Media-no-image

Pressinbjudan: Valdebatt med riksdags- och kommunpolitiker i Umeå stadsbibliotek

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 13:05 CEST

Lördagen den 30 augusti är det valdebatt i Umeå stadsbiblioteks tidningshall. Det är det sista arrangemanget i bibliotekets nuvarande lokaler och debatten anordnas i samarbete med Sveriges riksdag.

Riksdagshörnan vid Umeå stadsbibliotek har funnits sedan hösten 2005 och regionala riksdagshörnor finns också vid stadsbiblioteken i Göteborg, Malmö och Sundsvall. De är ett led i riksdagens strävan att stärka demokratin och hörnan har givetvis en plats i Väven efter flytten.

30 augusti, kl. 13.00-14.30
Stadsbibliotekets tidningshall

Debatterar gör följande politiker:

Anders Sellström (KD)

Edward Riedl (M)

Helén Pettersson (S)

Helena Lindahl (C)

Jabar Amin (MP)

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

samt kommunpolitikern Tamara Spiric (V)

Moderator: Ola Nordebo,
Västerbottens-Kuriren

Media hälsas välkommen!

Kontakt

Maud Sandström
Bibliotekarie vuxenenheten
Umeå stadsbibliotek  
090-163342
070-394 88 08
maud.sandstrom@umea.se

Emmy Ericsson
Kommunikatör
Umeå kultur
090-16 23 27
070-252 48 47
emmy.ericsson@umea.se

 

Lördagen den 30 augusti är det valdebatt i Umeå stadsbiblioteks tidningshall. Det är det sista arrangemanget i bibliotekets nuvarande lokaler och debatten anordnas i samarbete med Sveriges riksdag.

Läs vidare »
Media-no-image

Kärngården beviljas fortsatt finansiering

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 14:27 CEST

Socialnämnden kommer även fortsättningsvis att finansiera en social träffpunkt för personer med psykisk funktionsnedsättning. Beslutet togs vid dagens sammanträde.

Det är den ekonomiska föreningen Kärngården som sedan 2001 drivit den sociala träffpunkten med stöd från socialnämnden. Den ekonomiska föreningen har under våren ombildats till att vara att personalkooperativ och ett nytt avtal behöver tecknas.

–  Träffpunkten är viktig för målgruppen och utgör ett bra komplement till kommunens verksamheter. Socialnämndens finansieringsbeslut möjliggör att målgruppen även fortsättningsvis har en mötesplats. Nu fortsätter socialnämndens arbete i dialog med personalkooperativet och RSMH (Riksföreningen för social och mental hälsa), säger Eva Andersson (S), ordförande, socialnämnden. 

Kärngårdens begäran om tilläggsanslag motsvarande verksamhetens underskott beviljas inte. 

Ombildning av verksamheten kräver nytt beslut
Socialnämnden har sedan 2001 ett avtal med den ekonomiska föreningen Kärnhuset om daglig verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Med anledning av att föreningen haft svårigheter att klara sin budget i balans och utifrån att föreningen bytt driftsform från ekonomisk förening till personalkooperativ behöver socialnämnden nu fatta nya beslut. Dels ett beslut kring kooperativets begäran om extra medelstilldelning och dels ett beslut kring verksamheten och dess drift, i syfte att kunna göra en revidering av avtalet möjlig.

Förvaltningen har fått i uppdrag att arbeta fram ett nytt underlag för avtal och förslag till anbudsunderlag. Redovisning sker vid socialnämndens sammanträde i september.

–  Daglig verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning är en insats som bör drivas i samråd med kommunen, upphandling ska därför undvikas. Ett förnyat avtal, som tydligt beskriver Kärnhusets verksamhet och hur verksamheten kommer att erbjudas för de besökande, bör upprättas mellan Kärnhuset och kommunen så snart som möjlig, säger Åsa Bäckström (V), andre vice ordförande, socialnämnden.

Mer information

Eva Andersson (S)
ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-326 63 80
eva.andersson@umea.se

Veronica Kerr (KD)
1:a vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Åsa Bäckström (V)
2:a vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se


 

Socialnämnden kommer även fortsättningsvis att finansiera en social träffpunkt för personer med psykisk funktionsnedsättning. Beslutet togs vid dagens sammanträde.

Läs vidare »
Vt2fgnsgutlaxfu2d0sm

Umeå bidrar till hållbar utveckling i Vietnam

Pressmeddelanden   •   2014-08-26 16:09 CEST

Umeå kommun har sedan 2012 samarbetat med distriktet Gau Ciay i Hanoi, Vietnam i ett projekt kring lärande för hållbar utveckling med fokus på ekologiska fotavtryck, demokrati och jämställdhet. Det är nu sista besöket i Umeå för delegationen från Vietnam och denna gång deltar tre högt uppsatta politiker från distriktet tillsammans med ledare inom utbildningssektorn samt rektorer.

Media-no-image

Kommunens budget antagen

Pressmeddelanden   •   2014-08-25 16:54 CEST

Kommunfullmäktige har antagit budget, verksamhetsplan och direktiv för nämndernas verksamhet för 2015–2017, enligt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag. I beslutet ingår också investeringsbudget för 2014–2018.

Budgetbeslutet innebär bland annat att skattesatsen ligger kvar på 22,80 nästa år. Den största ramförändringen för nämndernas del i det som kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S) beskriver som en ”stram budget” gäller den kommande äldrenämnden, som tillförs 32,75 miljoner kronor för volymökningar.

– När det gäller skolan, är vi trygga med att en ny regering satsar pengar, säger Lennart Holmlund, och kommunalrådet Tamara Spiric (V) framhåller att skolan i Umeå tillförs 84 miljoner kronor vid ett regeringsskifte.

Besparingsförslag
Alliansen hade i sitt förslag accepterat huvuddragen i S-V-budgeten, men yrkat 40 milj kr till äldrenämnden, 19,6 milj kr för minska barngrupperna i förskolan samt en besparing på 6,6 miljoner genom upphandling av städning inom skolan.
Av Alliansens övriga besparingsförslag kan nämnas slopandet av Kvinnohistoriskt museum (8 milj kr), fortsatt effektivisering av förvaltningsorganisationen (5 milj kr) och minskning av utvecklingsanslaget (8 milj kr).

– Utvecklingsanslaget är bra, men alla satsningar är inte lyckade. Vi väljer att prioritera äldreomsorgen, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M), medan Lennart Holmlund betonar utvecklingsanslagets betydelse för tillväxt.

MP och Arbetarpartiet
Miljöpartiet hade i sitt budgetförslag avsatt 20 miljoner kronor till äldrenämnden, för ett pilotprojekt med sex timmars arbetsdag. Dessutom ville MP fördela totalt omkring 13 milj kr på målet om maximalt 15 barn i grupperna inom förskolan, subvention av förnybar energiproduktion samt en ökning av föreningsstödet.
Arbetarpartiet  ville i sitt förslag minska ambitionerna för badhuset och dra sig ur Väven, för att på så sätt kunna tillskjuta mer pengar till skola och omsorg.

Investeringar och uppdrag
I investeringsplanen har objekten placerats i prioritetsordning 1–3. Två objekt som tidigarelagts till 2015 är Gymnastikens hus och ombyggnad av Rådhustorget (även 2016).
I budgetbeslutet ingick också att ge kommunstyrelsen i uppdrag:
• att utreda möjligheten att förlänga pendeltågslinjen Vännäs–Umeå till att omfatta även sträckan mellan Umeå och Holmsund
• att utföra en översyn av nyttjandet av bilar i tjänsten inom Umeå kommuns verksamhetsområden.
• att föreslå hur demokratin kan utvecklas och stärkas för att öka medborgarnas inflytande och medskapande i Umeå
• att med i syfte att förstärka det förebyggande arbetet med barn och unga i stadsdelarna och kommundelarna ta fram en plan för hur arbetet med projektet Hälsa, lärande, trygghet kan bli en permanent och en naturlig del i det ordinarie arbetet.
• att ta fram en plan för en attraktivare utformning av stadsdelarna utifrån barnperspektiv med fler aktivitetsmöjligheter inom alla stadsdelar i form av exempelvis äventyrslekparker, multiarenor etc.
• att efter utvärderingen av alla projekt som finansierats med medel för sociala investeringar se vilka som har visat goda resultat och föreslå vilka som bör övergå till ordinarie verksamhet samt visa vilka som redan har blivit ordinarie verksamhet.

Avslag för yrkanden
Efter votering med siffrorna 33-26 (6 avstod) avslog kommunfullmäktige ett yrkande från Alliansen om att ge kommunstyrelsen i uppdrag ”att senast i januari 2015 redovisa en plan för hur de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen ska uppnås för 2016 och 2017 med bibehållen skattesats”. Även ett liknande yrkande från Jan Hägglund (A) samt Alliansens övriga yrkanden avslogs.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se


 

Kommunfullmäktige har antagit budget, verksamhetsplan och direktiv för nämndernas verksamhet för 2015–2017, enligt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag. I beslutet ingår också investeringsbudget för 2014–2018.

Läs vidare »
Owkivmirwjd24pdinyek

Samtalskväll om Umeå kommuns lagliga graffitivägg

Pressmeddelanden   •   2014-08-25 13:27 CEST

Onsdag 3 september kl. 18.30 på Hamnmagasinet. Jacob Kimvall, konstkritiker och doktorand i Konstvetenskap vid Stockholms universitet, ger olika grundperspektiv på frågan om laglig graffiti och exempel på hur olika kommuner jobbat med frågan. Efter en kort presentation om nuläget blir det allmän diskussion kring graffitiväggen i Umeå kommun.

Muascxhtncqgqqkgncqe

Idéarbetet startar nu inför ombyggnad av Vasaplan

Pressmeddelanden   •   2014-08-25 09:23 CEST

I september startar idéarbetet inför ombyggnaden av Vasaplan. Tre gestaltningsgrupper kommer att finnas på plats för att på ett nytt och spännande sätt ge umeborna möjlighet vara med och påverka framtidens Vasaplan. Resultatet kommer att utgöra en del av underlaget till den slutliga utformningen. Vasaplan är och förblir ett nav för kollektivtrafiken.

Media-no-image

Ingen presskonferens i samband med kulturnämnd den 26 augusti

Pressmeddelanden   •   2014-08-25 09:00 CEST

Det hålls ingen presskonferens i samband med kulturnämnden den 26 augusti.

Handlingar för kulturnämnden finns på www.umea.se/kn till den 28 augusti.

Mer information:

Tomas Wennström (S)
ordförande
kulturnämnden Umeå kommun
070-326 76 27
tomas.wennstrom@umea.se

Ewa Westman Modig (M)
vice ordförande
kulturnämnden Umeå kommun
070-562 78 60
eva.westman.modig@umea.se

Lars Sahlin
biträdande kulturchef
Umeå kultur Umeå kommun
070-3425596
lars.sahlin@umea.se

 

Det hålls ingen presskonferens i samband med kulturnämnd den 26 augusti.

Läs vidare »
Media-no-image

Språkbad på finska för barn och unga fortsätter

Pressmeddelanden   •   2014-08-25 07:05 CEST

Under hösten fortsätter satsningen på språkbad i finska på Gammliaområdet för barn och unga. Språkbadet är ett uttryck för att genom lek och aktiviteter stimulera inlärningen och användandet av sitt modersmål.

- Våra träffar har varit uppskattade och vi har haft barn och unga från 1års ålder till och med 16. Vi har bland annat gjort memory på kort av oss själva, sökt djur i skogen, letat naturföremål och namngett de vi hittat, räknat på finska och fikat! Att umgås och fika är också en viktig del där man barnen ser varandra och kan komma över sin blyghet, säger Tarja Backman, lärare.

Satsningen på språkbad sker inom Umeå kommun under 2014 för att väcka nyfikenhet och stimulera språkinlärning för barn och unga. Det är ett komplement till den ordinarie modersmålsundervisningen i finska på nybörjarnivå.

- Vi tror att de flesta som var med på våren kommer att fortsätta och ser det meningsfullt för att utveckla det finska språket. Som förälder behöver man stöd och stöttning i valet att använda språket med sina barn i vardagen. Det här är ett bra sätt för ett sådant stöd. Man träffar andra i samma situation och i utbytet med andra kanske man upptäcker att man faktiskt har liknade erfarenheter eller utmaningar. Barn och unga känner en tillhörighet med andra i samma situation, säger Tarja Backman.

Träffarna sker på Gammlia kl 17-19 med samling vid det samiska kaféet Tráhppie följande datum:

Tisdag 26 augusti/elokuuta
Tisdag 23 september/syyskuuta
Tisdag 14 oktober/lokakuuta
Tisdag 11 november/marraskuuta
Tisdag 9 december/joulukuuta

För mer information:
Tarja Backman
Projektledare för språkbad och lärare
tarja.backman@umea.se
070-39 26 399

 

Under hösten fortsätter satsningen på språkbad i finska på Gammliaområdet för barn och unga. Språkbadet är ett uttryck för att genom lek och aktiviteter stimulera inlärningen och användandet av sitt modersmål.

