Plhrpucvfs2ves6vdyg4
Esnuamr1qniqjvk00kjo

​Ökad skadegörelse leder till ökad bevakning

Pressmeddelanden   •   2016-04-29 10:39 CEST

De senaste helgerna har Umeå kommuns rastplatser utsatts för skadegörelse. All skadegörelse polisanmäls och inför valborgshelgen ökar polisen sin bevakning på de mest utsatta platserna.

Media-no-image
Pjul7z4jyuaf0p8qokg1

Elever känner sig trygga och trivs i skolan

Pressmeddelanden   •   2016-04-28 13:34 CEST

F-6 enkäten till samtliga barn och elever från förskoleklass till och med årskurs 6 visar höga resultat på frågor om de trivs och är trygga i skolan. Skolans ordningsregler är kända och vuxna visar att kränkningar inte är tillåtna. Utmaningarna för skolan finns främst i förmågan att skapa lust att lära i högre årskurser, arbetsro och inflytande.

Frågor om lärarna förklarar bra, om eleven får tydlig information om kursplaner och hur det går i skolan, att man får den hjälp man behöver och att lärarna varierar undervisningen ger höga resultat i samtliga år, närmare eller över 90 procent.


Arbetsro, datoranvändning och möjligheten att påverka har sämre resultat

På frågor om arbetsron i klassrummet visar resultaten inte lika höga siffror som frågor om att trivas och känna sig trygg i skolan, kring 70 procent. Något lägre i årskursera 1-3 jämfört med 4-6. Upplevelsen av att få delta i planeringen visar att drygt hälften av eleverna upplever att de får ha inflytande samtidigt som frågor om lärarna bryr sig om vad jag säger ger mycket höga resultat i samtliga årskurser.

- Vi kan se stora variationer mellan klasser, årskurser och skolors resultat kring inflytande och planering och beror troligtvis på hur tydligt det framgår vad eleverna kan vara med och planera kring. Det påverkar givetvis resultatet om man har höga förväntningar på vad man kan påverka, säger Ylva Rune, utvecklingschef på Utbildningskontoret.

Elevernas självskattning kring nyfikenhet och lust att lära minskar ju äldre eleverna blir, något som även tidigare undersökningar visar.

Datoranvändningen ger också låga resultat i samtliga årskurser där närmare hälften av eleverna upplever att de ibland eller aldrig får använda dator som arbetsredskap.

- Det här är ett resultat vi måste följa upp djupare och vidta gemensamma åtgärder kring, säger Christopher Granberg, biträdande utbildningsdirektör med ansvar för grundskola.


Fakta om F-6 enkäten

Under februari-mars genomfördes elevenkäten i förskoleklass upp till och med årskurs 6 i kommunala och fristående skolor. Enkäten var uppdelad i tre, en för förskoleklass, en för elever i årskurs 1-3 och en för elever i årskurs 4-6. Svarsstatistiken är hög, 93,7 % har svarat vilket motsvarar 8 751 svar av 9 341 elever. Fler svarsalternativ i årskurs 1-3 innebär att resultat inte är helt jämförbara med tidigare års resultat. Likaså har ett antal frågeområden förändrats från 2014 till 2016 som gör att resultat inte kan jämföras rakt av.

Mer information om resultatet i enkätundersökningen:
Ylva Rune
Utvecklingschef
070-374 79 03

Christopher Granberg
bitr utbildningsdirektör
070-377 35 92


Mer information efter nämndssammanträdets slut kl 15.

Moa Brydsten (S)
ordförande För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande För- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

​F-6 enkäten till samtliga barn och elever från förskoleklass till och med årskurs 6 visar höga resultat på frågor om de trivs och är trygga i skolan. Utmaningarna för skolan finns främst i förmågan att skapa lust att lära i högre årskurser, arbetsro och inflytande.

Läs vidare »
Media-no-image
Pjul7z4jyuaf0p8qokg1

Personalkooperativet Visionen på Teg får utöka

Pressmeddelanden   •   2016-04-28 13:23 CEST

För- och grundskolenämnden beslutade att godkänna en utökning av personalkooperativet Visionen på Teg som vill utöka sin verksamhet från fyra till sex avdelningar.

Idag bedriver Visionen förskoleverksamhet på Tegsområdet i tre olika lokaler men i två av dessa lokaler har hyresavtalet gått ut och de är uppsagda från lokalerna. Visionen planerar för en förskola på Aspvägen 12 där de vill erbjuda sex avdelningar. Visionens verksamhet på Målaren 10 med tre avdelningar fortsätter helt oförändrat.

