Djgcogttdxclwbxlbys4

Rådhustorget ska byggas om

Pressmeddelanden   •   2014-10-24 10:49 CEST

Umeå kommun står inför att bygga om en av Umeås viktigaste platser, både historiskt och i nuläget – Rådhustorget. Byggstarten planeras till hösten 2015. - Rådhustorget har alla förutsättningar att bli en vacker plats där stadsrummets kvaliteter tas tillvara samtidigt som det svarar mot de behov som finns i dagens och morgondagens Umeå, säger Karin Isaksson, gatu- och parkchef.

Media-no-image

Höga besparingskrav även 2015

Pressmeddelanden   •   2014-10-24 10:25 CEST

Besparingarna fortsätter år 2015. Det innebär bland annat minskade resurser för snöröjning och att gatu- och parkunderhållet sänks. Fjolårets beslutade besparingar där bl a höstljus lades ner och vinterstaden och snöborgen avvecklades kvarstår.


Tekniska nämnden fastställde uppdragsplanerna för år 2015 vid sitt senaste möte. Nämnden har senaste åren fått minskade anslag, viket innebär att arbetet med besparingar fortsätter.

Kostnader ska minskas med 16 miljoner kronor årligen
Tekniska nämnden har fått minskade anslag för kommande år. Det innebär att kostnaderna måste minskas med knappt 16 miljoner kronor årligen, när även ökade volymer i form av nya gator lagts till. 14,3 miljoner kronor avser sänkning av anslagen. Under 2014 pågår ett besparingsprogram om 7 miljoner kronor och under 2015 planeras ytterligare 5,5 miljoner kronor att sparas in. Då återstår 3,4 miljoner kronor som under år 2015 ska finansieras via nämndens eget kapital.

- Det är svåra beslut när mer än en tiondel av vår budget försvunnit. Tyvärr krävs det tuffa nedskärningar om budgeten ska klaras, säger Stefan Nordström, tekniska nämndens vice ordförande.

Tillägg om bidrag till enskilda vägar
Nämnden beslutade uppdragsplanerna med ett tillägg; att Gator och parker fick i uppdrag att ta fram ett förslag där bidragen till enskilda vägar åtminstone till en del ska återställas.

Ingen nedläggning av lekplatser nu
Beslutet att finansiera delar av verksamheten med tidigare upparbetet eget kapital innebär att besparingarna inom parkdrift och nedläggning av lekplatser inte behöver genomföras nu.

- Vi har stora utmaningar framför oss, säger Andreas Lundgren, andra vice ordförande i tekniska nämnden. Vi arbetar hårt med att anpassa verksamheten, att använda eget kapital ger visst utrymme för omställning och mer dialog inom kommunen.

För övriga verksamheter fastställdes uppdragsplanerna för år 2015.


Kontakt:
Lasse Jacobson (V)
tekniska nämndens ordförande
090-16 14 04
070-295 14 04
lasse.jacobson@umea.se

Stefan Nordström (M)
tekniska nämndens vice ordförande
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se 

Andreas Lundgren (S)
tekniska nämndens andra vice ordförande
070-533 58 24
andreas.lundgren@umea.se

Karin Isaksson
park- och gatuchef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se


 

Besparingarna fortsätter år 2015. Det innebär bland annat minskade resurser för snöröjning och att gatu- och parkunderhållet sänks. Fjolårets beslutade besparingar där bl a höstljus lades ner och vinterstaden och snöborgen avvecklades kvarstår.

Läs vidare »
Zrq0emp660uaqctgdqac

Färgsprakande skoldag på Tegs centralskola

Pressmeddelanden   •   2014-10-24 07:00 CEST

Under fredag den 24 oktober genomför Tegs centralskola en färgsprakande skoldag. Alla enheter har tilldelats olika färger att uttrycka sig i, och förhoppningen är att både kläder, hår och andra rekvisita kommer att lysa upp dagen. Det är kamratstödjarnas idé sedan skolans traditionella stilbytardag börjat kännas utnött. Ambitionen är att vara en skola där alla får vara sig själva.

Media-no-image

Annika Edlund och Lars-Gunnar Olsson tilldelas Minervapriset 2014

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 17:15 CEST

Kulturnämnden har idag 22 oktober beslutat att Minervapriset 2014 ska tilldelas bibliotekarien Annika Edlund och historikern Lars-Gunnar Olsson.

Kulturnämndens motiveringar lyder:

Gällande Annika Edlund:
Många talar idag om en kris för läsandet bland barn och unga och sjunkande utlåning av böcker på biblioteken. Det gäller inte Umeå. Umeborna använder sina bibliotek betydligt mer än riksgenomsnittet. Detsamma gäller utlåningen av barnböcker. Här ligger Umeå dubbelt så högt i jämförelse med riksgenomsnittet. Det finns olika förklaringar bakom dessa framgångar. Den viktigaste är att Umeå har många kunniga och engagerade bibliotekarier som varje dag gör betydande insatser för att stimulera och öka intresset för böcker och läsandet. En av dessa är Annika Edlund.

Annika kallas ibland för ”superbibliotekarien”, ett epitet som hon mer än väl förtjänar. Hon har sedan länge varit professionellt och ideellt engagerad för att öka intresset och läslusten för barn- och ungdomslitteraturen. Det har gett henne en berättigad plats i Alma-juryn som varje år delar ut världens förnämsta och största barn- och ungdomslitteraturpris. Hon är också en av dem som startade den numera utbredda och högt uppskattade program- och författarverksamheten på Ersbodabiblioteket, sedermera Grubbebiblioteket, tillsammans med olika föreningar, studieförbund och bokhandlare i Umeå. Annika är dessutom en av initiativtagarna och drivande kraft bakom Bokcafé Pilgatan som nu har utvecklats till en nationellt välkänd och mycket uppskattad mötesplats för svenska och internationella författare, föreläsningar och litteratur- och folkbildningsintresserade umebor. Därför förtjänar Annika Edlund Umeå kommuns Minervapris under kulturhuvudstadsåret 2014.

Gällande Lars-Gunnar Olsson:
Lars-Gunnar Olsson, Umeå, diplomerad från Grafiska Institutet och Institutet för Högre Kommunikation och Reklamutbildning, filosofie magister i historia. Olsson är en skicklig amatörhistoriker som bl.a. forskat om de krig som berört Umeå och framlagt fina personhistoriska studier, publicerade i olika sammanhang. Han var också drivande bakom utgivningen av den stora boken ”Umeå 1314–2014. 100 berättelser om 700 år” som utgavs 2013 av Johan Nordlander-sällskapet med anledning av Kulturhuvudstad 2014. Hans samlade insatser gör honom till en värdig mottagare av Minervapriset 2014.

Om Minervapriset
Minervapriset instiftades till minne av Umeås första biblioteks- och föreläsningsförening. Den delas ut av kulturnämnden till utövare eller främjare av kulturell verksamhet med anknytning till främst Västerbotten. Första gången det skedde var 1977.
Årets prisutdelning äger rum 1 december.

Mer information:

Tomas Wennström (S)
ordförande kulturnämnden
Umeå kommun
070-326 76 27
tomas.wennstrom@umea.se

Ewa Westman Modig (M)
vice ordförande kulturnämnden
Umeå kommun
070-562 78 60
eva.westman.modig@umea.se

Lars Sahlin
biträdande kulturchef
Umeå kultur, Umeå kommun
070-342 55 96
lars.sahlin@umea.se


 

Kulturnämnden har idag 22 oktober beslutat att Minervapriset 2014 ska tilldelas bibliotekarie Annika Edlund och historikern Lars-Gunnar Olsson.

Läs vidare »
Media-no-image

Arbetsmiljösatsningen inom äldreomsorgen vidgas

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 14:06 CEST

Just nu pågår ett omfattande arbete med att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren inom äldreomsorgen. Satsningen har hittills fokuserats på att fånga medarbetarnas förbättringsidéer. För att vidga möjligheterna att pröva fler arbetssätt och finna ännu fler lösningar beslutade socialnämnden vid dagens sammanträde att utöka antalet förslagslämnare. Från och med nu får även chefer lämna in förbättringsförslag.

– Vi har idag utökat arbetsmiljösatsningen. Det känns mycket angeläget för att fånga upp förslag på hur vi kan komma tillrätta med exempelvis sjukfrånvaron, säger Eva Andersson (S), ordförande, socialnämnden.

10 miljoner har beviljats

Under 2014 har workshops genomförts då äldreomsorgens medarbetare diskuterat idéer och förslag på förbättringar. Hittills har 10 miljoner av den totala summan på 25 miljoner kronor beviljats till försöksprojekt i verksamheten. Nu erbjuds även chefer att lämna in förslag.

