A8eaozudziibo9zevhyn

Brolle inleder Umeå Live på Skeppsbron

Pressmeddelanden   •   2015-04-01 16:37 CEST

Fredagen den 26 juni drar ett fullspäckat Umeå Live igång på Skeppsbron och det är Brolle som är först ut. Men Brolle är bara en av massa blandade programpunkter som kommer att hända under dagen och kvällen. Det blir streetinnebandy, dansuppvisning, utställningar och mycket mer.

Vm3aw4eyuokkorodhvgl

200 hockeybiljetter till ungdomar

Pressmeddelanden   •   2015-04-01 15:32 CEST

​Just nu kan idrottslag eller föreningar i Umeå Kommun vinna biljetter till matchen mellan Tre Kronor och Tjeckien som går av stapeln 17 april. Allt de behöver göra är att berätta varför de vill gå på matchen.

Keygyvikvjtg4ggwofhq

​Detaljplan för hotell antagen

Pressmeddelanden   •   2015-03-30 17:01 CEST

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen för ett planerat hotell vid Renmarkstorget. Planen möjliggör att det befintliga parkeringshuset kan byggas på med ytterligare tre våningar för hotell och/eller kontor, samt inglasning av den befintliga pelargången.

Media-no-image

Umeå kommuns årsredovisning fastställd

Pressmeddelanden   •   2015-03-30 16:22 CEST

Umeå kommuns resultat och årsredovisning för 2014 har fastställts av kommunfullmäktige. Kommunens resultat för 2014 blev –75,6 mnkr. Balanskravsresultatet var –48,6 mnkr, och den summan måste inarbetas inom tre år. Plusresultatet för kommunkoncernen, alltså inklusive de kommunala bolagen, uppgick till 182,4 mnkr.

Styrelser och nämnder i Umeå kommun höll generellt sina budgetar för året. Resultatet belastas dock av projekt utanför budget, exempelvis kulturhuvudstadsåret, sociala investeringar samt barn och ungas välmående.
Helårsprognosen från augusti visade på ett årsresultat på –114,3 mnkr. Förklaringen till att det faktiska resultatet blev 38,7 mnkr bättre än så, är främst att flera nämnder inte använt alla pengar för de projekt som inte budgeterats.

Balanskravsresultat
I årsbokslutet ingår en balanskravsutredning, som utgår från årets resultat. Utredningen tar hänsyn till bland annat reavinster samt ”synnerliga skäl”, vilket bland annat är kostnader för projekt som beviljats utöver budget.
Umeå kommuns balanskravsresultat för 2014 är –48,6 mnkr, och detta belopp måste enligt Kommunallagen återställas inom tre år. I fullmäktiges beslut ingår ett uppdrag till kommunstyrelsen att föreslå hur detta ska göras.

– Vi vet att vi kommer att få tillbaka inbetalda försäkringspengar, så kallade AFA-medel. Det är lämpligt att kommunstyrelsen tittar på det, som en lösning för att slippa ta det på nämndernas ramar, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Han får medhåll av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M):

– Preliminärt får vi tillbaka 45 miljoner kronor. När det gäller årsredovisningen noterar jag att bostadsbyggandet måste öka ännu mer. Dessutom måste sjukskrivningarna minska.

Finansiella mål
Totalt investerade kommunen för omkring 800 mnkr under året.
Av årsredovisningen framgår vidare att målet om oförändrad skatt uppnåddes under 2014. Däremot uppnåddes inte målet om att investeringar långsiktigt ska finansieras med egna medel, eller att skatter och avgifter ska finansiera verksamheterna till 100 procent. Självfinansieringsgraden för investeringar var 37,7 procent, och nettokostnaderna översteg skatteintäkterna med 1,1 procent.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se

Umeå kommuns resultat och årsredovisning för 2014 har fastställts av kommunfullmäktige. Kommunens resultat för 2014 blev –75,6 mnkr. Balanskravsresultatet var –48,6 mnkr, och den summan måste inarbetas inom tre år. Plusresultatet för kommunkoncernen, alltså inklusive de kommunala bolagen, uppgick till 182,4 mnkr.