- Platserna de ska erbjuda är ett viktigt tillskott i området, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Godkännandet gäller under förutsättning att lokaler och utemiljö kan godkännas utifrån kvalitet och säkerhet. Likaså att lokalersättning ges enligt beslutad modell för ersättning där principen är genomsnittlig kostnad per barn i kommunens lokaler.

Utifrån de nya allmänna råden från Skolverket gällande gruppstorlekar så ska ansökningsunderlag och kommunens tillsynsansvar av fristående förskolor ses över.


Mer information efter sammanträdets slut kl 15.00

Moa Brydsten (S) ordförande För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande För- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

För- och grundskolenämnden beslutade att godkänna en utökning av personalkooperativet Visionen på Teg som vill utöka sin verksamhet från fyra till sex avdelningar.

Läs vidare »
Media-no-image
Pjul7z4jyuaf0p8qokg1

För- och grundskolenämnden anser att beslutet om skola i Botsmark och Bullmark fattats enligt lag

Pressmeddelanden   •   2016-04-28 13:04 CEST

Föräldrar har vänt sig till förvaltningsrätten med laglighetsprövning av För- och grundskolenämndens beslut om för- och grundskoleverksamhet i Botsmark och Bullmark. Förvaltningsrätten kommer att pröva lagligheten i beslutet. För- och grundskolenämnden anser i sitt yttrande till Förvaltningsrätten att beslut som tagits har skett inom nämndens ansvarsområde och befogenheter enligt kommunallag och skollag.

- Bedömningen är att nämnden fattat beslut utifrån det ansvarsområde och befogenheter vi har. Vi ska tillgodose likvärdig utbildning för alla barn utifrån det pedagogiska krav som kan ställas på verksamheten. Visar Förvaltningsrätten att beslutet innehåller formaliafel får vi tillgodose de eventuella bristerna i beslutet, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

- Rektorerna fortsätter arbetet med att verkställa fattade beslut i organisationen och det ska ske i samverkan med pedagoger och vårdnadshavare, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Från kommunfullmäktige finns i grunden ett beslut att samtliga nämnder ska minska sin investeringsplan och erbjuda verksamhet inom tilldelad budget. Utifrån nämndens ansvar och befogenheter krävs att beslut ibland måste omprövas utifrån de förutsättningar som råder.

Kd, C och V yrkade avslag till yttrandet och ville bifalla de två olika överklagandena.

- Eftersom vi i grunden inte tycker att nämndens tidigare beslut är lämpliga, och borde tas en vända till, kan vi inte stå bakom yttrandet. Lagligheten kan diskuteras utan att gå in på detaljer, säger Sören Olofsson (C), ledamot i för- och grundskolenämnden.

- Kommunens svar är undermåligt i många stycken, säger Daniel Kallos (V), ledamot i för- och grundskolenämnden.


Fakta om tidigare fattade beslut i för- och grundskolenämnden:

 • Att bygga en ny F-3 skola och förskola i Bullmark och att elever i åk 4-6 inom Bullmark skolas upptagningsområde får sin undervisning i Sävar skola fr.o.m. hösten 2018, eller då den nya skolan i Bullmark står klar.
 • Att anpassa Botsmarks skola till förskola och F-3 skola och att elever i åk 4-6 inom Botsmark skolas upptagningsområde får sin undervisning i Flurkmark skola fr.o.m. hösten 2017, tidpunkten är inriktning för vidare kommunikation med berörda. Under övergångstiden får eleverna sin undervisning i Bullmark skola.
 • Att bedriva fritidshem för barn från Bodbyn i Bullmark skola.

Förvaltningsrätten har valt att behandla det två överklagandena som ett mål och därför lämnar för- och grundskolenämnden ett yttrande till förvaltningsrätten. Kommunjuristen Carina Lidgren Heimersson företräder För- och grundskolenämnden i den fortsatta hanteringen av ärendet.

Mer information efter sammanträdets slut ca 15.00
Moa Brydsten (S)
ordförande För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande För- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Föräldrar har vänt sig till förvaltningsrätten med laglighetsprövning av För- och grundskolenämndens beslut om för- och grundskoleverksamhet i Botsmark och Bullmark. Förvaltningsrätten kommer att pröva lagligheten i beslutet. För- och grundskolenämnden anser i sitt yttrande att beslut som tagits har skett inom nämndens ansvarsområde.

