Hq6dwjt3rkirhl98ull9
Gfpu6dimdd644wclunhi

Välkända låtar är tema för sommarens planteringar

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 11:50 CEST

I Stadsträdgårdens växthus väntar årets sommarblommor på att planteras ut i mitten av juni. I år har rabatter och urnor utformats med inspiration från en spellista med välkända låtar, framförallt 80-tals hits.

Zzgtiim6eekrfxjo9xzn
Gfpu6dimdd644wclunhi

Nya avgifter för parkering på gatumark

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 11:12 CEST

Från den 1 juli blir det högre avgifter för den som parkerar längs gatorna i Umeå. Det beslutade tekniska nämnden vid torsdagens sammanträde. Avgiften i parkeringshusen berörs inte av detta beslut, där kostar det även i fortsättningen 15 kr för 2 timmars parkering.

Dkjlggszotovl7hvpdej
Gfpu6dimdd644wclunhi

Järnvägstorget och Grön Eld får vänta

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 11:10 CEST

På torsdagens sammanträde beslutade tekniska nämnden att godkänna förslaget till ombyggnad av ytorna runt Grön Eld på Järnvägstorget. Ombyggnaden ska dock inte genomföras nu, utan nämnden beslutade att vänta med genomförandet.

Media no image

Högstadieelever i Umeå allt positivare till skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 16:43 CEST

Eleverna är mer nöjda med sin skola som helhet, de är tryggare, trivs bättre, de tycker att lärarna är bättre på att förklara så att de förstår och de får oftare använda datorn som arbetsredskap i skolarbetet. Detta visar resultatet av årets elevenkät i åk 7-9.

Enkätsvaren visar också att elever och lärare respekterar varandra, att eleverna blivit bättre på att respektera varandras olikheter och att färre elever är rädda för någon annan elev.

Förbättringsområden

Eleverna upplever i något mindre omfattning än tidigare upplever skolarbetet som intressant och stimulerande. Något som också framgår av undersökningen är att nästan dubbelt så många flickor som pojkar ofta känner sig stressade på grund av skolarbetet.

- Den psykiska ohälsan ökar, speciellt bland tjejer, och det är mycket oroande. För att verkligen komma åt problematiken är en utvecklad samverkan mellan skola, socialtjänst och landsting mycket viktig, säger Moa Brydsten, (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Bakgrund
Vartannat år genomförs en kommungemensam enkät i åk 7-9. Samtliga skolor ingår, såväl kommunala som fristående, förutom Språkskolan, och 2017 var svarsfrekvensen 90 procent.

Enkäten berör kvaliteten i utbildningen och består av 16 kvalitetsområden och utgår från de förväntningar som finns på skolans innehåll och arbete. Skolorna har nu fått ett gediget underlag för fördjupade diskussioner med eleverna kring sådant som är viktigt i skolans verksamhet.

För mer information
Moa Brydsten (S)
ordförande För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande För- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Eleverna är mer nöjda med sin skola som helhet, de är tryggare, trivs bättre, de tycker att lärarna är bättre på att förklara så att de förstår och de får oftare använda datorn som arbetsredskap i skolarbetet. Detta visar resultatet av årets elevenkät i åk 7-9.

Läs vidare »
Media no image

Nytt resursfördelningssystem för förskoleklass, grundskolor och fritidshem

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 16:38 CEST

Umeå kommun reviderar sin tidigare modell från 2004 för resursfördelning till skolorna. Syftet med den nya modellen är att, utifrån aktuell forskning och statistisk analys, fördela resurser till förskoleklass, grundskolor och fritidshem för att bidra till likvärdiga förutsättningar när det gäller elevernas möjlighet att nå kunskapsmålen, oavsett strukturella skillnader som elevers socioekonomiska bakgrund.

 • Detta beslut ökar den kompensatoriska delen i resursfördelningen och ger bättre förutsättningar för en mer likvärdig skola, säger Moa Brydsten, (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Socioekonomiskt strukturtillägg
Förändringar jämfört med tidigare modell är bland annat att:

 • Den tidigare modellen där endast några skolor med högt index fått socioekonomiskt strukturtillägg (viktning) är ersatt med en modell där alla skolor får strukturtillägg utifrån andelen elever med de socioekonomiska bakgrundsfaktorer som ingår i SCB: så kallade ”Riksmodell” . SCB:s riksmodell är en modell som baseras på studieresultat för samtliga 500 000 elever som avslutat årskurs nio de senaste 5 åren.
 • Bakgrundsfaktorn föräldrars utbildningsbakgrund får utifrån SCB:s analyser större genomslag i modellen.
 • Bakgrundsfaktorerna barn som är födda i Sverige med båda föräldrar födda utomlands och barn som är födda utomlands men börjat skolan före nio års ålder får lägre genomslag i modellen.

Nyanlända elever
De skolor som tar emot nyanlända elever får ekonomiska resurser per elev för att kunna genomföra stödjande insatser för elevernas lärande. Ersättningens storlek och de antal månader som ersättningen utgår bygger på FN:s beräkningsmodell Human Development Index”(HDI) som beskriver graden av utveckling i landet bland annat utifrån läskunnighet, utbildning och livslängd.

Ersättningen beräknas årsvis, betalas ut månadsvis och följer eleven om denne byter skola.

Strukturtillägg för liten skola utgår till skolor i de mindre tätorter där Umeå kommun beslutat att det skall finnas en   skola:

 • Liten skola i mindre tätort, dvs. skola med 11-15elever per årskurs i genomsnitt i årskurs 1-6.
 • Mycket liten skola i mindre tätort, dvs. skola med 1-10 elever per årskurs i genomsnittiårskurs1-6.

