Wc9xib4lqjyligvkrn3u

Fler brännässlor, sniglar och döda träd när trädgårdsavfall dumpas i skogen

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2016 08:00 CEST

​Trädgårdsavfall som kastas i skogen har blivit ett allt större problem. Direkta konsekvenser är bland annat övergödning, fler brännässlor, skadedjur och ökade kostnader för sanering.

Bty4rcckkyvcseipnqaf
Dvdowheszqrjwu0k6p5x

Underhållsarbete på Kolbäcksbron, 5–7 juli

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2016 08:21 CEST

På grund av vägarbete är framkomligheten över Kolbäcksbron begränsad 5–7 juli. Det är delar av norrgående körfält på Kolbäcksbron, E4 Syd, ska få ny beläggning. Det mesta av arbetet kommer att ske nattetid.

Nf7aore5d224sska79ea

Skräp och skrot i skogen

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 08:00 CEST

Dumpade bilar, gamla kylskåp, byggmaterial och annat skräp. Både på kommunal och privat mark är olovlig nedskräpning i naturen ett stort problem. Ett problem som kostar skattebetalarna stora belopp varje år.

Media no image
Qtzrw4ugn7mipgkblfrt

Nästan 50 miljoner kronor i bidrag till hållbara stadsmiljöer

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 08:48 CEST

Umeå kommun får 49,75 miljoner kronor av Trafikverket för att främja hållbara stadsmiljöer och utveckla kollektivtrafiken. Umeås får bidrag för ombyggnaden av Vasaplan och förbättringar för kollektivtrafiken på sträckan för linje 1. Kommunens motprestation är att förbättra för gående, cyklister och kollektivtrafik samt genomföra åtgärder för trafiksäkerhet.

Det är andra gången som Trafikverket ger bidrag enligt de så kallade stadsmiljöavtalen.
473 miljoner kronor delas ut till 19 kommuner i ett stöd som särskilt ska främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar i kollektivtrafiken.
- Det känns mycket glädjande att de prioriterar och uppskattar våra projekt och medfinansieringen är mycket välkommen. Medlen ökar möjligheterna att satsa vidare på bra lösningar för kollektivtrafiken, säger gatu- och parkchef Karin Isaksson, Umeå kommun.

Främja hållbara stadsmiljöer
Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Till den andra omgången kom det in 27 ansökningar och Trafikverket har fattat beslut om att ge stöd till 19 kommuner. De kommuner som beviljats stöd i den här gången är Borås, Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Kungsbacka, Kungälv, Linköping, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro.

Umeå kommuns motprestation
Som villkor för stödet ska kommunerna genomföra motprestationer. För Umeå kommun omfattar det bland annat fler planer för bostadsbyggande, fler gång- och cykelvägar, cykelparkeringar, framtagande av program för cykeltrafik, fotgängare och kollektivtrafik samt förbättringar för kollektivtrafiken och genomförande av åtgärder enligt Trafiksäkerhetsprogrammet.

- Motprestationerna ligger väl i linje med hållbarhetsambitionerna i kommunens strategiska plan: Umeå kommun ska möta behovet av bostäder, ha en välutvecklad infrastruktur och ha goda kommunikationer med ett starkt fokus på barn- och tillgänglighetsperspektivet, säger tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson Engman.

Åtgärderna och motprestationerna kommer att följas upp bland annat med avseende på effekter på resande och resandefördelning, kommunens arbete för hållbar stadsmiljö samt hur åtgärder och motprestationer har bidragit till detta.

Kontakt:
Karin Isaksson
gatu- och parkchef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Lena Karlsson Engman
ordförande i tekniska nämnden
090-161329
070-2961232
lena.karlsson-engman@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Umeå kommun får 49,75 miljoner kronor av Trafikverket för att främja hållbara stadsmiljöer och utveckla kollektivtrafiken. Umeås får bidrag för ombyggnaden av Vasaplan och förbättringar för kollektivtrafiken på sträckan för linje 1. Kommunens motprestation är att förbättra för gående, cyklister och kollektivtrafik samt genomföra åtgärder för trafiksäkerhet.

Läs vidare »
Media no image

2,4 miljoner för Eu-projekt om förnybar energi och energieffektivisering

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2016 09:44 CEST

Umeå kommun och Umeå universitet har tillsammans beviljats ca 2,4 miljoner kronor för att delta i Eu-projektet e-Lighthouse. Syftet är att ta reda på och testa nya förnybara och energieffektiva lösningar till offentliga byggnader, bostäder och inom avfallshantering.

I alla deltagande länder samarbetar en kommun tillsammans med universitet eller annan organisation. I Umeå kommer Umeå kommun och Umeå universitet (institutionen för tillämpad fysik och elektronik) att tillsammans studera och testa nya sätt att energieffektivisera.

– I Umeå kommer vi bland annat att testa och utvärdera energivisualisering i offentliga kök tillsammans med Umeå kommuns fastighetskontor, säger Erik Eklund, projektledare, Umeå kommun.

Projektet kommer bland annat att dokumentera erfarenheter och genomföra energimätningar från passivhuset Hedlunda förskola. Projektet kommer också genomföra aktiviteter tillsammans med de andra deltagande regionerna för att utbyta erfarenheter och lärdommar samt testa/utveckla nya sätt att energieffektivisera och därmed minska koldioxidutsläpp. Alla lösningar/åtgärder kommer att dokumenteras och utvärderas för att kunna ta fram produkter och tjänster som kan användas i hela norra Europa och EU.