Läs vidare »
Media-no-image
Lrx6jsh186ox73aajr2c

Ökad användning av e-tjänster och teknik inom äldreomsorgen

Pressmeddelanden   •   2016-04-28 12:28 CEST

Äldrenämnden fattade den 28 april beslut om en plan för teknikförsörjning gällande perioden 2016-2019. Utveckling av e-tjänster samt ökad tillgång till internet för såväl medarbetare och personer med insats lyfts fram som exempel på kommande satsningar.

– Många äldre efterfrågar idag att själv kunna välja hur och när olika insatser utförs och att dessa kännetecknas av trygghet, självständighet och delaktighet. Det känns därför bra att vi nu har planen på plats och kan arbeta vidare med aktiviteterna, säger Janet Ågren, ordförande, äldrenämnden.

Fler ska få tillgång till internet

För att kunna införa välfärdsteknik, exempelvis IP-baserade trygghetslarm, videotelefoni och nattillsyn via trygghetskamera, krävs att såväl personer med insatser som verksamhet har tillgång till bredbandsuppkoppling. Därför ska möjligheter att utveckla välfärdsbredband för de brukare som inte har egen bredbandsuppkoppling nu undersökas. Man ska också arbeta för att införa trådlöst internet på äldreboenden, korttidsboenden och andra större anläggningar.

E-tjänster påbörjas

Ett arbete pågår för att införa e-tjänster för brukare/närstående i syfte att underlätta information och informationsutbyte med myndighetsutövning och utförare av vård och omsorg. Exempelvis i samband med ansökan och biståndsprövning eller i samband med planering, genomförande och uppföljning av insatser. Denna information sker i dagsläget via besök, telefonsamtal eller via traditionell brevväxling. Det bedöms därmed finnas stora möjligheter till ökad tillgänglighet och service i och med införande av e-tjänster.

Mer information

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP)
2: e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
maria.winroth@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Äldrenämnden fattade den 28 april beslut om en plan för teknikförsörjning gällande perioden 2016-2019. Utveckling av e-tjänster samt ökad tillgång till internet för såväl medarbetare och personer med insats lyfts fram som exempel på kommande satsningar.

Läs vidare »
Media-no-image
Lrx6jsh186ox73aajr2c

Satsning på aktiviteter för äldre med minoritetsspråk

Pressmeddelanden   •   2016-04-28 12:24 CEST

Äldrenämnden satsar 480 000kr på minoritetsarbetet under 2016. Genom olika aktiviteter ska äldreomsorgen på ett bättre sätt möta de behov som minoriteterna har samt nå fler med information om att aktiviteter finns.

– Det är viktigt att vi stärker samtliga minoriteters rätt till inflytande i vår verksamhet. Den egna kulturen och språket är en stor glädjekälla och bidrar till välmående, säger Janet Ågren, ordförande, äldrenämnden.

Exempel på aktiviteter

 • Samiska seniorer erbjuds social samvaro och kulturella aktiviteter en eftermiddag i veckan på träffpunkten Tráhppie. För att nå fler samer kommer också utåtriktade och uppsökande aktiviteter att genomföras under året. För samer som bor i vård- och omsorgsboenden erbjuds aktiviteter som stödjer det samiska språken och kulturen.
 • Den sociala träffpunkten Kom In utvecklas för att stödja användningen av det finska språket och kulturen.
 • Social samvaro och samtal med personer med liknande bakgrund erbjuds judar för att främja livsberättelser samt stödja kultur och språk.
 • Informationsinsatser för att skapa förståelse och kunskap för romers behov och kultur.
 • Informationsinsats för att skapa förståelse och öka kunskapen om livsberättelsens betydelse i äldreomsorg för personer med minoritetsbakgrund.

Bakgrund
1 januari 2010 kom lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som bygger på regeringens minoritetspolitiska strategi, som innebär att minoriteter har rättigheter som Umeå kommun har skyldighet att erbjuda. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken och deras kultur. Sveriges nationella minoriteter är romer, judar, sverigefinnar, tornedalingar och samer.

Mer information

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP)
2: e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
maria.winroth@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Äldrenämnden satsar 480 000 kr på minoritetsarbetet under 2016. Genom olika aktiviteter ska äldreomsorgen på ett bättre sätt möta de behov som minoriteterna har samt nå fler med information om att aktiviteter finns.

