Media-no-image

Vindelälvsåsens vattenskyddsområde på samråd

Pressmeddelanden   •   2014-10-02 09:29 CEST

Vindelälvsåsen är en av landets största grundvattenresurser och därför är det viktigt att vattnet skyddas från föroreningar. Nu finns ett förslag till vattenskyddsområde för Vindelälvsåsen ute på samråd. I förslaget finns regler kring hur olika typer av verksamheter får bedrivas samt hur olika produkter ska hanteras. Förslaget är på samråd till den 17 november. Kommunfullmäktige tar sedan beslut om fastställelse av vattenskyddet.

- Vi tar ofta det rena vattnet för självklart, men vi glömmer bort att det är en känslig resurs som vi måste hantera varsamt. Om grundvattnet i Vindelälvsåsen skulle bli förorenat finns i dagsläget ingen reservvattentäkt som kan ersätta Forslunda vattentäkt, vilket innebär att ca 90% av kommunens befolkning skulle bli utan vatten, säger Elin Pietroni, planeringschef, Umeå kommun.

Att inrätta ett vattenskyddsområde är ett av verktygen för att se till så att dricksvattnet även i fortsättningen håller hög kvalitet. De särskilda bestämmelserna inom ett vattenskyddsområde kallas för vattenskyddsföreskrifter. För olika skyddszoner inom vattenskyddsområdet gäller olika föreskrifter. Det som regleras är bland annat hantering av kemiska produkter, transporter av farligt gods, upplag av olika slag, täktverksamhet, jordbruk, skogsbruk, avlopp, avfall och borrning inom skyddsområdets olika zoner.

I dagsläget finns det tre mindre områden i Vindelälvsåsen (vattentäkterna i Tavelsjö, Hissjö och Forslunda) som har skyddsföreskrifter. Dessa täcker inte allt grundvatten som finns i Vindelälvsåsen. Därför har UMEVA arbetat fram nya skyddsföreskrifter som kommer att gälla ett gemensamt vattenskyddsområde för både vattentäkterna och grundvattenförekomsterna.

Vad innebär det att bo i ett vattenskyddsområde?
För de allra flesta kommer det inte att innebära någon stor förändring, men alla måste vara försiktiga med det som kan förorena vattnet eller marken. Grundvattnet kan påverkas av att du till exempel tvättar bilen, gödslar i trädgården eller borrar en brunn. Vilka regler som gäller beror på inom vilken skyddszon man bor.

 

 

Vindelälvsåsen är en av landets största grundvattenresurser och därför är det viktigt att vattnet skyddas från föroreningar. Nu finns ett förslag till vattenskyddsområde för Vindelälvsåsen ute på samråd. I förslaget finns regler kring hur olika typer av verksamheter får bedrivas samt hur olika produkter ska hanteras. Förslaget är på samråd till den 17 november.

Läs vidare »
Media-no-image

Minusresultat för Holmsund-Obbola kommundelsnämnd

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 16:09 CEST

Efter årets första åtta månader redovisar Holmsund-Obbola kommundelsnämnd ett underskott på drygt tre miljoner kronor. Årsprognosen är minus två miljoner kronor.

Minusresultatet förklaras främst av att äldreomsorgen samt individ- och familjeomsorgen haft merkostnader för bland annat sjukfrånvaro och omställningskostnader inom både särskilt och ordinärt boende.

En positiv trend i kommundelen är att behovet av försörjningsstöd ständigt minskar, verksamheten har efter perioden ett resultat på 619 000 kronor. Det minskade behovet förmodas bero på en fördjupad samverkan med Viva arbetsmarknad och Arbetsförmedlingen.

Kultur och fritids verksamheter resultat för perioden är -219 000 kronor vilket beror på lägre intäkter för inomhusanläggningarna under sommaren. På biblioteken har program- och utställningsverksamheten varit välbesökt och antalet utlån har ökat med sju procent jämfört med 2013.

Positiva resultat i skolan
För- och grundskolan i kommundelen visar efter perioden ett resultat på 884 000 kronor. Samtidigt fortsätter skolresultaten att förbättras. Meritvärden har höjts och andelen elever med godkända betyg i alla ämnen har ökat liksom andelen behöriga elever till gymnasiet. Bakom förbättringarna ligger bland annat ett skolutvecklingsprogram.

– Vi är stolta över resultaten i skolan, för oss i kommundelsnämnden har barn och unga länge varit en prioriterad grupp. Personalen i skolan har gjort ett fantastiskt bra jobb, säger Beatrice Årebrand (S), ordförande, Holmsund-Obbola kommundelsnämnd.

Negativ prognos

Prognosen för hela 2014 landar på ett minusresultat på cirka två miljoner kronor.


Mer information:

Beatrice Årebrand (S)
ordförande
Holmsund-Obbola kommundelsnämnd
Umeå kommun
070-678 39 78
beatrice.arebrand@umea.se

Harald Svensson (M)
vice ordförande
Holmsund-Obbola kommundelsnämnd
Umeå kommun
070-696 23 24
harald.svensson@moderat.se

 

Efter årets första åtta månader redovisar Holmsund-Obbola kommundelsnämnd ett underskott på drygt tre miljoner kronor. Årsprognosen är minus två miljoner kronor.

Läs vidare »
Na0l8vjeszp5iityqdev

Utformning av gator runt nya badhuset klart

Pressmeddelanden   •   2014-09-26 10:08 CEST

Nu är utformning av gator och ytor kring det nya badhuset klart, det beslutades vid tekniska nämndens möte. Utförandet av arbetet planeras till sommaren/hösten 2015.

Media-no-image

Ekonomiskt stöd till unga tjejer

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 18:06 CEST

Unga tjejer är en prioriterad målgrupp för fritidsnämnden. Få föreningar arbetar idag med att stärka målgruppen men en av de som gör det är Jamo Jamo Arts som nu får ekonomiskt stöd för att utveckla sin verksamhet.

Fritidsnämnden har beviljat 100 000 kr från SOFI (socialt Förebyggande Insatser) till Jamo Jamo Arts. Syftet med SOFI är att stötta och uppmuntra föreningar som tar ett stort ansvar för dessa frågor. Många barn- och ungdomsföreningar arbetar inte bara med kultur- och fritidsaktiviteter utan bidrar också med socialt förebyggande insattser. Jamo Jamo Arts är just en sådan förening. Pengarna ska föreningen använda till att utöka och bredda sin verksamhet för att få fler tjejer, som idag står i kö, att vara med.

– Jamo Jamo Arts är ett bra exempel på hur SOFI-stödet ska användas. Föreningar som bidrar till att minska utanförskap och som satsar på målgrupper som ofta glöms är prioriterade för oss. Verksamheten har ju dessutom bevisat sig vara både uppskattad och populär, säger Lennart Arvidsson (V), ordförande i fritidsnämnden.

En utsatt målgrupp

Jamo Jamo arts har i flera år samlat unga dansintresserade tjejer med flera olika nationaliteter och social bakgrund och arbetar aktivt med att minska riskerna att tjejerna hamnar i någon forma av socialt utanförskap. Idag består ungdomsgruppen av trettio tjejer med tjugotvå olika nationaliteter som träffas regelbundet för dansträning och uppvisningar i stila African New Style. Verksamheten bygger på att använda dansen som en metod för att stärka tjejerna. Genom rörelse, glädje och gemenskap byggs något positivt som en kontrast till en annars stökig vardag, en välkommen paus från allt som är jobbigt.

Enkätundersökningen UNGA14 som genomförts i Umeå bekräftar nationell statistik om att unga tjejer är en grupp som mår sämre än andra ungdomar. Jamo Jamo Arts är en av få föreningar som jobbar med målgruppen unga tjejer.

Kontaktpersoner:

Tea Mane
Jamo Jamo Arts
jamojamo@live.se
0761486315


 

Unga tjejer är en prioriterad målgrupp för fritidsnämnden. Få föreningar arbetar idag med att stärka målgruppen men en av de som gör det är Jamo Jamo Arts som nu får ekonomiskt stöd för att utveckla sin verksamhet.

Läs vidare »
Media-no-image

Multiarenan i Obbola får ytterligare stöd

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 18:03 CEST

Redan i maj meddelade fritidsnämnden att man ställer sig positiv till att en ny multiarena ska byggas i Obbola, förutsatt att föreningen får sökta medel från Allmänna arvsfonden. Nu när arvsfonden beslutat att ställa sig bakom projektet bidrar också Umeå kommun med vad man lovat.

Obbola IK har fått medel för att bygga och driva en multiarena som skapar möjligheter för framförallt cykelträning men även boule, styrketräning och konditionsaktiviteter året runt. Den nya arenan syftar till att locka nya målgrupper samt öka tillgängligheten och nyttan av Harpsjöns friluftsområde. Kostnaden för hela projektet beräknas till 4 miljoner kronor och Allmänna arvsfonden har beslutat att gå in med 70 procent av den summan. Med arvsfondens beslut klart var det fritt fram för fritidsnämnden att bidra med 500 000 kr ur eget kapital.

– Vi tror att multiarenan kommer bli att fantastiskt tillskott för fritidslivet i Obbola och vi är väldigt glada att Allmänna arvsfonden ställer sig bakom projektet. Det gör vårt beslut väldig enkelt, säger Lennart Arvidsson (V), ordförande i fritidsnämnden.

Föreningen lyfter fram att arenan kommer att gynna barns idrottsintresse och att den blir ett bra komplement till Obbola IK:s övriga idrottsverksamhet som idag är mest fokuserad på lagidrott. Med den nya arenan kommer föreningen att kunna erbjuda individuella idrottsalternativ till unga som inte fångas upp av föreningens lagidrott. 


 

Redan i maj meddelade fritidsnämnden att man ställer sig positiv till att en ny multiarena ska byggas i Obbola, förutsatt att föreningen får sökta medel från Allmänna arvsfonden. Nu när arvsfonden beslutat att ställa sig bakom projektet bidrar också Umeå kommun med vad man lovat.

Läs vidare »
Media-no-image

Måltidsservice ska minska matsvinnet

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 12:36 CEST

En revision är gjord för att granska kommunens kostorganisation Måltidsservice. Revisorerna vill se en utveckling för hur matsvinnet kan mätas och minskas. De rekommenderar också att styrning och ledning utvärderas. För- och grundskolenämnden ställer sig bakom yttrandet till revisionsrapporten.

Revisorerna säger att metoderna för att mäta mängden matsvinn bör utvecklas och kompletteras med stickprov. Likaså utvärdera vilken påverkan skolrestaurangens miljö har för matsvinnet. Måltidsservice svarar att mängden mat som kastas kan minskas betydligt men att de behöver tid för att identifiera problemen och framgångsfaktorer.

Flera kända faktorer har betydelse för hur stort matsvinn det blir: nyintroducerade maträtter, kombinationer av olika maträtter, oanmäld frånvaro, skolrestaurangens miljö, schemaläggning och kassering från köken är några faktorer. Studier visar att tallrikssvinnet inte är det största svinnet utan kassering från köken, generellt från centralkök och mottagningskök, där det är svårt att spara överbliven mat. Likaså att beställa rätt mängd mat ifrån. Mat som tillagas nära gästen gör det lättare att styra mängden matsvinn. Rester kan då kylas och serveras nästa dag eller frysas.

Måltidsservice är sedan två år tillbaka samordnad inom kommunen men budgeten är delad mellan fyra nämnder. 

- Budget och likvärdiga förutsättningar blir aktuellt att diskutera i den budgetprocess som nu sker i höst och där nämndsorganisationen förändras, säger Margareta Rönngren, ordförande i för- och grundskolenämnden.

Mer information:
Margareta Rönngren (S)
Ordförande
För- och grundskolenämnden
070-573 84 83

Peter Sedlacek (FP)
1:e vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-211 43 16


 

En revision är gjord för att granska kommunens kostorganisation Måltidsservice. Revisorerna vill se en utveckling för hur matsvinnet kan mätas och minskas. De rekommenderar också att styrning och ledning utvärderas. För- och grundskolenämnden ställer sig bakom yttrandet till revisionsrapporten.

Läs vidare »
Media-no-image

Motion om elevhälsogaranti avslås

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 12:26 CEST

Kristdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att en elevhälsogaranti införs i Umeå kommun. För- och grundskolenämnden avslår motionen i sitt yttrande eftersom elevhälsan följer sitt uppdrag som regleras i den nya skollagen.

Utifrån elevhälsans uppdrag, enligt Skollag och andra föreskrifter, är förebyggande hälsofrämjande insatserna i stort fokus snarare än hälso- och sjukvårdsrelaterade besvär. Alla rektorer har ett elevhälsoteam knutet till sin skola där skolkurator, skolpsykolog, skolläkare, skolsköterska och specialpedagog/speciallärare ingår och som både skolledare, lärare och elev kan komma i kontakt med.

Elevhälsan arbetar med att utreda och sätta in insatser för att undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa. Målet är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. I det ingår även samverkan med landstinget om det behövs för att garantera att eleven får den insats som krävs. Umeå kommun har tidigare sökt de riktade stadsbidraget för att få ännu mer pengar till elevhälsa men nekades bidrag eftersom den redan är väl utbyggd i Umeå kommun.

- Det som KD vill i sin motion är att utreda en garanti som ger eleven rätt att inom ett dygn få kontakt med personal som kan möta elevens behov. Det anser vi är mycket bra för att tydliggöra skyldigheter och rättigheter och vara en grund för hur elevhälsa ska vara organiserad, säger Peter Sedlacek (FP), vice ordförande i för- och grundskolenämnden.

- Elevhälsan har ett väldigt tydligt uppdrag med fokus på elevers lärande och det får inte sammanblandas med primärvårdens uppdrag. Med det inte sagt att samverkan är viktigt och sker för att stödja med rätt insatser. Jag ser ingen anledning att utreda elevhälsan när den är väl fungerande, säger Margareta Rönngren, ordförande i nämnden.

Ärendet går nu vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

Mer information:
Margareta Rönngren (S)
Ordförande
För- och grundskolenämnden
070-573 84 83

Peter Sedlacek (FP)
1:e vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-211 43 16


 

Kristdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att en elevhälsogaranti införs i Umeå kommun. För- och grundskolenämnden avslår motionen eftersom elevhälsan följer sitt uppdrag som regleras i den nya skollagen.

Läs vidare »
Media-no-image

För- och grundskolan har fortsatt ekonomi i balans

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 12:19 CEST

För- och grundskolenämndens ekonomi är fortsatt i balans och prognosen för 2014 visar + 8 miljoner kronor. Det är tack vare de tillfälliga projektmedel på 16 miljoner kronor som kommunfullmäktige har tilldelat för- och grundskoleverksamhet under 2014.

- Det är ett tufft uppdrag att klara de stora elevökningarna utan mer medel. Vår förhoppning är som budgetberedningen tror, att skolan ska få statsbidrag år 2015. Det skulle underlätta vår situation, säger Margareta Rönngren, ordförande i för- och grundskolenämnden.

Inför 2015 finns stora ekonomiska utmaningar i form av volymökningar samt att delar av för- och grundskolans verksamhet under 2014 finansieras med tillfälliga medel. De 16 miljoner kronorna används bland annat till ambitionshöjande insatser, exempelvis hjälpmedel för barn med funktionshinder, extra stöd till skolorna för utbildning av nyanlända elever med svag utbildningsbakgrund samt icke lagstadgad verksamhet inom för- och grundskolan såsom Idéan, Naturskolan och delar av modersmålsstöd.

Mer information:
Margareta Rönngren (S)
Ordförande
För- och grundskolenämnden
070-573 84 83

Peter Sedlacek (FP)
1:e vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-211 43 16

 

För- och grundskolenämndens ekonomi är fortsatt i balans och prognosen för 2014 visar + 8 miljoner kronor. Det är tack vare de tillfälliga projektmedel på 16 miljoner kronor som kommunfullmäktige har tilldelat för- och grundskoleverksamhet under 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Namnsättning av kvarter och gata på Olofsdal

Pressmeddelanden   •   2014-09-24 17:15 CEST

Byggnadsnämnden har namnsatt tre kvarter och en ny gata på Olofsdal. Kvartersnamnen blir Glättstenen, Malstenen och Skärvstenen. Gatan kommer att heta Skärvstensgatan. På Olofsdal har sedan tidigare en detaljplan antagits som skapar förutsättningar för skola och bostäder i de nya kvarteren.
 
