Media-no-image

Lokal samverkan förbättrar ungdomars hälsa i Umeå kommun

Pressmeddelanden   •   2015-07-13 11:00 CEST

Under ett års tid har UmeBrås lokala förebyggande råd arbetat med främjande och förebyggande insatser i närområdena där unga befinner sig. Resultatet är positivt och många av råden lyfter fram samverkan som en framgångsfaktor. I råden finns representanter för skola, fritid, socialtjänst och UmeBrå. Råden samverkar även med landsting, polis och det civila samhället.

Råden har genomfört olika aktiviteter som till exempel värdegrundsdagar, föräldraträffar, åsiktstorg för elever, träffar med det civila samhället, uppstart av nattvandring i det lokala området, tobakspreventionsarbete, uppstart av skolcafeteria samt antistressgrupper för elever med stressymptom.

– Det känns oerhört roligt att summera rådens första år, säger Cecilia Sandén, processledare vid UmeBrå. I en växande stad kommer den lokala nivån att få en allt starkare betydelse och rådens framgångsrika arbete visar att det är rätt väg att gå.

Prioriterade områden utifrån Unga14
Rådens uppdrag har varit att följa upp resultatet från Unga14-enkäten, en stor folkhälsoundersökning som genomfördes bland cirka 5 500 unga i 13–18 års ålder i Umeå kommun i början av 2014. Råden har utifrån sitt lokala resultat valt ut prioriterade områden och därefter arbetat med konkreta åtgärder för att lösa problemen. Exempel på prioriterade områden är trygghet (på nätet, i skolan och i närområdet), alkohol och droger, värdegrundsarbete, psykisk hälsa samt vikten av föräldramedverkan.

– Det är viktigt att arbeta strukturerat med dessa frågor utifrån ett starkt kunskapsunderlag, menar Cathrin Vestergren, avdelningschef för Umeå fritid unga. Det är även viktigt att rådens arbete utvärderas innan nästa folkhälsundersökning, Unga16, som genomförs nästa år. Det är genom att kartlägga rådens framgångsfaktorer och utmaningar som deras arbete kan bli ännu bättre.

Lokal kunskap viktig
Utöver samverkan och det kunskapsbaserade arbetssättet är det viktigt att lyfta fram de olika professionernas kunskap, roller och ansvar.

– De som sitter i råden har viktiga lokala kunskaper och därför en unik förmåga att fånga upp problemområden tidigt säger Ronny Adolfsson, lokalpolisområdeschef. En stor del brottslighet sker lokalt och kan därför förebyggas lokalt. Att arbeta operativt i områdena nära ungdomarna är därför väl investerad tid.

Bakgrund
Det finns nio råd på grundskolenivå och fyra på gymnasienivå. Rådens indelning följer elevhälsans områdesindelning för grundskolan (Sävar, Holmsund/Obbola, Hörnefors, Ersboda, Norra, Västra, Östra, Centrala och Södra). För gymnasiet sker indelningen efter skola.  

Kontaktperson
Cecilia Sandén
vikarierande processledare
UmeBrå
090-16 16 37
070-601 37 17
cecilia.sanden@umea.se       

Under ett års tid har UmeBrås lokala förebyggande råd arbetat med främjande och förebyggande insatser där unga befinner sig. Resultatet är positivt och många av råden lyfter fram samverkan som en framgångsfaktor. Råden har bl. a. genomfört lokala värdegrundsdagar, föräldraträffar, åsiktstorg, uppstart av nattvandring, tobakspreventionsarbete, uppstart av skolcafeteria och antistressgrupper.

Läs vidare »
Ywkeldqkalj12iyxfsmi

Diggiloo byter spelplats till Nolia vid Hedlundadungen

Pressmeddelanden   •   2015-07-01 14:20 CEST

​Efter diskussioner med Umeå kommun och Visit Umeå så har arrangörerna av Diggiloo idag valt att flytta evenemanget den 10:e juli från den planerade platsen vid Nydalasjön till Nolia vid Hedlundadungen.

Ndzwtvzxcbkymnydnezc

Gatorna kring badhuset Navet ska byggas om

Pressmeddelanden   •   2015-06-30 13:54 CEST

Byggandet av badhuset medför att de kringliggande gatorna behöver anpassas. Det blir nya cykelparkeringar, nya planteringar och ny belysning samt en separerad gång- och cykelbana längs Nygatan. I Nygatan kommer även vatten- och avloppsledningarna att bytas. De gator som berörs är Östra Kyrkogatan, Skolgatan, Västra Kyrkogatan och Nygatan.

Ykqnbhx3nxwaanlyw6iy

Familjedaghemmet i Kroksjö stänger efter 31 år

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 10:29 CEST

Barbro och Jan-Åke Ekstrand har bedrivit det kommunala familjedaghemmet Svalan i Kroksjö sedan 1984. De var bland de första i Sverige att bedriva ett familjedaghem tillsammans som ett gift par. 31 år senare är det dags för Jan-Åke att gå i pension medan Barbro ska arbeta vidare på den nya förskolan i Flurkmark.

Media-no-image

Modell för prioriteringar godkändes av individ-och familjenämnden

Pressmeddelanden   •   2015-06-24 20:23 CEST

Ökad tydlighet för invånare, klar politisk inriktning och stöd för handläggare vid beslut. Individ- och familjenämnden antog vid sammanträdet den 24 juni en modell för resursprioriteringar inom funktionshinderområdet och individ- och familjeomsorgen.

Prioriteringarna ger handläggare en stabil grund att luta sig på i mötet med klienter och vid beslut om insatser, som vilar på nämndens vilja och inriktning. Det resulterar också i ett stöd på jämnare nivå när det gäller behov av stöd. För invånare blir det enklare att veta vad de kan förvänta sig av socialtjänsten.

Modellen omfattar principer gällande etik och ekonomi och verksamheten har fått i uppdrag att utveckla modellen ytterligare. Exempel på principer som ligger som grund för arbetet; barnperspektiv och individens egen motivation ska vara vägledande i beslut om insatser; tydlig koppling till uppdrag och mål och man ska även se över områden där det är möjligt med striktare biståndsbedömningar. Boendekedjan och barnavårdskedjan ska analyseras i sin helhet.

Socialtjänsten i Umeå är kanske först i landet att granska sig själv på det här sättet. Enskilda ska veta vad man kan förvänta sig av socialtjänsten. Vår personal ska veta vad som förväntas av dig som anställd. Vi granskar vårt eget arbete utifrån en evidensbaserad modell vilket kommer göra att vi blir effektivare och kan arbeta ännu mer genomtänkt, säger Andreas Lundgren (S), ordförande individ- och familjenämnden.

Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande individ- och familjenämnden reserverade sig mot del av beslutet:
– Tjänstemannaförslaget var väl genomarbetat och det viktiga är att man nu hittat en modell för att prioritera resurserna inom respektive verksamhet. Jag yrkade på en ändring i förslaget och det handlar helt enkelt om att personer med behov av skydd verkligen skall få hjälp.

Verksamheten fick i uppdrag att komplettera underlaget till hösten 2015 i samband med fastställande av budget- och uppdragsplan. Samtliga av nämndens verksamhetsområden samt myndighetsutövning ska arbeta fram förslag till resursprioriteringar.

Veronica Kerr (KD) reserverade sig mot en del av beslutet, att ändra begreppet servicenivåer till resursprioriteringar.

Mer information:

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-214 10 20
annakarin.sjolander@umea.se

Ökad tydlighet för invånare, klar politisk inriktning och stöd för handläggare vid beslut. Individ- och familjenämnden antog vid sammanträdet den 24 juni en modell för resursprioriteringar inom funktionshinderområdet och individ- och familjeomsorgen.

Läs vidare »
Media-no-image

Cleantech Kvarken siktar på global marknad

Pressmeddelanden   •   2015-06-22 15:10 CEST

Umeå, Örnsköldsvik och Vasa samarbetar i det nya projektet Cleantech Kvarken. Målet är gränsöverskridande företagssamarbete och export av produkter och tjänster inom energi och miljö. Det treåriga projektet omsluter drygt 1,3 miljoner euro (ca 13 milj kr).

Regionen ska positioneras som ledande inom energi- och miljöteknik genom att samla styrkor på båda sidor av Kvarken. För Umeå och Örnsköldsvik är det bland annat avancerad forskning, demo- och pilotanläggningar samt fullskaliga tekniklösningar.
I Österbotten finns 11 000 anställda inom energisektorn och en science park med fokus på energi- och miljöteknik. Den finländska regeringen har utsett Vasa till Center of Excellence på området, och världsledande bolag i Vasa säljer energi och kompetens bl.a. i Afrika.

Framtidens lösningar
Projektet ska ge hållbar tillväxt i regionen, fler arbetstillfällen, fler och växande företag, fler kommersiellt bärkraftiga produkter och tjänster samt stärkt samverkan mellan akademi, kommun/region och näringsliv.
– Vi ska gemensamt jobba med framtidens rena energilösningar på en global marknad. Genom att tre regioner går tillsammans, stärker vi vår kompetens och förmåga att göra större affärer, säger Åsa Fällman, näringslivsutvecklare vid Umeå kommun.

Höga förväntningar
Örnsköldsviks kommuns näringslivschef Peter Juneblad säger att både kommunen och näringslivet i Örnsköldsvik har höga förväntningar på projektet:
– I projektet sammanstrålar flera av de perspektiv som är prioriterade i vårt tillväxtarbete, som hållbar utveckling, regionförstoring och inte minst våra företags möjligheter till fler affärer och tillväxt.

Näringsliv och offentliga företag
Stefan Råback, utvecklingsdirektör vid Vasaregionens utvecklingsbolag Vasek, menar att projektet innebär stora möjligheter:
– Det gäller för både näringslivet och offentliga bolag inom vatten, avlopp och energi. Inriktningen för projektet ligger framför allt på nya marknader, men det här ska också leda till ett utökat affärssamarbete mellan oss.

60 procent från EU
Finansieringen av Cleantech Kvarken sker till 60 procent av interregprogrammet Bothnia Atlantica. Övriga finansiärer är Region Västerbotten, Umeå kommun, Umeå Energi, Örnsköldsviks kommun, Österbottens förbund, Vasek och Vasa stad. För projektledning står Kompetensspridning i Umeå AB.

Mer information:

Åsa Fällman
näringslivsutvecklare
Umeå kommun
090-16 32 18
070-601 68 31
asa.fallman@umea.se

Peter Juneblad
näringslivschef
Örnsköldsviks kommun
070-225 72 15
peter.juneblad@ornskoldsvik.se

Stefan Råback
utvecklingsdirektör
Vasaregionens Utveckling AB
+358 50 590 25 25
stefan.raback@vasek.fi

Umeå, Örnsköldsvik och Vasa samarbetar i det nya projektet Cleantech Kvarken. Målet är gränsöverskridande företagssamarbete och export av produkter och tjänster inom energi och miljö. Det treåriga projektet omsluter drygt 1,3 miljoner euro (ca 13 milj kr).

Läs vidare »
Media-no-image

Prioriteringar i för- och grundskolenämndens budget 2016 fortsätter i höst

Pressmeddelanden   •   2015-06-18 12:29 CEST

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut om budgetramar 2016 och minskad investeringsplan 2016-2017 ger För- och grundskolenämnden skoldirektören i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att genomföra effektivisering under 2016.

För- och grundskolenämnden får för 2016 ett tillskott i budget på 66,3 mnkr för ökat antal barn och elever i verksamheten, tillkommande hyror samt kostnadsökningar bland annat i form av ökade löner.

- Det här är en del av budgetprocessen som fortsätter i höst. Vi behöver underlag så att vi kan fatta långsiktiga beslut om prioriteringar och ambitionsnivåer. Inriktningen är att värna pedagogisk verksamhet, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Nämnden behöver under hösten besluta om åtgärder som effektiviserar verksamheten motsvarande 30-40 mnkr under 2016 samt minska investeringsbudgeten med totalt 90 mnkr under åren 2016-2017. Effektiviseringskravet beror på att under 2015 bedrivs förskoleverksamhet med tillfälliga medel motsvarande 18 mnkr som saknar finansiering 2016. Det behövs också finansiering för delar av 2016 års löneöversyn.

