Skip to main content

Forskning för 22 miljoner för hållbar stadsutveckling

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 09:30 CEST

Tyréns har i samverkan med Konstfack och Sweden Green Building Council (SGBC) tilldelats 9,1 miljoner kronor i forskningsanslag av Vinnova för projektet Tjänstedesign för hållbara dynamiska städer – design av samverkansplattformar i komplexa planprocesser. Projektet ingår i Vinnovas forskningsstrategiska område Utmaningsdriven innovation – Hållbara städer.

– Det är helt fantastiskt att Tyréns och Konstfack, tillsammans med många olika aktörer, har lyckats ro i land detta komplexa projekt. Jag är övertygad om att samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi är en förutsättning för att kunna utveckla ny kunskap kring framtidens hållbara städer, säger Björn Hellström, professor vid Konstfack och seniorkonsult vid Tyréns.

Vinnovas motivering
”Projektet ska möta utmaningar som rör krav på nytänkande i en hållbar stadsplanering och i planprocesser. Fokus ligger på social hållbarhet och ansökan bedöms vara relevant, den behandlar viktiga aspekter i planprocessen såsom ökat systemperspektiv, samskapande, stadsplane- och medborgarrelaterade visioner. Konstellationen har en bra sammansättning med relevanta ansatser för att utveckla inkluderande samverkan mellan olika parter för att ta sig an och värdera komplexa frågor vid urban planering.”

Konstfack är projektets huvudman, med ansvarig projektledare Björn Hellström. Övriga huvudpartners är Handelshögskolan/SU Score, Södertörns Högskola, Stockholms Universitet, Upplands Väsby och Varberg kommun, samt ytterligare 11 kommuner.

Koppling till SGBC
Projektet samverkar med Sweden Green Building Council (SGBC). SGBC ansvarar för att utveckla en metodik för att upprätta ramverk för hållbar stadsutveckling på nordisk, svensk, stads- och områdesnivå. Ramverket kan bli en stomme för ett svenskt eller nordiskt certifieringssystem för stadsdelar avseende hållbarhet.

Inledningsvis kommer ett urval av medverkande forskare och experter som ingår i projektet medverka för att utveckla en metodik för framtagande av ramverk samt genomförande av 11 workshops som SGBC ska arrangera tillsammans med 11 kommuner (Umeå, Östersund, Västerås, Uppsala, Eskilstuna, Täby, Järfälla, Upplands Väsby, Stockholm, Borås och Malmö). Research kommer att göras inför dessa workshops, för att ge underlag till diskussioner om utmaningar och möjligheter för att utveckla hållbara attraktiva städer och stadsdelar.

Tyrénsmedarbetare från avdelningarna Analys, Strategi & Planering och Miljö & Klimat är aktiva i projektet som pågår fram till och med 2016.

Beviljat belopp från Vinnova är 9 100 000 kr. Sven Tyréns stiftelse är med och delfinansierar projektet med 2 400 000 kr. Den totala budgeten är ca 22 000 000 kr.

För mer information kontakta:
Björn Hellström, Akustiker, Professor och docent i arkitektur
Tyréns AB
010-452 23 86
Bjorn.Hellstrom@tyrens.se  

Birgitta Olofsson, vice VD
Tyréns AB 010-452 27 68
Birgitta.Olofsson@tyrens.se  

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1 300 anställda på kontor runtom i landet och i det delägda företaget AKT II i London samt dotterbolagen HaCaFrø i Danmark och Tari i Estland. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera