Skip to main content

Vägplanering engagerar boende

Blogginlägg   •   Jun 19, 2012 15:36 CEST

Trafiken till och från hamnen genom centrala Helsingborg är i dag utspridd på flera gator och vägar, vilket drabbar vissa områden nära centrum hårt med buller, avgaser och barriäreffekter. Därför samarbetar Helsingborgs stad och Trafikverket sedan 2008 i ett planeringsprojekt för att ge E4:n en ny sträckning och samla hamntrafiken till en fem kilometer lång förbindelse, Hamnleden/väg E4.

Eftersom det är en komplex process med två olika väghållare och planering enligt både väglagen och plan- och bygglagen, har Helsingborgs stad och Trafikverket behov av en processledare. Denna roll har tilldelats Håkan Sundell på Tema i Malmö.

– Jag är den som håller samman planeringen och ser till att fånga upp allt, förklarar han.

Att planera infrastruktur påverkar många människor i omgivningen och är alltid känsligt ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Hamnleden/väg E4 kommer att leda till stora förbättringar på många håll i Helsingborg, men vissa områden drabbas negativt när trafiken koncentreras. Därför är dialogen med de boende högprioriterat i projektet.

– Vi försöker att se bortom det rent tekniska och till exempel överbrygga förbindelsen på strategiska platser för att minska uppdelningen av stadens olika delar.

Chans att läka ihop staden
Eftersom det för individen handlar både om hur man faktiskt drabbas och hur man uppfattar att man drabbas, är också informationsflödet en viktig bit.

– Vi har skapat en sida med information på Helsingborgs stads webbplats som ger möjlighet att prenumerera fortlöpande på månadsbrev, ladda ned rapporter och så vidare. När vi kom till arbetsplaneskedet inrättades en medborgardialogsgrupp med representanter för de närboende, säger Håkan.

Detta forum ska vara rådgivande och möten hålls i direkt anslutning till styrgruppsmötena. Boenderepresentanter har även följt med på en studieresa till Köpenhamn och Berlin för att se olika bullerskyddsalternativ i praktiken. Medborgardialogen förs jämte de traditionella, lagstadgade samråden som oftast genomförs som öppet hus för ökad tillgänglighet.

– När E4:n flyttas tar vi bort barriärer, men samtidigt går det inte att komma ifrån att en ny barriär skapas. Det är en utmaning att minimera denna effekt. Ska vi lyckas läka ihop staden måste vi låta medborgarna påverka planeringen och se till att deras livskvalitet förblir god trots ingreppen.

 

Text: Björn Raunio

Bifogade filer

PDF-dokument