- Namnen har koppling till de fornlämningar som finns i området. Gravrösen och skärvstenshögar visar på mänsklig aktivitet från bronsåldern, säger Åsa Ögren, byggnadsnämndens ordförande.
 
Vid en arkeologisk undersökning 2003 hittades fynd av bland annat ett städ, hängsmycke, skärvsten, glättsten och malsten. Skärvstenarna utgörs av avslag från upphettade stenar. Glättstenarna användes troligen för någon form av strykning och malsten för att mala säd. Lämningarna är fasta fornlämningar och skyddas av kulturminneslagen.

 

Byggnadsnämnden har namnsatt tre kvarter och en ny gata på Olofsdal. Kvartersnamnen blir Glättstenen, Malstenen och Skärvstenen. Gatan kommer att heta Skärvstensgatan. På Olofsdal har sedan tidigare en detaljplan antagits som skapar förutsättningar för skola och bostäder i de nya kvarteren.

Läs vidare »
Media-no-image

Karin Laaja får Umeå kommuns konststipendium 2014

Pressmeddelanden   •   2014-09-24 17:15 CEST

I motiveringen beskrivs Karin Laaja som en bildarkeolog vilken skrapar i olika minnesfragment och tidslager. Stipendiet delas ut i Väven den 22 november.

Det blir konstnären Karin Laaja som får Umeå kommuns konststipendium 2014. Stipendiekommittén består av kulturnämndens ordförande Tomas Wennström (S), vice ordförande Ewa Westman Modig (M), biträdande kulturchef Lars Sahlin och tillförordnad konstintendent Moa Krestesen. Stipendiesumman är 50 000 kr. Stipendiet delas ut i Väven den 22 november i anslutning till konstnärens Nic Langendoens vernissage.

Motiveringen lyder:

”Karin Laaja kan liknas vid en bildarkeolog vilken skrapar i olika minnesfragment och tidslager. I hennes bildvärld korsas dåtid med nutid, vardagliga situationer med storslagna perspektiv. Rester av tidstypiska mönster och färger bildar rum där Laaja på ett mycket skickligt och innerligt vis gestaltar situationer ofta av vardaglig och repetitiv karaktär. I vissa bilder är människan vibrerande nära - just genom hennes kroppsliga frånvaro. Andra gånger befolkas bilden av just människor ofta i ett tillstånd av väntan. På vem eller vad de väntar på, det vet vi inte. Kanske är det just denna väntan som förenar Laajas bilder med varandra oavsett om motivet är ett gäng unga män vid den lokala korvkiosken eller en övergiven möbel i skogens utkant. Alla och allt inväntar konstnärens återkomst vilken återskapar och på nytt skänker liv åt historiens hågkomster. Har man någon gång renoverar ett gammalt hus? Då vet man hur spännande det är att riva ner lager efter lager av gammal tapet, finna spår av en historia och känna närvaron av en svunnen tid. Så skulle man också kunna beskriva Laajas bildvärld – en upptäcktsresa genom lager av personliga minnesfragment, vardagsrealism och historiska tidsdokument.”

Mer information:

Tomas Wennström (S)
ordförande
kulturnämnden, Umeå kommun
070-326 76 27
tomas.wennstrom@umea.se

Ewa Westman Modig (M)
vice ordförande
kulturnämnden, Umeå kommun
070-562 78 60
eva.westman.modig@umea.se

Lars Sahlin
biträdande kulturchef
Umeå kultur, Umeå kommun
070-342 55 96
lars.sahlin@umea.se

 

I motiveringen beskrivs Karin Laaja som en bildarkeolog vilken skrapar i olika minnesfragment och tidslager. Stipendiet delas ut i Väven den 22 november.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 31 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • claevvaiyfs.bjvuorpvgapusllmdnnbdwpisvmqertig@viclfjrrumea.se
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, Europas kulturhuvudstad 2014 och norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå har länge haft en stadig tillväxt. Här bor strax under 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.
Genom en både tidig och omfattande utbyggnad av stadsnätet har Umeå västvärldens snabbaste bredband. En följd av en mångårig satsning på kultur är utnämningen till Europas kulturhuvudstad 2014.