Läs vidare »
Media-no-image

Handlingsplan ska stötta i arbetet mot våld i nära relationer

Pressmeddelanden   •   2014-08-21 14:17 CEST

En utredning om våld i nära relationer, som presenterats för jämställdhetsutskottet, visar att många ledare i Umeå kommun möter människor som utsatts för våld av en närstående. Nu tas en handlingsplan fram för att förbättra arbetet i kommunen.

Kartläggningen om våld i nära relationer, som finansierats av Socialstyrelsen, genomfördes för att kartlägga erfarenheter och kunskap gällande frågor om våld i nära relationer i Umeå kommuns verksamheter samt att undersöka behov av kompetensutveckling.

Kartläggningen har bestått av intervjuer med kuratorer på elevhälsan, enkät till samtliga rektorer och förskolechefer inom för-, grund- och gymnasieskolan, till verksamhetschefer inom vård och omsorg samt till chefer inom samhällsbyggnad och vuxenutbildningen.

Utredningen visar bland annat att:

  • 84 procent av ledarna inom för- och grundskolan samt gymnasieskolan har erfarenhet av barn/elever som utsatts för våld i en nära relation.
  • Samtliga ledare inom vård och omsorg uppger att de har medarbetare som någon gång berättat att de uppmärksammat eller fått kännedom om att någon de mött i sitt arbete utsatts för våld av en närstående. 25 procent av dem uppger att det är vanligt förekommande.
  • De flesta ledare menar att allmän kunskap om våld i nära relationer, rutiner och riktlinjer samt bättre kännedom om och samverkan med socialtjänsten skulle förbättra och underlätta arbetet med frågan om våld i nära relationer.

Kommungemensam handlingsplan
Arbetet har nu påbörjats med att ta fram en kommungemensam handlingsplan som ska vara färdig i början på 2015. Handlingsplanen ska leda till att medarbetare i Umeå kommun på ett ännu bättre sätt ska kunna arbeta strukturerat med frågor kring våld i nära relationer.

– Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är det fjärde jämställdhetspolitiska delmålet nationellt och det är ett väldigt angeläget arbete i Umeå kommun. Våld i nära relationer är en vardagsnära fråga för alldeles för många människor i Umeå och utredningen visar också att det finns mycket kvar att göra, både vad gäller kunskap och samverkan, säger Tamara Spiric (V), kommunalråd och ordförande i jämställdhetsutskottet.

Rapporten Våld i nära relationer
Utredningen i sin helhet finns att ladda ner på www.umea.se/jamstalldhet 
Direktlänk: http://umea.se/download/18.714d9628146947f69f71e940/1408623056419/Rapport_VNR.pdf

Mer information:

Tamara Spiric (V)
kommunalråd
ordförande jämställdhetsutskottet
Umeå kommun
070-277 19 89
tamara.spiric@umea.se

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
070-611 10 44
linda.gustafsson@umea.se

 

En utredning om våld i nära relationer, som presenterats för jämställdhetsutskottet, visar att många ledare i Umeå kommun möter människor som utsatts för våld av en närstående. Nu tas en handlingsplan fram för att förbättra arbetet i kommunen.

Läs vidare »
Ajfwz6h5xmk6yrbg1uxi

Utökat område med parkeringsförbud på Teg

Pressmeddelanden   •   2014-08-21 13:22 CEST

På Teg finns gator där framkomligheten begränsas av parkerade bilar. Tekniska nämnden har därför beslutat att parkeringsförbudet ska utökas till att gälla ett större område på Teg, närmast Umeälven. I nämndens beslut ingår att göra parkeringsplatser på gatan. Därför kommer kommunen att ordna ett antal gatuparkeringar inom området. Uppskyltningen påbörjas i höst och beräknas var klart 1 dec.

Kontaktpersoner 24 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • claes.bjornberg@umea.se
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, Europas kulturhuvudstad 2014 och norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå har länge haft en stadig tillväxt. Här bor strax under 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.
Genom en både tidig och omfattande utbyggnad av stadsnätet har Umeå västvärldens snabbaste bredband. En följd av en mångårig satsning på kultur är utnämningen till Europas kulturhuvudstad 2014.