Media-no-image
Pjul7z4jyuaf0p8qokg1

Mottagande av nyanlända barn och elever i skolan

Pressmeddelanden   •   2015-11-26 16:17 CET

Umeå kommuns grundskolor har tagit emot 105 nyanlända elever under hösten 2015 till och med november. Situationen är dubbelt så många mottaganden jämfört med samma period för ett år sedan. En mottagningsenhet möter vårdnadshavare och deras barn och ger information och förbereder inför skolstart, och flera skolor har en förberedelse att ta emot nyanlända.

- Det är ett intensivt arbete där vi alla hjälps åt för att välkomna alla nya elever. Målsättningen är att eleverna ska gå i skolor med elever i samma åldrar och i befintliga skolor där vi eftersträvar spridning av elever till flera skolor istället för att några skolor ska ta emot många, säger Gunnar Olofsson, biträdande verksamhetschef i för- och grundskolan.

Nyanlända elever i förskoleklass och årskurs 1-3 börjar i ordinarie klasser. Elever i årskurs 4-9 börjar i förberedelseklasser där undervisning i vissa ämnen sker med elever i reguljära klasser.


Fakta:
Skolplikt och rätt till förskola
Barn som är bosatta i Sverige och ska vara folkbokförda här omfattas enligt skollagen av allmän skolplikt samt rätt till förskola.

Rätt till utbildning, fritidshem och förskola (Skollagen29 kap. 2 § andra stycket)
Som bosatt i landet ska vid tillämpningen av denna lag anses även den som inte är folkbokförd här men som:

1. är asylsökande som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting eller som annan skyddsbehövande,
2. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd,
3. har rätt till utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag till följd av EU-rätten om fri rörlighet för personer.

Barn som vistas här utan stöd av myndighetsbeslut (papperslösa) har också rätt till skola och ska tas emot så snart det är lämpligt med hänsyns till deras personliga förhållanden och senast en månad efter ankomst.

Mer information:
Moa Brydsten (S)
ordförande För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande För- och grundskolenämnden
070-330 24 15

Gunnar Olofsson
biträdande verksamhetschef för- och grundskola

070-327 84 74Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

​Umeå kommuns grundskolor har tagit emot 105 nyanlända elever under hösten 2015 till och med november. Situationen är dubbelt så många mottaganden jämfört med samma period för ett år sedan. En mottagningsenhet möter vårdnadshavare och deras barn och ger information och förbereder inför skolstart, och flera skolor har en förberedelse att ta emot nyanlända.

Läs vidare »
Media-no-image
Pjul7z4jyuaf0p8qokg1

Anmälningar om kränkande behandlingar har minskat

Pressmeddelanden   •   2015-11-26 15:42 CET

För- och grundskolenämnden har fått information om förskolorna och skolornas egen rapportering om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Rapporteringen samlas in av Elevhälsan och visar att dessa har minskat i såväl förskolor som grundskolor i jämförelse med läsåret 2013/2014.

Under läsåret 13/14 rapporterades totalt 80 anmälningar och under läsåret 14/15 rapporterades 50 anmälningar från förskolor. Under samma tidsperiod rapporterades 934 respektive 854 anmälningar från grundskolor. Merparten av dessa anmälningar hanteras av rektor/förskolechef och personal i den egna enheten.

Under 2014 beslutade Skolinspektionen om brister i 3 anmälningar till inspektionen. Under första halvåret 2015 har Skolinspektionen beslutat om brist i 1 anmälan inom området kränkande behandling.

- Den kommunala för- och grundskolan har styrt upp sitt likabehandlingsarbete utifrån Skolinspektionens kritik 2013. Idag finns en bättre rutin för att kartlägga och tidigt upptäcka diskriminering för att kunna arbeta vidare med förebyggande åtgärder på våra förskolor och skolor, säger Kajsa From Rundblad, elevhälsochef i för- och grundskola.

Förutom bättre rutiner så har en bred satsning på kunskapshöjning erbjudits förskolechefer och rektorer under 1,5 år. Elevhälsan har kunnat erbjuda riktat stöd till förskolor och skolor som behöver extra stöd att hantera situationer och förändra mönster.

- Nolltolerans är det som gäller och det här arbetet är en ständigt pågående process som aldrig blir färdigt. Vi är glada att se att de satsningar som gjorts kanske leder till ett mer förebyggande arbete och färre anmälningar, säger Kajsa From Rundblad, elevhälsochef.

Mer information:

Moa Brydsten (S)
ordförande För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande För- och grundskolenämnden
070-330 24 15

Kajsa From-Rundblad
Elevhälsochef för- och grundskolan
070-6681646Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

​För- och grundskolenämnden har fått information om förskolorna och skolornas egen rapportering om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Rapporteringen samlas in av Elevhälsan och visar att dessa har minskat i såväl förskolor som grundskolor i jämförelse med läsåret 2013/2014.

