Media-no-image
Jjtdmtm4msedofpvurqk

Försök med förkortad arbetstid på äldreboendet Sjöjungfrun

Pressmeddelanden   •   2015-08-28 16:22 CEST

Nu ska personalen på äldreboendet Sjöjungfrun i Umeå kommun på prov införa förkortad arbetstid. Syftet är att förbättra arbetsmiljön och försöket ska pågå i ett år.

Försöket sker inom ramen för särskilt avsatta projektmedel från kommunfullmäktige. Personal på Sjöjungfrun har visat intresse för att få prova arbetstidsförkortning. Den totala arbetstiden per vecka blir 30 timmar, istället för nuvarande 37 timmar.

– Ett antal studier och försök visar att arbeta kortare pass har en god effekt på hälsan. Studier från Arbetslivsinstitutet och Stockholms universitet visar att personal upplever ett större välbefinnande med mindre stress och trötthet samt ökad produktivitet, berättar Ingela Gotthardsson, ordförande i styrgruppen för arbetsmiljöprojektet och biträdande socialdirektör i Umeå kommun.

Grundbemanningen kommer att utökas. Så kallade resurspass skapas under ordinarie arbetstid som ska täcka frånvaro och mötestid. Resurspassen ska schemaläggas utifrån verksamhetens behov. Detta innebär att färre korttidsvikarier anställs. Då ökar kontinuiteten för brukaren eftersom ordinarie personal täcker för varandra vid frånvaro.

– Vi hoppas få en lugnare och tryggare miljö för både brukare och personal. Ett mål med projektet är också nöjdare medarbetare och ge dem en förbättrad möjlighet till återhämtning, fortsätter Ingela Gotthardsson.

Arbetstidsförsöket innebär att ett lokalt kollektivavtal ska tecknas med Kommunal.

Försöket kommer att följas och utvärderas. Därefter beslutas om eventuell fortsättning.

Studier om arbetstidsförkortning
Arbetslivsinstitutet genomförde 2007 en omfattande studie som visar den upplevda hälsan förbättrades väsentligt för personer som arbetade sextimmarsdag. I studien ingick 800 personer, huvudsakligen anställda inom offentlig sektor, där hälften fick arbeta sextimmarsdagar utan lönesänkning medan den andra hälften fick fortsätta jobba sina åttatimmarsdagar som vanligt. Efter 18 månader hade nästan allt förbättrats i den första gruppen. Folk upplevde ett större välbefinnande med mindre stress och trötthet.

Studie: Arbetstider hälsa och säkerhet- en uppdatering av aktuell forskning.

2010 genomförde Stockholms universitet en studie som visade på att produktiviteten ökade med arbetstidsförkortning.

Studie: Hälsointerventioner på arbetsplatsen: Effekter på prestation, ork, motivation och konsekvenser för sjukskrivning, produktivitet och ekonomiskt utfall

 

Mer information

Ingela Gotthardsson
biträdande socialdirektör
äldreomsorgen
Umeå kommun
090-16 18 09
070-788 05 24
ingela.gotthardsson@umea.se

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.

Nu ska personalen på äldreboendet Sjöjungfrun i Umeå kommun på prov införa förkortad arbetstid. Syftet är att förbättra arbetsmiljön och försöket ska pågå i ett år.

Läs vidare »
Che0nzniurulqd8hrtyy
Sopdgiwwusc64prstptc

Kollvisionen - samspel i trafiken

Pressmeddelanden   •   2015-08-26 10:57 CEST

Med humor och glimten i ögat vill kommunen uppmuntra till samspel mellan alla trafikanter. Kampanjen Kollvisionen, med Lennart Holmlund i spetsen, visar vägen. Grunden för ett bra samspel i trafiken är att ha koll på varandra och reglerna. Om man håller ögonkontakt, visar hänsyn, anpassar hastigheten och följer trafikreglerna kommer man långt i att ha koll. Det är det som är Kollvisionen.

Media-no-image

Kulturnämnden håller inne bidrag till Studiefrämjandet

Pressmeddelanden   •   2015-08-25 16:30 CEST

Följden av kulturnämndens beslut under sitt sammanträde 25 augusti blir att nämnden inte betalar ut något bidrag till Studiefrämjandet för 2015. Detta eftersom en oberoende utredning beställd av nämnden visar att det finns belägg för att omfattande oegentligheter vid inrapportering förekommit under lång tid.

