Media-no-image

Ledamöter valda till utskott

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 13:39 CET

Kommunstyrelsen har valt ledamöter till dess arbetsutskott, näringslivs- och planeringsutskott samt personalutskott. I bifogad bilaga finns förteckningar över både ordinarie ledamöter och ersättare.

​Kommunstyrelsen har valt ledamöter till dess arbetsutskott, näringslivs- och planeringsutskott samt personalutskott. I bifogad bilaga finns förteckningar över både ordinarie ledamöter och ersättare.

Läs vidare »
Media-no-image

Glashuset ska avvecklas

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 13:19 CET

Glashuset på Rådhustorget kommer att avvecklas under första kvartalet 2015, efter ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Samhällsbyggnad/fastighet har fått i uppdrag att sälja huset.

Från den 15 december kommer inte kulturhuvudstadskansliet att bedriva någon verksamhet i Glashuset. Fritid, kultur, gator/parker och andra kommunala verksamheter har tillfrågats, men ingen verksamhet har visat intresse för att ta över drift och ansvar. Kostnaden för personal och andra driftskostnader är omkring 0,5 miljon kronor per år.

Ombyggnad av torget
Ytterligare en faktor är den planerade ombyggnaden av Rådhustorget, med beräknad byggstart under hösten 2015.

– Ett syfte är att öppna upp vägen till Väven. De funktioner, både kultur och information, som funnits i Glashuset kan dessutom inrymmas i Väven, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

– Verksamheten i Glashuset har varit väldigt lyckad, men samtidigt har vi varit medvetna om att det varit tillfälligt, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se

​Glashuset på Rådhustorget kommer att avvecklas under första kvartalet 2015, efter ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Samhällsbyggnad/fastighet har fått i uppdrag att sälja huset.

Läs vidare »
Media-no-image

Nytt sätt att fördela småhustomter på Tavleliden

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 10:57 CET

Efter inkomna synpunkter mot tidigare fördelningssätt kommer Umeå kommun att fördela två småhustomter på Tavleliden genom lottdragning.
–  Vi vill helt enkelt prova hur det här fungerar, och jämföra med tidigare system – ”först till kvarn”, säger mark- och exploateringsingenjör Lars Lundgren.

Den 1 december kommer tomterna att läggas ut på hemsidan. De som är intresserade får en vecka på sig att skicka in en intresseanmälan. Bland anmälningarna blir det sedan lottdragning om i vilken turordning intressenterna får välja tomt. Efter det sker valet av själva tomten i stadshuset och övriga  meddelas via mejl.
–  Utvärderingen får sedan visa vilken metod som fungerar bäst och hur vi går vidare, men det känns bra att prova på de här två tomterna, säger Lars Lundgren.

En större utbyggnad av gator och ledningar pågår på Tavleliden. När den är klar blir det fler lediga småhustomter där. Försäljningsstart för dem beräknas till hösten 2015.

Mer information:

Lars Lundgren
Mark- och exploateringsingenjör
Mark och exploatering
090-16 23 97
070-305 17 18
lars.o.lundgren@umea.se

Stina Sjöblom
Mark och exploateringschef
090-16 23 11
070-669 22 67
stina.sjoblom@umea.se

Efter inkomna synpunkter mot tidigare fördelningssätt kommer Umeå kommun att fördela två småhustomter på Tavleliden genom lottdragning. – Vi vill helt enkelt prova hur det här fungerar, och jämföra med tidigare system – ”först till kvarn”, säger mark- och exploateringsingenjör Lars Lundgren.

Läs vidare »
Media-no-image

Bolag bildas för anläggning på Vallberget

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 17:06 CET

Umeå kommun och Balticgruppen bildar ett gemensamt bolag för anläggningen Vallberget, efter ett beslut i kommunfullmäktige. Umeå Kommunföretag och Balticgruppen satsar 40 miljoner kronor vardera i eget kapital.

Planerna för Vallberget är att uppföra en anläggning för både sommar- och vinteraktiviteter, med en lift och flera nedfarter. De totalt 80 miljoner kronor som kommunen och Balticgruppen är beredda att satsa ska täcka hela investeringen. Ambitionen är att starta bygget till sommaren.

Konkurrensen
Arbetarpartiet menar att Vallberget inte skulle klara sig i konkurrensen, och Patrik Brännberg (AP) riktade i fullmäktige också kritik mot beslutsunderlaget:

– Fallhöjden framgår inte av handlingarna, men den är 155 meter. Det är en kulle jämfört med fjällen. Det inte förankrat i verkligheten att folk på kontinenten ska lämna Alperna och norrmän åka förbi fjällvärlden för att komma till Vallberget.

