Media no image
Lrx6jsh186ox73aajr2c

Äldrenämndens fokus på aktiviteter för seniorer ger mersmak

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 12:07 CET

Att erbjuda en bredd av aktiviteter är en prioriterad fråga för äldrenämnden. 2016 genomfördes drygt 16 800 sociala, kulturella och fysiska aktiviteter på vård- och omsorgsboenden. 2017 avsätter nämnden nya medel för att öka utbudet av aktiviteter för såväl boende på vård- och omsorgsboende som för seniorer i eget boende.

– Alla invånare ska kunna leva som de själva önskar, utifrån sin egen identitet och personlighet. På vård- och omsorgsboenden ska man erbjudas aktiviteter som är anpassade och utformade utifrån de egna behoven. Därför satsar äldrenämnden på ökad bemanning och samarbete med kulturen, säger Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

Nya aktiviteter på vård- och omsorgsboende
Att erbjudas varierande och meningsfulla aktiviteter är oerhört viktigt för välmåendet. Därför prioriterade äldrenämnden under 2016 att öka bemanningen av undersköterskor och vårdbiträden på vård- och omsorgsboendena. Satsningen föll väl ut och drygt 16 800 aktiviteter genomfördes under året. Av de dryga 18 miljoner kronor som Umeå kommun rekvirerat i stimulansmedel för ökad bemanning 2016 har hela beloppet använts.

Nämnden fortsätter att satsa på aktiviteter och avsätter i år 700 000 kr för aktiviteter på vård- och omsorgsboenden. Exempel på aktiviteter som erbjuds 2017:

 • sommarcafé
 • grillafton
 • underhållning
 • hobbyverksamhet
 • matlagningsgrupp
 • Finland 100 år
 • sittgymnastik
 • promenadgrupper

Mer kultur för seniorer
Genom samarbete med den kommunala enheten kultur för seniorer skapas förutsättningar för seniorer i Umeå kommun att ta del av konst och kultur. 2017 avsätter äldrenämnden 300 000 kronor för att särskilt stötta dessa aktiviteter. Exempel på aktiviteter under våren:

 • Konstvandring längs Älvstråket 29 maj
 • Sound of musicals i Döbelns park 30 juni
 • Allsång i Döbelns park måndagar i juli


Mer information

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
maria.winroth@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Att erbjuda en bredd av aktiviteter är en prioriterad fråga för äldrenämnden. 2016 genomfördes drygt 16 800 sociala, kulturella och fysiska aktiviteter på vård- och omsorgsboenden. 2017 avsätter nämnden nya medel för att öka utbudet av aktiviteter för såväl boende på vård- och omsorgsboende som för seniorer i eget boende.

Läs vidare »
Od6xpp4qemvevcthrsc9

​​Det nya flickrummet - samtal på Kvinnohistoriskt museum

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 11:12 CET

I anslutning till att PotatoPotato Scenkonst gästspelar i Umeå med föreställningen I'm her(e) arrangerar Kvinnohistoriskt museum, i samarbete med FlickForsk!, ett samtal på temat Det nya flickrummet med Linda Forsell (PotatoPotato), Sara Meidell (kulturredaktör VK) och Julia Rönnbäck (lektor, Malmö Högskola). Samtalet avslutas med en reflektion av Anna Croon Fors (lektor och föreståndare UCGS).

Media no image
Jjtdmtm4msedofpvurqk

Individ- och familjenämnden utreder möjlighet till insatser vid prostitution och människohandel

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 17:48 CET

Individ- och familjenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa stöd till personer som är utsatta för människohandel samt minderåriga som har sex mot ersättning. En så kallad KAST-mottagning, en mottagning för köpare av sexuella tjänster ska också tittas över.

- Detta är ett initiativ socialtjänsten kan ta nu när det gäller det prostitution. Jag vill att vi gör detta i väntan på den kommunövergripandande handlingsplanen mot våld som blir klar i höst. Umeå behöver omgående vidta åtgärder mot prostitution och människohandel, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

KAST-mottagning är ett vedertaget begrepp och som finns i storstadskommuner. Nu ska möjligheten för en sådan i Umeå kommun, undersökas.En KAST-mottagning erbjuder vanligen den som vill sluta köpa sex anonym rådgivning och stödsamtal via telefon, mejl eller tidsbokade besök.

Utredningen med insatser mot prostitution och människohandel ska återkopplas till nämnden i augusti 2017.

- Uppdraget är brett och hur vi organiserar detta inom socialtjänsten är en fråga som kvarstår. Flera verksamheter inom Centrum mot våld skulle vara naturliga bärare av dessa frågor. Det viktigaste nu är dock att vi inte tappar tempo i att bygga upp ett stöd, säger Andreas Lundgren(S), ordförande i Individ- och familjenämnden-

Vänsterpartiet (V) reserverade sig mot beslutet till förmån till eget yrkande. Yrkandet handlade om att dessa stödinsatser ska samlas under Centrum mot våld samt benämningen av mottagningen.

Mer information

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Gunnel Lagerkvist (C)
ledamot
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-327 83 80
gunnel.lagerkvist@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Individ- och familjenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa stöd till personer som är utsatta för människohandel samt minderåriga som har sex mot ersättning. En så kallad KAST-mottagning, en mottagning för köpare av sexuella tjänster ska också tittas över.

Läs vidare »
Gmafvxo1c8ozd5lebury

Var med och uppmärksamma Earth hour

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 16:05 CET

Lördag 25 mars, klockan 20.30–21.30 deltar Umeå kommun i världens största miljömanifestation Earth Hour. Då släcks ljuset på många platser i landet under en timmes tid för att uppmärksamma klimatfrågan. Var med du också!

Media no image
Jjtdmtm4msedofpvurqk

Samverkan med Föräldraföreningen mot narkotika

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 15:39 CET

Individ- och familjenämnden tecknade den 22 mars 2017 en överenskommelse om samverkan med Föräldraföreningen mot narkotika (FMN). Föreningen är en viktig samverkanspartner för individ- och familjeomsorgen.

- Fantastiskt roligt att vi äntligen får detta på plats. Vi kommer att kunna erbjuda ett starkt stöd till anhöriga som har närstående i missbruk. Att få bra utbildning som anhörig i hur man ska agera är viktigt för att orka stå kvar över tid och stötta förändring hos den enskilde. Vi vill stötta Föräldraföreningen mot narkotika i sitt viktiga arbete och hitta ett samarbete som håller över tid, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Erbjuder studiecirklar i CRAFT 

Föräldraföreningen mot narkotika erbjuder stöd till anhöriga till personer med missbruk. Föreningen erbjuder bland annat självhjälpsgrupper och individuella samtal. FMN arbetar med programmet CRAFT. CRAFT ger föräldrar och andra närstående verktyg till en positiv och stödjande kommunikation ut ur ett missbruk, tydlig gränssättning och mycket fokus på eget mående och välbefinnande. Det är en manualbaserad intervention för att hjälpa närstående att förmå en person med missbruksproblem att söka och påbörja behandling. Via Föräldraföreningen mot narkotika finns möjlighet för anhöriga att delta i CRAFT-studiecirklar.

- Att ge varandra stöd och byta erfarenheter, att se att man inte är ensam är en kraft i studiecirkelformen, säger Gunnel Lagerkvist (C), ledamot, individ- och familjenämnden.

Tydligare ansvar och samverkansformer

För att förtydliga ansvarsfördelningen mellan kommunen och FMN har en samverkansöverenskommelse för 2017 tagits fram. Alla socialtjänstens verksamheter som möter anhöriga till personer med missbruk ska informera om FMN:s verksamhet. FMN ansvarar för att informera om det stöd man som anhörig kan få via socialtjänsten. Överenskommelsen beskriver också att socialtjänsten ska kalla till samverkansträffar för kunskapsutbyte, utvecklingsarbete samt information och synpunkter på verksamheterna. FMN åtar sig att genomföra minst en studiecirkel och en anhörighelg per år. FMN har under 2016 erhållit föreningsbidrag från kommunen för sitt arbete med självhjälpsgrupper.

Överenskommelsen gäller för två år och förlängas efter att den utvärderas av båda parter. 

Fakta om Föräldraföreningen mot narkotika

Föräldraföreningen mot narkotika är en ideell och religiöst obunden organisation. FMN har ett antal självhjälpsgrupper som träffas varannan vecka. Gruppen stöttar och peppar varandra när det är tungt. FMN erbjuder också individuella samtal. Kontakt kan ske via telefon där anhöriga i föreningen svarar på frågor. Föreningen har också en hemsida och grupper via Facebook.

Fakta om CRAFT

Programmet går ut på att den närstående lär sig olika färdigheter för att uppmuntra till drogfrihet, skapa förutsättningar för aktiviteter som kan utgöra ett alternativ till missbruket och för att motivera och stärka den missbrukande personen att påbörja behandling. Interventionen inkluderar också träning i kommunikationsfärdigheter och i att identifiera och hantera (potentiellt) hotfulla och våldsamma situationer. Programmet inkluderar regelbundna sessioner i öppenvård och kan bedrivas antingen i grupp eller individuellt.

Mer information

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Gunnel Lagerkvist (C)
ledamot
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-327 83 80
gunnel.lagerkvist@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Individ- och familjenämnden tecknade idag en överenskommelse om samverkan med Föräldraföreningen mot narkotika (FMN). Föreningen är en viktig samverkanspartner för individ- och familjeomsorgen.

Läs vidare »
Media no image
Jjtdmtm4msedofpvurqk

Strategi för att rekrytera och behålla socionomer ska tas fram

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 15:37 CET

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en strategi för att rekrytera och behålla socionomer. Detta beslutade individ- och familjenämnden vid sammanträdet 22 mars 2017.

Initiativet kom från Andreas Lundgren (S) och socialdemokraterna (S). Strategin ska innehålla Umeås långsiktiga behov av socionomer, identifiering av samverkanspartners samt konkreta förslag på samarbete med andra kommuner i Norr- och Västerbotten.

- Vi ser hur fler och fler kommuner blir beroende av bemanningsföretag för att kunna rekrytera socialsekreterare. Det här är kostsamt för kommunerna och innebär inte att kvaliteten blir bättre. Umeå kommun är ännu inte beroende av bemanningsföretag för att rekrytera socialsekreterare och så ska vi ha det även fortsättningsvis. Därför behöver vi samverka mer med andra kommuner för att mota Olle i grind och se till att skattekronorna går till välfärd och inte ut i vinster till uthyrningsföretag, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Sedan tidigare är en kompetensförsörjningsplan för vård och omsorg antagen av nämnden som gäller för 2016-2019. Strategin för att rekrytera och behålla socionomer är en fördjupning av kompetensförsörjningsplanen.

Strategin ska återkopplas till nämnden i september 2017.

Socialdemokraterna (S) yrkade om att beslutet skulle gå vidare till personalutskottet för beslut. Yrkandet godkändes. Vänsterpartiet (V) yrkande om ett tillägg, att strategin skulle omfatta en översyn av möjligheten att ha sextimmars arbetsdag på någon enhet. Yrkandet avslogs. Vänsterpartiet reserverade sig mot detta.

Mer information

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Gunnel Lagerkvist (C)
ledamot
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-327 83 80
gunnel.lagerkvist@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en strategi för att rekrytera och behålla socionomer. Detta beslutade individ- och familjenämnden vid sammanträdet 22 mars 2017.

Läs vidare »
Media no image
Zc8q8oph6fztvno3jn2f

Umeå kommun söker medarbetare i Vasa

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2017 07:20 CET

Tisdag 21 mars håller Umeå kommun och Lycksele kommun en rekryteringsdag i Vasa, Finland. Umeå kommun behöver anställa omkring tusen nya medarbetare per år de närmaste tio åren för att kunna leverera service och välfärd även i fortsättningen.

– Vi behöver tänka nytt för att klara vår kompetensförsörjning. Nu testar vi att utöka vårt rekryteringsområde till grannlandet och vänorten Vasa, säger Birgitta Forsberg, personaldirektör.

Rekryteringsdagen ökar förhoppningsvis Vasabornas intresse för att söka jobb i Umeå och Lycksele. Umeå kommun söker framförallt lärare, socialarbetare, ingenjörer samt undersköterskor och omsorgspersonal till sommarvikariat.

Rekryteringsdagen är ett samarbete med arbetsförmedlingen i Umeå och Vasa via det europeiska arbetsförmedlingssamarbetet EURES.

