Skip to main content

Antalet laddbara bilar ökade med 50 procent

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2019 09:36 CET

Vid årsskiftet 2018/19 fanns det 66 058 laddbara* personbilar i trafik i Sverige, vilket motsvarar 1,3 procent av den totala svenska personbilsflottan. Högst andel laddbara personbilar hade Stockholms län med 3,5 procent. Det framgår av Trafikanalys statistik över fordon i landets alla län och kommuner.

Nyregistreringen av personbilar under 2018 påverkades av införandet av bonus-malus-systemet den 1 juli 2018, framförallt genom en omfördelning av drivmedel. Totalt under året nyregistrerades 365 535 personbilar och vid årsskiftet fanns det 4 870 783 personbilar i trafik, en ökning med drygt 25 000 bilar under året. Den största ökningen hade Hallands län med 1,1 procent.

Personbilsflottan domineras fortsatt av bensindrivna bilar, 57 procent, även om antalet bensinbilar minskade med 2,4 procent, jämfört med året innan, till 2 754 872 bensinbilar. Antalet etanol- och gasbilar i trafik minskade också. De laddbara bilarna ökade stort från 43 287 stycken till 66 058, men de är dock fortfarande förhållandevis få till antalet. Elhybrider ökade med 26 procent till 90 273 bilar i trafik. Elhybrider laddas inte utifrån, utan laddas under körning och bidrar till att minska bränsleförbrukningen och därmed utsläppen.

– Det är ännu för tidigt att urskilja de långsiktiga effekterna av bonus-malus-systemet, men transportsektorns mål** om minskade utsläpp till 2030 gynnas av att andelen klimatbonusbilar ökar, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys. En klimatbonusbil är en bil som släpper ut max 60 g/CO2 per kilometer eller är utrustad med teknik för gasdrift.***

Biltätheten har minskat något, från 480 bilar per 1 000 invånare till 477, från 31 december 2017 till 31 december 2018. Gotland hade högst biltäthet med 610 personbilar i trafik per tusen invånare, medan den var lägst i Stockholms län med 398 personbilar per tusen invånare.

– Det återstår att se om minskningen är ett trendbrott från den tidigare årliga ökningen. Minskningar av biltätheten har historiskt sett i princip bara skett under lågkonjunkturer, medan vi 2018 var i en högkonjunktur.

Uppgifterna är hämtade ur Fordon i län och kommuner 2018, Trafikanalys statistik 2019:3.

Ladda ned statistiken för hela landet här, samt en kort beskrivning här.

* Rena elbilar och laddhybrider.
** Utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent till år 2030, jämfört med 2010.
*** Förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar.

Ytterligare information:
Anette Myhr, statistiker, Trafikanalys 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.