Skip to main content

Målstyrt läkemedel nu godkänt för behandling av ulcerös kolit och Crohns sjukdom

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 15:28 CEST

Idag godkänns Entyvio® (vedolizumab), det första tarmselektiva biologiska läkemedlet för behandling av vuxna patienter med ulcerös kolit och Crohns sjukdom vid måttlig till svår sjukdomsaktivitet. Vedolizumabs verkningsmekanism är ny i sitt slag och skiljer sig från andra behandlingar vid dessa sjukdomstillstånd. Genom sin effekt på just tarmsökande vita blodkroppar som bidrar till den inflammatoriska processen i tarmslemhinnan, kan en dämpning av inflammationen ske selektivt i tarmvävnaden på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.

Över fyra miljoner människor världen över lider av ulcerös kolit och Crohns sjukdom. I Sverige är cirka 60 000 individer drabbade och Sverige är ett av de länder med högst incidens av sjukdomarna. De flesta insjuknar mellan 15 och 35 års ålder och sjukdomarna, som är kroniska, innebär i många fall en stor inverkan på individens livskvalitet.  

Kroniska sjukdomar

Sjukdomarna, som orsakas av inflammation i mag-tarmkanalen, saknar bot. Målet med befintlig behandling är att dämpa inflammationen i tarmslemhinnan och därmed minska patientens symtom för att sedan bibehålla en lugn fas av sjukdomen så att patientens livskvalitet förbättras. Även om det finns flera olika behandlingsalternativ tillgängliga idag, lyckas man hos många patienter varken upprätthålla eller åstadkomma symptomfri sjukdom, varför kirurgi blir en sista utväg för många.

– Antalet tillgängliga behandlingsmetoder vid ulcerös kolit och Crohns sjukdom är högst begränsade varför ett nytt behandlingsalternativ, baserat på en helt ny verkningsmekanism, med potential att nå och upprätthålla symptomfri sjukdom är ytterst välkommet, säger Jonas Halfvarson, överläkare och docent vid Universitetssjukhuset Örebro.

Ansökan om marknadsföringstillstånd för Entyvio® baseras på resultat från GEMINI - studierna, vilket är det största fas-III-studieprogrammet hittills där båda sjukdomarna utvärderas samtidigt; 2700 patienter ingår i studierna som genomförts i nära 40 länder. Den godkända indikationen avser behandling av vuxna patienter med ulcerös kolit och Crohns sjukdom med måttlig till svår sjukdomsaktivitet där behandling med konventionella läkemedel eller med en så kallad TNF-α-hämmare inte gett tillfredställande resultat.   

– Vi på Takeda är glada att kunna erbjuda vedolizumab som ett nytt behandlingsalternativ för sjukvården som arbetar outtröttligt för att hjälpa patienter med ulcerös kolit och Crohns sjukdom, säger Katarina Hamnström, medicinsk direktör på Takeda i Sverige.

Okänd orsak 

Ulcerös kolit och Crohns sjukdom är kroniska sjukdomar i mag-tarmkanalen. Crohns sjukdom kan drabba hela mag-tarmkanalen medan ulcerös kolit typiskt sett drabbar tjocktarmen och ändtarmen. Sjukdomarna kan både vara smärtsamma och handikappande och vanliga symtom är blödningar från tarmen, diarré, trötthet, viktförlust och blodbrist som uppstår på grund av blodförlusterna i tarmen. Båda sjukdomarna karaktäriseras av inflammation i mag-tarmkanalen vilket bland annat innebär en infiltration av vita blodkroppar i tarmvävnaden. De bakomliggande orsakerna till sjukdomarna är ännu inte helt klarlagda.


Om ulcerös kolit och Crohns sjukdom

Ulcerös kolit och Crohns sjukdom kännetecknas av inflammation i mag-tarmkanalen. Enbart tjocktarm och ändtarm är påverkad vid ulcerös kolit. De vanligaste symtomen vid ulcerös kolit är diarré samt blod eller slem i avföringen. Crohns sjukdom kan drabba alla delar av mag-tarmkanalen och vanliga symptom är buksmärtor, diarré, blödning från tarmen, viktnedgång samt feber. Det finns ännu ingen känd bakomliggande orsak till ulcerös kolit eller Crohns sjukdom, även om många forskare tror att samspelet mellan gener, kroppens immunförsvar och miljöfaktorer har stor betydelse för uppkomsten av sjukdomarna. Syftet med behandlingen vid dessa sjukdomar är att inducera och bibehålla remission (lugn sjukdom).

Om vedolizumab

Vedolizumab är ett tarmselektivt biologiskt läkemedel. Det är en humaniserad monoklonal antikropp som binder till α4β7-integrinet så att bindningen av α4β7 till tarmslemhinnans MAdCAM- 1 hämmas. MAdCAM-1 uttrycks företrädesvis på blodkärl i mag- och tarmkanalen varför vedolizumab åstadkommer en selektiv dämpning av immunförsvaret begränsad till mag-tarmkanalen. α4β7-integrinet uttrycks på en subgrupp av vita blodkroppar som är adresserade till att vandra ut i mag-tarmvävnaden och som visat sig ha betydelse för den inflammatoriska processen vid ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Genom att hämma α4β7 kan vedolizumab begränsa förmågan hos dessa vita blodkroppar att infiltrera tarmvävnaden.