Läs vidare »
Media-no-image
Pjul7z4jyuaf0p8qokg1

​Fritidshem ska erbjudas på skola enligt skollagen

Pressmeddelanden   •   2015-11-26 15:33 CET

För- och grundskolenämnden beslutar i enlighet med Skollagen att endast erbjuda skolbarnomsorg i fritidshem vid elevens hemskola. Elever som går på de fristående fritidshemmen Bilaal och Solgläntan, ca 50 elever, kommer att erbjudas plats på fritidshem på elevens hemskola från höstterminen 2016.

- Fritidshem ska enligt skollagen vara en integrerad del av elevens skolvardag och utbildning där rektorn har övergripande ansvar. Därför är det naturligt att fritidshem finns integrerat i elevens hemskola, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Bilaal och Solgläntans tidigare godkännande om att erbjuda fritidshem sägs upp från hösten 2016. De kan ansöka till för- och grundskolenämnden om att bedriva pedagogisk omsorg som ett alternativ ifall det finns vårdnadshavare som efterfrågar det.

Brist på lokaler eller avstånd räknas som undantag

Fritidshem i kommunala skolor ska endast i undantagsfall bedrivas på längre avstånd från elevens hemskola och då i samverkan med befintlig förskola. För- och grundskolenämnden kan fatta beslut om undantag av två skäl:

1) Om det råder brist på lokaler för fritidshemsverksamhet på elevernas hemskola.

2) Om avstånd mellan elevens hemskola och hemort bedöms alltför långt och en filiallösning bedöms gynna elevens utbildning.


Fakta:
Fritidshem regleras i skollagen och styrs i läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem. Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 år tills de fyller 13 år och kommunen ska erbjuda fritidshem i förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt för elever som går i en fristående skola som inte erbjuder fritidshem. Pedagogisk omsorg regleras i Skollagen 25 kap. Denna verksamhet styrs inte av läroplanen.

Mer information efter sammanträdets slut idag 26 november kl 16.00.
Moa Brydsten (S)
ordförande För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande För- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

För- och grundskolenämnden beslutar i enlighet med Skollagen att endast erbjuda skolbarnomsorg i fritidshem vid elevens hemskola. Elever som går på de fristående fritidshemmen Bilaal och Solgläntan, ca 50 elever, kommer att erbjudas plats på fritidshem på elevens hemskola från höstterminen 2016.

Läs vidare »
K8tfpvcdiyz97wqy4wxv
Sopdgiwwusc64prstptc

Upphandling klar för gestaltning av Vasaplan

Pressmeddelanden   •   2015-11-26 11:29 CET

Umeå kommun planerar att bygga om Vasaplan och det blev WSP som fick uppdraget att utforma platsen. Ombyggnaden ska säkerställa kapacitet för kollektivtrafiken även på längre sikt, förbättra tillgängligheten samt skapa en attraktiv och trygg stadsmiljö. Byggstarten är planerad till 2017.

Yi6gfqmi6woaq5yqm1xu

Uppdrag: utveckla Umeå som destination

Pressmeddelanden   •   2015-11-26 10:03 CET

Anna Molin, för närvarande distriktsansvarig vid Riksteatern, har rekryterats av Umeå kommun som näringslivsutvecklare för besöksnäringen. Hon tillträder tjänsten 29 februari.

Media-no-image
Esnuamr1qniqjvk00kjo

Umeå kan få en action sport park

Pressmeddelanden   •   2015-11-24 17:43 CET

KFUM har under ett antal år utrett möjlighet att bygga ut den befintliga lägergården på Nydala med en inkluderande action sportanläggning. Efter ett beslut av fritidsnämnden kan planerna nu ta ett steg närmre mot verklighet.

I början av 2000-talet anlades KFUM:s lägergård på Nydala och ambitionen var att kunna ta emot barn och unga på dagsläger. Området har sedan dess utvecklats successivt och idag finns en plats dit alla som befinner sig i Umeå är välkomna. Nu vill KFUM utveckla området ännu mer och har sökt projektmedel för att få till en action sportpark som kommer att komplettera den befintliga lägerverksamheten.

En action sportpark är en mötesplats som inbjuder till lek och fysisk aktivitet och ska vara en inkluderande mötesplats för i första hand åldersgruppen 6 – 12 år. Parken ska utvecklas under 3 år och ska innehålla en mängd aktiviteter som t.ex. skateboard, parkour, kickbike, studsmattor, cykelbanor.

Tanken är en plats som bjuder in till lek och fysisk aktivitet oavsett om du är kille eller tjej, kommer från Sverige eller från en annan plats, har ett funktionshinder eller inte. KFUM:s lägergård på Nydala tar emot ungefär 500 spontanbesök varje år. Målet med utvecklingen av området är att inom några år kunna ta emot 6000 personer årligen.

