Media-no-image

Nej till fristående skola för autistiska barn

Pressmeddelanden   •   2014-04-24 11:41 CEST

För- och grundskolenämnden säger nej till Dalen skola och Assistans ansökan att starta grundskola och skolbarnomsorg för funktionshindrade på Umedalen. Ansökan strider mot nämndens målmedvetna arbete att skapa inkluderande lärmiljö. Det arbetet är i linje med gällande skollag och internationella åtagande för att arbeta inkluderande för elever med funktionshinder.

- Vi arbetar konsekvent för att barn med och utan funktionshinder ska kunna mötas och undervisas i gemensamma skolor, inte en separat skola skild från andra grundskolor som denna ansökan avser, säger Margareta Rönngren, ordförande i för- och grundskolenämnden.

Slutgiltigt beslut om start av verksamhet tas av Skolinspektionen.

Mer information:
Margareta Rönngren (S)
Ordförande
För- och grundskolenämnden
070-573 84 83

Peter Sedlacek (FP)
1:e vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-211 43 16

 

För- och grundskolenämnden säger nej till Dalen skola och Assistans ansökan att starta grundskola och skolbarnomsorg för funktionshindrade på Umedalen. Ansökan strider mot nämndens målmedvetna arbete att skapa inkluderande lärmiljö. Det arbetet är i linje med gällande skollag och internationella åtagande för att arbeta inkluderande för elever med funktionshinder.

Läs vidare »
Media-no-image

Motion om mer idrott i skolan avslås

Pressmeddelanden   •   2014-04-24 11:38 CEST

För- och grundskolenämnden avslår KD:s motion om mer idrott i skolan med sju ja mot fyra nej.

- Frågan om ytterligare undervisningstid för idrott är ett förslag som kostar pengar och ska därför tas upp i det kommande arbete med budget och reviderad uppdragsplan. Skolor har dock redan tidigare arbetat med att stimulera till fysiska aktiviteter på rasttid och via uteundervisning säger Margareta Rönngren, ordförande i för- och grundskolenämnden.

Huvudmannen kan inte besluta om omfördelning i den garanterade undervisningstiden men kan besluta om ytterligare undervisningstid utöver den garanterade undervisningstiden. Rektor kan besluta om omfördelning av tid för ämnen via ”skolans val” genom att ta bort tid från ett annat ämne eller en ämnesgrupp med högst 20 % och lägga det på annat ämne.

- Nämnden är överlag positivt inställd till mer fysisk aktivitet därför rimma det illa med att avslå motionen. Motionens mål, att verka för en förstärkning av idrottsundervisning, kommer ju att vara föremål för den kommande planeringsprocessen med nya uppdragsplaner, säger Peter Sedlacek, FP, vice ordförande i för- och grundskolenämnden.

Det slutgiltiga beslutet går nu vidare till fullmäktige.


Mer information:

Margareta Rönngren (S)
Ordförande
För- och grundskolenämnden
070-573 84 83

Peter Sedlacek (FP)
1:e vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-211 43 16


 

För- och grundskolenämnden avslår KD:s motion om mer idrott i skolan med sju ja mot fyra nej.

Läs vidare »
Media-no-image

Nej till ytterligare nattöppen verksamhet och fritids för barn 1-12 år

Pressmeddelanden   •   2014-04-24 11:35 CEST

För- och grundskolenämnden avslår två ansökningar från JAK pedagogisk omsorg AB som vill starta nattöppen verksamhet och fritidsverksamhet på Ålidhem för barn 1-12 år. Anledningen är att det redan finns ett befintligt nattis av god kvalité på Berghem i Umeå.

- Vi har redan idag Aftonstjärnan, en nattöppen kommunal verksamhet av god kvalité med fast personal och anpassade lokaler för just barn i behov av kväll-, natt- och helgomsorg. En ytterligare verksamhet för samma målgrupp finns inte behov av, säger Margareta Rönngren, ordförande i för- och grundskolenämnden.

- Även vi i alliansen var med på att avslå ansökan, bl a på grund av brister i lokalfrågan, men vi fogar till protokollet att konceptet som JAK:s pedagogiska omsorg står för med kamratskap i centrum samt samarbetet med Junis är tilltalande och utvecklingsbart säger Peter Sedlacek, vice ordförande i för- och grundskolenämnden.

Mer information:
Margareta Rönngren (S)
Ordförande
För- och grundskolenämnden
070-573 84 83

Peter Sedlacek (FP)
1:e vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-211 43 16


 

För- och grundskolenämnden avslår två ansökningar från JAK pedagogisk omsorg AB som vill starta nattöppen verksamhet och fritidsverksamhet på Ålidhem för barn 1-12 år. Anledningen är att det redan finns ett befintligt nattis av god kvalité på Berghem i Umeå.

Läs vidare »
Media-no-image

Tydligare ansvarsfördelning för måltider till förskolor och skolor

Pressmeddelanden   •   2014-04-24 11:28 CEST

För- och grundskolenämnden har beslutat om en tydligare ansvar och befogenheter för den samordnade Måltidsservice som dagligen tillagar ca 23 000 portioner av mat inom för och grundskolan i hela kommunen samt gymnasieskolan och delar av socialtjänsten.

För att följa kommunallagen och fullmäktiges mål och riktlinjer är särskilt viktigt att det finns en klar uppgiftsfördelning mellan politiker och anställda. Genom en delegering av beslutsrätt och en klar ansvarsfördelning blir det straffrättsliga ansvaret tydligare vid brott mot livsmedelslagen.

För- och grundskolenämnden beslutar även att Måltidsservice hädanefter ska arbeta med en enda kvalitetsdeklaration för sin verksamhet i samband med att det nu finns en gemensam organisation för leverans av mat. Den ska klargöra riktlinjer för kommunens måltidsverksamhet och tydliggöra vilka krav och förväntningar som är realistiska att ställa på måltiden. Den ska även beskriva Måltidsservice långsiktiga arbete med hållbar utveckling, samt strävan efter att öka andelen ekologiska varor och utbud av vegetariska rätter.


Mer information:

Margareta Rönngren (S)
Ordförande
För- och grundskolenämnden
070-573 84 83

Peter Sedlacek (FP)
1:e vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-211 43 16


 

För- och grundskolenämnden har beslutat om en tydligare ansvar och befogenheter för den samordnade Måltidsservice som dagligen tillagar ca 23 000 portioner av mat inom för och grundskolan i hela kommunen samt gymnasieskolan och delar av socialtjänsten.

Läs vidare »
Media-no-image

Nya villor och flerbostadshus längs Västra Brinkvägen

Pressmeddelanden   •   2014-04-23 17:46 CEST

Lerstenen har ansökt om en detaljplan för ett område längs Västra Brinkvägen. De vill skapa 3-4 nya villatomter och flerbostadshus på fastigheterna. Bebyggelsen är tänkt att trappas upp från befintliga villor i öster mot höghusen i väster.

- Vi vill se en hög exploatering av området utan att strandpromenaden äventyras. De geotekniska förutsättningarna på platsen är svåra och behöver utredas noga, säger Åsa Ögren, byggnadsnämndes ordförande.

Kommunens översiktsplan pekar ut området som lämpligt för att pröva om det är möjligt med ytterligare bostäder. Eftersom planområdet ligger vid slänten ner mot älven råder svåra geotekniska förhållanden. Hur byggnation ska kunna lösas geotekniskt behöver tidigt utredas. Allmänhetens tillgänglighet till stranden ska säkerställas vid planläggning av området.

Kommunen säljer marken
Lerstenen har presenterat ett förslag för hur området kan exploateras som kommunen ställt sig positiva till. De har sedan fått en markanvisning av marken genom så kallad direktanvisning. I det här fallet behöver en ny detaljplan tas fram innan köpet kan slutföras, inte minst för att utreda vad som är möjligt att bygga med tanke på de geotekniska förutsättningarna.

 

Lerstenen har ansökt om en detaljplan för ett område längs Västra Brinkvägen. De vill skapa 3-4 nya villatomter och flerbostadshus på fastigheterna. Bebyggelsen är tänkt att trappas upp från befintliga villor i öster mot höghusen i väster.

Läs vidare »
Media-no-image

Tillskott av mindre lägenheter på Haga

Pressmeddelanden   •   2014-04-23 17:45 CEST

En ny detaljplan skapar förutsättningar för fler bostäder på Haga. Planområdet ligger bredvid NRA och innefattar fyra fastigheter, bland annat den där Folkets Bio finns idag. Det som planeras för området är flerbostadshus i två till fyra våningar med mindre lägenheter. Inget händer med Folkets Bio förrän det är helt klart med nya lokaler för dem.

- Det har inkommit många yttranden som ställt sig tveksamma till höjden och omfattningen av byggnationerna men vi känner att behovet av bostäder gör att vi vill få ut så många som möjligt på ett så här attraktivt område, säger Åsa Ögren, byggnadsnämndens ordförande.