Läs vidare »
Media-no-image
Ht11essckeornwf18piu

Kulturcentrum för barn och unga och Ungdomens hus blir ett

Pressmeddelanden   •   2016-04-28 08:16 CEST

I Hamnmagasinet huserar både Kulturcentrum för barn och unga, som riktar sig till 0 – 19 åringar, och Ungdomens hus, som riktar sig till 15 – 25 åringar. Tillsammans täcker verksamheterna så gott som hela registret från de allra yngsta till unga vuxna. Från och med 1 maj slås verksamheterna ihoptill en gemensam organisation med en ledning. Ny enhetschefför Hamnmagasinet blir Dag Elfgren, tidigare enhetschef på Kulturcentrum.

– Det är ett fantastiskt tillfälle att med gemensamma krafter och i dialog med barn, unga och andra aktörer utveckla och bredda våra verksamheter i Hamnmagasinet och i Skate- och Broparken, säger Dag Elfgren.

Medskapande och tillgänglighet i fokus
Redan nu finns planer på att starta grupper med teaterlek för de allra yngsta. För ungdomar kommer det att bli kurser i mask, smink och scenteknik. Arbete pågår med att stärka och utveckla konsert- och musikscenen i Hamnmagasinet. En översyn av sommarens öppettider för caféet och aktiviteter i Hamnmagasinet och Skate- och broparken pågår också.

– Vår målsättning är att utifrån den kompetens och erfarenhet som finns i verksamheterna skapa ett dynamiskt och samtidsrelevant barn och ungdomshus där medskapande, delaktighet, mångfald och tillgänglighet är i fokus. Hamnmagasinet ska vara angeläget och göra skillnad för barn och unga, fortsätter Dag Elfgren.

Kontakt
Dag Elfgren
enhetschef Hamnmagasinet
Kultur
090 – 16 34 78
070 – 227 86 31
dag.elfgren@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

I Hamnmagasinet huserar både Kulturcentrum för barn och unga, som riktar sig till 0 – 19 åringar, och Ungdomens hus, som riktar sig till 15 – 25 åringar. Från och med 1 maj slås verksamheterna ihop till en gemensam organisation med en ledning. Ny enhetschef för Hamnmagasinet blir Dag Elfgren, tidigare enhetschef på Kulturcentrum.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny plan för teknikförsörjning inom vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   2016-04-27 15:30 CEST

En teknikförsörjningsplan fastställdes i individ- och familjenämnden för åren 2016-2019. Planen ska skapa framförhållning i arbetet med att samordna och främja teknikanvändning inom vård och omsorg.

­ – Med denna plan lägger vi grunden för kommande satsningar på teknik inom socialtjänsten. En av satsningarna är kommunikativa hjälpmedel inom daglig verksamhet, vi kommer även att se över behovet inom hela omsorgen när det gäller tekniskt stöd till den enskilde, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden, Umeå kommun.

Teknikförsörjningsplanen bygger på den nationella strategin för e-hälsa inom vård och omsorg. Den innefattar förhållningssätt och vägval för teknisk infrastruktur samt teknik som stödjer verksamhet, beslutsfattare och invånare.

– För Centerpartiet har det varit viktigt att delta i framtagandet av en gemensam Teknikförsörjningsplan. En blocköverskridande överenskommelse är viktig för att klara av att hålla kvalité i så här stora frågor. Med teknikförsörjningsplanen bygger vi kvalitativ verksamhet som också bidrar till att attrahera ny arbetskraft, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande individ- och familjenämnden.

Teknikförsörjningsplanen är en av tre försörjningsplaner inom vård och omsorg. De övriga två är lokal- och kompetensförsörjningsplanen.

Aktiviteter under 2016

Planen beskriver både nuläge och börläge och innehåller även en aktivitetsplanering för de fyra kommande åren. Under 2016 ska bland annat följande aktiviter starta upp:

 • Kartläggning av insatser som kan ersättas/kompletteras med välfärdsteknik utifrån nyttoanalys konsekvensbedömning.
 • Behovsinventering av teknik för boenden och daglig verksamhet inom funktionshinderomsorgen.
 • Engångssatsning på trådlöst IT samt tekniska och kommunikativa hjälpmedel inom daglig verksamhet.
 • Visningsmiljö av välfärdsteknik i pedagogiskt syfte.