För mer information, vänligen kontakta:

Katarina Hamnström, medicinsk direktör på Takeda Pharma AB

Telefon: +46 (0)72 398 12 05

Mail: katarina.hamnström@takeda.com


Bakgrundsinformation

Det kliniska prövningsprogrammet

Effekt- och säkerhetsdata för vedolizumab hos vuxna patienter med måttlig till svår ulcerös kolit och Crohns sjukdom utvärderades i tre randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studier: GEMINI I (för ulcerös kolit), GEMINI II samt GEMINI III (de sistnämnda avser Crohns sjukdom).

GEMINI I - Ulcerös kolit

I GEMINI I randomiserades 374 patienter till antingen vedolizumab 300 mg eller placebo vid vecka noll och vecka två. Det primära effektmåttet var andelen patienter med klinisk respons (definierat som en minskning av kompletta Mayo score poäng med ≥ 3 poäng och med ≥ 30 procent från utgångsvärdet med en samtidig minskning på rektalblödningsskalan på  ≥ 1 poäng eller en rektalblödningspoäng på  ≤ 1 poäng) vid vecka sex. I underhållsfasen, som varade från och med vecka 6 till och med vecka 52, lottades 373 patienter till antingen vedolizumab 300 mg var åttonde vecka, vedolizumab 300 mg var fjärde vecka alternativt placebo var fjärde vecka. Det primära effektmåttet var andelen patienter i klinisk remission vecka 52. Klinisk remission definierades som en komplett Mayo score-poäng av maximalt 2, där ingen underpoäng översteg 1.

En signifikant större andel av patienterna som behandlats med vedolizumab uppnådde klinisk respons vid vecka sex, jämfört med patienter som behandlats med placebo. Den här effekten uppnåddes hos patienter oavsett om de tidigare behandlats med en TNF- α-hämmare eller ej. Vid vecka 52 uppnådde en större andel av patienterna som fick vedolizumab klinisk remission jämfört med placebo.

GEMINI II - Crohns sjukdom

I GEMINI II randomiserades 368 patienter antingen till vedolizumab 300 mg eller placebo vid vecka noll och vecka två. De två primära effektparametrarna var andelen patienter i klinisk remission (definierade som en CDAI-poäng  ≤ 150 poäng) och andelen patienter med utökad klinisk respons (definierat som ≥ 100 poäng minskning i CDAI-poäng jämfört med vid baslinjen) vid vecka sex. I underhållsfasen, som började vecka 6 och pågick till vecka 52, randomiserades 461 patienter till behandling med antingen vedolizumab 300 mg var åttonde vecka, vedolizumab 300 mg var fjärde vecka eller placebo var fjärde vecka. Primärt effektmått vecka 52 var andelen patienter i klinisk remission.

En signifikant större andel av patienterna som behandlats med vedolizumab uppnådde klinisk remission vid vecka sex jämfört med patienter behandlade med placebo, men skillnaden i andelen patienter som uppvisade förbättrad klinisk respons var inte statistiskt signifikant vid vecka sex. Vid vecka 52 var en signifikant större andel av patienterna som fått vedolizumab i klinisk remission jämfört med placebo.

GEMINI III - Crohns sjukdom

Syftet med GEMINI III var att utvärdera effekten av vedolizumab jämfört med placebo vid vecka sex och vecka tio, efter att 416 patienter randomiserats till antingen att få vedolizumab 300 mg eller placebo vid vecka noll, två och sex. Det primära effektmåttet, klinisk remission vid vecka sex hos den subgrupp av patienter som tidigare sviktat på behandling med TNF-α-hämmare, resulterade inte i någon statistiskt signifikant förbättring jämfört med placebo. Resultaten vid vecka 10 visade dock på en högre andel patienter i klinisk remission hos patienter som fått vedolizumab jämfört med dem som fått placebo.

Säkerhet

De vanligaste biverkningarna som rapporterades med vedolizumab (förekomst ≥ 5 procent) i GEMINI I och II var illamående, nasofaryngit, övre luftvägsinfektion, ledvärk, feber, trötthet, huvudvärk samt hosta. Infusionsrelaterade reaktioner rapporterades hos fyra procent av patienterna som fick vedolizumab. I den kortare (tio veckor) GEMINI III-studien, rapporterades likartade biverkningar, men i en lägre frekvens än i GEMINI I.


VED/2014-05-35

Takeda är ett globalt läkemedelsbolag präglat av stark lokal närvaro. Vi gick samman med Nycomed 2011 och finns representerade i ett 70-tal länder där vi strävar efter att arbeta i nära partnerskap med vården. Takeda utvecklar och marknadsför såväl receptfria som receptbelagda läkemedel. Våra terapiområden inkluderar hjärta/kärl, metabola sjukdomar, gastroenterologi, onkologi, CNS-sjukdomar, inflammatoriska och immunologiska sjukdomar, lungsjukdomar och smärta. Genom världsledande forskning förbättrar vi patienters hälsa och erbjuder innovativa lösningar för vården. Företaget har omkring 30 500 anställda. Huvudkontoret ligger i Osaka, Japan. Det svenska huvudkontoret finns i Solna och har ett 40-tal medarbetare. Läs mer på www.takeda.se