Mot Rothoffsvägen medger planförslaget den högre bebyggelsen på maximalt fyra våningar, vilket samspelar med den mer storskaliga och högre bebyggelsen som redan idag finns längs den vägen. Längs Gärdesvägen är bebyggelsen lägre, huvudsakligen två våningar. Planförslaget medger att byggnad i anslutning till Gärdesvägen högst uppförs i tre våningar.

För att hålla ihop området som planområdet utgör en del av är det viktigt att gestalta nya byggnader i kulör och material som samspelar med övriga byggnader. Ny bebyggelse inom planområdet ska utföras i trä, tegel eller puts och med kulör i gult eller ockra.

Möjligt att bebygga i etapper
Exploateringen av fastigheterna kan ske i etapper. Vad som händer med fastigheten där Folkets Bio ligger är ännu inte beslutat, och inget som byggnadsnämnden styr över. Sökande till planändringen är Standard Umeå AB som äger två av de fyra fastigheter som planlagts. De äger de två fastigheter som ligger närmast NRA.

 

 

En ny detaljplan skapar förutsättningar för fler bostäder på Haga. Planområdet ligger bredvid NRA och innefattar fyra fastigheter, bland annat den där Folkets Bio finns idag. Det som planeras för området är flerbostadshus i två till fyra våningar med mindre lägenheter. Inget händer med Folkets Bio förrän det är helt klart med nya lokaler för dem.

Läs vidare »
Media-no-image

Gamla slakteriet blir skolbyggnad

Pressmeddelanden   •   2014-04-23 17:44 CEST

Nu är en ny detaljplan antagen för gamla slakteriet. Den nya planen gör det möjligt att bedriva skolverksamhet på området. Engelska skolan kommer att starta sin verksamhet där under hösten och skolan planerar för elever i årskurs 4 till 9.

- Genom åren har vi fått många frågor om vad som kommer att hända med det gamla nedlagda slakteriet och nu kommer svaret, det blir en skola, säger Åsa Ögren, byggnadsnämndens ordförande.

I planen har stor vikt lagts vid att säkerställa en trygg miljö för skolans elever. Utfartsförbud råder i princip runt skolgården. Vägen till skolbyggnaden är i första hand en gång- och cykelväg, men får trafikeras av handikapp- och utryckningsfordon. För skolans anställda och vid angöring för föräldrar som hämtar och lämnar, ska den befintliga, stora parkeringsplatsen närmast Bölevägen användas.

Förorenad mark
Länsstyrelsen har påtalat risken med att marken kan vara förorenad från tidigare verksamhet på platsen. Det finns bland annat en gräskulle som är fylld med tidigare rivningsavfall och schaktmassor. En kartläggning av marken har utförts som visat att värdena understiger de riktvärden som gäller. Om åtgärder djupare än en meter måste göras behöver ytterligare markundersökningar genomföras.


 

Nu är en ny detaljplan antagen för gamla slakteriet. Den nya planen gör det möjligt att bedriva skolverksamhet på området. Engelska skolan kommer att starta sin verksamhet där under hösten och skolan planerar för elever i årskurs 4 till 9.

Läs vidare »
Media-no-image

Planläggning för fler förskoleavdelningar

Pressmeddelanden   •   2014-04-23 17:43 CEST

Byggnadsnämnden har beslutat att inleda arbetet med två detaljplaner som skapar förutsättningar för fler förskoleavdelningar. Det gäller en utbyggnad och en nybyggnad. Förskolan Luvan i Röbäck behöver byggas ut och vid Harspåret på Mariedal ska möjligheterna för en ny uteförskola med fyra avdelningar utredas.

- Umeå behöver fler förskoleavdelningar. Den önskade placeringen på Mariedal naggar dock rekreationsområdet i kanten. Därför är vi tveksamma till placeringen men väljer att påbörja planarbetet för att utreda vilka möjligheter som finns. Den kommande dialogen med kommunens olika verksamheter kommer att ge klarhet i hur vi går vidare med planen, säger Åsa Ögren, byggnadsnämndens ordförande.

Förskolan som planeras på Mariedal är Ur och Skur. Det är en uteförskolan och idén i deras pedagogik är att barnens behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen.

Förskolan Luvan i Röbäck kommer efter utbyggnaden att innehålla totalt nio avdelningar. Då blir det viktigt att den nya gården blir tillräckligt stor och att angöring och parkering kan lösas på ett bra sätt. Ytterliggare en viktig fråga i planarbetet blir att skapa en bra avgränsning mot den befintlig bostadsrättsförening i området.


