Ttbpkw2uwef61vgs9qlf

Från biokol till hamburgare

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 11:11 CEST

Sju lantmästarstudenter på SLU Alnarp arbetar med ett unikt pilotprojekt med fokus på biokol. Tillsammans med hamburgerkedjan MAX samt företagen KLS Ugglarps, ECOERA, Skånefrö och gården Skönadal Agri på Österlen, har de skapat ett cirkulärt flöde, från biokol till hamburgare. Fokus ligger på klimatet och biokolets potential att bidra till ett mer hållbart jordbruk med nya affärsmöjligheter.

Awcvcirtr0azmpbucmgb

Ny volym av Nationalnyckeln utgiven - Havsborstmaskar

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 12:23 CEST

Den 18:e volymen av bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna finns nu ute. Den nya volymen tar upp Havsborstmaskar som tillhör djurgruppen Ringmaskar. Havsborstmaskar är till största delen vattenlevande och utgör en viktig organismgrupp inom marin miljöövervakning.

E1nokqccnkidhz2tw7nh
Ljkbaxql1spqwqa4eof0

Nordisk samarbetsgrupp efterlyser gemensam förvaltning av skarv

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 08:27 CEST

Skarvarna i Östersjön blir allt fler. I Sverige, Finland och Danmark äter fåglarna nu så mycket fisk att det i vissa områden sannolikt påverkar fiskbestånden negativt och leder till minskade fångster för fisket. Nyligen möttes nordiska forskare för att diskutera vad som krävs för att förbättra förvaltningen och skydda fisken och fisket.

Lo3rzjv8v4ppyfuiwwgm
Dflgomgyyjsnqanmroay

Hur mäter vi åars och bäckars ekologiska hälsa?

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 10:56 CEST

I bäckar och åar finns ekosystem som vi har stor nytta av, med näringsvävar som bland annat renar vattnet och levererar fisk. Amélie Truchy har i sitt doktorsarbete undersökt hur livet i sådana vattendrag störs av jord- och skogsbruk och av kraftverksdammar, och vilken miljöövervakning som krävs för att vi ska upptäcka om något håller på att gå snett.

U3gpgrtc3sfw4zwgtkuy
Wxtsiz6urmdjvyok0avw

Svensk julgransodling kan utvecklas mycket mer

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 08:00 CEST

Odlingen av julgranar kan utvecklas mycket mer. Det framhåller Martin Pettersson, SLU som skrivit landets första doktorsavhandling om julgransproduktion. I avhandlingen jämförs Sveriges småskaliga produktion med den amerikanska delstaten North Carolinas storskaliga. Där finns en mängd kunskap som handböcker, faktablad, manualer, artiklar och webbplatser om julgransproduktion.

Media no image
Wxtsiz6urmdjvyok0avw

SLU och livsmedelssektorn satsar på industridoktorander

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 09:30 CEST

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) fick under sommaren 2017 ett uppdrag från Näringsdepartementet att inrätta ett program för industridoktorander i anslutning till den nationella livsmedelsstrategin. För ändamålet anslogs 15 miljoner kr från statsbudgeten.

Programmet kommer att omfatta tio doktorander och SLU bjöd in livsmedelsbranschen under hösten att formulera utmaningar lämpliga att forska om. Trettio intresseanmälningar kom in från hela landet inom vitt skilda delar av livsmedelsområdet från odling och råvaruproduktion till lagring, produkter och konsumentaspekter. Under vintern har ett intensivt arbete bedrivits med urval och att se om företagens utmaningar kan transformeras till bra forskningsfrågor för doktorander. Företagen har också fått identifiera lämpliga doktorandkandidater. I dag har beslutats vilka tio projekt som ska få genomföras, se www.slu.se/industridoktorander för en lista över projekten.

– Vi är glada och stolta över det mycket stora intresse som livsmedelsbranschen visat för samverka med SLU och att genom forskning och doktorander försöka att lösa centrala utmaningar, säger SLUs vicerektor för samverkan Erik Fahlbeck. Dessvärre hade vi inte möjlighet att acceptera alla kvalificerade förslag inom detta initiativ.

– Vi kommer därför nu att göra vad vi kan för att även de initiativ som inte kommit med inom denna finansiering ska kunna hitta andra vägar till genomförande. Genom initiativet har vi fått många positiva relationer med en rad företag i livsmedelssverige som vi vill fortsätta utveckla, säger Erik Fahlbeck.