Kulturnämnden beslutar:

  1. att återkalla tidigare fattat beslut 21 maj att utbetala halva årsanslaget till Studiefrämjandet. Inga medel har ännu rekvirerats.
  2. att inte betala ut något stöd till Studiefrämjandet för verksamhetsåret 2015 i avvaktan på en mer djupgående granskning.
  3. att betala ut resterande delen av det kommunala anslaget till övriga bidragsberättigade studieförbund.
  4. att göra en årlig rimlighetsbedömning vid utbetalning av anslag till studieförbunden.

Det var som följd av de artiklar som publicerats i Västerbottens Kuriren kring Studiefrämjandet i Umeås verksamhetsrapportering som kulturnämnden vid sitt sammanträde 21 maj beslöt att ge presidiet i uppdrag att, som en första åtgärd, beställa en genomlysning och rimlighetsbedömning av den folkbildningsverksamhet som Studiefrämjandet bedrivit under 2014 i Umeå kommun. Umeå kultur anlitade en oberoende utredare vid namn Janette Skogshus, som nu sammanfattat sina slutsatser i en rapport. Skogshus redogjorde sina slutsatser muntligen för kulturnämnden under sammanträdet 25 augusti.

Rapporten visar att utredaren funnit belägg för att omfattande oegentligheter vid inrapportering förekommit under lång tid. Hennes slutsats blir därför att rekommendera kulturnämnden att överväga att hålla inne sitt resterande bidrag till Studiefrämjandet i Umeå under 2015, och fram tills dess att en mer djupgående granskning ägt rum. Utredarens rekommendation är att denna granskning genomförs av polismyndighet och Folkbildningsrådet med den på uppdrag av kulturnämnden genomförda granskningsrapporten som en del av sitt underlag.

Kontakt:

Tomas Wennström (S)
ordförande
kulturnämnden Umeå kommun
070-326 76 27tomas.wennstrom@umea.se

Ewa Westman Modig (M)
vice ordförande
kulturnämnden Umeå kommun
070-562 78 60 eva.westman.modig@umea.se

Emmy Ericsson
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 23 27, 070-252 48 47emmy.ericsson@umea.se

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.

Följden av kulturnämndens beslut under sitt sammanträde 25 augusti blir att nämnden inte betalar ut något bidrag till Studiefrämjandet för 2015. Detta eftersom en oberoende utredning beställd av nämnden visar att det finns belägg för att omfattande oegentligheter vid inrapportering förekommit under lång tid.

Läs vidare »
Media-no-image

Stort intresse för att bygga på Tomtebo

Pressmeddelanden   •   2015-08-25 15:41 CEST

Umeå kommun ska teckna avtal med fyra bostadsföretag om mark för totalt omkring 470 lägenheter på Tomtebo, efter beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott.
Fördelningen är preliminärt 350 hyresrätter och 120 bostadsrätter.

Intresset för markanvisning för bostadsbyggande inom kvarteren Älvdansen och Pysslingen på Tomtebo har varit ovanligt stort. Av 53 inbjudna bostadsföretag lämnade 20 in önskemål. Kommunen efterfrågade i sin inbjudan bland annat uppgifter om upplåtelseform, antal lägenheter, tidplan och idéer om hållbart byggande och förvaltande.

Snabbt genomförande
Kommunen har uttryckt ett behov av små hyresrätter, och vidare sätter kommunen värde på ett snabbt genomförande. Hänsyn har också tagits till detaljplanens förutsättningar och redan utbyggda kvarter i området. Efter utvärdering ska reservationsavtal tecknas med DAPcompactliving, Slättö Förvaltning, VNB/Cityfastigheter och Rekab/NNJ.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
Presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.

Umeå kommun ska teckna avtal med fyra bostadsföretag om mark för totalt omkring 470 lägenheter på Tomtebo, efter beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott. Fördelningen är preliminärt 350 hyresrätter och 120 bostadsrätter.

Läs vidare »
Media-no-image

Välkommet besked om Västra länken

Pressmeddelanden   •   2015-08-24 15:34 CEST

Umeås kommunledning välkomnar Trafikverkets ställningstagande om att Västra länken ska dras öster om Prästsjön.
– Det är vad också vi förordar. Nu ser vi fram emot att spaden äntligen ska sättas i jorden, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Efter att Trafikverket tidigare återförvisat arbetsplanen för Västra länken, har verket i dag meddelat sitt ställningstagande om en lokalisering öster om Prästsjön. Det är det läge som Umeå kommun förordat under flera år, senast som ett förstahandsalternativ i ett samrådsyttrande till Trafikverket i juni 2015.