– Det är mycket bra att även chefer inkluderas i detta arbete eftersom de många gånger kan se behov och möjligheter från ett annat perspektiv. Detta kommer att gynna hela arbetsmiljöprojektet i stort, säger Veronica Kerr (Kd), förste vice ordförande, socialnämnden.

Minska antalet delade turer

Kommunfullmäktige har avsatt 25 miljoner kronor i projektmedel för att under 2014-2015 söka förbättringar på de arbetsförhållanden som medarbetarna upplever som särskilt problematiska. Bemanningen ska optimeras och antalet delade turer ska minskas. På sikt ska de kostsamma visstidsvikariaten ersättas av fast anställd personal med goda arbetsvillkor.

– Målet med satsningen är ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. En stärkt bemanning leder till bättre äldreomsorg genom att skapa utrymme för personalen att tillbringa mer tid med de äldre, men också större möjlighet att gemensamt utveckla verksamheten. Det är främst kvinnor som arbetar i äldreomsorgen och de drabbas när bemanningen är för låg. Anhöriga får ta ett större ansvar och även då är det främst kvinnor. Vänsterpartiets satsning på bättre arbetsvillkor och fler anställda i äldreomsorgen är därför en viktig feministisk reform. Äldre ska få den omsorg de behöver, säger Åsa Bäckström (V), andre vice ordförande, socialnämnden.


Eva Andersson (S)
ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-326 63 80
eva.andersson@umea.se

Veronica Kerr (KD)
1:a vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Åsa Bäckström (V)
2:a vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se


 

Just nu pågår ett omfattande arbete med att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren inom äldreomsorgen. Satsningen har hittills fokuserats på medarbetarnas förbättringsidéer. För att vidga möjligheterna att pröva fler arbetssätt och finna ännu fler lösningar beslutade socialnämnden att utöka antalet förslagslämnare. Från och med nu får även chefer lämna in förbättringsförslag.

Läs vidare »
Media-no-image

“Riktade satsningar för att fler ska klara sin utbildning”

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 11:42 CEST

Nästa år planerar gymnasie- och vuxenutbildningen att förstärka budgeten inom ett antal områden.
– Det handlar om olika insatser för att fler elever ska klara av sin utbildning, säger
Hans Lindberg (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Satsningarna kan göras tack vare ökade marknadsandelar för de kommunala gymnasieskolorna samt att fler elever valt att studera i Umeå.

För att öka genomströmningen och måluppfyllelsen inom gymnasieskolan tillskjuts 300 000 kronor för sommarskola och studiehandledning. Budgeten för köp av studieplatser inom projektet ”På rätt köl” förstärks också med 900 000 kronor.

Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet får ett tillskott på 800 000 kronor på grund av ett ökat elevantal inom språkintroduktionen (ensamkommande flyktingungdomar) samt ett generellt ökat behov av studiehandledning på modersmålet.

Projektet ”Pusselbiten” som framgångsrikt har utvecklat metoder för att bättre möta olika elevers behov, främst för elever med någon form av Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), övergår till ordinarie verksamhet. Från hösten 2015 ska det finnas elevcoacher på alla kommunala gymnasieskolor. Projektet ”Första rummet” som handlar om att minska avhoppen övergår också till ordinarie verksamhet nästa år.

Den totala budgeten inom gymnasieskolan minskas med 5,2 miljoner kronor nästa år på grund av ett minskat elevunderlag.

Inom Viva kompetenscentrum används 2 miljoner kronor för att finansiera och implementera Ungdomstorget i ordinarie verksamhet.

För mer information kontakta:
Hans Lindberg (S)
Ordförande
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Sture Eriksson (KD)
Vice ordförande
076-814 60 43
sture.eriksson@umea.se

Peter Jacobsson Möller (V)
2:e vice ordförande
073-064 16 17
peter.moller@umea.se


 

Nästa år planerar gymnasie- och vuxenutbildningen att förstärka budgeten inom ett antal områden. – Det handlar om olika insatser för att fler elever ska klara av sin utbildning, säger Hans Lindberg (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Satsningarna kan göras tack vare ökade marknadsandelar för de kommunala gymnasieskolorna samt att fler elever valt att studera i Umeå.

