De får köra färdtjänsttaxi i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 16:29 CEST

Det blir Sverigetaxi i Stockholm AB, Taxi Kurir i Stockholm AB och Taxi Stockholm 150000 AB som får bedriva färdtjänsttaxi i Stockholms län. Det beslutade trafiknämnden i Stockholm läns landsting den 25 september.

Åtgärder för att förbättra Färdtjänsten

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2016 12:08 CEST

Färdtjänsten i Stockholms län når inte upp till målen för punktlighet och kundnöjdhet. Därför genomför Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting, tillsammans med de taxibolag som kör färdtjänsten, en rad förbättringsåtgärder.

Trafikförvaltningens punktlighetsmål för färdtjänsten är att 94 procent av de beställda resorna ska starta senast inom tio minuter från beställd tid. Idag är punktligheten i snitt 91 procent. Många färdtjänstresenärer är också kritiska till långa svarstider hos kundtjänst och till hanteringen av resegarantin.

– Det är otillfredsställande att färdtjänsten inte fungerar som det är tänkt. Detta drabbar en kundgrupp med särskilda behov, som ofta har svårt att använda den allmänna kollektivtrafiken, säger Sara Catoni, trafikdirektör på Trafikförvaltningen.

Att färdtjänstbilarna är försenade eller inte kommer alls beror ofta på en kombination av olika faktorer. Problemen är störst under rusningstid. Då är efterfrågan på taxi stor även från övriga resenärer, vilket innebär att det blir färre lediga bilar. Trafiksituationen med trängsel och köer på vägarna orsakar långa framkörningstider.

Trafikförvaltningen har tillsammans med leverantörerna Sverigetaxi och Taxi Kurir tagit fram en åtgärdsplan för att nå upp till avtalade mål för färdtjänsttaxi.

 • Förändrad zonindelning i bokningssystem för att öka tidspassningen
 • Fler trafikledare för bättre stöd till förare
 • Samverkan mellan bolagen vid problem
 • Särskilda resurser för att hantera försenade resor
 • Prioritering av hanteringen av resegarantin
 • Fler bilar i Norrtälje

– Vi tror på att de åtgärder som taxibolagen nu genomför får effekt. Vi följer utvecklingen noga och kräver viten om inte trafiken fungerar som den ska, säger Sara Catoni. Vi kommer nog tyvärr aldrig att få en hundraprocentig punktlighet, men det måste bli en tydlig förbättring.

Fakta om Färdtjänsten

Färdtjänsten är en form av kollektivtrafik för de resenärer som inte kan åka med den vanliga kollektivtrafiken. I Stockholms län reser cirka 82 000 personer med färdtjänst någon gång under ett år. Varje dag görs cirka 12 000 färdtjänstresor i Stockholms län.

Resorna samplaneras vilket innebär att flera resenärer kan hämtas på olika adresser av samma bil. Hämtning kan vara beställd 28 dagar före resan ner till 30 minuter före resan. Avsikten är att hämtning ska ske inom högst 10 minuter efter beställd tid. Bakgrunden till detta är samplaneringen och det faktum att biltrafik inte kan vara lika tidspassande som linjelagd kollektivtrafik.

Om beställd bil inte kommit inom tjugo minuter efter bokad tid gäller resegarantin. Man ringer ett särskilt nummer och Färdtjänsten hjälper till att ordna fram en ny bil så fort som möjligt. Om färdtjänsttaxin inte kommer kan man också ta en bil på gatan eller göra en egen beställning direkt till taxi. Har man originalkvittot kvar har man rätt att få ersättning i efterhand.

Läs om resegarantin här: https://fardtjansten.sll.se/sv/Kundservice/

Trafikförvaltningen är en del av Stockholms läns landsting och ansvarar för att alla länsinvånare har tillgång till en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik. Varje år beställer Stockholms läns landsting kollektivtrafik för cirka 13,9 miljarder kronor.

Läs vidare »

Uttalande angående revisionsgranskning

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2013 13:04 CET

Med anledning av medierapportering kring revisionskritik mot Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting samt AB SL vill jag i egenskap av förvaltningschef för Trafikförvaltningen samt vd för AB SL komma med några klargöranden.

Som underlag till landstingsrevisorernas delrapport har bland annat använts en promemoria från en advokatbyrå. Jag delar inte alla uppfattningar som framförs i denna.

Delar av de synpunkter som återges i dagens SvD belyser dock att vår organisation är mitt uppe i en större förändring av vårt interna sätt att arbeta. I en sådan förändring tar det tid innan alla förbättringsåtgärder helt och fullt kommer på plats.

Det är viktigt att ta till sig synpunkter av de slag som nu framförs. Samtidigt kan jag konstatera att det i revisorernas delrapport för 2013 redovisas konstaterade förbättringsåtgärder.

Revisorerna har bland annat konstaterat att Trafikförvaltningen vidtar löpande åtgärder för att åstadkomma en tydligare uppföljning och rapportering av ekonomi och verksamhet samt för att säkerställa en tillräcklig intern styrning och kontroll inom förvaltningen. Revisorerna uppfattar även att intern styrning och kontroll är ett område som prioriteras.

Alltsedan det fullmäktigebeslut som gav Trafiknämnden i Stockholms läns landsting i uppdrag att överta stora delar av AB SL:s verksamhetsområde, har det pågått ett arbete med att utveckla och förbättra den nya förvaltningens arbetssätt. Information om detta förmedlas löpande till trafiknämnden och AB SL:s styrelse och vi fortsätter förbättringsarbetet utifrån de rekommendationer vi får från revisorerna.

Signaler från revisorerna är viktiga för att förbättra vår organisation och vi uppskattar deras insatser. Jag kommer att i februari återkomma till trafiknämnden med ett yttrande kring landstingsrevisorernas delrapport och lämna förslag på ytterligare åtgärder.

Slutligen vill jag framhålla ett återkommande missförstånd i samband med rapportering kring SL:s biljettsystem: Det var inte SL:s eller trafikförvaltningens beslut att ändra reglerna för betalning med SMS-biljett februari 2013. Detta var en konsekvens av ändrade förutsättningar i telekombranschen, som alla aktörer som förmedlar betalning via SMS har varit tvungna att rätta sig efter och således inget som vare sig SL eller Trafikförvaltningen kunnat påverka.

Anders Lindström, förvaltningschef Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting, samt verkställande direktör AB Storstockholms Lokaltrafik.

Trafikförvaltningen är en del av Stockholms läns landsting och ansvarar för att alla länsinvånare har tillgång till en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik. Varje år beställer Stockholms läns landsting kollektivtrafik för cirka 12,5 miljarder kronor.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Första spadtaget Roslagsbanan, sträckan Rydbo – Åkers Runö

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2013 13:13 CET

Plats: Utomhus vid ”Gula villan”, Järnvägsbacken 1, Åkersberga.
Invid Svinningevägen, strax intill svängen vid bron över järnvägen, cirka tio minuters promenad från Åkers Runö station. Länk till karta

Tid: Torsdag den 21 november klockan 11.00.

Satsningen på dubbelspårsutbyggnad på Roslagsbanan bidrar till en effektivare kollektivtrafik i Nordostsektorn. För resenärerna betyder det tätare och mindre störningskänslig trafik. Roslagsbanan blir mer tillgänglig med förhöjd säkerhet. Boende längs banan får också bättre bullerskydd.

Nu startar vi utbyggnaden på sträckan Rydbo – Åkers Runö. Välkommen när vi tar första spadtaget.

Medverkande är:

Anders Lindström, chefen för landstingets trafikförvaltning och SL

Michaela Fletcher Sjöman, kommunstyrelseordförande i Österåkers kommun

Eva Anderling, projektchef för Program Roslagsbanans utbyggnad

Marcus Björk, projektledare för dubbelspårsutbyggnaden på Roslagsbanan.

Johan Berg, delprojektledare för dubbelspårsutbyggnaden på Roslagsbanan.

Det finns lunchsmörgås och värmande dryck.

Fakta
Rydbo – Åkers Runö är den första av flera delsträckor där vi ska bygga dubbelspår. Nu börjar förberedande arbeten intill järnvägen. Från den 24 februari 2014 stängs tågtrafiken av på sträckan Roslags Näsby – Österskär.  Ersättningsbussar kommer att gå bland annat mellan Galoppfältet, Hägernäs och slutstationen Österskär. Den 18 augusti är tågtrafiken i gång igen. Under 2014 kommer ytterligare arbeten för dubbelspår att ske i Täby och Vallentuna på Kårstalinjen. Mer information finns på sll.se/roslagsbanan

Trafikförvaltningen är en del av Stockholms läns landsting och ansvarar för att alla länsinvånare har tillgång till en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik. Varje år beställer Stockholms läns landsting kollektivtrafik för cirka 12,5 miljarder kronor.

Torsdag den 21 november klockan 11.00 tar vi första spadtaget för dubbelspårsutbyggnaden på Roslagsbanan, sträckan Rydbo – Åkers Runö. Media är välkomna att närvara.