Läs vidare »
Tkjbqllm3tbox68mdepm

Parkarbeten 2015

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 14:19 CET

Umeå kommun planerar parkarbeten för sammanlagt 31 miljoner kronor under 2015. Årets parkinvesteringar handlar till stor del om att färdigställa parkerna inom Staden mellan broarna men också om att bygga nya äventyrslekplatser. Investeringsprogrammet har beslutats av tekniska nämnden.

Media-no-image

Gatuarbeten 2015

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 11:26 CET

Umeå kommun planerar gatuarbeten för sammanlagt 211 miljoner kronor under 2015. Cirka hälften av är pågående projekt som pågår under flera års tid. Till exempel Vasaplan, Rådhustorget och färdigställande av Nygatan. Investeringsprogrammet har beslutats av tekniska nämnden.


Nya arbeten
Nya arbeten som kommer att starta är bland annat ny trafikplats på södra Ön, Rådhustorget, Kronoskogsvägen, Förrådsvägen, samt Måttgränd och gator i Ersmark. V Kyrkogatan, Skolgatan, Ö Kyrkogatan och Nygatan runt badhuset ska också byggas om. Gatorna runt nya badhuset; V Kyrkogatan, Skolgatan, Ö Kyrkogatan och Nygatan ska också rustas upp och byggas om, bland annat ska flera cykelparkeringar med skärmtak få plats.

Gång- och cykelbanor
Upprustningen av tjälskadade gång- och cykelvägar fortsätter. Det blir också en del om- och nybyggnad av gång- och cykelvägar. Bland annat den efterlängtade vägen från Fogvägen till Illervägen mellan TV-huset och Biltema samt flera cykelparkeringar i centrum.

Bro till Bölesholmarna
Umeå kommun planerar att bygga en ny gång- och cykelbro över Umeälven mellan Lundåkern och Bölesholmarna, ön Gröna Oxen. Den preliminära byggstarten är hösten 2015.

Investeringsprogrammet för gator ska nu fastställas av kommunstyrelsen.

Kontakt:
Gunnar Teglund
gatuprojektchef
090-16 14 57
070-340 14 57
gunnar.teglund@umea.se

Lena Karlsson Engman (S)
tekniska nämndens ordförande
090- 16 13 29, 070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Stefan Nordström (M)
tekniska nämndens vice ordförande
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se

Umeå kommun planerar gatuarbeten för sammanlagt 211 miljoner kronor under 2015. Cirka hälften av är pågående projekt som pågår under flera års tid. Till exempel Vasaplan, Rådhustorget och färdigställande av Nygatan. Investeringsprogrammet har beslutats av tekniska nämnden.

Läs vidare »
Media-no-image

Jämställdhet i skolornas omklädningsrum

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 11:17 CET

Umeå kommun har inventerat hur skolornas omklädningsrum, duschar och toaletter upplevs och används. För att dessa ska upplevas trygga och jämställda behövs bland annat riktlinjer för utformning, eliminering av ljud och se över hur ofta det ska städas.


För att hygienrummen i skolor ska upplevas rena, fräscha och trygga behöver de som ansvarar för lokalen, de som bedriver verksamhet i lokalen och de som utför lokalvården göra gemensam sak. Förutom att skapa riktlinjer för utformning av hygienrum vid renovering och nybyggnad behöver även andra faktorer ses över. Bland annat måste man se till att ljud inte tränger in eller ut, minska insynen med skärmväggar och se över hur ofta det ska städas. På så sätt skapas en ökad trygghet och en bättre jämställdhet.

Inventering genomförd i skolor
Umeå kommun har inventerat hur hygienrum i skolan, det vill säga toaletter, omklädningsrum och duschar upplevs och används. Syftet är att ta reda på hur elever och personal upplever hygienrummen på skolan och deras tankar kring möjliga förbättringar.

Synpunkter har inhämtats från elever, rektorer, pedagoger, lokalvårdare, skolsköterskor och vaktmästare. Besök för samtal och rundvandring har skett vid en F-9 skola, en F-6 skola, två 7-9 skolor och en gymnasieskola. Både nyproducerade, äldre renoverade och skolor som står inför renovering är representerade.

Förbättringsförslag ska inarbetas
Tekniska nämnden har godkänt rapporten om hygienrum och har gett Fastighet uppdraget att arbeta in förbättringsförslagen i tekniska anvisningar samt i lokalfunktionsprogrammet för skollokaler som färdigställs under 2015.

