Skip to main content

Tyréns skapar nya livsmiljöer för fridlysta vattensalamandrar

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 05:00 CEST

Linköpings kommun ska bygga en ny stadsdel till bomässan Bo17. Ett antal dammar med rik flora och fauna, bland annat större vattensalamander ligger i vägen och kommunen behöver ta bort dessa för att bygga bostadsområdet. Tyrens landskapsarkitekter har ritat dammar och medverkat vid skapande av kompensationsdammar.

Tyrens har också medverkat vid förflyttning av växtmaterial till de nya dammarna. Växterna har hämtats från näraliggande miljöer för att bidra till genetisk mångfald. Vid växtförflyttningen har främmande arter (främst vattenpest) sorterats bort för att undvika att sprida främmande, invasiva arter i landskapet.

– Det är väldigt spännande med ett projekt som kombinerar skapandet av en gynnsam biotop för djur som även fungerar som rekreation för människor, säger Erik Eneroth som är landskapsarkitekt på Tyréns.

Länsstyrelsen gav kommunen tillåtelse att ta bort dammarna, men villkoret var att nya dammar med minst lika bra livsbetingelser skulle skapas. Dessutom skulle fler dammar än vad som fanns från början skapas. Anledningen till att fler dammar skulle skapas är att man räknar med att när man tar bort en damm och skapar en ny förlorar man ett antal arter på vägen, eftersom många gamla dammar som finns i landskapet under många år kan ha fungerat som en sista refug för känsliga, ovanliga arter.

Historiskt sett har det varit svårt att lyckas med att flytta salamandrar. Därför har all modern vetenskap från liknande projekt vägts in i planeringsstadiet. Salamandrar har ett homingbeteende vilket innebär att en av de stora riskerna när arten flytas är att den söker sig tillbaka till sin ursprungliga miljö.

Infångandet tar tre år eftersom salamandrarna inte leker varje år och eftersom de behöver ett antal år för att bli könsmogna. När de inte leker är de svårfångade. En uppföljning har visat att det har skett lek och lyckad kläckning av yngel i de nya dammarna.

Hotad art
Större vattensalamander (Triturus cristatus) är en hotad art, men i första hand är den livsmiljö som den lever i hotad. Anledningen till att livsmiljön är hotad är att det är biotoper som människan sedan länge tillbaka exploaterat och förstört. Dels kräver de fisktomma små vattenmiljöer, vilket är en biotop som har försvunnit kraftigt från landskapet. Dels kräver de landmiljöer med goda betingelser för den landlevande fasen. Exempel på livsmiljöer som de trivs i är naturskogsliknande skogar, med gott om döda träd. En livsmiljö som minskat i landskapet.

Arbetet sker tillsammans med konsultföretaget Limnologi.Se Water conservation and Engineering som är ett biföretag till företaget Ekologi.Nu Water conservation and Engineering.

För mer information kontakta:
Peter Gustafsson, limnolog
Ekologi.Nu
0702-792068
info@ekologi.nu  

Erik Eneroth, landskapsarkitekt
Tyréns AB
010-452 33 46
Erik.Eneroth@tyrens.se

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1 300 anställda på kontor runtom i landet och i det delägda företaget AKT II i London samt dotterbolagen HaCaFrø i Danmark och Tari i Estland. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera