs allt tätare? Den 17 mars arrangerar Boverket i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Uppsala kommun, Tankesmedjan Movium vid SLU samt Arwidssonstiftelsen en konferens i Uppsala.

​Agronom- och jägmästarexamen får ändrade upplägg

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2020 09:00 CEST

Vid det årliga beslutet om utbildningsutbudet i juni, beslöt styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att de program som leder till jägmästar- och agronomexamen, från och med läsåret 2021–2022, anpassas till den så kallade Bolognamodellen, det vill säga treåriga kandidatprogram som kan kompletteras med tvååriga masterprogram.

Förutom detta beslutades om en master inriktad mot landskapets betydelse för produktion och konsumtion av mat samt för första gången möjlighet att läsa en pol.kand. vid SLU.

SLU erbjuder alltså fortsatt utbildningar som leder till jägmästar- och agronomexamen, där relevanta kandidatprogram, tillsammans med masterprogram, ersätter nuvarande fem agronomprogram och jägmästarprogrammet.

– SLU tar samhällsutmaningarna som rör hållbar och klimatsmart matproduktion, energi- och råvaruförsörjning och hälsosamma livsmiljöer för människor, djur och växter på allvar. Bolognaanpassningen av våra agrara och skogliga utbildningar tillsammans med de övriga förändringarna är en viktig förutsättning för att skapa moderna, attraktiva utbildningar som kan utvecklas med den flexibilitet som krävs utifrån arbetsmarknadens så väl som ungdomars situation i dag, säger SLU:s prorektor Karin Holmgren.

För ytterligare kommentarer:

Karin.Holmgren@slu.se , prorektor, tel 018-67 12 58

Vid det årliga beslutet om utbildningsutbudet i juni, beslöt styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att de program som leder till jägmästar- och agronomexamen, från och med läsåret 2021–2022, anpassas till den så kallade Bolognamodellen, det vill säga treåriga kandidatprogram som kan kompletteras med tvååriga masterprogram.

Läs vidare »

SLU erbjuder journalister Östersjö-expertis

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2020 11:29 CEST

SLU har bred kompetens kring frågor som rör Östersjön. Nu finns en expertlista för journalister som söker inspiration till reportage, eller expertutlåtanden om något som händer i Östersjön. Det kan röra vattnets källflöden i berg och skogar och om flöden via jordbruksmark och städer, med kopplingar till övergödning och miljögifter. Dessutom om hur fiskbestånden och ekosystemen i Östersjön mår.

Gotlands almar ska inventeras, liksom skador av granbarkborre i Syd- och Mellansverige

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2020 09:56 CEST

Vid SLU görs regelbundet regionala, åtgärdsorienterade inventeringar av skogsskador. Under 2020 är det de gotländska almarnas tur, som ett led i bekämpningen av almsjukan. Dessutom inventeras skador av granbarkborre i Götaland och delar av Svealand. Arbetet utförs inom ramen för programmet Nationell riktad skogsskadeinventering.

Liten risk för ökade barkborreskador efter naturvårdsåtgärder i skog

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2020 11:48 CEST

Naturvårdsåtgärder som görs för att öka den biologiska mångfalden kan innebära en något ökad risk för skogsskador orsakade av barkborrar, enligt forskning från SLU och Skogforsk. Fem år efter naturvårdsbränning eller luckhuggning kunde forskarna se att risken för skador ökar lokalt, antingen på kortare eller längre sikt beroende på typ av åtgärd.

Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – företagarnas perspektiv.

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2020 13:17 CEST

I stor enkätundersökning tillfrågas under sommaren närmare 10 000 djurägare om sina erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion. Forskare från SLU och KTH ställer tillsammans med LRF bland annat frågor om vilka händelser som företagarna utsatts för, om brottsförebyggande och polisiära åtgärder, om inspektion av myndigheter samt om vilket stöd företagarna fått från polis och samhälle.

Internationellt filmpris till svensk miljöfilm

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2020 12:30 CEST

Internationellt filmpris till filmen "Skogen - räcker den?". Filmsatsning från Future Forests lyfter viktiga miljöfrågor i samarbete med team av vetenskapsjournalister.

​SLU-forskning kring sällskapsdjur får bidrag

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2020 10:37 CEST

Nu är det beslutat vilka forskare som erhåller medel från Sällskapsdjurens forskningsfond, Ingeborg Ögrens Fond och Maj Johnsons fond, tre fonder som alla bidrar till forskning om våra sällskapsdjur.

Antalet ansökningar har fyrdubblats de senaste tre åren – från åtta stycken 2018 till 35 i år. En orsak till det ökade antalet sökande tros vara att medlen som betalas ut ökat markant. För fem år sedan delades endast mindre summor på runt 25 000 kr ut per år. Ett aktivt arbete med att synliggöra behovet av stöd till forskning kring sällskapsdjur, samt att medlen numera placeras hos Kammarkollegiet har lett till att fondernas tillgångar växt. I år kunde man därför betala ut hela 800 000 kr och mer förstärkning är på ingång. En testamentsgåva från en sann hundvän kommer att kunna möjliggöra viktig forskning med ett flertal miljoner under kommande år.

Gåvor gör stor nytta

Gabriella Lindgren, som är en av mottagarna i år och som får 500 000 kr från Maj Johnson fond menar att stödet är av stor betydelse:

– Med bidraget ges vi möjlighet att i stor detalj genomsöka arvsmassan hos katter med sjukdomen midline defect och jämföra dessa med friska kontrolldjur. Genom att först generera ett referensgenom för kattrasen Burma är målet att hitta de sjukdomsframkallande genetiska varianter som orsakar den mycket allvarliga defekten och på sikt så klart att kunna eliminera den. Alla delar i projektet utom finansieringen finns redan på plats, så det känns otroligt kul att kunna sätta igång med arbete nu direkt, att inte behöva vänta längre, säger hon.