Målet med inventeringen är att öka kunskapen inför framtida renoveringar och skapa riktlinjer för hur bra hygienrum ska utformas så att de är tillgängliga och inbjuder till besök.


Kontakt
Lena Karlsson Engman (S)
tekniska nämndens ordförande
090- 16 13 29, 070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Stefan Nordström (M)
tekniska nämndens vice ordförande
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se

Christina Lundgren
Umeå kommun
Fastighet
090-16 23 43
070-338 03 57
christina.lundgren@umea.se

Umeå kommun har inventerat hur skolornas omklädningsrum, duschar och toaletter upplevs och används. För att dessa ska upplevas trygga och jämställda behövs bland annat riktlinjer för utformning, eliminering av ljud och se över hur ofta det ska städas.

Läs vidare »
Media-no-image

Sammanställning av 2014 års luftmätningar

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 20:20 CET

För tredje året i rad klaras EU-gränsvärdet för kvävedioxid och halten av partiklar har minskat kraftigt. Samtidigt klars inte de svenska normerna för kvävedioxid gällande timmedelvärde och dygnsmedelvärde. Det visar 2014 års mätningar av luften vid Västra Esplanaden i Umeå.

Luftföroreningar ger upphov till lungsjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. Att halterna av partiklar har minskat är mycket positivt för hälsan, eftersom partiklar bidrar till flera tusen förtida dödsfall per år i Sverige.

Sammanfattning av resultaten

  • Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid underskrids för tredje året i rad för årsmedelvärde. Årsmedelvärdet var 39,3 µg/m³. Normen tillåter 40 µg/m³. Värdet är dock högre än 2013 och 2012.
  • Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids fortfarande för timmedelvärde och dygnsmedelvärde. Timmedelvärdet överskreds med 515 timmar. Normen tillåter 175 timmar. Dygnsmedelvärdet överskreds 57 dygn. Normen tillåter 7 dygn. Det är främst under januari, maj, november och december som det har varit höga kvävedioxidhalter under 2014.
  • EU-gränsvärden för kvävedioxid överskrids inte.
  • Halterna av partiklar (PM10) har minskat kraftigt och överskrider varken miljökvalitetsnormen eller miljömålsnivåerna. Åtgärder som bland annat dammbindning har skett under året för att hålla nere halterna. Endast 3 dygn överskreds halten 50 µg/m³ jämfört med 39 dygn 2013.

Åtgärder för bättre luft

Under 2014 har åtgärder som till exempel miljözon för tung trafik införts (1 april 2014) för centrala staden. Det har också införts förbud för genomfartstrafik för tunga fordon mellan Söderslätts- och Ersbodarondellen, väg 503 (oktober 2013). Trafikflödena har minskat på Västra Esplanaden de senaste två åren. Även andelen tunga fordon har minskat.

– Det är för tidigt att se effekterna av miljözon i våra luftmätningar. Men vi arbetar systematiskt vidare för att förbättra luftkvaliteten i Umeå. Ett nytt åtgärdsprogram för luft har varit ute på samråd och kommer förhoppningsvis att fastställas under 2015. Och under året kommer åtta nya elbussar att tas i drift, säger Annika Söderlund, chef miljöplanering, Umeå kommun. Vår bedömning är att miljökvalitetsnormerna kommer att klaras inom cirka sex år om åtgärdsprogrammet genomförs fullt ut.

Kontakt

Annika Söderlund
chef miljöplanering
Umeå kommun
090-16 16 87, 073-079 57 37
annika.soderlund@umea.se

Joakim Linder
miljöinspektör
Umeå kommun
090-16 16 75, 073-079 57 33
joakim.linder@umea.se

För tredje året i rad klaras EU-gränsvärdet för kvävedioxid och halten av partiklar har minskat kraftigt. Samtidigt klars inte de svenska normerna för kvävedioxid gällande timmedelvärde och dygnsmedelvärde. Det visar 2014 års mätningar av luften vid Västra Esplanaden i Umeå.

Läs vidare »
Media-no-image

Nej till ansökan om start av fristående förskola i Holmsund

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 14:02 CET

För- och grundskolenämnden beslutar att avslå ansökan från Holmsunds församling om start av fristående förskola i Holmsund med rösterna 7 mot 4. Nämndens tidigare beslut att samordna förskola och skola i Holmsund kommer att täcka behoven av platser enligt prognos och under överskådlig tid.

