Skip to main content

Skellefteå först ut att testa ny modell för förbättrad Waranvård

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 08:45 CEST

Antalet patienter som behandlas med blodförtunnande mediciner för att minska risken för blodpropp stiger stadigt i hela landet. Läkemedlet Waran, som är den vanligaste behandlingen, kräver regelbundna kontroller och oftast görs dessa på medicinska kliniker. Nu startar forskningsenheten vid Skellefteå lasarett, Västerbottens landsting, ett projekt för att, med hjälp av ny teknik på hälsocentraler, förbättra för både patienterna och vården.

Över 4 000 personer i Västerbottens län får behandling med läkemedlet Waran, som minskar risken för blodproppar. För att få rätt dos av medicinen krävs regelbundna blodprovskontroller. Med ny teknik kan dessa förhoppningsvis göras både snabbare, säkrare och mer effektivt.

Med den nya tekniken som nu testas i Skellefteå tas provet på patientens hälsocentral, värdena skickas över nätet till den medicinska kliniken och patienten få rätt ordination tillbaka omedelbart. Det finns 35 hälsocentraler i Västerbottens län, men bara tre medicinska kliniker och med detta nya arbetssätt kan långa resor undvikas för stora grupper av patienter.

– Det finns ett stort behov av att förenkla kontrollen av doseringen med Waran. Genom att vi nu kopplar upp hälsocentralen direkt mot medicinkliniken förbättrar vi både för patienten och vården. Förhoppningen är att denna nya modell ska kunna användas på flera hälsocentraler. Målet på sikt är även att patienten i större utsträckning än hittills ska kunna sköta provtagningen hemma, säger Kurt Boman, professor och överläkare vid medicin-geriatrik-kliniken på Skellefteå lasarett.

Försöket i Skellefteå innebär att hälsocentraler utanför staden kopplar upp en liten lätthanterlig blodprovsmätare – CoaguChek – direkt till medicin-geriatrik-kliniken vid Skellefteå lasarett. På lasarettet kan sedan sköterskor eller läkare som ordinerar Waran direkt avläsa provsvaret och ordinera ny Warandos till patienten. Vanligen går patienten hem från hälsocentralen direkt efter provtagningen och får besked till hemmet.

På så vis sparas både tid och resurser för patienter och landsting, samtidigt som behandlingen blir snabbare och troligen även säkrare. Dessutom slipper patienterna oron med att vänta på ett eventuellt avvikande provsvar.

Försöket med denna nya teknik leds av Lars Johansson, överläkare vid medicin-geriatrik-kliniken och professor Kurt Boman, på Skellefteå lasarett. De två hälsocentraler i länet som deltar i studien är Skelleftehamn och Anderstorp.

Projektet beräknas pågå till och med slutet av 2010, och därefter planerar man att ta ställning till om denna nya modell för Warandosering skulle kunna genomföras på fler hälsocentraler runtom i Västerbotten.

Studien bedrivs med stöd av IT-konsultföretaget Explizit, det Skellefteåföretag som utvecklat CheckUp Care, dvs tekniken för överföringen av provsvar, Roche Diagnostics, som tillverkar mätinstrumentet CoaguChek, och Nycomed, som tillverkar Waran.

Om CoaguChek
Med modern teknik finns numera möjligheten att enkelt och tillförlitligt mäta blodets levringsförmåga (det så kallade INR-värdet) med ett enkelt stick i fingret. Därefter kan provsvar fås inom en minut med hjälp av en liten lätthanterlig mätare – CoaguChek – som kan placeras på vård-, hälsocentralen eller i patientens eget hem.

Att underlätta provtagningen, undvika transport till laboratoriet och förenkla kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och patient kan spara stora pengar för sjukvården och minska den besvärliga väntetiden på provsvar för patienterna.

Om CheckUp Care
CheckUp Care är ett system som för över mätvärden från patienten till sjukhuset oavsett var patienten befinner sig. Mätningar kan vara INR-värden (som i detta fall) men även blodtryck, EKG mm.

Om Waran
Waran är ett så kallat blodförtunnande läkemedel som minskar risken för blodproppar i t ex ben, lungor och hjärna. Behandling med Waran räddar därför liv hos patienter med förhöjd risk för blodpropp.
Användningen av Waran ökar stadigt i Sverige då antalet människor med förhöjd risk för blodpropp blir allt fler, bl. a. på grund av stigande förekomst av förmaksflimmer. Samtidigt har medvetenheten om fördelarna med blodproppsförebyggande behandling inte minst vid förmaksflimmer ökat inom vården. I Socialstyrelsens senaste riktlinjer för strokesjukvård rekommenderas att betydligt fler bör behandlas med Waran (1).

Antalet Waranbehandlade patienter i Sverige 2009 uppskattades till över 160 000, och det var en ökning på 4 procent jämfört med 2008 (2). Behandling med Waran är sedan många decennier en etablerad behandling i Sverige och vid internationella jämförelser håller svensk Waranvård mycket hög kvalitet.

Det finns givetvis fortfarande utrymme för förbättringar av Waranvården, inte minst förenkling av behandlingskontrollen. Vid Waranbehandling skall läkemedelseffekten kontrolleras regelbundet genom mätning av blodets levringsförmåga, för att säkerställa att rätt dos av läkemedlet ges. För låg dos ökar risken för proppbildning medan för hög dos ökar risken för blödningar.

För att mäta Warans effekt tas blodprov på vård-, hälsocentral eller sjukhus och skickas till laboratorier för analys. Laboratoriets resultat meddelas sedan till sjuksköterskor eller läkare.

Ofta görs detta idag vid en särskild antikoagulationsmottagning (AK-mottagning) på större sjukhus som bedömer om Warandosen behöver justeras och meddelar sedan eventuell dosjustering till patienten. Denna process gör att ändring av dosen fördröjs. Därtill kan själva provtagningen och väntan ofta upplevas som besvärlig för patienten, som måste gå hem och vänta innan besked om provsvar och dosjustering kommer.

För mer information kontakta
Lars Johansson, överläkare, medicin-geriatrik-kliniken, Skellefteå lasarett, 0910-77 10 00
Kurt Boman, professor och överläkare vid medicin-geriatrik-kliniken, Skellefteå lasarett, 0910-77 10 00, 070-582 18 17, kurt.boman@vll.se
Magnus Göransson, Director of Near Patient Testing, Roche Diagnostics,
08-404 88 66, magnus.goeransson@roche.com
Helen Krut, Head of External Affairs, Roche Diagnostics, 08-404 88 25, helen.krut@roche.com 
Mats Mogard, medicinsk direktör Nycomed, 08-731 28 65, 070-342 38 16, mats.mogard@nycomed.com
Arne Viktorsson, vd IT-konsultföretaget Explizit, 010-709 91 07, arne.viktorsson@explizit.se

Se artikel och inslag på SVT Västerbottensnytt den 9 september samt inslag på SVT Rapport den 29 september.  

För mer information se även Roche Diagnostics samt Nycomeds pressrum på MyNewsdesk, www.waran.se, www.nycomed.se samt www.coaguchek.se

Referenser
1. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009, Stöd för styrning och ledning, www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-11-4
2. Läkemedel – statistik för år 2009, Socialstyrelsen, se tabell 34, 9 och 10, www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-28