Pengarna från departementet räcker till en del av kostnaderna och sedan täcker SLU respektive företagen återstoden. Doktoranderna kommer att vara anställda inom företagen och tillbringa ungefär 80 procent av sin arbetstid vid SLU under fem år för att doktorera.

– Vår doktorand kommer att arbeta med att utveckla lagring och sorter så att vi ska kunna erbjuda Sveriges konsumenter svenska äpplen året om, förklarar Henrik Stridh, VD på Äppelriket i Kivik som är ett av de företag som nu får möjlighet att ha en egen industridoktorand.

Doktorandprojekten smygstartar redan nu under våren för att utnyttja årets odlingssäsong och kommer att vara i full gång efter sommaren.

För ytterligare upplysningar:

Vicerektor för samverkan Erik Fahlbeck, erik.fahlbeck@slu.se, tel 073-087 35 44

Projektledare för LivsID Bengt Persson, bengt.persson@slu.se, tel 070-811 73 03

Sveriges lantbruksuniversitet fick i fjol Näringsdepartementets uppdrag att inrätta tio doktorandtjänster för livsmedelsindustrin. I dag presenteras de tio doktorandprojekten.

Läs vidare »
Psoh19x8pdz3nckpfznx
Dflgomgyyjsnqanmroay

Nya markörer för autoimmun sjukdom hos hund

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2018 10:05 CEST

Hunden och människan har många gemensamma ärftliga sjukdomar och detta utnyttjas alltmer i forskningen. Nu har en analysmetod från humanmedicinen använts för att identifiera sjukdomsmarkörer i blod hos hundar med den SLE-liknande sjukdomen reumatisk ledvärk. Förhoppningen är att markörerna ska kunna användas för diagnos av SLE-liknande autoimmuna sjukdomar hos hund, och möjligen även hos människa.

Jhfwtm0p64an3p9urnuu

SLU-forskare lanserar ätbara exkrementer

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2018 08:30 CEST

Intresset för att använda insekter och andra småkryp som livsmedel och framför allt proteinkällor har ökat lavinartat de senaste åren, men nu har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tagit det hela ett steg längre, genom att utveckla en sensationell metod för att kunna omvandla avföring till livsmedel.

Media no image
Vdw936wxcos2jfpw0yup

Inbjudan till konferens 17 oktober 2018: Biologisk mångfald och samhällsutveckling – Nya vägar framåt?

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 09:50 CEST

Vår tids stora globala miljöproblem kräver praktisk och tvärvetenskaplig kunskap för att kunna hanteras. Under våren 2018 presenterar IPBES (The Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) fem stora rapporter om läget för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i världen, och om nya vägar framåt för samhällsutvecklingen. Vad betyder IPBES-rapporten för Europa, för det fortsatta arbetet med biologisk mångfald i Sverige? Detta tas upp i Mångfaldskonferensen 2018 som äger rum den 17 oktober i Stockholm, i ett samarrangemang mellan Centrum för biologisk mångfald, Naturvårdsverket, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin, (KSLA) och Naturhistoriska riksmuseet.

Den biologiska mångfalden är grunden för människans existens, våra ekonomier och vår fysiska och mentala hälsa. Hoten mot biologisk mångfald är, tillsammans med klimatförändringarna det stora globala hotet i vår tid. Biologisk mångfald uppfattas ibland som skydd av hotade arter. Men det är så mycket mer; det är mångfald i ekosystem och landskap, i skyddad natur såväl som i vardagslandskap. För att hantera hoten måste alla sektorer i samhället bidra och hitta vägar, som i hela landskapet leder till bibehållen biodiversitet. Jordbruk och skogsbruk, som med sin stora areellt täckande verksamhet har ett stort ansvar för att skydd och skötsel sker på ett sådant sätt så att de ger bibehållen biodiversitet.

IPBES samlar, sammanställer och presenterar världens rådande kunskap på området biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Under våren 2018 presenterar IPBES ett antal rapporter om läget för den biologiska mångfalden i världen. Det ekologiska läget och de samhälleliga drivkrafterna bakom utrotning av arter och förstöring av ekosystem utvärderas. Redogörelserna ska ligga till grund för politiker och andra makthavare när de fattar beslut. De lägger alltså fram förslag till vägar framåt.

