Skip to main content

Tyréns satsar på forskning för säkrare dricksvatten

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 15:15 CEST

Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns har Sveriges ledande vattenkonsulter med gedigen forskarbakgrund. Genom Sven Tyréns stiftelse satsar Tyréns 2 miljoner kronor på inte mindre än 6 olika FoU-projekt inom området vatten.

Vatten är grunden till allt liv och är ständigt i fokus då klimatfrågan lyfts fram som en väsentlig fråga inom samhällsbyggande. Säker dricksvattenförsörjning är en nödvändighet men vatten spelar även en stor roll på andra sätt för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Vi utnyttjar vattnet som recipient för utsläpp, för fiske och som transportleder för både människor och gods. Dessa nyttjanden innebär ibland hot mot vattenresurserna, t ex överutnyttjande, övergödning, försurning och utsläpp av andra föroreningar. Förorening av dricksvattnet medför att mellan 100 och 20 000 personer per år blir sjuka, enbart i Sverige.

Sven Tyréns Stiftelse genomför inom dricksvattenområdet en unik näringslivsfinansierad FoU-satsning. Ny kunskap och vidareutvecklade metoder kommer att bidra till ännu säkrare dricksvattenförsörjning och bättre livsbetingelser.

Följande projekt ingår i Tyréns FoU-satsning på dricksvatten:

1.) Metodik för att identifiera och hantera strategiska dricksvattenresurser 

2.) GIS-stöd för prioritering av parasitkällor – utvärdering av spridningsmodeller

3.) Kriterieanalys för dricksvatten – ett systemanalystänk

4.) Hälsosäkert grundvatten i ett förändrat klimat:

– Klimatförändringarnas påverkan

– Mikrobiell riskanalys för grundvattentäkter

5.) Riskinventering och riskanalys för utformning av vattenskyddsföreskrifter

6.) Effektivare bestämning av hydraulisk konduktivitet i grundvattentäkter

FoU-projekten genomförs i samverkan med Svenskt Vatten, Urban Water och Chalmers.

För mer information kontakta:

Krister Törneke, utredare vatten
Tyréns AB
Tel: 010-452 30 27
E-post: krister.torneke@tyrens.se


Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med drygt 1300 anställda på kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London samt InstallationsVision AB. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy