AI kan stimulera återbruk 2.0

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 08:30 CEST

Pressinbjudan

20 augusti kommer Returbutiken, tillsammans med Hi5, att demonstrera prototypen av AI-lösningen för media. Plats: Returbutiken, Tegelbruksvägen 7, kl 14.30–15.00. Föranmälan krävs och skickas via mejl till Linda Olofsson.

Genom att använda Artificiell Intelligens, AI, bryter Returbutiken, Umeå kommun, ny mark. Genom att använda modern bildanalys, har det tagits fram en lösning, som automatiskt skapar ett digitalt register över de artiklar som finns i butiken. Registret kan exempelvis användas på webben, så det blir enklare och effektivare att hitta återanvända produkter. Utan att fysiskt besöka butiken. På så vis blir det lättare att återbruka mer, istället för att köpa nytt.

– Vi är mycket förväntansfulla och längtar att få se hur det går, när återbruket hos oss tillsammans med Hi5 och deras kunskaper om AI skapar ett intelligent återbruk, berättar Linda Olofsson, projektledare för Umeå kommun.

– Det är ett jättespännande uppdrag som vi i projekt Ladds har tagit initiativ till, säger Thomas Kvist, Region Västerbotten. Vi jobbar för att stimulera datadriven innovation, som är kopplad till ett hållbart samhälle. Projektet är både tekniskt innovativt och har en tydlig hållbarhetsdimension. Det är också roligt att en lokal leverantör visat intresse.

– Det är jättekul att utveckla ett system som verkligen kan förbättra och förenkla för Returbutikens anställda och dess kunder. Att dessutom få chansen att arbeta med maskininlärning samt bildanalys gör det extra spännande, enligt Sandra Möjbro, projektledare på Hi5.

Mer information:
Linda Olofsson, projektledare Umeå kommun
070-611 03 13
linda.olofsson@umea.se

Thomas Kvist, projektledare Region Västerbotten
070-349 76 31
thomas.kvist@regionvasterbotten.se

Sandra Möjbro, projektledare Hi5
090-250 46
sandra.mojbro@hi5.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Pressinbjudan 20 augusti kommer Returbutiken, tillsammans med Hi5, att demonstrera prototypen av AI-lösningen för media. Plats: Returbutiken, Tegelbruksvägen 7, kl 14.30–15.00. Föranmälan krävs och skickas via mejl till Linda Olofsson.

Läs vidare »

Eldningsförbudet hävs men fortsatt försiktighet lokalt

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2018 09:29 CEST

Eldningsförbudet upphävs från och med fredag 10 augusti  i Umeå,  Vindelns, Robertsfors, 

Vännäs, Nordmalings och Bjurholms kommuner.

Med stöd av Umeåregionens brand och räddningsnämnd (TN-2018/00183) fastställda

delegationsordning meddelas följande beslut:

Då det inte längre råder torra markförhållanden beslutas 2018-08-10 att eldningsförbud

upphävs. Beslutet har fattats med stöd av 2 kap 7§ förordning om skydd mot olyckor, SFS

2003:789. Beslut om upphävning av eldningsförbud gäller i Umeå kommun, Vindelns

kommun, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun och Nordmalings

kommun.

Fortsatt försiktighet lokalt

Allmänheten uppmanas trots upphävt eldningsförbud ändå till stor försiktighet vid all eldning

utomhus då det lokalt fortfarande finns områden som har hög brandrisk på grund av torra

markförhållanden.

För information:

Anders Jonsson

Räddningschef i Beredskap, Umeå Kommun


Conny Eriksson

Räddningschef, Vännäs/Bjurholms kommun

Curt Byström

Räddningschef, Nordmalings kommun


Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Eldningsförbudet upphävs från och med fredag 10 augusti i Umeå, Vindelns, Robertsfors, Vännäs, Nordmalings och Bjurholms kommuner.

Läs vidare »

​Sydlig linje för Norrbotniabanan genom Sävar

Nyheter   •   Aug 07, 2018 16:26 CEST

Linje Syd för Norrbotniabanan genom Sävar, som Trafikverket förordar, går att förena med kommunens planering. Det samlade yttrande som avgetts av näringslivs- och planeringsutskottet betonar dock att sträckningen ställer särskilda krav på utformning av järnväg och passager.