Resursfördelningsmodellen införs som helhet från och med 1 januari 2018. Den del som avser resursfördelning för undervisning för nyanlända elever infördes 1 jan 2017.

För mer information
Moa Brydsten (S)
ordförande För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande För- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

​Umeå kommun reviderar sin tidigare modell från 2004 för resursfördelning till skolorna.

Läs vidare »
Media no image

Ny befolkningsprognos - ökat lokalbehov inom förskolan

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 16:15 CEST

En ny befolkningsprognos för 2017-28 visar en betydligt större ökning av antalet 1-5 åringar än tidigare prognoser visat. Även i grundskolan ökar elevantalet.

 • Det är positivt att antalet barn och elever i Umeå ökar, men vi står inför en stor utmaning de närmaste åren när det gäller lokalförsörjning för både förskola och grundskola, säger Moa Brydsten, (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Den nya befolkningsprognosen innebär ungefär en fördubbling av tidigare redovisat lokalbehov. Fram till 2028 behövs ca 115 förskoleavdelningar för att uppnå målet om 15 barn per avdelning. Utifrån dagens genomsnitt för antal barn per avdelning är behovet 50 avdelningar till år 2021 och totalt 90 avdelningar fram till 2028.

I dessa behov är ingen hänsyn tagen till rimliga geografiska avstånd. Förvaltningen får därför i uppdrag av för- och grundskolenämnden att ta fram ett fördjupat underlag där hänsyn är taget till rimligt geografiskt avstånd. Förvaltningen får också i uppdrag att revidera tidigare beslutat lokalbehov för grundskola, utifrån den nya befolkningsprognosen.

För mer information

Moa Brydsten (S)
ordförande För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande För- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

En ny befolkningsprognos för 2017-28 visar en betydligt större ökning av antalet 1-5 åringar än tidigare prognoser visat. Även i grundskolan ökar elevantalet.

Läs vidare »
Media no image
Lrx6jsh186ox73aajr2c

Förändrade avgifter för hälso- och sjukvård i hemmet

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 12:20 CEST

Äldrenämnden föreslår att avgifterna för hälso- och sjukvård i hemmet justeras och jämställs med landstingets kostnader för jämförbar insats. Det innebär att kostnaden för hembesök blir 200 kr per besök istället för 92 kr per månad. Förslaget som nu går vidare för beslut i kommunfullmäktige föreslås träda i kraft 1 januari 2018.

Idag är avgifterna olika beroende på om vårdgivaren är kommun eller landsting. I och med förslaget blir kostnaden för hemsjukvård även jämlik oberoende av hur lång tid en enskild person behöver hemsjukvård.

– Framför allt är det utifrån ett medborgarperspektiv viktigt att det blir tydligt för den enskilde personen vilka avgifter som gäller. Det ska inte spela någon roll vilken huvudman som har ansvaret för insatsen, säger Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

Förslaget innebär en förändring från 92kr per månad för hemsjukvård till 200kr per besök, med ett kostnadstak på 1 100 kr per år. Förslaget går nu vidare för beslut i kommunfullmäktige.

InsatsNuvarande kostnadFöreslagen kostnad
Besök av kommunens hälso- och sjukvård i hemmet92kr/månad
(max 1 100 kr/år)
200kr/besök,
(max 1 100 kr/år)
Besök hos läkare, sjuksköterska m.fl. inom landstingets öppenvård200kr/besökoförändrat

Egenavgift för nutritionsprodukter

Äldrenämnden föreslår även egenavgifter för nutritionsprodukter inom hälso- och sjukvård i hemmet från och med 1 juni 2017. Med nutritionsprodukter menas exempelvis näringsdrycker och sondnäring. Avgifterna stämmer överens med landstingets nuvarande avgiftsnivåer för nutritionsprodukter.

Mer information

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
maria.winroth@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Äldrenämnden föreslår att avgifterna för hälso- och sjukvård i hemmet justeras och jämställs med landstingets kostnader för jämförbar insats. Det innebär att kostnaden för hembesök blir 200 kr per besök istället för 92 kr per månad. Förslaget som nu går vidare för beslut i kommunfullmäktige föreslås träda i kraft 1 januari 2018.

Läs vidare »
Gz3fzdxg5zvri6zmelzi
W0xassd97v6azlkrbfli

Bygglov för folktandvård i Umeå centrum

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 20:02 CEST

Byggnadsnämnden beslutade idag att ge bygglov för en ny folktandvård i gamla bibliotekets lokaler på Rådhusesplanaden. Enligt sökande ska här skapas världens modernaste tandläkarmottagning.

Y0ejxrztzxjwduund24m
W0xassd97v6azlkrbfli

Inget bygglov krävs för solceller i Umeå

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 18:55 CEST

Byggnadsnämnden i Umeå har beslutat att solceller om max 30 kvadratmeter på tak inte kräver bygglov.

Ogh9afztgfwnr5qzv6s1
W0xassd97v6azlkrbfli

Bygglov till kontorslokal och parkering vid Konstnärligt Campus

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 17:50 CEST

Byggnadsnämnden i Umeå har beslutat om bygglov för byggnad av kontorslokal samt parkeringsplatser vid Konstnärligt campus.

Kontaktpersoner 25 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • presskommunikatör
 • clvzpjaes.ghfhpzbjutwsorgsnbimerllg@umyztcea.sfyxqzkdwoce
 • 070-390 19 33
 • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Koncern