Skip to main content

Mer gods på lastbil i Västra Götalands län

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2018 11:26 CEST

Under år 2017 ökade både de lastade (+ 26%) och lossade (+ 35%) godsmängderna med svenska lastbilar i Västra Götalands län, jämfört med året innan. Det visar Trafikanalys officiella statistik om trafik med svenskregistrerade tunga lastbilar.

- Utöver den ökade transporterade godsmängden i Västra Götalands län, och det som hör till området Stor-Göteborg*, ser vi få signifikanta förändringar jämfört med 2016, säger Sara Berntsson, utredare på Trafikanalys.

Under året genomförde de svenskregistrerade tunga lastbilarna knappt 42 miljoner varutransporter inom och utom Sverige. Totalt kördes drygt tre miljarder kilometer. Nästan samtliga transporter, knappt 99 procent, genomfördes helt inom Sveriges gränser.

Totalt lastades drygt 455 miljoner ton gods. Endast en dryg procent av det lastade godset fraktades utomlands, antingen med svenska lastbilar över Sveriges gräns eller av svenska lastbilar mellan eller inom ett annat land än Sverige. Den största delen, nästan tre fjärdedelar, av allt gods som lastas i Sverige för inrikes transporter lossas sedan i samma län.

Av de 2,8 miljarder kilometer som kördes inom Sverige var knappt 0,5 miljarder (17 procent) så kallade tomtransporter, dvs. helt utan last. Detta är i nivå med föregående år. Störst andel kilometer utan last hade transporter med produkter från kol, råolja och naturgas (4 av tio körda kilometer utan last) följt av jordbruk, skogsbruk och fiske, där rundvirkets tomtransporter utgjorde 45 procent.

Den officiella statistiken om lastbilstrafik med svenskregistrerade lastbilar framställs på ett sådant sätt att Sverige lever upp till berörd EU-förordning. Statistiken baseras på en urvalsundersökning som ger uppskattade totalnivåer av trafik och transporter. I statistiken Lastbilstrafik fångar vi svenskregistrerade lastbilar med en maxlastvikt om minst 3,5 ton. Dessa fordon kallas i detta pressmeddelande för tunga lastbilar. Den legala definitionen av tung lastbil är dock en totalvikt om minst 3,5 ton. Statistiken om Lastbilstrafik täcker därmed i sin målpopulation in 88 procent av alla svenskregistrerade tunga lastbilar. Det är de lättaste tunga lastbilarna som inte ingår i Lastbilstrafik.

På Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken om lastbilstrafik, www.trafa.se/lastbilstrafik. En kortare beskrivning av Lastbilstrafik 2017 finns att ladda ned här: Lastbilstrafik 2017 och tabeller med statistiken finns här: Lastbilstrafik 2017.

Ytterligare information:
Sara Berntsson, telefon: 010-414 42 07, e-post: sara.berntsson@trafa.se

*Stor-Göteborg är en av Statistiska Centralbyrån definierad gruppering av kommuner som inkluderar och omger Göteborg.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.