 

 

Byggnadsnämnden har beslutat att inleda arbetet med två detaljplaner som skapar förutsättningar för fler förskoleavdelningar. Det gäller en utbyggnad och en nybyggnad. Förskolan Luvan i Röbäck behöver byggas ut och vid Harspåret på Mariedal ska möjligheterna för en ny uteförskola med fyra avdelningar utredas.

Läs vidare »
Media-no-image

Planläggning för fler bostäder på Hedlunda

Pressmeddelanden   •   2014-04-23 17:42 CEST

Två fastighetsägare har ansökt om nya detaljplaner för att kunna bygga bostäder på Hedlunda. Fastigheterna ligger bredvid varandra i området vid ICA Supermarket. Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja planläggning där det första steget blir att ta fram ett planprogram för hela området.

- Vi tror att det går att få till en hög exploateringsgrad. Det blir spännande att se hur området kan utvecklas, säger Åsa Ögren, byggnadsnämndens ordförande.

Lerstenens planområde omfattar fastigheterna Kärven 7, Umeå 5:5 samt Logen 18. De planerar att riva byggnaderna inom fastigheten, en sista rest av jordbruket inom Ytterhiske, och bygga nya bostäder. Enligt förslaget i ansökan skulle det bli ca 130 nya lägenheter.

Den andra fastighetsägaren som ansöker om ny detaljplan är Svekilag Fastigheter AB som söker om planändring för Logen 11. Det är den fastighet där ICA Supermarket ligger idag. Även de söker för bostäder, ca 60 stycken, samt en upprustning av livsmedelsbutiken som planeras att finnas kvar på området.

Det fortsatta planarbetet får utreda vad som är en lämplig exploateringsnivå.

Förbindelse Östra- och Västra Prinsgatan
Delningen mellan Östra- och Västra Prinsgatan ligger inom planområdet. Umeå kommun ser gärna att Östra och Västra Prinsgatan sammanbinds och leds vidare ner mot gång- och cykelbron över Tvärån mot Sandåkern. I planarbetet bör också studeras möjligheten att öppna upp för biltrafik, vilket skulle kunna underlätta såväl framkomligheten samt orienterbarheten inom området.


 

Två fastighetsägare har ansökt om nya detaljplaner för att kunna bygga bostäder på Hedlunda. Fastigheterna ligger bredvid varandra i området vid ICA Supermarket. Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja planläggning där det första steget blir att ta fram ett planprogram för hela området.

Läs vidare »
Media-no-image

Kontor och bostäder på Åhléns parkeringsdäck

Pressmeddelanden   •   2014-04-23 17:41 CEST

Nu påbörjas ett nytt planarbete med att utreda möjligheterna att bygga till ovanpå Åhlénshusets parkeringsdäck. Illustrationer i planansökan visar på ett tillskott med 4 våningar med kontorsändamål samt ett mindre bostadstillskott.  

- Förslaget har stöd i översiktsplanen. Vi vill fortsätta att förtäta och bygga högre där så är lämpligt och skapa ett tillskott av arbetsplatser och bostäder. Jag är glad att fastighetsägaren nu tar nya tag efter den långa process som tidigare resulterade i att förslaget om ett höghushotell upphävdes av
överprövande instans, säger Åsa Ögren, byggnadsnämndens ordförande.

Planområdet ligger inom riksintresseområdet för centrala Umeå, och omges av flera olika värdekärnor  med byggnadsminnen som Rådhuset, Riksbanken och Handelsbanken. En viktig fråga vid planläggningen blir att studera och analysera projektets påverkan på Riksintresset. Där särskilt miljön utmed Storgatan och Vasagatan samt från Rådhustorget behöver studeras.

I det fortsatta detaljplanearbetet får prövas hur stor påbyggnad som är möjlig. Då behovet av bostäder i centrala lägen är stort får också utredas hur stor andel bostäder som planen bör möjliggöra.

Hur parkeringsfrågan löses tillsammans med det behov av friyta som behöver tillgodoses kommer också att bli styrande för hur planen slutligen kommer att utformas. 


 

Nu påbörjas ett nytt planarbete med att utreda möjligheterna att bygga till ovanpå Åhlénshusets parkeringsdäck. Illustrationer i planansökan visar på ett tillskott med 4 våningar med kontorsändamål samt ett mindre bostadstillskott.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 22 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • claes.bjornberg@umea.se
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, Europas kulturhuvudstad 2014 och norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå har länge haft en stadig tillväxt. Här bor strax under 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.
Genom en både tidig och omfattande utbyggnad av stadsnätet har Umeå västvärldens snabbaste bredband. En följd av en mångårig satsning på kultur är utnämningen till Europas kulturhuvudstad 2014.