Nämndssammanträdet är avslutat.

Mer information:
Moa Brydsten (S)
ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-330 24 15

​Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut om budgetramar 2016 och minskad investeringsplan 2016-2017 ger För- och grundskolenämnden skoldirektören i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att genomföra effektivisering under 2016.

Läs vidare »
Media-no-image

Busskort till vårdnadshavare och elev i förberedande undervisning

Pressmeddelanden   •   2015-06-18 12:25 CEST

Skolor som erbjuder förberedande undervisning för nyanlända får fortsättningsvis möjlighet att erbjuda vårdnadshavare och även eleven busskort för att kunna lämna och hämta sina barn, om det är över 3 km mellan hem och skola. Det beslutar för- och grundskolenämnden ska gälla under läsåret 2015-2016.

Busskort ska erbjudas till vårdnadshavare och barn för hämtning och lämning mellan hem och fritidshem under den tid som eleven går i förberedande undervisning i förskoleklass upp till och med årskurs 3. Rektor på skolan beslutar om busskort.

Under läsåret 2015-2016 kommer förutom Hedlundaskolan, även Ålidhemsskolan att erbjuda förberedande undervisning i F-6.

Bakgrund:
För och grundskolenämnden fattade 2014-05-22 beslut om organisation för förberedande undervisning för nyanlända elever i förberedelseklass (F) - åk 6. Beslutet innebar att elever som behöver plats på fritidshem, i enlighet med Skollagen, skulle erbjudas plats på elevens hemskola under tiden för genomförandet av förberedande undervisning istället för som tidigare i skola i närområdet för elevens bostad.

När eleven efter tid i förberedande verksamhet (upp till ca 1 år) placeras i reguljär verksamhet avslutas erbjudandet om busskort och eventuell skolskjuts erbjuds då i enlighet med gällande regelverk för skolskjutsar i Umeå kommun.

Nämndssammanträdet är avslutat.

Mer information:
Moa Brydsten (S)
ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-330 24 15

Skolor som erbjuder förberedande undervisning för nyanlända får fortsättningsvis möjlighet att erbjuda vårdnadshavare och även eleven busskort för att kunna lämna och hämta sina barn, om det är över 3 km mellan hem och skola. Det beslutar för- och grundskolenämnden ska gälla under läsåret 2015-2016.

Läs vidare »
Media-no-image

Fristående familjedaghem på Ersboda får godkänt att starta

Pressmeddelanden   •   2015-06-18 12:18 CEST

För- och grundskolenämnden godkänner ansökan om start av fristående familjedaghem på Ersboda för barn 1-5 år.

Familjedaghemmet ska bedrivas i en lägenhet på bottenplan på Ersboda för maximalt 10 barn. Bedömningen är att ute- och innemiljön ha goda förutsättningar att stimulera barns lärande och utveckling under säkra och trygga förhållanden.

Verksamheten beräknas starta 1 augusti 2015 och ha en kommunal kö.

- Fler platser i familjedaghem för yngre barn är ett välkommet tillskott för att kunna erbjuda föräldrar alternativ till förskola, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Nämndssammanträdet är avslutat.

Mer information:
Moa Brydsten (S)
ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-330 24 15

​För- och grundskolenämnden godkänner ansökan om start av fristående familjedaghem på Ersboda för barn 1-5 år.

Läs vidare »
G3dqn09bjg1yhk02jixg

Spektakulärt höghus i Umeå centrum

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 17:40 CEST

Det är i kvarteret Brage 7, nedanför Plaza och granne med Tullkammaren som det är tänkt att den spektakulära byggnaden ska ligga. Byggnadsnämnden beslutade 17 juni att inleda planläggningen som är komplicerad utifrån många aspekter.

Kontaktpersoner 25 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • dbclxnnypnrwaexes.jwbjornberutxrjhglg@umyqqekvchvtea.sdluuvkyue
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.
I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.