Media no image

Brandförsvaret i Umeå kallar boende till möte

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2017 19:26 CEST

Boende längs Hemvägen i Umeå uppmanas att komma till brandstationen, Signalvägen 14, klockan 20.30 i dag onsdag 23 augusti, för information om pågående brand i området, släckinsatsen, sanering och återställning.

Tid: Klockan 20.30
Plats: Brandstationen, Signalvägen 14Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Boende längs Hemvägen i Umeå uppmanas att komma till brandstationen, Signalvägen 14, klockan 20.30 i dag onsdag 23 augusti, för information om pågående brand i området, släckinsatsen, sanering och återställning. Tid: Klockan 20.30 Plats: Brandstationen, Signalvägen 14

Läs vidare »
Cuuugrcdeyqmtp8p2mcm

Inbjudan till pressträff om höstens kulturprogram

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2017 08:00 CEST

​Årets mest intensiva period står för dörren och den här höstens bokningar ser ut att slå alla rekord. Vävenscenen är i det närmaste fullbokad fram till årsskiftet. Resten av huset fylls kontinuerligt på med fler spännande arrangemang. Innan startskottet för den här säsongen går vill vi därför passa på att välkomna er till en informationsträff om vad Väven har att bjuda på under höst/vinter 2017.

Media no image
Vgj0gjaz1aahi9xrrz0a

Inbjudan: Presskonferens efter byggnadsnämndens sammanträde

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 12:00 CEST

Medier är välkomna till presskonferens efter byggnadsnämndens sammanträde.

Tid: onsdag 23 augusti 2017, kl. 16:00

Plats: Saluten, Stadshuset, Länken

Handlingar för byggnadsnämnden finns på: www.umea.se/handlingar

Beslut och kommentarer lämnas på presskonferensen.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Maria Wetterlöv
kommunikatör
090-16 23 12
maria.wetterlov@umea.se

Medier är välkomna till presskonferens efter byggnadsnämndens sammanträde onsdagen den 23 augusti 2017 kl. 16.

Läs vidare »
Sb6yqvqylp3f4wcyws2m

Pressvisning: Fina Fasader och Sjörövar-Jenny 24 augusti kl 14.00

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 08:00 CEST

Inbjudan till pressvisning av utställningen Fina Fasader och Sjörövar-Jenny. Ett urval av verken i Umeå Kommuns konstsamling. Här ryms både stora och små gester i en utställning med brett anslag.

Media no image

​Halvårsplus för Umeå för tredje året i rad

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2017 13:15 CEST

Efter en ökning med 490 personer under det första halvåret 2017 uppgår Umeås befolkning till 123 382 invånare. För tredje året i rad uppvisar Umeå positiva siffror vid halvårsskiftet, trots att många studenter avslutar sina studier under vårterminen och då flyttar härifrån.

Antalet födda (771) ligger marginellt högre än de senaste åren medan antalet döda (453) är högre än tidigare år. Detta har att göra med att Umeå har en åldrande befolkning och alltfler kommer in i åldrarna där dödsriskerna är större. Sammantaget ger detta ett födelsenetto som är något lägre än de senaste 10 årens resultat.

I ett längre perspektiv har befolkningsförändringen under första halvåret ofta varit negativ. I år redovisar Umeå en flyttningsvinst som i kombination med ett positivt födelsenetto ger en ökning.

Bostadsbyggande
Under det första halvåret färdigställdes 514 nya bostäder. Dessa fördelar sig på 79 villor, 378 hyreslägenheter, 42 bostadsrättslägenheter samt 15 lägenheter genom ombyggnationer i befintligt bostadsbestånd. Uppskattningen i dagsläget är att det under helåret 2017 kommer att färdigställas cirka 1 100 lägenheter i Umeå kommun.

Länet i övrigt
I Västerbottens län visar flera kommuner en befolkningsökning. Efter Umeå ökar Skellefteå mest med 205 personer uteslutande beroende på överskottet från utlandet. Därefter kommer Lycksele (+103). Malå (+22), Vännäs (+20) och Robertsfors (+15). Övriga kommuner minskar sin befolkning.

223 av 290 kommuner ökar
På grund av den höga invandringen till Sverige under 2015 har trycket på Migrationsverket varit högt. Under 2017 kommer den stora majoriteten av asylsökande att bli kommunplacerade i landets kommuner. Detta bidrar starkt till att befolkningen ökar i 223 av landets 290 kommuner. I vanlig ordning ökar storstadskommunerna med tillhörande kranskommuner mest. Umeås ökning på 490 personer ligger på medelmåttlig nivå i jämförelse med andra universitets- och högskolekommuner: Uppsala (+1 983), Västerås (+1 460), Örebro (+1 446), Växjö (+683), Linköping (+521), Lund (+512), Sundsvall (+292) och Luleå (-31).

Mer information:

Daniel Levisson
statistiker
Umeå kommun
090-16 12 57
070-699 44 80
daniel.levisson@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Efter en ökning med 490 personer under det första halvåret 2017 uppgår Umeås befolkning till 123 382 invånare. För tredje året i rad uppvisar Umeå positiva siffror vid halvårsskiftet, trots att många studenter avslutar sina studier under vårterminen och då flyttar härifrån.

Läs vidare »
Cbgyoolcofqagaem23j9

​Miljöskjutsen - nytt bidrag för en grönare framtid i Umeå

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2017 10:05 CEST

Nu kan ideella föreningar söka upp till 20 017 kronor för att genomföra miljö- och hållbarhetsprojekt under 2017 och 2018. Det nya bidraget kallas för miljöskjutsen. Fram till 15 oktober finns fem miljöskjutsar att söka hos Umeå kommuns föreningsbyrå.

Olxsmfcpau1jfrmzkd75

Energirådgivning satsar på solel

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2017 12:56 CEST

En solcellsanläggning på hustaket är en god investering inte bara för att minska sin klimatpåverkan utan också för att minska elkostnaderna. Nu vill Umeå kommuns energi- och klimatrådgivare få fler villaägare att börja producera sin egen solel.

Media no image

​Förslag: ingen överklagan av Ön-dom

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2017 15:40 CEST

Näringslivs- och planeringsutskottet föreslår att kommunstyrelsen inte fullföljer ett överklagande av en tingsrättsdom, som ogiltigförklarar ett medfinansieringsavtal med en exploatör på Ön. Enligt avtalet ska exploatören betala 100 000 kr för att täcka en del av investeringarna i kommande infrastruktur.

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Ön ska det på den norra respektive mellersta delen tillkomma omkring 2 600 enheter för bostäder/jämförbara verksamhetsytor. Dessutom förutsätts kommunen vara huvudman för allmänna platser på Ön, och att kostnaderna för infrastruktur ska täckas av intäkter från markförsäljning respektive exploateringsavgifter när privata fastighetsägare får byggrätter genom detaljplaner.

Omkring 20 avtal
Kostnaderna för nödvändiga infrastrukturinvesteringar uppskattades tidigt till 175 mnkr. En mer utförlig kalkyl från 2015 visar på en total kostnad för infrastruktur på, intill samt till och från Ön om närmare 285 mnkr. De medfinansieringsavtal som har träffats med omkring 20 aktörer på Ön innebär att 100 000 kr tas ut för varje ny villatomtsexploatering. En av fastighetsägarna har efter undertecknande av ett avtal och antagande av detaljplan stämt Umeå kommun och yrkat att domstolen ska ogiltigförklara avtalet.

Ingen skyldighet
Umeå tingsrätt meddelade i juni att det tecknade avtalet är ogiltigt, och att Umeå kommun ska stå för motpartens rättegångskostnader om 66 794 kronor. Tingsrätten anser att kommunen har utnyttjat sitt planmonopol och därmed sin dominerande ställning till att förmå fastighetsägaren att stå för infrastrukturkostnader som denne inte har någon skyldighet att bekosta.

Besked saknas
Tingsrätten konstaterar att en kommun kan ingå exploateringsavtal, men att den enskildes förpliktelser var oskäligt betungande. Rätten påpekar att avtalet inte ger tydligt besked om exempelvis vilka projekt som kommunen avser att genomföra, vid vilken senaste tidpunkt detta ska ske, och när pengarna senast ska återbetalas utifall byggnationerna inte kommer till stånd. Tingsrätten anser även att det är ”långt ifrån givet att de angivna infrastrukturprojekten har varit nödvändiga för att möjliggöra ett begränsat antal nya bostadsfastigheter”.

Lång tid till genomförande
Förslaget till beslut var att överklaga domen, men näringslivs- och planeringsutskottet beslutade i stället att föreslå för kommunstyrelsen att inte fullfölja överklagandet.

– Det är rimligt att de som får nytta av broar och andra investeringar är med och betalar för det. Även om kommunen inte angett när olika investeringar ska göra, så finns ett politiskt beslut om utvecklingen av Ön. Men i det här fallet är det lång tid mellan betalning och genomförande, så vi accepterar tingsrättens dom och ser resultatet som lärpengar, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Näringslivs- och planeringsutskottet föreslår att kommunstyrelsen inte fullföljer ett överklagande av en tingsrättsdom, som ogiltigförklarar ett medfinansieringsavtal med en exploatör på Ön. Enligt avtalet ska exploatören betala 100 000 kr för att täcka en del av investeringarna i kommande infrastruktur.

Läs vidare »
Ffispubao6zqo1rk6fre
Tv6km3azt8dy5cw3pqyf

Nydala cykelpark öppnar

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2017 09:25 CEST

Nu är den nya cykelparken och pumptrackbanan klar på Nydala. Banan kommer att vara öppen och tillgänglig dygnet runt för allmänheten från och med fredag 14 juli. Den officiella invigningen sker senare, i september.

Xzixzvlcj7oh1eieyrb0
Vgj0gjaz1aahi9xrrz0a

Skatetävlingar i Sparken

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2017 14:29 CEST

Som en del av Umeå kommuns sommarsatsning har barn och unga under två veckor samlats i skateparken ”Sparken” för att nöta på trix med hjälp av skatecoachen Oscar Gorajewski. Coacningen pågår denna vecka samt vecka 30 och 31. Den 14 juli och 11 augusti är det dags för skatetävlingar. De kommer att innehålla olika moment och klasser så att även nybörjare har möjlighet att delta.

Kontaktpersoner 26 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • clubgcztaes.ygbjornberg@qaizumyijheacc.se
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Koncern