Lennart Holmlund (S) svarade att fallhöjden är tillräcklig för världscupstävlingar för damer:

– Det finns inte en backe med den här fallhöjden så nära en stor stad i hela Europa.

Ska stärka Umeå
Stefan Nordström (M) framhöll att inte bara fallhöjden har betydelse utan även backens vinkel, och att Vallberget motsvarar idrottsklubbarnas krav. Kerstin Nilsson (C) framhöll bland annat att Vallberget som näranläggning kommer att stärka Umeå som studieort.

Vänsterpartiet, Arbetarpartiet och Sverigedemokraterna yrkade på återremiss med motiveringen att kommunen ska äga 51 procent av det gemensamma bolaget. Yrkandet avslogs efter votering med siffrorna 47–17 (1 frånvarande). Det hade krävts 22 röster för en återremiss. Slutligen röstades förslaget om bolagsbildandet igenom med siffrorna 46–4 (13 avstod, 2 frånvarande)

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se

Umeå kommun och Balticgruppen bildar ett gemensamt bolag för anläggningen Vallberget, efter ett beslut i kommunfullmäktige. Umeå Kommunföretag och Balticgruppen satsar 40 miljoner kronor vardera i eget kapital.

Läs vidare »
Media-no-image

​Stora utmaningar för kommunen

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 17:03 CET

Umeå kommun har goda ekonomiska förutsättningar men står inför ökande behov och minskande intäkter. Om detta var samstämmigheten stor när kommunfullmäktige behandlade delårsrapporten för årets åtta första månader.

Enligt prognoserna ser alla kommunala nämnder ut att klara sin budget vid årets slut. För kommunen som helhet är prognosen ett så kallat balanskravsresultat på –22 miljoner kronor. Detta är, om den blir verklighet, alltså den summa som måste arbetas in under kommande år.
Investeringstakten har varit hög under de senaste åren, vilket gör att kommunen inte klarar målet om att finansiera investeringar till 100 procent.

Nya bostäder
Nyvalde kommunstyrelseordföranden Hans Lindberg (S) framhåller flera positiva faktorer:

– Skatteintäkterna har ökat med 38 miljoner. 900 små lägenheter är på gång, och det gör att fler kan flytta hit. Jag vill också betona att nämnderna har gjort ett bra jobb.

Intraprenader
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M) hoppas för framtiden på bland annat fler kommunala intraprenader:

– Det är inte hela lösningen, men det vore en komponent för att sänka sjuktalen inom kommunen.

Prioriteringar
Flera ledamöter i fullmäktige betonar att kommunen har goda förutsättningar, men att det stundar stora utmaningar i form av ökande behov inom framför allt skola och äldreomsorg.

– När påsen blir mindre, ställs vi inför tuffa prioriteringar. Jag tror att det måste bli en tydligare budgetprocess så att vi kan se helheter, säger nya kommunalrådet Margareta Rönngren (S).

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se

Umeå kommun har goda ekonomiska förutsättningar men står inför ökande behov och minskande intäkter. Om detta var samstämmigheten stor när kommunfullmäktige behandlade delårsrapporten för årets åtta första månader.

Läs vidare »
Media-no-image

Styrelser och nämnder formerade

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 17:00 CET

Kommunfullmäktige har valt ledamöter till styrelser och nämnder. Hans Lindberg (S) tar över efter partikamraten Lennart Holmlund som kommunstyrelsens ordförande, och Anders Ågren (M) kvarstår som 1:e vice ordförande. Tredje kommunalråd är Margareta Rönngren (S).

Övriga ledamöter i kommunstyrelsen är Christer Lindvall (S), Moa Brydsten (S), Mikael Berglund (S), Janet Ågren (S), Nasser Mosleh (MP), Gunilla Berglund (M), Peder Westerberg (FP), Mattias Larsson (C), Veronica Kerr (KD), Ulrika Edman (V), Mattias Sehlstedt (V) och Åsa Bäckström (V). Kommunstyrelsen väljer sina utskott vid ett sammanträde den 25 november.