Läs vidare »

Keolis vinner upphandlingen av nytt kontrakt för busstrafiken i innerstaden och på Lidingö

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2013 16:18 CET

Trafiknämnden i Stockholms läns landsting har idag beslutat att uppdra åt Keolis att köra busstrafiken i innerstaden och på Lidingö. Kontraktet syftar till att öka antalet resenärer i kollektivtrafiken och få en effektivare trafik som bedrivs med miljövänliga bussar och som uppfyller landstingets krav på energibesparing.

Trafikområdet omfattar cirka 300 bussar och över 100 miljoner påstigande resenärer om året. Möjlighet finns för trafikutövaren att, efter samråd med Stockholms läns landstings trafikförvaltning, kommunerna och övriga intressenter, införa trafik- och linjeförändringar för att vinna fler resenärer och effektivisera trafiken.

-  En rad stora infrastruktursatsningar planeras i Stockholm de närmaste åren. Det i kombination med en ökande befolkning gör behovet stort av en väl fungerande och anpasslig busstrafik. Med det här avtalet får vi möjlighet att erbjuda stockholmarna ett bra linjenät och möjlighet att möta det ökande antalet resenärer, säger Trafikförvaltningens förvaltningschef Anders Lindström.

I avtalet ingår att samtliga fordon ska drivas med förnyelsebart bränsle.
Trafikstart är planerad till augusti 2014 och avtalet gäller i åtta år med möjlighet till förlängning i maximalt fyra år.

Affärsmodellen innehåller både fast och rörlig ersättning, vilket förväntas ge bra drivkrafter mot målet att effektivisera trafiken och att anpassa utbudet till efterfrågan samt att locka ytterligare resenärer till kollektivtrafiken.

Värdet av avtalet är cirka 1 miljard kronor om året.

Övriga anbudsgivare har varit: Arriva och Nobina

Frågor besvaras av trafikförvaltningens kommunikationschef Suss Forssman Thullberg, 0707 86 37 82


Trafikförvaltningen är en del av Stockholms läns landsting och ansvarar för att alla länsinvånare har tillgång till en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik. Varje år beställer Stockholms läns landsting kollektivtrafik för cirka 12,5 miljarder kronor.

Trafiknämnden i Stockholms läns landsting har idag beslutat att uppdra åt Keolis att köra busstrafiken i innerstaden och på Lidingö. Kontraktet syftar till att öka antalet resenärer i kollektivtrafiken och få en effektivare trafik som bedrivs med miljövänliga bussar och som uppfyller landstingets krav på energibesparing.

Läs vidare »

Anpassade budgetramar ökar utrymmet för nyinvesteringar

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2013 15:00 CEST

Trafikförvaltningen har lämnat förslag till trafiknämnden att justera budgetramar för investeringar för 2013 och kommande år. Totalt 3,7 miljarder ska flyttas från 2013 till åren 2016-18. Därmed anpassar vi budgeten bättre till faktiska förutsättningar och frigör utrymme för vissa nyinvesteringar.

Att kostnader i projekt förskjuts över tid beror t ex på överklaganden, på förskjutningar i planprocesser och på att betalningsplaner ändras. Det är normalt och påverkar inte projektens totalkostnad. Genom att fördela budgetmedel  korrekt över tid får vi bättre kontroll över investeringskostnaderna.

Förskjutningen av budgetmedel till det år då kostnaderna faktiskt infaller, innebär också att vi frigör resurser under tidigare år. Dessa planerar vi att använda till uppgradering av dagens tunnelbanevagnar, till utbyggnad av bussdepåer och till att inleda arbetet med Tvärbanans Kistagren.

Frågor besvaras av Trafikförvaltningens kommunikationschef Suss Forssman Thullberg, 08 686 37 82

 

Trafikförvaltningen är en del av Stockholms läns landsting och ansvarar för att alla länsinvånare har tillgång till en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik. Varje år beställer Stockholms läns landsting kollektivtrafik för cirka 12,5 miljarder kronor.

Trafikförvaltningen har lämnat förslag till trafiknämnden att justera budgetramar för investeringar för 2013 och kommande år. Totalt 3,7 miljarder ska flyttas från 2013 till åren 2016-18. Därmed anpassar vi budgeten bättre till faktiska förutsättningar och frigör utrymme för vissa nyinvesteringar.

Läs vidare »

Ny leverantör av hamntrafiken

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2013 17:46 CEST

Efter godkännande av trafiknämnden har Waxholmsbolaget tilldelat Strömma/Serco kontrakt för hamntrafiken/Djurgårdsfärjorna.

Djurgårdsfärjorna står för mer än hälften av alla resor med Waxholmsbolaget. Avtalet med Strömma/Serco omfattar 10 000 gångtimmar per år. Det sträcker sig över åtta år och kontraktsvärdet uppgår till totalt 145 mkr.

Övriga upphandlingsärenden utgick från trafiknämndens sammanträde.

Kontaktperson: Suss Forssman Thullberg, trafikförvaltningens kommunikationschef 070-786 37 82.

Trafikförvaltningen är en del av Stockholms läns landsting och ansvarar för att alla länsinvånare har tillgång till en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik. Varje år beställer Stockholms läns landsting kollektivtrafik för cirka 12,5 miljarder kronor.

Efter godkännande av trafiknämnden har Waxholmsbolaget tilldelat Serco/Strömma kontrakt för hamntrafiken/Djurgårdsfärjorna. Övriga upphandlingsärenden utgick från trafiknämndens sammanträde.

Läs vidare »

Kommentar till trafikförvaltningens delårsbokslut

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2013 13:18 CEST

Trafikförvaltningen har presenterat ett delårsbokslut till trafiknämnden. Det tidigare prognostiserade nollresultatet ligger fast. Då delårsbokslutet visar ett underskott på -73 mkr, så krävs såväl ökade intäkter som minskade kostnader för att målet ska nås. Eventuella besparingar ska inte påverka trafikutbud eller service till resenärerna.

-Vi räknar med nollresultat för året. En felaktig prognos för resandeökning, förändrade redovisningsprinciper för reskassa samt minskad försäljning av sms-biljetter påverkar våra intäkter. För nollresultat krävs fokus på försäljning och fortsatt god kostnadskontroll,  konstaterar förvaltningschef Anders Lindström

Det samlade resultatet för trafiknämndens verksamhetsområden per den sista augusti uppgår till -73 mkr jämfört med ett budgeterat resultat för perioden på 85 mkr och 366 mkr för föregående år.

Underskottet förklaras i första hand av minskade intäkter. Dessa beror främst på en förändrad redovisningsprincip för reskassa, som innebär att försäljningen inte syns i resultaträkningen förrän en resa sker. En stor del av försäljningen, prognostiserad till 175 mkr, bokförs för närvarande i balansräkningen som skuld.

Vidare förklaras intäktsminskningen bland annat av en för högt prognostiserad resandeökning i budget 2013. Prognosen skattade resandeökningen till knappt fyra procent. Den faktiska resandeökningen uppgår för året till knappt två procent, vilket är en ökning i linje med tidigare år.

Slutligen beror de minskade intäkterna på överströmning från sms-biljett till billigare alternativ.

Årsprognosen visar ett nollresultat i överensstämmelse med budget och med tidigare avgivna prognoser för året. För att nå det prognosticerade resultatet krävs att pågående och planerade åtgärder för att öka intäkter och minska kostnader ger avsedd effekt.

Alternativet att i stället redovisa försäljningen av reskassa som intäkt vid försäljningstillfället är under utredning. Genom bland annat insatser för ökad försäljning samt förbättrad funktionalitet i viseringsutrustning beräknas intäkterna öka. En generell kostnadsöversyn och åtstramning i förvaltningens organisation genomförs också.

Frågor besvaras av trafikförvaltningens kommunikationschef Suss Forssman Thullberg, telefon 08-686 37 82


Trafikförvaltningen är en del av Stockholms läns landsting och ansvarar för att alla länsinvånare har tillgång till en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik. Varje år beställer Stockholms läns landsting kollektivtrafik för cirka 12,5 miljarder kronor.

Trafikförvaltningen har presenterat ett delårsbokslut till trafiknämnden. Det tidigare prognostiserade nollresultatet ligger fast. Då delårsbokslutet visar ett underskott på -73 mkr, så krävs såväl ökade intäkter som minskade kostnader för att målet ska nås. Eventuella besparingar ska inte påverka trafikutbud eller service till resenärerna.

Läs vidare »

Bombardier levererar Stockholms nya tunnelbanevagnar

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2013 16:56 CEST

Tunnelbanans nya vagnar ska vara robusta och ha stor kapacitet, hög kvalitet och en medveten utformning. Den 21 maj fattade trafiknämnden/SL beslut om att beställa 96 nya vagnar till ett värde av drygt 5 miljarder kronor. Det vinnande anbudet lämnades av Bombardier.

– Totalt investerar vi drygt 12,7 miljarder kronor på Röda linjen som får ny vagndepå, nytt signalsystem och nu kommer också morgondagens tunnelbanevagnar att byggas. När allt är på plats får Röda linjen ännu fler avgångar med nya, moderna tåg vilket kommer att minska trängseln, säger trafiknämndens ordförande Christer G Wennerholm.