– Det är positivt att Trafikverket och kommunen är överens, och att projektet åter rullar framåt. Att Västra länken snarast kan öppnas för trafik är en förutsättning för Umeås utveckling, säger Hans Lindberg.

– Jag vill betona vikten av att det inte blir en stadsgata. Vägen måste möjliggöra snabb kommunikation, så att folk vill använda den.

Miljö och stadsutveckling
Den trafikavlastning som Västra länken medför skapar förutsättningar för en bättre luftmiljö i centrala Umeå och en fortsatt hållbar stadsutveckling enligt översiktsplanens intentioner (femkilometersstaden). När Västra länken är klar, kan befintliga trafikleder omvandlas till stadsgator, vilket möjliggör blandbebyggelse, transportsnål planering, trafikstyrning, genomförande av parkeringspolitiken och prioritering av hållbara transportslag.

– Västra länkens betydelse kan inte nog betonas. Flera bostadsplaner ligger i vänteläge på grund av att vägen inte är färdigställd. Därför är det glädjande med Trafikverkets definitiva ställningstagande, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.

Umeås kommunledning välkomnar Trafikverkets ställningstagande om att Västra länken ska dras öster om Prästsjön. – Det är vad också vi förordar. Nu ser vi fram emot att spaden äntligen ska sättas i jorden, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Läs vidare »
Media-no-image
Ht11essckeornwf18piu

Rivningslov för kontorsbyggnad längs Rådhusesplanaden

Pressmeddelanden   •   2015-08-19 16:08 CEST

Byggnadsnämnden har beslutat om rivningslov för byggnaden direkt norr om Länsförsäkringar,  Rådhusesplanaden 11. En pågående planprocess är igång där nya möjligheter för kvarteret arbetas fram. Som stöd för rivning hänvisas till befintlig detaljplan där byggnaden inte omfattas av rivningsförbud.

- Det här ett steg i arbetet med att göra hela Rådhusesplanaden till en levande centrumgata, säger Mikel Berglund, ordförande byggnadsnämnden.

Samråd för den pågående detaljplanen beräknas kunna ske under hösten 2015. För närvarande gäller den nuvarande detaljplanen för kvarteret.

 

Kontakt:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
alireza.mosahafi@umea.se

Maria Blomqvist
bygglovchef
Umeå kommun
090-16 13 55
maria.blomqvist@umea.se

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.

Byggnadsnämnden har beslutat om rivningslov för byggnaden direkt norr om Länsförsäkringar, Rådhusesplanaden 11. En pågående planprocess är igång där nya möjligheter för kvarteret arbetas fram. Som stöd för rivning hänvisas till befintlig detaljplan där byggnaden inte omfattas av rivningsförbud.

Läs vidare »
Media-no-image
Ht11essckeornwf18piu

Bygglov för 37 enbostadshus på Umedalen

Pressmeddelanden   •   2015-08-19 16:04 CEST

Byggnadsnämnden har beslutat att bevilja bygglov för 37 enbostadshus på fastigheten Biet 1 vid Honungsvägen på norra Umedalen. Det blir 14 bostadshus i en våning med en area på 141m2 och 23 bostadshus i två våningar med en area på 156m2.

- Det är ett väl genomarbetat förslag med 37 bostadshus i två olika hustyper. Det är ett bra tillskott med småhus som det råder stor efterfrågan på, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

En fråga för nämnden att ta ställning till var färgsättingen av de nya byggnaderna. Den befintliga detaljplanen förordade ljusa kulörer medan det förslag som tagits fram består av tre huvudsakliga mättade kulörer, röd, gul och svart. Bedömningen blev att färgförslaget och det nya områdets utformning och karaktär blir lämplig med hänsyn till intresset för en god helhetsverkan.

Bullerplank mot E12:an
Fastigheten Biet 1 och det planerade bostadsområdet ligger mycket nära E12:an och fastigheten är därmed bullerutsatt. Därför är det ett krav att ett bullerplank ska uppföras till en höjd av 2,2m för att bullernivåerna från vägen ska reduceras.