Mer läger mer spontanverksamhet

Umeå behöver spontanidrottsanläggningar och den planerade aktivitetsparken kan bli en viktig fritidsanläggning för många ungdomar. Nydalaområdet som avsatts för rekreation är också en mycket bra lokalisering med närhet till stora bostadsområden. En viktig förutsättning är att anläggningen blir en öppen och inbjudande mötesplats och att den kan användas för spontanidrott av många barn och ungdomar.

- Det är viktigt att det finns ytor för spontanaktiviteter. Det är inte alla som väljer att delta i det organiserade föreningslivet. Mer spontanytor är inte bara bra för föreningen utan för alla, många bor i närheten. Anläggningen kommer fylla ett behov som sträcker sig från rondellen vid värmeverket till Innertavle. Vi tycker att föreningens förslag är i helt rätt riktning för Umeås utveckling, säger Ari Leinonen, ordförande för fritidsnämnden.

Kostnaden för den planerade parken är totalt 6.062 mkr. Finansieringen av projektet beräknas ske genom stöd från Arvsfonden, Idrottsförbundet, Region Västerbotten, Umeå kommun och egna medel. Från Umeå kommun har föreningen fått klart med ett investeringsstöd på 1.0 mkr, fördelat på 3 år, förutsatt att den övriga finansieringen beviljas.

Kontakt:
Ari Leinonen (S)
ordförande, fritidsnämnden
Umeå kommun
090-195688
070-567 92 14
ari.leinonen@umea.se

Lennart Johansson (M)
vice ordförande, fritidsnämnden
Umeå Kommun 
070-330 37 45 
lennart.johansson@umea.se

Pernilla Holmberg,
bitr. chef ideell verksamhet
KFUM
070-392 88 99Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

KFUM har under ett antal år utrett möjlighet att bygga ut den befintliga lägergården på Nydala med en inkluderande action sportanläggning. Efter ett beslut av fritidsnämnden kan planerna nu ta ett steg närmre mot verklighet.

Läs vidare »
Media-no-image
Esnuamr1qniqjvk00kjo

Nytt arbetssätt ger bättre fritid för unga på Haga

Pressmeddelanden   •   2015-11-24 17:16 CET

Under flera år har det funnits en fritidsgård för unga på Haga och Sandbacka. Sandagården har under en period haft väldigt få besökare. Därför testade Umeå kommun under 2015 ett nytt sätt att träffa ungdomarna. Försöket fick stor effekt och därför har fritidsnämnden nu beslutat att fortsätta på den inslagna vägen.

Sandagården har varit en öppen mötesplats för unga, 13 till 17 år, på Haga-Sandbacka. Fritidgården besöktes bara av 3-6 ungdomar per kväll och fritidsledarna hade svårt att nå ungdomarna. Därför lanserades under 2015 konceptet Fritidsspanare på Haga. Fritidsspanarna har undersökt vad ungdomar vill göra på sin fritid. De har arbetat med att vara lyhörda och lyssna av ungas egna idéer. Fritidsnämnden anser att det nya arbetssättet varit lyckat och har därför valt att låta försöket bli en permanent verksamhet.

- Ibland måste man testa nytt när det gamla inte fungerar längre och fritidsspanarna är ett lyckat test. Det visar tydligt att vi måste vara lyhörda för vad ungdomar vill ha och att vi måste hitta olika lösningar på olika områden, säger Ari Leinonen (S), ordförande för fritidsnämnden.

Bra resultat och många förslag

Under hösten har fritidsspanarna funnits på Hagaskolan på onsdagar och fredagar mellan 15-18. Genom olika aktiviteter har de samlat in synpunkter. Det har resulterat i en mångfald av förslag på aktiviteter som, LAN, CS-turneringar, pizzakväll, nycirkus, magi, dj, dans, övernattning, filmvisning m.m. Olika grupper av ungdomar är med och planerar aktiviteterna. Allt eftersom arbetet tagit form har fler och fler deltagit. Besöksantalet är nu uppe i ungefär 25-30 deltagare varje eftermiddag.

Det nya konceptet med fritidsspanare har varit en lyckad satsning och en av framgångsfaktorerna har varit att spanarna har funnits på skolan och kunnat bygga relationer till ungdomarna. De har också använt sig av sociala medier för att nå ut med information.

Kontakt:
Ari Leinonen (S)
ordförande, fritidsnämnden
Umeå kommun
090-195688
070-567 92 14
ari.leinonen@umea.se

Lennart Johansson (M)
vice ordförande, fritidsnämnden
Umeå Kommun
070-330 37 45
lennart.johansson@umea.se

Göran Lindh
ungdomskonsulent
Umeå kommun
090-16 45 43
070-342 77 86
goran.lindh@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Under flera år har det funnits en fritidsgård för unga på Haga och Sandbacka. Sandagården har under en period haft väldigt få besökare. Därför testade Umeå kommun under 2015 ett nytt sätt att träffa ungdomarna. Försöket fick stor effekt och därför har fritidsnämnden nu beslutat att fortsätta på den inslagna vägen.

