Tn08nkqkbtmkdbp89puq

Final i Sikta mot stjärnorna

Pressmeddelanden   •   2014-10-30 13:59 CET

Sikta mot stjärnorna är ett arrangemang för människor med funktionsnedsättning som har en lång historia. Vägen till finalen har varit lång och nu är det äntligen att kora vinnaren i tävlingen där olika personer försöker att efterlikna sina idoler.

Vsagsxdrzpgcrjmtwxoq

Umeås digitala vägskyltar visar miljöbudskap till trafikanter

Pressmeddelanden   •   2014-10-30 09:57 CET

Från och med november kommer Umeåborna att kunna se på de digitala vägskyltarna vid infarterna till Umeå om luftkvaliteteten är försämrad. När problemen är som störst visas budskap som uppmuntrar trafikanterna att aktivt välja ringleden för att förbättra luftmiljön i stadskärnan. Umeå är först ut att använda skyltarna på det här unika sättet.

Rmseqpujc1dcoou9vvqx

Upprustning av grönytor längs Studentvägen

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 15:10 CET

I veckan inleds en upprustning av grönytor längs Studentvägen på Ålidhem. Djupa diken läggs igen och träd och lökväxter planteras längs cykelbanan, som en del av projektet Hållbara Ålidhem. Arbetet slutförs under våren 2015.

Media-no-image

För- och grundskolenämnden vill ha lika villkor för internationella skolor som andra skolor

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 13:47 CET

Regeringen har lämnat ett utredningsuppdrag att ge ett förslag rörande internationella skolors verksamhet i Sverige för att möta behov från familjer som flyttar till Sverige för att verka vid universitet, högskolor och större företag. För- och grundskolenämnden svarar i sitt yttrande att de inte vill att internationella skolor ska kunna arrangera undervisning enbart utifrån annan läroplan än även den svenska.

- Vi ser inget behov här i Umeå att inrätta andra typer av klasser specifikt för barn till forskare eller chefer. En bra introduktion till den svenska skolan är viktig och det erbjuder vi redan idag, säger Margareta Rönngren, ordförande i för- och grundskolenämnden.

För- och grundskolenämnden är positiv till remissens förslag på begränsningar i möjligheten för enskilda huvudmän att ta ut skolavgifter. Nämnden anser att samma lagstiftning om avgiftsfrihet bör gälla alla internationella skolor oavsett huvudman.

För de flesta kommuner utanför storstadsområdena är det osannolikt att elevgruppen utgör en tillräcklig rekryteringsbas för att upprätthålla en stabil verksamhet för en internationell skola för en annan huvudman än kommunen. Om en internationell skola ska komma till stånd kommer det troligtvis att ske som en kommunal service till universitet och företag i regionen.

I dagsläget finns endast nio internationella skolor i Sverige, samtliga etablerade i storstadsregionerna. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Mer information:
Margareta Rönngren (S)
Ordförande
För- och grundskolenämnden
070-573 84 83

Peter Sedlacek (FP)
1:e vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-211 43 16

Tamara Spiric (V)
2:e vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-277 19 89

 

Regeringen har lämnat ett utredningsuppdrag att ge ett förslag rörande internationella skolors verksamhet i Sverige. För- och grundskolenämnden svarar i sitt yttrande att de inte vill att internationella skolor ska kunna arrangera undervisning enbart utifrån annan läroplan än även den svenska.

Läs vidare »
Media-no-image

Lärarnas kompetens viktig för insatser till elev

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 13:43 CET

Kunskaperna i matematik, läsförståelse och naturkunskap har försämrats kraftigt för svenska elever de senaste åren. I yttrande på en remiss, från utbildningsdepartementet om Bättre skolstart för alla, vill för- och grundskolenämnden att lärare får ökade förutsättningar att analysera och bedöma elevernas utveckling. Införande av kunskapskrav från årskurs 1 och betyg från årskurs 4 säger nämnden nej till.

Umeås kommunala skolor arbetar idag med screening av elever i åk 1 och 2 för att man ska kunna följa elevers läsutveckling och tidigt upptäcka elever som behöver stöd. Det finns ett ökat behov av kompetens för att veta vilka specifika insatser man ska sätta in när elever inte utvecklas som förväntat. Därför ställer sig för- och grundskolenämnden positiv till obligatoriskt bedömningsstöd för professionen.

