Skip to main content

Tyréns utvecklar manual för effektivare återvinningscentraler

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 12:57 CEST

Tyréns har på uppdrag av Avfall Sverige tagit fram en manual för planering och utformning av återvinningscentraler (ÅVC:er) som nu lanseras. Blir centralerna mer funktionella och attraktivare är det lättare att placera dem på platser optimala för fler besökare.

Syftet med den nya manualen är att sprida kunskap och erfarenhet om hur man utformar effektiva och attraktiva återvinningscentraler. Manualen bygger på insamlad erfarenhet och kunskap från utformning och drift av ett antal återvinningscentraler i olika kommuner. Tyréns har också lyft in kompetens inom trafikprojektering, planfrågor, miljö och gestaltning för att få en helhetssyn på hur man kan förbättra utformningen av återvinningscentraler.

Elisabet Höglund, konsult inom avfall och miljö på Tyréns, förklarar att manualen redovisar flera exempel på utformningar av återvinningscentraler som fungerar bra, men också aspekter som man behöver ta hänsyn till vid utformning av nya återvinningscentraler.

– Återvinningscentraler har historiskt sett varit lite svåra att placera på lämpliga ställen då boende kan oroa sig över om ÅVC:n kan leda till problem som buller och ökad trafik. Här ser vi att en framgångsfaktor är att informera och föra en aktiv dialog med berörda grupper under processens gång.

Några handfasta tips från manualen

  • Utgå från behoven idag, identifierade framtida behov och planera för en utformning som kan förändras när behoven ändras.
  • Ha avfallshierarkin i bakhuvudet under planeringen. Avfallshierarkin innebär att avfall i första hand ska förebyggas, i andra hand förberedas för återanvändning, i tredje hand materialåtervinnas, i fjärde hand energiåtervinnas och i sista hand deponeras.
  • Skaffa er en bra överblick över hur myndighetsprocesserna (bygglov, miljötillstånd och planprocess) samspelar med byggprocessen.
  • Ta vara på erfarenhet från besökare och personal vid befintlig ÅVC i kommunen – vad har fungerat bra och mindre bra? Lär av andra och hitta goda exempel.
  • Om möjligt, planera för bemannad mottagning av farligt avfall. Lägg mycket fokus på arbetsmiljöfrågor för att minska olyckor och tillbud.
  • Planera trafikflödet väl och håll tung trafik skild från besökare.
  • Involvera expertkompetens för planering av de olika delarna som avfallskonsulter, geotekniker, trafikplanerare, landskapsarkitekter och bullerexperter.
  • Kommunicera projektet på ett tydligt sätt till kringboende och andra berörda.

Hämta manualen
Gå till nedladdningssida hos Avfall Sverige

Om återvinningscentraler
Det finns omkring 630 återvinningscentraler i Sverige där privatpersoner och ibland även företag kan lämna grovavfall och farligt avfall. Återvinningscentralerna har tillsammans kring 20 miljoner besök årligen i Sverige – ett högre besökstal än Gröna lund, Allsvenskan i fotboll och Elitserien i Ishockey tillsammans på ett år.

För mer information, kontakta
Elisabet Höglund
010-452 31 40
elisabet.hoglund@tyrens.se

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med drygt 1300 anställda på kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London samt InstallationsVision AB. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy