Skip to main content

Trygg-Hansa/Codan visar god tillväxt och stark lönsamhet 2012

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 08:03 CET

·  Nettopremieinkomsten ökade med 3 % till 1 791 miljoner pund för 2012.
·  Underwritingresultatet var 237 miljoner pund.
·  Totalkostnadsprocenten (COR) blev utmärkta 86,6 %*.

Trygg-Hansa Försäkrings Aktiebolag (publ) och Codan Forsikring A/S (tillsammans Codan-gruppen) fortsätter att leverera starka resultat. Nettopremieinkomsterna ökade med 3 % vid konstant valutakurs till 1 791 miljoner pund, med god tillväxt inom de flesta större produktområden.

Nyteckning och premiehöjningar inom alla produkter bidrog till premietillväxten. Stark tillväxt i Norge (23 % ökning i premieinkomst) och god tillväxt i Sverige (3 % ökning) uppvägdes delvis av en nedgång i premieinkomster i Danmark (2 % nedgång), där vi fokuserat på att förbättra lönsamheten.

Ett starkt underwritingresultat för innevarande år tillsammans med en fortsatt positiv utveckling av resultatet från tidigare år ledde till en COR på 86,6 %. Det skandinaviska underwritingresultatet blev 237 miljoner pund.

Det svenska underwritingresultatet gick ner men var fortsatt starkt på 157 miljoner pund, med en COR på 83,5%. Det danska underwritingresultat förbättrades till 75 miljoner pund och en COR på 88,9 %. I Norge förbättrades underwritingresultatet till 5 miljoner pund med en COR på 96,4 %.

Den skandinaviska skadeprocenten låg stabilt på 67,7 %, medan driftskostnadsprocenten ökade marginellt till 18,9%, huvudsakligen orsakat av de investeringar vi gör i nya system i Danmark. Efter att ha inkluderat kapitalavkastning om 94 miljoner pund blev försäkringsrörelsens resultat 331 miljoner pund.

-  År 2012 fortsatte vår skandinaviska verksamhet att leverera starkt. Nettopremieinkomsterna växte trots tuffa ekonomiska förhållanden. Än en gång har vi levererat ett starkt underwritingresultat drivet av både ett starkt resultat för innevarande år och av en utmärkt övergripande COR. Det ligger både hårt arbete och hängivenhet från hela organisationen bakom dessa resultat, och vi gör goda framsteg i våra skandinaviska kundinitiativ och vår övergripande strategiska agenda, säger Mike Holliday-Williams, vd för Trygg-Hansa Försäkrings Aktiebolag (publ) och Codan Forsikring A/S.

Privatförsäkringar
Nettopremieinkomsten för privatförsäkringar på 973 miljoner pund gick upp 3 % vid konstant valutakurs. Premieinkomsten för Hus & Hem gick upp 1 % med premiehöjningar under året, vilket ledde till en förbättrad COR på 103,6 %. Premieinkomsten på privat motorförsäkring gick upp med 2 % till 391 miljoner pund, vilket inkluderade en tillväxt på 31 % i Norge, där vi kunde dra nytta av vårt distributionsavtal med Norges Automobil-Forbund. COR för privat motorförsäkring var 68,3 % med ett fortsatt starkt resultat i Sverige, vilket ledde till ett skandinaviskt underwritingresultat på 124 miljoner pund. Inom sjuk- och olycksfallsförsäkring, där vi har en ledande position i Sverige, gick premieinkomsten upp 7 % men underwritingvinsten gick ned 39 % till 80 miljoner pund på grund av en sämre utveckling av tidigare års resultat.

Företagsförsäkringar 
Nettopremieinkomsten för Företagsförsäkring på 818 miljoner pund gick upp 2 % vid konstant valutakurs. Premieinkomsten från kommersiella fastigheter gick ner 2 % medan underwritingresultatet förbättrades till en förlust på 5 miljoner pund, beroende på färre väderhändelser och storskador under 2012. Premierna på företagsmotorförsäkring låg stilla och COR låg stabilt på 102,1% då inflationen i skadekostnader vägdes upp av premiehöjningar. Premieinkomsten på företagsansvarsförsäkring gick upp 4 % och underwritingresultatet förbättrades till 44 miljoner pund med ökat bidrag från alla tre länder. Marinförsäkring presterade i linje med 2011 medan lönsamheten på sjukvårdsförsäkring gick ned jämfört med förra året, främst beroende på en låg COR för sjukvårdsförsäkring i Danmark 2011.

*i enlighet med brittisk tillämpning av redovisningsreglerna i IFRS.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Malou Sjörin, nordisk chef för externkommunikation. Tel: 070-168 20 32

Bild:
Mike Holliday-Williams, vd Trygg-Hansa Försäkrings Aktiebolag samt vd Codan Forsikring A/S

Finansiella siffror och nyckeltal
Se bifogat dokument (pdf) för finansiella siffror och nyckeltal i tabeller.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla ”framtidsinriktad information” i fråga om vissa av koncernens planer och dess nuvarande mål och förväntningar relaterade till dess framtida ekonomiska ställning, resultat, strategiska initiativ och mål. Rent allmänt identifierar ord som ”kan”, ”skulle”, ”kommer”, ”förväntar”, ”avser”, ”uppskattar”, ”förutser”, ”siktar”, ”utsikt”, ”tror”, ”planerar”, ”eftersträvar”, ”fortsätter” och liknande, framtidsinriktad information. Denna framtidsinriktade information utgör ingen garant för framtida utveckling. All framtidsinriktad information är till sin natur förutsägande och spekulativ samt involverar risker och osäkerheter, eftersom den avser framtida händelser och omständigheter som ligger utanför koncernens kontroll, inklusive, men inte begränsat till, brittiska och globala ekonomiska affärsförutsättningar, marknadsrelaterade risker som fluktuationer i räntesatser och växelkurser, tillsynsmyndigheters policyer och åtgärder, konkurrenspåverkan, inflation, deflation, val av tidpunkt och andra osäkerheter relaterade till framtida förvärv eller konsolideringar inom berörda branscher, samt inverkan av skatter och annan lagstiftning eller förordningar i de jurisdiktioner där koncernen och dess närstående bolag är verksamma. Till följd av detta kan koncernens faktiska framtida finansiella ställning, utveckling och resultat skilja sig väsentligt från de planer, mål och förväntningar som anges i koncernens framtidsinriktade information. Den framtidsinriktade informationen i detta pressmeddelande är bara aktuell det datum då den publicerades. Koncernen åtar sig inget ansvar för att uppdatera någon framtidsinriktad information, med undantag för vad som krävs i tillämpliga lagar eller förordningar. Inget i detta pressmeddelande är avsett att uppfattas som en vinstprognos.

Trygg-Hansa är ett av Sveriges största försäkringsbolag med en årspremievolym på över tio miljarder SEK och cirka 2 000 medarbetare på 30 orter i Sverige. Trygg-Hansa erbjuder både privatförsäkringar och företagsförsäkringar med flera typer av lösningar på bilförsäkring, andra fordonsförsäkringar, hemförsäkring, gravidförsäkring samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Våra personförsäkringar inkluderar även barnförsäkring där vi är marknadsledande. Trygga Firman är vår skräddarsydda försäkringslösning för småföretagare.

Trygg-Hansa är sedan 1999 ett helägt dotterbolag till danska Codan och ingår i den internationella försäkringskoncernen RSA. RSA-koncernen har 20 miljoner kunder och omkring 24 000 medarbetare och räknas som ett av de sex ledande försäkringsbolagen i världen. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se eller www.facebook.com/trygghansa

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy