Skip to main content

Män i yrkesverksam ålder reser mer kollektivt

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2015 15:25 CEST

En större andel av resandet som män i yrkesverksam ålder gör sker med kollektiva färdslag nu än för tio år sedan. Huvuddelen av ökningen är en överflyttning från bilkörande. Det visar en analys av kollektivtrafikens utveckling som myndigheten Trafikanalys gjort.

Räknat i sammanlagd färdlängd (transportarbete) ökade kollektivtrafikandelen för män i yrkesverksam ålder med 4 procentenheter, från 10 procent 2005/06 till 14 procent 2011–14, varav 3 procentenheter kom från bilkörande. Räknat i antal regionala resor ökade andelen från 9 till 11 procent.

Högst andel resande i regional kollektivtrafik har unga 6–17 år, 20 procent av antalet resor, följt av kvinnor i yrkesverksam ålder (18–64 år), 14 procent. Personer 65 år och äldre reser minst kollektivt, endast 5 procent av deras resor sker med kollektivtrafik.

Totalt ökade den regionala kollektivtrafikandelen från 11 till 13 procent i antal resor, och från14 till 17 procent av transportarbetet.

– Ökningen beror på att resandet med övriga färdsätt – även med cykel och gång – har minskat, samtidigt som antalet resor med kollektivtrafik har legat kvar på samma nivå. Personbil är annars det helt dominerande färdsättet, med två undantag: resor för fritidssyften och resor bland unga 6–17 år. Där dominerar istället cykel och gång, men bara om man räknar antalet resor, säger Tom Petersen, utredare Trafikanalys

Det är i storstäderna, och framför allt i Stockholmsregionen, som kollektivtrafiken spelar störst roll i transportsystemet. Invånarna i Stockholms län gör årligen fyra gånger fler regionala kollektivtrafikresor än invånarna i landsbygdslänen, dubbelt så många som invånarna i de bägge andra storstadslänen, och tre gånger fler än invånare i övriga län. Kanske förvånande har dock ökningen av kollektivtrafikandelen inte skett i storstadslänen utan i län med stora och medelstora tätorter.

Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi analyserar och utvärderar föreslagna och genomförda åtgärder inom transportpolitiken. Vi ansvarar även för officiell statistik inom områdena transporter och kommunikationer. Trafikanalys bildades den 1 april 2010 och har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Östersund.