Trafikstart för de nya vagnarna sker tidigt under 2017. Totalt ska 96 vagnar levereras fram till 2021. Det ingår även en option på ytterligare 80 fordon.

– Fem anbudsgivare har inkommit med anbud. De har sedan utvärderats efter pris och kvalitet. Utvärderingen visar att det är Bombardier som lämnat det mest attraktiva anbudet, säger Anders Lindström, förvaltningschef på Stockholms läns landstings trafikförvaltning och vd för AB SL.

Vagnarna får beteckningen C30 och blir 70 meter långa. Två vagnar utgör tillsammans ett fullängdståg. Vagnarna är förberedda för helautomatisk drift, men kommer också att kunna köras av förare.

När vagnarna är levererade kommer de tillsammans med det nya signalsystemet att möjliggöra en turtäthet på 30 tåg i timmen jämfört mot dagens 24 tåg i timmen.

– Det ställs hårda krav på tunnelbanan i Stockholm. Vagnarna ska klara av det tuffa vinterklimatet utan problem. Samtidigt ska de vara komfortabla och ha god tillgänglighet för funktionshindrade. Dagens beslut ger resenärerna moderna tunnelbanevagnar som ska rulla i minst 30 år framåt, säger Anders Lindström.

Fakta: Om upphandlingen

Upphandlingens övergripande krav har varit robusta vagnar med hög kapacitet, god kvalitet och en medveten utformning.

Värdet på investeringen är 5,1 miljarder kr.

Totalt har fem anbudsgivare inkommit med anbud. Det mest fördelaktiga anbudet avgörs efter en viktning av pris och kvalitet.

Fakta: Vagnarna

Antal vagnar: 96 (48 tåg)

Leverans: 2017-2021

Option på ytterligare vagnar: 80 (40 tåg)

Längd: 70 meter

Antal dörrpar: 24

Antal passagerare: Ca 635

Max tillåtna hastighet: 90 km/h

Frågor besvaras av Sebastian Tham, pressekreterare hos Christer G Wennerholm, telefon 070-737 41 90 eller trafikförvaltningens kommunikationschef Suss Forssman Thullberg, 0707-863782


Trafikförvaltningen är en del av Stockholms läns landsting och ansvarar för att alla länsinvånare har tillgång till en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik. Varje år beställer Stockholms läns landsting kollektivtrafik för cirka 12,5 miljarder kronor.

Tunnelbanans nya vagnar ska vara robusta och ha stor kapacitet, hög kvalitet och en medveten utformning. Den 21 maj fattade trafiknämnden/SL beslut om att beställa 96 nya vagnar till ett värde av drygt 5 miljarder kronor. Det vinnande anbudet lämnades av Bombardier.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Tilldelningsbeslut för nya tunnelbanefordon

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2013 08:10 CEST

I dag, tisdag 21 maj, fattar Trafiknämnden i Stockholms läns landsting tilldelningsbeslut avseende tillverkning och leverans av nya tunnelbanefordon. De nya fordonen ska trafikera Röda linjen och trafikstart sker i februari 2017.

Efter fattat beslut presenterar trafiklandstingsråd Christer G Wennerholm och trafikförvaltningens förvaltningschef Anders Lindström det vinnande anbudet och berättar mer om de nya fordonen.

Plats: Trafikförvaltningen (SL), Lindhagensgatan 100

Tid: tisdag 21 maj klockan 16.00

Medtag presslegitimation.

Välkomna.

Frågor om pressträffen besvaras av trafikförvaltningens presstjänst, telefon
08-686 15 50

Trafikförvaltningen är en del av Stockholms läns landsting och ansvarar för att alla länsinvånare har tillgång till en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik. Varje år beställer Stockholms läns landsting kollektivtrafik för cirka 12,5 miljarder kronor.

I dag, tisdag 21 maj, fattar Trafiknämnden i Stockholms läns landsting tilldelningsbeslut avseende tillverkning och leverans av nya tunnelbanefordon. De nya fordonen ska trafikera Röda linjen och trafikstart sker i februari 2017.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kontorstid: 08-686 15 50
 • Pressjour utanför kontorstid: 0707-861666

Om Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting

Trafikförvaltningen är en del av Stockholms läns landsting och ansvarar för att alla länsinvånare har tillgång till en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik. Varje år beställer Stockholms läns landsting kollektivtrafik för cirka 12,5 miljarder kronor.

Adress

 • Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting
 • Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen
 • 105 73 Stockholm