Yttrandet gäller Järnvägsplan för sträckan Dåva–Gryssjön. Trafikverket har redovisat konsekvenserna av tre genomförbara linjesträckningar i utredningskorridoren genom Sävar, Linje Norr, Linje Central och Linje Syd, och förordat det tredje alternativet.

Kommunen och Trafikverket är överens om att Linje Central skulle ge de bästa förutsättningarna för en fortsatt utveckling av Sävar. Enligt Trafikverket blir den dock dyrare, eftersom dragningen kräver bland annat bro och förbigångsspår i kurva samt flytt av minst en trafikplats. Trafikverket ser också svårigheter att lösa intrången i Sävar Skola.

Insatser för tillgänglighet

Umeå kommun bedömer att Linje Syd kräver insatser för att uppnå god tillgänglighet mellan centrala Sävar och ett resecentrum, eftersom järnvägen hamnar på den södra sidan av den statliga E4. Sävar skola är kommunens största och hamnar strategiskt till vid en dragning enligt Linje Syd, förutsatt att tillgängligheten till ett nytt resecentrum löses på ett bra sätt.

Trafikverket beskriver särskilt att den negativa påverkan av Linje Syd kan minskas genom väl utförd gestaltning vid korsning av Kustlandsvägen, passagen genom Krutbrånet och passagen över Sävaråns dalgång.

Bro i stället för bank

Kommunen tycker att erfarenheterna från bland annat planeringen av Botniabanan bör tas tillvara, där det visade sig att landbroar sammantaget kan vara väl motiverade jämfört lösningar med höga bankar. Landskapets helhetsvärden ska särskilt beaktas i känsliga områden som Sävarån, genom att en hög järnvägsbank kan undvikas i den kulturhistoriska dalgången vid Sävarån. Perrongen(erna) i Sävar kommer att lokaliseras på bro.

Umeå kommun/Infrastruktur i Umeå AB vill med erfarenheter från Botniabanan redan nu framhålla det sammantagna värdet av uppvärmda perronger.

Centralt stationsläge

Kommunen framför att ett så centralt stationsläge som möjligt är bra för Sävars framtida utveckling utifrån följande:

 • Det möjliggör utveckling av ett attraktivt centrumstråk med bostäder och verksamheter mellan befintligt centrum och framtida resecentrum.
 • Genom att samla infrastrukturanläggningarna så nära varandra som möjligt undviks två stora barriärer i olika delar samhället.
 • 2 000 boende, 650 arbetsplatser och i princip all offentlig och kommersiell service i Sävar är inom ett gångavstånd på 1 km.
 • Sävar kan på lång sikt kan växa med uppemot 6 000 nya invånare inom ett cykelavstånd på 2 km från stationsläget.

Linje Norr

Norra Skogsägarna med flera har förordat en nordlig dragning. Umeå kommun håller med Trafikverket om att Linje Norr innebär större konsekvenser för natur, rekreation och friluftsliv, rennäring, landskapsbild och riksintressen än övriga två linjer. Dessutom innebär den påverkan på byggnader i delar av industriområdet samt stor påverkan på idrottsområdet.

Trafikverket har en pågående dialog med Sävar Såg om möjligheterna och förutsättningarna för en industrispårsanslutning av deras verksamhet. En eventuell anslutning kommer att finansieras av företaget, vilket gäller oavsett val av linje.

Utskottet avslog ett yrkande från Centerpartiet om att förorda Linje Norr.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Linje Syd för Norrbotniabanan genom Sävar, som Trafikverket förordar, går att förena med kommunens planering. Det samlade yttrande som avgetts av näringslivs- och planeringsutskottet betonar dock att sträckningen ställer särskilda krav på utformning av järnväg och passager.

Läs vidare »

Skärpt eldningsförbud i Umeåregionen

Pressmeddelanden   •   Jul 20, 2018 13:23 CEST

På grund av torra markförhållanden har det beslutats att det råder eldningsförbud från och med 2018-07-11 och tillsvidare.