Läs vidare »
Media-no-image

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är positiv till etablering av internationella skolor

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 11:41 CEST

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden välkomnar möjligheten att hos Skolinspektionen ansöka om rätt att bedriva undervisning enligt annan läroplan än den svenska. Detta eftersom det underlättar möjligheten att etablera en internationell skola med en internationell läroplan. I remissvaret till Utbildningsdepartementet lyfter nämnden dock två områden som bör utredas vidare.

Nämnden tycker att det är olyckligt att begränsa målgruppen när kommunala huvudmän är anordnare. Detta eftersom det är troligt att om en internationell skola ska startas, utanför storstadsområdena, så sker det som en kommunal service till universitet och företag i regionen.

Dock föreslås inte kommunala huvudmän få anta elever till internationell skola utifrån punkten ”umgängesspråk” eftersom denna aspekt anses tillgodoses genom de kommunala huvudmännens ansvar att arrangera modersmålsundervisning.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är positiv till de begränsningar som remissen föreslår rörande möjligheten att ta ut skolavgifter. Men nämnden anser att samma lagstiftning om avgiftsfrihet bör gälla alla internationella skolor oavsett huvudman.

I dagsläget finns endast nio internationella skolor i Sverige – samtliga etablerade i storstadsregionerna.

För mer information kontakta:
Hans Lindberg (S)
Ordförande
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Sture Eriksson (KD)
Vice ordförande
076-814 60 43
sture.eriksson@umea.se

Peter Jacobsson Möller (V)
2:e vice ordförande
073-064 16 17
peter.moller@umea.se

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden välkomnar möjligheten att hos Skolinspektionen ansöka om rätt att bedriva undervisning enligt annan läroplan än den svenska. Detta eftersom det underlättar möjligheten att etablera en internationell skola med en internationell läroplan. I remissvaret till Utbildningsdepartementet lyfter nämnden dock två områden som bör utredas vidare.

Läs vidare »
Rqey8xyk92xxkucssfqx

Tora Sparkles testar skolor och program inför gymnasievalet

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 08:45 CEST

Under hösten ska videobloggaren Tora Sparkles besöka alla kommunala gymnasieskolor och program i Umeå. – Många nior tänker att skolorna och eleverna är på ett visst sätt. Vi vill ge en mer nyanserad bild och samtidigt avdramatisera valet, säger Victor Lindgren på Bautafilm som producerar filmerna.

Spxserfvkbo45tczjop2

Billigt bad för många

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 17:40 CEST

Redan 2005 beslutade fritidsnämnden att det skulle vara billigt för Umeås barn att bada under sommaren. Som ett led i arbetet mot barnfattigdom infördes den så kallade 10-kronan som innebär att alla barn i Umeå kommun, från förskoleklass till sista året på gymnasiet, får bada på Umeå lagun för bara tio kronor. Nu är årets utvärdering klar och den visar att 10-kronan fortfarande är mycket populär.

Media-no-image

Hämta gratis sand inför vintern

Pressmeddelanden   •   2014-10-17 15:15 CEST

Du som är fastighetsägare kan hämta gratis sand att sanda med inför vintern. Det sker onsdag 22 oktober och torsdag 23 oktober på angivna platser i Umeå, Sävar, Holmsund och Hörnefors.


Fastighetsägare kan hämta upp till 100 liter sand för sandning helt gratis. Du ordnar själv med emballage och transport av sanden. Dagar för hämtning av sand är onsdag 22 oktober och torsdag 23 oktober, båda dagarna klockan 15–19.

Här kan du hämta sand:
Umeå: Kärrvägen, Ersboda, skyltat från Väg 364 (vägen till Ersmark)
Sävar: Brandstationen, Kungsvägen
Holmsund: Kvarteret Tallkronan, Parkvägen 28
Hörnefors: Reningsverket, Skatvägen

 

Du som är fastighetsägare kan hämta gratis sand att sanda med inför vintern. Det sker onsdag 22 oktober och torsdag 23 oktober på angivna platser i Umeå, Sävar, Holmsund och Hörnefors.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 34 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • aklacltsjngyaes.bjorbsnbuasmerg@umeaevyf.spghge
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, Europas kulturhuvudstad 2014 och norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå har länge haft en stadig tillväxt. Här bor strax under 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.
Genom en både tidig och omfattande utbyggnad av stadsnätet har Umeå västvärldens snabbaste bredband. En följd av en mångårig satsning på kultur är utnämningen till Europas kulturhuvudstad 2014.