Flera deltagande regioner inom norra Europa

Projektet e-Lighthouse (Energy Saving Lighthouse Cities in the NPA region) finansieras av Eu-programmet ”Northern Periphery and Arctic programme”. Projektledare och initiativtagare är Finland, Uleåborg. Projektet samlar 10 projektpartners från 6 regioner Irland (Cork), Norge (Bodö), Grönland (Sisimiut), Skottland (Inverness), Sverige(Umeå) och Finland (Uleåborg) inom norra Europa.

Mer information

http://www.interreg-npa.eu/ (Northern Periphery and Arctic programmes webbplats)

Korta fakta

  • Projektet kommer pågå i tre år, dvs till april 2019.
  • Budget för hela projektet är cirka 15 miljoner kronor.
  • Umeås (Umeå universitet + Umeå kommun) totala budget är cirka 2,4 miljoner kronor.
  • Medverkande verksamheter från Umeå kommun är Fastighet och Miljö- och hälsoskydd.
  • Projektet startade 26 april med en Kick off i Uleåborg.

Kontakt

Erik Eklund
projektledare
miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 16 85
erik.eklund@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Umeå kommun och Umeå universitet har tillsammans beviljats ca 2,4 miljoner kronor för att delta i EU-projektet e-Lighthouse. Syftet är att ta reda på och testa nya förnybara och energieffektiva lösningar till offentliga byggnader, bostäder och inom avfallshantering.

Läs vidare »
Ubffxohgqugaxlcepu7z
Qtzrw4ugn7mipgkblfrt

Visa hänsyn och följ trafikregler på gågatan

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2016 08:33 CEST

Frågor om vilka trafikregler som gäller på gågatan ställs ibland till kommunen och polisen. Kommunen och polisen gör därför tillsammans ett förtydligande om trafikreglerna på gågatan. Beroende på om du går, cyklar eller kör varutransport gäller olika regler på olika delar av gågatan. När det är fordonstrafik förbjuden ska du t ex leda cykeln mellan klockan 10-18.

Rakfque0vo1x48auzca9

​Inofficiella stadsdelsnamn kan skapa förvirring

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2016 08:00 CEST

I Umeå finns officiellt namnsatta stadsdelar, delområden och bostadsområden. Det är inte alltid lätt att veta vad som är vad. Kommunfullmäktige är det politiska organ som har ansvaret för den officiella namnsättningen. Att andra aktörer, för olika ändamål, hittar på egna namn gör det ännu mer komplicerat. Detta får bland annat till följd att namnen inte finns med på några kartor eller skyltar.

Media no image
Pjul7z4jyuaf0p8qokg1

Kammarrätten avslår Minervaskolans överklagan

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2016 14:54 CEST

Kammarrätten avslår Minervaskolans överklagan och instämmer i Förvaltningsrättens tidigare bedömning på 25 av 27 områden.

Minervaskolan anser att Umeå Kommun har betalat ut för lite i elevbidrag och överklagade därför 2014 kommunens beslut om elevbidrag till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten beslutade i juni 2015 att avslå Minervaskolans överklagan på 25 av 27 överklagade områden.

Minervaskolan överklagade Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten.

Kammarrätten har nu beslutat att avslå överklagan och instämmer i Förvaltningsrättens tidigare bedömning. Kammarrätten anser också att målet inte kräver någon ytterligare utredning.

Minervaskolan yrkade till Kammarrätten att elevbidraget skulle öka med 9 020 – 10 721 kr per elev i grundskolan och år. Kammarrättens dom innebär istället att elevbidraget för samtliga fristående enheter kommer att öka med ca 800 kr per elev och år.


För mer information:

Gunnar Olofsson
skolstrateg grundskolan
Utbildningskontoret
070-327 84 74Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kammarrätten avslår Minervaskolans överklagan och instämmer i Förvaltningsrättens tidigare bedömning på 25 av 27 områden.

Läs vidare »
Hec83bxuwwlk4bc2npgu
Pjul7z4jyuaf0p8qokg1

Fler behöriga till gymnasieskolan och högre betyg i Umeå kommuns grundskolor

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2016 14:47 CEST

​De preliminära siffrorna visar att 92 % av eleverna som slutade åk 9 i de kommunala grundskolorna är behöriga till gymnasieskolan. Det är en ökning med 2 procentenheter jämfört med förra året. Även kunskapsresultaten har ökat vilket visar sig i högre meritvärden detta år.

Media no image
Pjul7z4jyuaf0p8qokg1

​​Mer undervisningstid i matematik för elever i åk 4-6

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2016 14:36 CEST

För- och grundskolenämnden beslutar att utöka undervisningstiden i matematik på kommunala grundskolor i årskurs 4, 5 och 6 i grundskolan och grundsärskolan (ej träningsskolan) med en timme per vecka från höstterminen 2016. Det är i enlighet med riksdagens nyligen fattade beslut. Det innebär fyra timmar matematik i veckan för eleverna.

Ökningen av antalet undervisningstimmar innebär ökade personalkostnader för Umeå Kommun. Den kostnaden kommer staten att kompensera kommunen genom en ökning av det generella statsbidraget. Bakgrunden är att regeringen har beslutat att ändra i Skollagen så att undervisningstiden i matematik utökas per läsår, förändringen träder i kraft från 1 juli 2016.

Mer information:

Moa Brydsten (S)
ordförande För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande För- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

För- och grundskolenämnden beslutar att utöka undervisningstiden i matematik på kommunala grundskolor i årskurs 4, 5 och 6 i grundskolan och grundsärskolan (ej träningsskolan) med en timme per vecka från höstterminen 2016. Det är i enlighet med riksdagens nyligen fattade beslut. Det innebär fyra timmar matematik i veckan för eleverna.

Läs vidare »

Bilder & Videor 304 bilder

Kontaktpersoner 23 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • pvbuclaefhs.bjorcqnberg@umeabncmtp.supe
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Koncern