Skip to main content

​Från ord till handling

Nyhet   •   Maj 02, 2016 11:05 CEST

2015 var ett år av stora framsteg. Världens länder enades om de globala målen för hållbar utveckling, ett ramverk för finansiering av målen beslutades och i december nåddes en överenskommelse om ett nytt klimatavtal. Men året förmörkades också av krig, terrorism, humanitära kriser och människor på flykt.

Utmaningarna och behoven är enorma, samtidigt finns det idag goda möjligheter att åstadkomma stora förändringar och realisera de globala målen. Med ett kapitaltillskott på 400 miljoner kronor i ryggen står vi stärkta att under 2016 fortsätta att investera i hållbara företag som skapar anständiga jobb och en inkluderande tillväxt. Våra investeringar ska bidra till hållbar energianvändning och produktion, för minskad negativ miljö- och klimatpåverkan.

Swedfunds styrelse tog under kvartalet beslut om en potentiell investering om cirka 100 MSEK i en fond som ska fokusera på förnyelsebara energiinvesteringar i Afrika söder om Sahara. Investeringen bidrar till att realisera det 7:e globala målet (SDG 7) genom ett ökat utbud av el från förnyelsebar energi. Ett investeringsbeslut togs också att utöka investeringsutrymmet för en tidigare beslutad investering inom sektorn tillverkning och service.

Vi har gjort den sista utbetalningen till Acleda Bank i Kambodja. Acleda är Kambodjas största bank med ett historiskt starkt fokus på social och ekonomisk utveckling. Lånet gör det möjligt för banken att fortsätta expandera på landsbygden, och bidrar därmed till ökad sysselsättning och efterfrågan samt uppbyggnad av inhemsk produktion.

Swedfunds finansiella resultat för första kvartalet 2016 uppgår till -42,4 MSEK. Det negativa resultatet beror på nedskrivningar i portföljbolaget Polygenta, som har svårigheter att betala räntor och amorteringar på grund av förändrade marknadsförutsättningar och för lågt kapacitetsutnyttjande.

Som ett led i Swedfunds vidareutveckling inom klimatområdet bjöd vi in till intressentdialog för att få höra hur civilsamhället resonerar kring dessa viktiga frågor. För oss har dialogmötena en stor betydelse i vår ambition att skapa verklig skillnad i de företag och miljöer vi verkar.

Vårt arbete med decent work-frågan fortsätter. Som ett led i att implementera barnrättsprinciperna har vi i samarbete med ett av våra portföljbolag genomfört en revision av bolagets leverantörer där vi bedömde att det förelåg risk för barnarbete. Resultatet tyder inte på att något barnarbete förekommer, men möjligen att ungdomar utför arbete. Bolaget har vidtagit åtgärder och en fortsatt handlingsplan kommer att upprättas. Den här typen av revision var den första i sitt slag som Swedfund genomfört och vi har för avsikt att genomföra fler liknande revisioner under året.

Under kvartalet fattade vi också beslut om vilka portföljbolag som ska omfattas av talangprogrammet Women4Growth under 2016. Programmet syftar till att uppmuntra våra bolag att aktivt arbeta med jämställdhet (SDG5) genom att inspirera och stärka kvinnor i deras yrkesroller. Utvärderingen av pilotprojektet i Kenya visar på positiva resultat och förändringsinitiativ som överträffar våra förväntningar!

Läs hela delårsrapporten nedan.