Ordföranden i stiftelsen, dekanen för SLU:s VH-fakultet Rauni Niskanen, ser väldigt positivt på utvecklingen för fonderna:

– Sällskapsdjur är ett forskningsområde som det historiskt sett varit svårt att få pengar till. Tack vare generösa bidrag till fonderna kan vi stärka området och viktiga projekt kan genomföras som bidrar till verklig nytta för djurens, och inte sällan också, människors bästa.

2020 års stipendiater

Stiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond tilldelar Carl Ekstrand, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), SLU 100 000 kr. Medlen skall användas i projektet Framtidens behandling av urinvägsinfektioner hos hund. Syftet med studien är att undersöka exponeringen av nitrofurantoin som har god effekt mot E-coli, i hundurin, för att ge ett gott behandlingsresultat och lägre antibiotikaresistensutveckling.

Ingeborg Ögrens fond tilldelar Maria Dimopoulou, Institutionen för kliniska vetenskaper (KV), SLU forskningsbidrag med 100 000 kr att användas i projektet Morbiditity and mortality of upper airway related diseases in a population of insured brachycephalic breeds in Sweden. Målet är attundersöka dödlighet kopplad till övre luftvägssjukdomar i en population av försäkrade svenska hundar mellan åren 2011–2016, och att jämföraresultaten mellan brakycefala och övriga hundraser registrerade i sammaförsäkringsbolag.

Tomas Bergström, Institutionen för husdjursgenetik (HGEN), SLU erhåller forskningsbidrag med 100 000 kr att användas i projektet A Wet Nose Leading the Way. Syftet med studien är att minska risken för att ledarhundar drabbas av ärftliga ögonsjukdomar.I samarbete med Synskadades riksförbund ska samtliga aktiva ledarhundar undersökas för en mutation iABCA4-genen som ger en form av Stargardts sjukdom och allvarlig synnedsättning hos hundar.

Maj Johnsons fond tilldelar Gabriella Lindgren, Institutionen för husdjursgenetik (HGEN), forskningsbidrag med 500 000 kr att användas i projektet Development of a genetic test for midline defect in cats.Projektet ska ta fram ett test för att påvisa en dödlig genetisk kattsjukdom, midline defect, som har ökat markant på raserna Burma, Bengal, Burmilla och Korat de senaste tio åren.

Om Sällskapsdjurens forskningsfond

Sällskapsdjurens forskningsfond (SFF) är en insamlingsstiftelse som har Kronprinsessan Victoria som beskyddare. Till insamlingsstiftelsen kommer kontinuerligt bidrag från privatpersoner, företag och föreningar som går till att stötta forskning om sjukdomar som drabbar hund och katt.

För information om SFF och de övriga fonderna: https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/sallskapsdjurens_forskningsfond/

Kontaktinformation:

Åsa Formo, fundraiser, sekreterare SFF
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Telefon: 018-67 25 70

E-post: asa.formo@slu.se

Rauni Niskanen, dekan, ordförande för SFF
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
Telefon: 018-67 16 07
E-post: rauni.niskanen@slu.se

Hermann och Mille har ingenting att göra med nämnda forskningsprojekt men ställer gärna upp på bild.  

Fyra SLU-forskare får bidrag till forskning kring sällskapsdjur (hund och katt).

Läs vidare »

Nu öppnar Ekofakta.se

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2020 08:26 CEST

Webbportalen Ekofakta.se riktar sig till både allmänhet och yrkesverksamma inom livsmedelskedjan och syftar till att öka kunskapen om ekologisk produktion och ekologisk mat. SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) har utvecklat portalen på uppdrag av Jordbruksverket och i samarbete med Ekologiska Lantbrukarna, Ekomatcentrum, KRAV och Organic Sweden.

Unik studie: Älgen anpassar sin kalvning till klimatet

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2020 08:12 CEST

När älgkon föder sina kalvar under våren är energibehovet stort, så att kalvningen sammanfaller med ett grönskande landskap är ingen slump. I en världsunik studie länkar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet klimatstudier till kunskap om den stora växtätaren älgens liv och visar att älgkornas tid för kalvning matchar vegetationsperiodens början, eller sker strax innan.

Kontaktpersoner 25 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • Forskningsinformation
 • Daqovihkd.vdStzyepbmharbnslnsopjn@eeslxou.rfsekl
 • 018-67 14 92
 • 072-511 69 90

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • SLU Alnarp
 • antsetgsteqm.nffelbbdebfstjqamvg@svdluma.sqxevn
 • 040-415004
 • 0708-470737

 • Presskontakt
 • kommunikatör, presskontakt
 • vaprnjwza.nosayfndtngrdlenvh@sjwlupz.sygexb
 • 0702-641155
 • 0511-64155

 • Presskontakt
 • presskontakt
 • olqnofut.bgherilgvhualakl@ggslieu.acseqm
 • 090-7868211
 • 072-2362915

 • Presskontakt
 • kommunikatör
 • maourifmanxgneia.pkyeroxsspponfw@sgiluzc.spoeip
 • +46 730 61 65 04
Kommunikatör på institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi samt för Kompetenscentrum företagsledning på SLU Alnarp

 • Presskontakt
 • redaktör
 • Movium
 • tigyttqxi.geolkqssggonos@spvlucr.sqkecf

Om Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.

Adress

 • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
 • Box 7070
 • 750 07 Uppsala
 • Vår hemsida