Kontakt

Birgitta Forsberg
Personaldirektör
Umeå kommun
070-342 75 71
birgitta.forsberg@umea.se


Camilla Högdahl (på plats i Vasa 21 mars)
rekryteringschef
Umeå kommun
070-677 31 26
camilla.hogdahl@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Tisdag 21 mars håller Umeå kommun och Lycksele kommun en rekryteringsdag i Vasa, Finland. Umeå kommun behöver anställa omkring tusen nya medarbetare per år de närmaste tio åren för att kunna leverera service och välfärd även i fortsättningen.

Läs vidare »
Media no image
Aunxzjkwczxej5wygi3v

Jämställdhetsutbildning för förtroendevalda

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 12:02 CET

Jämställdhetsutskottet har beslutat att arrangera ett seminarium med fokus på jämställdhetspolitikens form och innehåll. Målgruppen är förtroendevalda i Umeå kommun.

Malin Rönnblom, universitetslektor vid Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet och Kerstin Alnebratt, föreståndare och doktor vid Nationella sekretariatet för genusforskning har skrivit boken Feminism som byråkrati (2016) som beskriver utvecklingen av svensk jämställdhetspolitik och främst idén om jämställdhetsintegrering.

För att lyfta feministiska frågor och utveckla ny kunskap bjuder därför jämställdhetsutskottet in förtroendevalda i Umeå kommun som är intresserade av feministiska frågor till ett seminarium med fokus på jämställdhetspolitikens form och innehåll. Seminariet arrangeras under våren 2017.

– Det är viktigt att vi i jämställdhetsutskottet också kan erbjuda fördjupande kunskaper om jämställdhet och feminism till våra förtroendevalda, säger Emma Vigren (S), ordförande, jämställdhetsutskottet.

Mer information:

Emma Vigren (S)
ordförande
jämställdhetsutskottet
Umeå kommun
070-669 01 18
emma.vigren@umea.se

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
070-611 10 44
linda.gustafsson@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Jämställdhetsutskottet har beslutat att arrangera ett seminarium med fokus på jämställdhetspolitikens form och innehåll. Målgruppen är förtroendevalda i Umeå kommun.

Läs vidare »
Media no image
Aunxzjkwczxej5wygi3v

Jämställdhetsutskottets aktivitetsbudget för 2017 fastslagen

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 12:00 CET

Jämställdhetsutskottet har beslutat om årets aktivitetsbudget som främst går till utbildning och stöd till interna verksamheter.

Jämställdhetsutskottet, som är ett utskott direkt under kommunfullmäktige, har till uppgift att bland annat initiera, granska och följa upp kommunövergripande frågor ur ett jämställdhetsperspektiv.

Under 2017 kommer utskottet bland annat att satsa 400 000 kronor på utbildning och stöd till interna verksamheter, däribland processutbildning för anställda som driver jämställdhetsfrågor. Utskottet kommer också att fortsätta arbetet med så kallad gender budgeting, som är ett sätt att synliggöra hur resurser fördelas och på vilka villkor. Utskottets totala budget är cirka 800 000 kronor.

– Jag är särskilt nöjd med att vi förstärker arbetet med gender budgeting, säger Emma Vigren (S), ordförande, jämställdhetsutskottet.

Jämställdhetsutskottet fortsätter också att satsa på utåtriktade aktiviteter, till exempel seminarier och föreläsningar.

Mer information:

Emma Vigren (S)
ordförande
jämställdhetsutskottet
Umeå kommun
070-669 01 18
emma.vigren@umea.se

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
070-611 10 44
linda.gustafsson@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Jämställdhetsutskottet har beslutat om årets aktivitetsbudget som främst går till utbildning och stöd till interna verksamheter.

Läs vidare »
Rzwdjsvfentfok6gvh30
W0xassd97v6azlkrbfli

Detaljplan för södra delen av Ön till kommunfullmäktige

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2017 15:33 CET

Byggnadsnämnden i Umeå har preliminärt godkänt den reviderade detaljplanen för södra Ön. Den ska antas av kommunfullmäktige i vår. Nämnden föreslår att fullmäktige samtidigt upphäver strandskyddet i vissa delar. Syftet är att skapa en långsiktigt hållbar stadsbebyggelse och göra strandskogar och strandpromenaderna tillgängliga för alla.

Kontaktpersoner 25 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • presskommunikatör
 • claes.bjornberg@umea.se
 • 070-390 19 33
 • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Koncern