Läs vidare »
Media-no-image
Lrx6jsh186ox73aajr2c

Nya mål ska ge ökat inflytande och jämlik äldreomsorg

Pressmeddelanden   •   2015-11-24 14:41 CET

Äldrenämnden antog vid sammanträdet den 24 november uppdragsplan och budget för 2016. Nämnden gör flera satsningar för att utveckla äldreomsorgen i Umeå kommun.

– Vår verksamhet ska utgå ifrån den äldres perspektiv. Vi har därför beslutat om nya mål för att säkerhetsställa att äldre ska kunna ha ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. Den vård vi ansvarar för ska vara trygg, jämlik och utföras med respekt, säger Janet Ågren (S), ordförande, äldrenämnden.

Prioriterade satsningar:

 • Skapa en mer meningsfull vardag på vård- och omsorgsboenden genom fler sociala, kulturella och fysiska aktiviteter. Exempelvis utevistelse.
 • Satsning på ny teknik inom äldreomsorgen.
 • Förstärka minoritetsarbetet genom att utveckla arbetet med riktad verksamhet för äldre inom de finska och samiska minoritetsgrupperna.
 • Ökad uppföljning av hemtjänstbeslut i syfte att säkerställa att varje person får det stöd de behöver.
 • Utveckla arbetet tillsammans med olika frivillig- och volontärverksamheter för att öka personers välmående och livskvalitet samt minska social isolering.
 • Satsning på kompetensutveckling av befintlig personal som saknar formell undersköterskeutbildning samt vidare- och specialist- och språkutbildningar för all personal.
 • Ett aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron. Med fokus på att ta fram förslag och åtgärder som minskar sjukfrånvaron på kort och lång sikt.

– Vi satsar på kompetensutveckling av befintlig personal som inte är utbildade undersköterskor. De ska kunna tillgodoräkna sig erfarenhet och få förutsättningar att utbilda sig, säger Veronica Kerr (KD), vice ordförande, äldrenämnden.

Ökat behov under 2016

För att kunna möta det ökande behovet av hemtjänst har äldrenämndens budget för 2016 utökats med 10,7 miljoner kronor jämfört med 2015. Nämnden lägger därmed en budget i balans för 2016. Under 2016 kommer nämnden dessutom att söka 17,3 miljoner kronor i nationella stimulansmedel för att öka bemanningen inom äldreomsorgen.

– Utifrån de nya målen gör vi flera prioriterade satsningar. Det gäller till exempel uppföljning av beslut om hemtjänst, att förstärka minoritetsarbetet samt att arbeta för att minska sjukfrånvaron, säger Mia Winroth (MP), 2:e vice ordförande, äldrenämnden.

Reservationer

Vänsterpartiets yrkanden om: ett ytterligare försök med arbetstidsförkortning, att uppdra förvaltningen att göra en kostnadsanalys över de kostnader det innebär för kommunen att administrera LOV-utförare inom hemtjänst samt mätning av utsläpp inom hemtjänst och hemsjukvård avslogs. Vänsterpartiet reserverade sig mot besluten. Kristdemokraterna reserverade sig mot Vänsterpartiets yrkande om tilläggsskrivning kring normer.

Mer information:

Janet Ågren (S) ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD) vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP) 2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
maria.winroth@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Äldrenämnden antog vid sammanträdet den 24 november uppdragsplan och budget för 2016. Nämnden gör flera satsningar för att utveckla äldreomsorgen i Umeå kommun.

Läs vidare »
Qa7ojbmwarnubulp1que
Dvdowheszqrjwu0k6p5x

Byggstart för äldreboende och förskola i nytt samverkanshus

Pressmeddelanden   •   2015-11-24 08:42 CET

Fredag 27 november startar bygget av ett unikt samverkanshus på Älgvägen på Mariehem. Huset blir det första i sitt slag som byggs av Umeå kommun och ska rymma en förskola, äldreboende och ett gemensamt produktionskök.

Ka4pkvkyq5u1jw4yhqi3
Tv6km3azt8dy5cw3pqyf

Hyllade för 25 år i kommunens tjänst

Pressmeddelanden   •   2015-11-23 16:08 CET

I år uppmärksammas 182 medarbetare som har arbetat 25 år i Umeå kommuns tjänst. De flesta av dem samlades på Rådhuset måndag 23 november för att fira och få sina gåvor som trotjänare.

Kontaktpersoner 25 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • presskommunikatör
 • claes.bjornberg@umea.se
 • 070-390 19 33
 • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Koncern