För- och grundskolenämnden avstyrker däremot förslagen om kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 i grundskolan och motsvarande skolformer och att betyg ska införas från och med årskurs 4 i grundskolan och motsvarande skolformer läsåret 2016/17. Problemet är inte i första hand otydliga mål utan behov av ökad kompetens samt att forskningsfältet kring effekter av tidiga betyg är begränsat.

- Forskningen visar att det är viktigt att synliggöra undervisnings- och lärandeprocesser, hur eleverans lärande går till och förändra undervisningen efter det. Kunskapskrav i tidig ålder kan vara kontraproduktivt och i värsta fall uppfattas som betyg. Det vetenskapliga stödet för att betyg i tidiga åldrar får positiva effekter är tveksamt och inte tillräckligt, säger Margareta Rönngren, ordförande i för- och grundskolenämnden.

- Vi i alliansen tycker att kunskapskrav i årskurs 1 ska ses som ett stöd till lärarna att sätta in rätt insatser, därför reserverar vi oss mot delar av yttrandet. I nuläget ställer vi oss inte bakom betygssättning i årskurs fyra, mer utvärdering av erfarenheter och finslipning behövs av lärarnas betygssättning i årskurs 6, säger Peter Sedlacek (FP), vice ordförande i för- och grundskolenämnden.

Mer information:
Margareta Rönngren (S)
Ordförande
För- och grundskolenämnden
070-573 84 83

Peter Sedlacek (FP)
1:e vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-211 43 16

Tamara Spiric (V)
2:e vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-277 19 89

 

I yttrande på en remiss, från utbildningsdepartementet om Bättre skolstart för alla, vill för- och grundskolenämnden att lärare får ökade förutsättningar att analysera och bedöma elevernas utveckling. Införande av kunskapskrav från årskurs 1 och betyg från årskurs 4 säger nämnden nej till.

Läs vidare »
Kne0lq7srbxdnxpl2gar

Barnen som följer byggandet av Navet

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 13:33 CET

Det är många Umeåbor som följer byggandet av den nya bad- och träningsanläggningen, Navet, men få som följer bygget så tätt som barnen på förskolan Uven. I nästan ett år har barnen på förskolan besökt byggarbetsplatsen och fantiserat fritt om vad som kommer växa fram där. Nu delar de med sig av sina tankar, fantasier och åsikter på Navets blogg.

Media-no-image

Beslut om för- och grundskolenämndens budget tas i november

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 13:27 CET

För- och grundskolenämnden är inte beredd att besluta om budget förrän i november. Kommunfullmäktiges beslutade budgetram för för- och grundskolenämnden 2015 är kostnadsjusterad och inte lägre än 2014. Utmaningen är att nämnden inte fått tillskott för volymökningen inom grundskolan på ca 400 elever.

Det saknas 62 mnkr för 2015 för att kunna behålla personaltätheten, hantera ökade kostnader för lokalhyror samt finansiera den verksamhet som under 2014 finansierats med tillfälliga medel. Arbetet fortskrider och beslut ska tas i november.

Mer information:
Margareta Rönngren (S)
Ordförande
För- och grundskolenämnden
070-573 84 83

Peter Sedlacek (FP)
1:e vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-211 43 16

Tamara Spiric (V)
2:e vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-277 19 89

 

För- och grundskolenämnden är inte beredd att besluta om budget förrän i november. Kommunfullmäktiges beslutade budgetram för för- och grundskolenämnden 2015 är kostnadsjusterad och inte lägre än 2014. Utmaningen är att nämnden inte fått tillskott för volymökningen inom grundskolan på ca 400 elever.

Läs vidare »
Hhw8q8hmpruydvsabppz

Hedlunda förskola tänder brasan för invigning

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 07:00 CET

Media-no-image

Samordnat arbete kring utsatta EU-medborgare

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 13:53 CET

Samordning av kommunala verksamheter och bolag samt fortsatt samarbete med den ideella sektorn. Det är något av innehållet i ett förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott om hur kommunen ska förhålla sig till utsatta EU-medborgare. Beslut fattas av kommunstyrelsen.

I dag bedöms 50–75 utsatta EU-medborgare vistas i Umeå. Huvudsaklig försörjning är tiggeri, men det förekommer även gatumusicerande och viss gatuförsäljning. Merparten av de utsatta EU-medborgarna kommer från Rumänien.
Många bor och sover i tillfälliga lägerbildningar, där exempelvis bilar, tält eller skjul ställs upp på parkeringsplatser och i skogspartier. Andra har erbjudits tillfälliga boendelösningar av trossamfund, föreningar och privatpersoner.