Kontakt

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
mejl

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
mejlUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

En teknikförsörjningsplan fastställdes i individ- och familjenämnden för åren 2016-2019. Planen ska skapa framförhållning i arbetet med att samordna och främja teknikanvändning inom vård och omsorg.

Läs vidare »
Media-no-image

Omsorgsresorna ersätts med färdtjänst

Pressmeddelanden   •   2016-04-27 15:29 CEST

Från och med 1 juni upphör omsorgsresorna inom funktionshinderomsorgen och ersätts med färdtjänstresor.

I september 2015 sköts beslutet om förändringen av omsorgsresorna upp fram till 31 maj 2016. Anledningen var att färdtjänstresorna skulle upphandlas.

– I och med detta beslut samordnar vi nu resorna inom Umeå kommun. 30 maj tar kommunfullmäktige beslut om att lägga ett högkostnadsskydd på resorna för att det inte ska bli en orimlig kostnad för den enskilde, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden.

Promenader eller bussresor till och från daglig verksamhet har varit ett förstahandsalternativ för de personer som har förutsättningar för att klara det. Den målgrupp som inte klarat av detta är de som i första hand berörs av beslutet. De flesta personer som tidigare haft beslut om omsorgsresor har även färdtjänst beviljat.

Frigör tid inom funktionshinderomsorgen
För kommunen är det ekonomiskt fördelaktigt att ingå i färdtjänstens upphandling. I och med en samordning av reseverksamheten med färre involverade tjänstepersoner frigörs tid från funktionshinderomsorgen.

Den 30 maj 2016 tar kommunfullmäktige beslut om eventuellt högkostnadsskydd för de som tidigare haft omsorgsresor.

Bakgrund om omsorgsresor
Sedan början på 90-talet har transporter till och från daglig verksamhet legat på socialtjänstens ansvarsområde. Detta trots att det inte finns något reglerat i LSS (lagen om stöd och service mot vissa funktionshindrade) gällande persontransporter.

Kostnaden för omsorgsresorna har under åren ökat både på grund av att personer med beslut om daglig verksamhet ökat, men även för att kostnaden för transporter ökat. Umeå är en av relativt få kommuner där ansvaret för transporterna fortfarande ligger kvar hos socialtjänsten.

Kontakt

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
mejlUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Från och med 1 juni upphör omsorgsresorna inom funktionshinderomsorgen och ersätts med färdtjänstresor.

Läs vidare »
Media-no-image

Stort behov av yrkeslärare under de kommande åren

Pressmeddelanden   •   2016-04-27 12:19 CEST

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har störst behov av att rekrytera yrkeslärare samt lärare i allmänna och praktisk/estetiska ämnen under den närmaste tiden. Det visar den kompetensförsörjningsplan som kommunen har tagit fram för åren 2016-2019.

Kompetensförsörjning är en av kommunens största utmaningar de närmaste åren. Det framgår av studier av omvärlden, utvecklingen på arbetsmarknaden och av kommunens egen personalstatistik. Inom skolan är kompetenta och engagerade medarbetare en mycket viktig resurs. För närvarande täcker inte antalet utexaminerade lärare från Umeå universitet kommunens behov.

För att lyckas rekrytera nya medarbetare har kommunen tagit fram ett antal rekryteringsstrategier. Det handlar exempelvis om att attrahera ny personal, bredda rekryteringen och använda rätt kompetens på rätt ställe. Det är även viktigt att behålla och utveckla kompetensen hos befintlig personal.

Befolkningsprognosen visar att antalet gymnasieelever kommer att öka under perioden samtidigt som läget i omvärlden gör att det förmodligen kommer fler nyanlända till kommunen. Detta medför att behovet av nya lärare troligtvis ökar ytterligare. Kompetensförsörjningsplanen ska nu följas av en aktivitetsplan som ska redovisas i nämnden.

För mer information kontakta:
Peter Vigren (S)
Ordförande
070-549 46 99
peter.vigren@umea.se

Anders Sellström (KD)
Vice ordförande
070-540 12 12
anders.sellstrom@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har störst behov av att rekrytera yrkeslärare samt lärare i allmänna och praktisk/estetiska ämnen under den närmaste tiden. Det visar den kompetensförsörjningsplan som kommunen har tagit fram för åren 2016-2019.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 25 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • presskommunikatör
 • gjcldlaeztgfdis.bjliornberg@umeabm.sgre
 • 070-390 19 33
 • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Koncern