Kontakt:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Maria Blomqvist
bygglovchef
Umeå kommun
090-16 13 55
maria.blomqvist@umea.se

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.

Byggnadsnämnden har beslutat att bevilja bygglov för 37 enbostadshus på fastigheten Biet 1 vid Honungsvägen på norra Umedalen. Det blir 14 bostadshus i en våning med en area på 141m2 och 23 bostadshus i två våningar med en area på 156m2.

Läs vidare »
Media-no-image
Ht11essckeornwf18piu

Antagen detaljplan vid ICA Supermarket på Hedlunda

Pressmeddelanden   •   2015-08-19 16:00 CEST

Byggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan för fastigheter vid ICA supermarket på Hedlunda. Syftet med den nya detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Ett annat syfte har varit att säkerställa en god gång- och cykelförbindelse mellan Östra och Västra Prinsgatan. 

- Vi vill få den här planen godkänd så att byggnationerna kan komma igång, för Umeå behöver bostäder, och det här överensstämmer bra med översiktsplanen, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

Lerstenen planerar att bygga fem nya hus med fem, sex och sju våningar. Sammanlagt cirka 130 lägenheter. Byggnaderna kommer att placeras kring Prinsgatan.

Prinslogen AB, som äger Logen 11, planerar att bygga på befintlig byggnad längs Ängesvägen med två våningar. Det innebär ca 16 nya lägenheter inom den fastigheten. ICA supermarkets lokaler byggs ut mot Ängesvägen.

Förbindelse Östra- och Västra Prinsgatan
Delningen mellan Östra- och Västra Prinsgatan ligger inom planområdet. För att långsiktigt säkra kommunens framtida kontroll över marken säkerställs stråket som allmän platsmark och betecknas i planen som lokalgata. Även om en förbindelse på sätt skapas måste genomfartstrafik förhindras, sannolikt med trafikföreskrifter. Ett exempel på detta är att endast tillåta trafik till och från berörda fastigheter. Den föreslagna gatans bredd blir bara 3,5 meter bred, vilket även det bidrar till att minska trafiken. I norra delen av gaturummet planeras en gång- och cykelväg som bildar ett huvudstråk för gång- och cykeltrafiken ner mot Tvärån och vidare till Sandåkern.

 

Kontakt:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84 mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87 alireza.mosahafi@umea.se

Tomas Strömberg
planchef
Umeå kommun
090-16 14 86
070-611 14 49 tomas.stromberg@umea.se

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.

Byggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan för fastigheter vid ICA supermarket på Hedlunda. Syftet med den nya detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Ett annat syfte har varit att säkerställa en god gång- och cykelförbindelse mellan Östra och Västra Prinsgatan.

Läs vidare »
Media-no-image

Varning för bränder i skog och mark

Pressmeddelanden   •   2015-08-18 16:01 CEST

Faran för bränder i skog och mark inom Umeå kommun är för närvarande stor.

– Det råder inte eldningsförbud, men vi avråder från att tända eld när du är ute i skog och mark, uppmanar Martin Feuk, räddningschef i beredskap, Umeå kommun.

Det varma och torra vädret förväntas att hålla i sig åtminstone veckan ut.

Läs mer på
Umeå kommun, www.umea.se/brand
Svenska Brandskyddsföreningen, www.svbf.se
SMHI, www.smhi.se

Kontakt
Brandförsvar och säkerhet
Umeå kommun
090-16 22 00

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.

Faran för bränder i skog och mark inom Umeå kommun är för närvarande stor. – Det råder inte eldningsförbud, men vi avråder från att tända eld när du är ute i skog och mark, uppmanar Martin Feuk, räddningschef i beredskap, Umeå kommun. Det varma och torra vädret förväntas att hålla i sig åtminstone veckan ut.

Läs vidare »
W1ychlwlmt49esqul6m9
Sopdgiwwusc64prstptc

Kommunen stöder cyklisterna

Pressmeddelanden   •   2015-08-18 15:36 CEST

Cykeln spelar en viktig roll i att skapa en attraktiv och hållbar stad och därför satsar kommunen på att förbättra och underlätta för sina cyklister. Några av de nya satsningarna i Umeå centrum är stödstolpar för cyklister (Bikers rest) och bilparkering som omvandlas till cykelparkering.

Kontaktpersoner 25 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • claes.bjornberg@umea.se
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.
I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.