Två nya nämnder
I enlighet med den nya organisation som fullmäktige tidigare beslutat om, ersätts socialnämnden med äldrenämnden och individ- och familjenämnden. Ordförande i äldrenämnden är Janet Ågren (S), vice ordförande Veronica Kerr (KD) och 2:e vice ordförande Mia Winroth (MP). Ordförande i individ- och familjenämnden är Andreas Lundgren S) och vice ordförande Anna-Karin Sjölander (C).
Förteckningen över alla ledamöter i styrelser och nämnder finns på kommunens hemsida www.umea.se/kommun, under Kommun och politik, Kommunens organisation. Informationen kommer från förtroendemannaregistret, som uppdateras inom kort.

Reservation
Vänsterpartiet reserverade sig i fullmäktige mot valet av styrelser och nämnder. Detta för att det grundar sig på en valteknisk (alltså inte sakpolitisk) samverkan mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Allianspartierna och Arbetarpartiet.

– Resultatet är djupt odemokratiskt. Vänsterpartiet fick 13 procent i valet men förvägras tillträde till nämndernas presidier, där ärenden förbereds, säger Lasse Jacobson (V).

Kritiken bemöttes i fullmäktige av Anders Ågren (M):

– Valkarteller bildas alltid. För fyra år sedan var Vänsterpartiet där Miljöpartiet är nu, men då fanns ingen kritik från V.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se

​Kommunfullmäktige har valt ledamöter till styrelser och nämnder. Hans Lindberg (S) tar över efter partikamraten Lennart Holmlund som kommunstyrelsens ordförande, och Anders Ågren (M) kvarstår som 1:e vice ordförande. Tredje kommunalråd är Margareta Rönngren (S).

Läs vidare »
Ozigi2m9rzkpx8yorxqi

Inbjudan: Utdelning av årets turismpriser

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 12:10 CET

Torsdagen den 27 november kl. 17:40 äger utdelning av årets turismpriser i Umeåregionen rum på Hotel Aveny, Rådhusesplanaden.

Media-no-image

Skolledningen reser till Vasa

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 07:00 CET

Måndag till och med onsdag 24-26 november åker för- och grundskolans ledningsgrupp till Vasa i Österbotten för att studera det framgångsrika finska skolsystemet.

- Målet för Umeås kommunala för- och grundskola är alla barn och elever rätt till skolframgång. Vi vill ta del av de finska erfarenheterna för skolutveckling. Vi ska även besöka en övningsskola med tanke på att vi i Umeå inom kort ska ingå ett avtal med lärarutbildningen på Umeå universitet om övningsskolor, säger Ann-Christine Gradin, skoldirektör.

Dagarna innehåller föreläsningar, skolbesök bland annat på en Vasa övningsskola* diskussioner och erfarenhetsutbyte.

De tre dagarna har följande teman:

  • Det finska skolsystemet och rektors och lärares arbete i skolan
  • Skolbesök och SKUTT (ett instrument för skolutveckling)
  • Den tidiga läsinlärningen


Mer information:
*Om Övningsskolor
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/05/13/femton-larosaten-far-starta-ovningsskolor

Kontakt efter resan:
Ann-Christine Gradin
Skoldirektör för- och grundskolan
Umeå kommun
070-640 12 85

Måndag till och med onsdag 24-26 november åker för- och grundskolans ledningsgrupp till Vasa i Österbotten för att studera det framgångsrika finska skolsystemet.

Läs vidare »
Vu0whk8m9khtkyghx1al

Bidrag till enskilda vägar återkommer

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 13:25 CET

Bidraget till enskilda vägar ska återställs för åren 2015 och 2016 enligt det regelverk som gällde innan bidraget avvecklades, det har tekniska nämnden beslutat. Inför 2017 görs en bedömning av nämndens möjligheter till fortsatt finansiering av bidraget till enskilda vägar.

Ncb1fpyimrkc3ukmprp7

Vägen mot ett trafiksäkrare Umeå

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 12:48 CET

Trafiksäkerhet är en prioriterad fråga i Umeå kommun. ”Trafiksäkerhetsprogram 2014 - Vägen mot ett trafiksäkrare Umeå” är nästa steg i kommunens långsiktiga arbete med att förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Fokus ligger på de oskyddade trafikanterna och målet till år 2020 är att antalet allvarligt skadade och dödade i trafiken ska minska med 39 %.

Kontaktpersoner 37 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • claes.bjornberg@umea.se
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, Europas kulturhuvudstad 2014 och norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå har länge haft en stadig tillväxt. Här bor strax under 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.
Genom en både tidig och omfattande utbyggnad av stadsnätet har Umeå västvärldens snabbaste bredband. En följd av en mångårig satsning på kultur är utnämningen till Europas kulturhuvudstad 2014.