Behovet av förskolplatser har varit stort och ökat år från år. I den senaste prognosen planar kurvan ut och för hela Umeå beräknas en total ökning av antalet barn under perioden 2015-2023 stanna på totalt 70 barn.

- För- och grundskolenämnden har nyligen beslutat om en kostnadseffektiv samordning av förskola och skola i Holmsund vilket är grunden för att inte bevilja en fristående förskola inom samma område. Då skulle Holmsund få ett överskott av platser och därmed ekonomiskt negativa konsekvenser, säger Moa Brydsten, ordförande i för- och grundskolenämnden.

I det område där Holmsunds församling vill starta förskola för ca 30 barn har kommunen totalt sex förskolor varav en ny 6-avdelnings förskola från år 2013. Sandviksskolan ska byggas om till förskola och den tillsammans med övriga förskolor i närområdet kommer att tillgodose behovet av förskoleplatser. På förskolorna finns det sammanlagt plats för ca 450 barn. Prognosen t o m 2023 visar på en marginell nedgång av antalet barn i förskoleålder.

- Prognoserna har aldrig överensstämt med verkligheten och vi i alliansen vill se ett ökat arbete för mindre barngrupper. Ett fristående alternativ ger föräldrar i Holmsund en valmöjlighet som vi inte vill säga nej till, säger Elmer Eriksson (M), vice ordförande i för- och grundskolenämnden.


Mer information efter sammanträdets slut idag kl 16.00

Moa Brydsten (S)
ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-330 24 15

​För- och grundskolenämnden beslutar att avslå ansökan från Holmsunds församling om start av fristående förskola i Holmsund med rösterna 7 mot 4. Nämndens tidigare beslut att samordna förskola och skola i Holmsund kommer att täcka behoven av platser enligt prognos och under överskådlig tid.

Läs vidare »
Media-no-image

Omsorg med pedagogisk inriktning för barn till EU-migranter

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 13:57 CET

EU-migranter i Umeå kommer att erbjudas omsorg med pedagogiska inslag till sina barn. Det var ett extrainsatt beslutsärende där socialdemokraternas förslag röstades igenom med 9 röster mot 2. Nämnden är angelägen om att det skapas en pedagogisk verksamhet utifrån barnkonventionens värdegrund. Nämnden ska följa frågan och få löpande återrapportering.

- Vi har idag fattat ett angeläget beslut ur ett barnperspektiv som för kommunen är ett steg i rätt riktning. För- och grundskolan ska bistå kommunens samordnare att tillsammans med frivillighetsorganisationer utforma en trygg verksamhet för barnen med omsorg och pedagogiska inslag. Vi agerar också i enighet med gällande lagstiftning och följer både nationella riktlinjer och tolkningar samt Kommunstyrelsens riktlinjer, säger Moa Brydsten, ordförande i för- och grundskolenämnden.

Vänsterpartiet föreslog istället att med utgångspunkt i FN:s barnkonvention ge förvaltningen uppdrag att erbjuda barn som vistas i Umeå möjlighet till undervisning i den kommunala skolan.

- För oss och FI är det en självklarhet att erbjuda de romska barnen skolgång. Vi är väldigt besvikna för att nämnden inte kunde ställa sig bakom det, säger Daniel Kallos (V), ledamot i för- och grundskolenämnden.


Fakta om för- och grundskolenämndens ansvar
Direktiven för För- och grundskolenämnden är att ansvara för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Umeå kommun.

Nämnden svarar för ledning, samordning och utveckling av det offentliga skolväsendet för barn och ungdom, samt pedagogisk verksamhet i form av förskola och fritidshem. För- och grundskolenämnden ansvarar för de skyldigheter som vilar på kommunen enligt skollagen och annan lagstiftning som rör nämndens område och inte ska fullgöras av annan.

Mer information efter sammanträdets slut kl 16.00 idag
Moa Brydsten (S)
ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-330 24 15

EU-migranter i Umeå kommer att erbjudas omsorg med pedagogiska inslag till sina barn. Det var ett extrainsatt beslutsärende där socialdemokraternas förslag röstades igenom med 9 röster mot 2. Nämnden är angelägen om att det skapas en pedagogisk verksamhet utifrån barnkonventionens värdegrund.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 47 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • claes.bjornberg@umea.se
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.
I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.