Alternativ till läger
Umeå kommun har hittills via socialnämnden beslutat om föreningsbidrag till Rommin (romer i minoritetsgruppen) motsvarande 72 000 kr. Socialnämnden har även gett ett utökat föreningsbidrag till Öppen Gemenskap motsvarande 20 000 kr samt 100 000 kr till Pingstkyrkan för samordning av de organisationer/trossamfund som i dag engagerat sig i frågan om utsatta EU-medborgare.

– Olika aktörer har, i samarbete med kommunen, bland annat ordnat alternativ till alla bosättningar utom den på Carlslid. Vi ska fortsätta att stödja den ideella sektorn, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Samordning
Eftersom frågor kring utsatta EU-medborgare berör ett stort antal kommunala verksamheter och bolag samt myndigheter och andra aktörer finns ett behov av att samordna och planera det fortsatta arbetet.

– Vi ska följa lagar och regler och behandla alla EU-medborgare lika. Vårt förslag är en bottenplatta för fortsatt arbete, och vi har också begärt täta lägesrapporter, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

Policydokument
I förslaget finns ett uppdrag till stadsdirektören att säkra att Umeå kommuns verksamheter och bolag i frågor kring utsatta EU-medborgare förhåller sig till och tillämpar gällande lagstiftning samt policies, regelverk och riktlinjer antagna av kommunfullmäktige. Detta innebär bland annat att:

• barnperspektivet alltid uppmärksammas i samband med att Umeå kommun stödjer eller genomför insatser för utsatta EU-medborgare.
• de insatser Umeå kommun stödjer eller genomför för utsatta EU-medborgare ska nå såväl män som kvinnor. 
• de insatser Umeå kommun genomför eller stödjer för utsatta EU-medborgare ska utformas med åtanke på att gruppen består av individer med olika behov och förutsättningar.  I relation till de utsatta EU-medborgarna som vistas i Umeå förordar Umeå kommun individuellt anpassade lösningar före storskaliga kollektiva lösningar.
• de insatser Umeå kommun stödjer eller genomför ska utformas så att miljöperspektivet beaktas.
• samverkan och erfarenhetsutbyte med andra kommuner och aktörer ska prägla kommunens arbete.
• Umeå kommun ser positivt på och avser även fortsättningsvis stödja det arbete ideell sektor gör för utsatta EU-medborgare.
• Umeå kommun vill inte behöva avhysa någon. Umeå kommun vill via information och rådgivning till utsatta EU-medborgare samt stöd till civilsamhället bidra till att nuvarande irreguljära bosättningar avvecklas och att det inte bildas nya.

– Vi ska inte medverka till några avhysningar innan det finns alternativ till bosättningarna, säger Hans Lindberg (S).

Ytterligare två uppdrag
Kommunstyrelsen föreslås vidare ge stadsdirektören i uppdrag att utreda och vid behov ta fram förslag avseende organisation, finansering, roll- och ansvarsfördelning för att säkra att de insatser Umeå kommuns verksamheter och bolag genomför i förhållande till utsatta EU-medborgare sker på ett samordnat och ändamålsenligt sätt.
Stadsdirektören föreslås också att att utreda och vid behov ta fram förslag på en handlingsplan som redovisar pågående och förslag på tillkommande insatser/åtgärder från Umeå kommuns verksamheter och bolag.

Mer information:

Information om juridiska möjligheter och skyldigheter (bifogad pdf-fil)

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se


 

Samordning av kommunala verksamheter och bolag samt fortsatt samarbete med den ideella sektorn. Det är något av innehållet i ett förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott om hur kommunen ska förhålla sig till utsatta EU-medborgare. Beslut fattas av kommunstyrelsen.

Läs vidare »
Pbn6lwdddo4prl7kg7ip

Plan för trygghetsboende antagen

Pressmeddelanden   •   2014-10-27 16:13 CET

En ny detaljplan för ett trygghetsboende vid Axtorpsvägen har antagits av kommunfullmäktige. Planen innebär att Fridhemsvägen stängs av, vilket möjliggör ett naturstråk som binder ihop Stadsliden (Gammlia) med Universitetsområdet.

Kontaktpersoner 35 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • zzclaes.rficeebjorcbhybwnberg@emmrumirxteaeyaf.se
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, Europas kulturhuvudstad 2014 och norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå har länge haft en stadig tillväxt. Här bor strax under 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.
Genom en både tidig och omfattande utbyggnad av stadsnätet har Umeå västvärldens snabbaste bredband. En följd av en mångårig satsning på kultur är utnämningen till Europas kulturhuvudstad 2014.