Vy över Ivösjön
Vy över Ivösjön

Pressmeddelande -

Hur kan vi få mer grundvatten?

Det pratas mycket om låga grundvattennivåer och att spara vatten. Frågan blir mer och mer aktuell och många aktörer arbetar med att hitta långsiktiga lösningar för framtiden.

Forskning för framtidens vattenförsörjning
Sweden Water Research har två projekt i gång som rör detta. Ett av dem, EGRUND – effektiv konstgjord grundvattenbildning, undersöker olika möjligheter till dricksvattenuttag ur Ivösjön genom att en buffert byggs upp genom infiltration till kritberggrunden intill sjön.

- Här utvecklar vi Sveriges modernaste infiltrationsvattenverk. Genom att spara vattnet i den sedimentära berggrunden kan vi säkra och transportera en hel årsförbrukning av vatten. Konsekvenserna av att inte värna grundvattnet och av att tillåta att grundvattennivån sjunker är allvarliga och kan leda till sämre grundvattenkvalitet, saltvatteninträngning nära kusten och perioder med vattenbrist, säger Kristofer Hägg, doktorand på Sweden Water Research.

Sedan femtio år tillbaka har vattenuttagen från Kristianstadsslättens kritberggrund ökat kraftigt, främst i form av jordbruksbevattning. Läget är särskilt ansträngt på norra Kristianstadsslätten. Fem kommuner är beroende av grundvattentillgångarna där.

I nordöstra Skåne ligger Skånes största och djupaste sjö, Ivösjön, med utmärkt råvattenkvalitet. En möjlig lösning kan vara att bygga upp en buffert genom infiltration till kritberggrunden intill Ivösjön. Själva uttagen till dricksvatten kan sedan ske genom borrade brunnar ur kritberggrunden eller ur isälvsavlagringarna.

En del av projektet ska också klargöra Ivösjöns vattenkvalitet, tänkbara förändringar av vattenkvaliteten på grund av klimatförändringarna och eventuellt behov av förbehandling innan användning, infiltration eller injicering. Projektet bedrivs tillsammans med Kristianstad kommun och Lunds Tekniska Högskola, LTH.

Handbok för drift och underhåll vid konstgjord grundvattenbildning
Det andra Sweden Water Research-projektet, Konstgjord grundvattenbildning – Erfarenheter av drift och underhåll, ska leda fram till en handbok för drift och underhåll vid konstgjord grundvattenbildning. En fjärdedel av allt dricksvatten i Sverige produceras av vattenverk som utnyttjar konstgjord grundvattenbildning. Trots detta finns det väldigt begränsad information om hur dessa anläggningar borde drivas, hur vattenreningen går till och hur infiltrationsverk driver sina anläggningar idag.

- Många anläggningar drivs av hävd som de alltid har gjorts och inte nödvändigtvis alltid på det mest optimala sättet, delvis för att få vetenskapliga studier har gjorts för att ta reda på vad som är den optimala driften. De duktiga operatörerna är dessutom som vattenhantverkare med massor av tyst kunskap samlad i sin erfarenhet. Vid generationsväxlingar, när ansvaret för anläggningsdriften övergår till ny personal, kan denna kunskap gå förlorad om den inte dokumenteras, säger Kenneth M Persson, forskningschef på Sweden Water Research.

Projektet ska därför ta fram underlag till en handbok för drift och underhåll av infiltrationsanläggningar, vilket inkluderar hur anläggningarna drivs, infiltrationsverkens förutsättningar och resultat. Målet är att lyfta kunskapsnivån för infiltrationsanläggningar i Sverige och möjliggöra driftoptimering med hänsyn till utvalda behandlingsparametrar. Projektet utgörs dels av en littereraturstudie där information samlas in från publicerade rapporter, dels av intervjuer av chefer för och tekniker vid svenska infiltrationsanläggningar. Projektet är finansierat till 50 procent av Svenskt Vatten utveckling, SVU.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Sweden Water Research AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag som ägs av NSVA, Sydvatten och VA SYD. Vi forskar om vatten och utvecklar nya effektiva lösningar för att möta vattentjänstbranschens framtida utmaningar.

Presskontakt

Anna Kristiansson

Anna Kristiansson

Presskontakt Kommunikatör 0738-530259

Relaterat material