Skip to main content

Nya bilar minskade med 6,6 procent i december

Pressmeddelande   •   Jan 03, 2018 09:30 CET

Under december månad 2017 nyregistrerades 35 357 personbilar, en minskning med 6,6 procent jämfört med december månad föregående år.
Nedgången kan förklaras med kalendereffekten, då december 2017 hade två färre registreringsdagar än december 2016.
Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 44,8 procent av nyregistreringarna, en minskning med 7 procentenheter jämfört med december föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 13,2 procent av nyregistreringarna, jämfört med 8,5 procent under december 2016.

Knappt 74 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 36 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 66 procent och kvinnor för resterande 34 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 34 908 av årsmodeller från 2015 – 2017 och 449 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 19 222 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 16 135 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar fortsätter att öka, denna månad med 1,8 procent jämfört med samma månad föregående år. Den stora ökningen av nyregistrerade mopeder klass 1 kan delvis förklaras med de skärpta* kraven för avgasutsläpp. Ökningen denna månad jämfört med samma period föregående år är över tusen procent.

Nyregistrering av fordon under december 2017 fördelade på fordonsslag

Fordonsslag December 2016 December 2017 Förändring i procent
Personbilar 37 851 35 357 -6,6
- därav bensin 15 122 14 834 -1,9
- därav diesel 19 522 15 848 -18,8
- därav el 453 293 -35,3
- därav elhybrider 1 353 2 013 48,8
- därav laddhybrider 915 1 934 111,4
- därav etanol/etanol flexi fuel 92 73 -20,7
- därav gas/gas bi-fuel 389 352 -9,5
Andel (procent) miljöbilar MB2013** 16,3 18,8
Husbilar (delmängd av personbilar) 137 147 7,3
Lastbilar 5 937 6 043 1,8
Bussar 168 99 -41,1
Släpvagnar (exkl. husvagnar) 2 371 2 288 -3,5
Husvagnar 113 52 -54,0
Traktorer 968 2 045 111,3
MC 4 966 407 -91,8
Mopeder klass 1 399 5 502 1 278,9
Snöskotrar 2 512 3 300 31,4
Terränghjulingar 797 473 -40,7

* https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/skarpta-krav-pa-avgasutslapp-for-mopeder/
** Miljöbil från och med 1 maj 2013 enligt definitionen för skattebefrielse i Vägtrafiklagen 2006:227

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006-2017 i Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida, http://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ eller SCB:s hemsida, http://www.scb.se/tk1001

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nyregistreringar för januari publiceras den 2 februari 2018 kl. 09.30.

Ytterligare information:
Anette Myhr, statistiker Trafikanalys
Tel. 010-414 42 17, e-post: Anette.Myhr@trafa,se

Frågor kan även ställas till:
Tina Svahn, statistiker Statistiska centralbyrån
Tel. 010-479 66 26, e-post: Tina.Svahn@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.