I Sverige har vi ett antal miljömål som utgångspunkt för miljöarbetet i stort. Miljökvalitetsmålet om Ett rikt växt- och djurliv är inte uppnått, och kommer inte kunna nås med befintliga styrmedel och åtgärder: arter och naturtyper riskerar att försvinna och ekosystem utarmas, vilket leder till allvarliga samhälleliga konsekvenser. Men kan de nya internationella utvärderingarna av kunskapen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster ge oss nya insikter för det svenska arbetet? Detta kommer att diskuteras på konferensen.

Konferensen med temat Biologisk mångfald och samhällsutveckling – Nya vägar framåt? tar sin utgångspunkt i resultaten från dessa rapporter, samt en ny IPBES-liknande studie om livsmiljöer i nordiska kustområden. På konferenser kommer vi att informera om resultaten från dessa omfattande utvärderingar, och diskutera om och hur dessa resultat kan bidra till det svenska arbetet med biologisk mångfald.

Konferensen riktar sig till dig som är intresserad av och arbetar med samhällsutveckling och miljö- och naturvård, och som vill vara med och utveckla och diskutera lösningar för att bättre nå våra miljömål.

Boka datumet!

17 oktober på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Information uppdateras kontinuerligt på www.slu.se/mk18

Arrangörer är Centrum för biologisk mångfald (SLU och Uppsala universitet), Naturhistoriska riksmuseet, Naturvårdsverket och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).

Konferensen är en del av de årligt återkommande Mångfaldskonferenserna som arrangeras av Centrum för biologisk mångfald.

Kontakt:

Tuija Hilding-Rydevik, föreståndare CBM,+46 70 363 00 59, tuija.hilding-rydevik@slu.se

Cecilia Lindblad, nationellt ansvarig IPBES Sverige, +46 76 115 17 31, cecilia.lindblad@naturvardsverket.se

Margareta Ihse, ordf. i KSLA:s kommitté för landskapsfrågor, +46 70 763 15 17.


Fakta/IPBES:

IPBES är den biologiska mångfaldens motsvarighet till FN:s klimatpanel IPCC. IPBES är en internationell mellanstatlig plattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster med syfte att bedöma tillståndet för planetens biologiska mångfald, ekosystem och dess betydelse för människors välbefinnande, samt att ta fram kunskap om fungerande politiska strategier för beslutsfattare runt om i världen.

Läs mer om IPBES på www.ipbes.net

Vår tids stora globala miljöproblem kräver praktisk och tvärvetenskaplig kunskap för att kunna hanteras. 2018 presenterar IPBES fem rapporter om läget för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i världen, och om nya vägar framåt. Vad betyder detta för det fortsatta arbetet med biologisk mångfald i Sverige? Det ska vi diskutera på Mångfaldskonferensen 2018 som äger rum den 17 oktober.

Läs vidare »
Z4ibhces8kaec8mohjem
Dflgomgyyjsnqanmroay

Efterlängtad bok om skogens fåglar

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2018 10:30 CEST

För ca tio år sedan frågade Grzegorz Mikusińskis studenter på skogsmästarprogrammet om det fanns en bra bok om fåglar i skogen. Nu kan han äntligen svara ja på den frågan! Ecology and Conservation of Forest Birds är en unik genomgång av skogsfåglar på norra halvklotet med betoning på Europa – hur de är anpassade till ett liv i skogen och hur de påverkas av förändringar i livsmiljön.

Kontaktpersoner 24 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • Forskningsinformation
 • David.Stephansson@slu.se
 • 018-67 14 92
 • 072-511 69 90

 • Presskontakt
 • Presschef
 • Mediakontakter
 • pbyjorMibxwukacqel.Jkcfbanbfcgedssliihjzakwjonjymqwf@slu.sbpyge
 • 018-67 14 56
 • 073-3707111

 • Presskontakt
 • kommunikatör, presskontakt
 • vanja.sandgren@slu.se
 • 0702-641155
 • 0511-64155

 • Presskontakt
 • presskontakt
 • olof.bergvall@slu.se
 • 090-7868211
 • 072-2362915

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • SLU Alnarp
 • anette.neldestam@slu.se
 • 040-415004
 • 0708-470737

Om Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.

Adress

 • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
 • Box 7070
 • 750 07 Uppsala
 • Vår hemsida