Förbudet har meddelats med stöd av 2 kap 7§ förordning om skydd mot olyckor, SFS 2003:789. Eldningsförbudet gäller i skog och på mark i Umeå kommun, Vindelns kommun, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Nordmalings kommun. Det tidigare förbudet skärps nu till att omfatta all eldning utomhus, även vid särskilda iordningsställda grillplatser samt användande av portabla sprit- och gasolkök, engångsgrillar eller annan utrustning som har direkt markkontakt.
Undantag gäller för hygges- och naturvårdsbränningar som anmäls till SOS Alarm samt eldning med grillkol eller briketter i utegrillar eller eldstäder i cementringar på egen tomt. Om det är väldigt torrt är det inte lämpligt att elda ens med grillkol eller briketter.


Tor Håkansson, räddningschef i Beredskap, Umeå kommun
Conny Eriksson, räddningschef Vännäs/Bjurholms kommun
Curt Byström, räddningschef Nordmalings kommunUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Eldningsförbud i Umeå kommun, Vindelns kommun, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Nordmalings kommun, Bjurholms kommun.

Läs vidare »

Eldningsförbud i Umeåregionen

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2018 13:13 CEST

Det råder eldningsförbud från 11 juli och tillsvidare i Umeå kommun, Vindelns kommun, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Nordmalings kommun och Bjurholms kommun.

På grund av torra markförhållanden har Umeåregionens brandförsvar samt räddningstjänst i Vännäs, Nordmalings och Bjurholms kommun beslutat att det råder eldningsförbud från 11 juli och tillsvidare i skog och mark.

Beslutet omfattar eldning med öppen låga samt arbeten som kan ge upphov till gnistbildning. Undantag gäller för hygges- och naturvårdsbränningar som anmäls till SOS Alarm. Det är tillåtet att elda med kol eller briketter i fasta, iordningställda grillplatser och i utegrillar i egen trädgård.

För information:

Umeåregionens brandförsvar
090-16 22 20Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Det råder eldningsförbud från 11 juli och tillsvidare i Umeå kommun, Vindelns kommun, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Nordmalings kommun och Bjurholms kommun.

Läs vidare »

Umeå är Sveriges bästa idrottsstad 2018

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2018 13:34 CEST

SVT Sport utsåg idag Umeå till Sveriges bästa idrottsstad 2018. Efter att ha blivit tvåa två gånger vann Umeå årets ranking med 330 jurypoäng. Det är åttonde året som utmärkelsen delas ut och i år var det rekordmånga kommuner som kvalificerat sig till omröstningen.

– Det är en fantastisk vecka för Umeå som idrottsstad, först SM-veckan sommar 2022 och nu utmärkelsen Sveriges bästa idrottsstad. Att få den här utmärkelsen känns ärofyllt, särskilt i konkurrensen med så många andra starka städer, säger Hans Lindberg (S), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Det har varit ett bra idrottsår för Umeå där bland annat Iksus damer tagit hem andra raka SM-guldet i innebandy. A3 Basket (tidigare Udominate) har tagit hem sitt fjärde raka SM-silver, IFK Umeå var landets bästa klubb på skid-SM 2018 och i Umeå har också landslagsspelare i fotboll som Mikael Lustig och Hanna Folkesson. Dessutom hade Iksu innebandy hela åtta spelare i landslaget som tog hem VM-guld, däribland Iza Rydfjäll från Umeå.

– Umeå är en fantastisk idrottsstad som andas framgång och framtid! Otroligt roligt att vi får priset i år, intresset och engagemanget som finns kring idrotten här är något extra. Att vi har en bredd, många bra elitlag, elitidrottare och föreningar inom flera olika sporter tror jag är bidragande faktorer till framgången i Umeå. Det finns enormt bra förutsättningar träningsmässigt att utvecklas och lyckas här, säger Iza Rydfjäll, VM-guldmedaljör och SM-guldmedaljör med Iksu.

Sveriges bästa idrottsstad delas ut till den kommun som juryn tycker har lyckats bäst det senaste året. Det som bedöms är idrottsliga framgångar för idrottare och idrottslag från kommunen. I motiveringen från SVT Sport står bland annat att Umeå kommer väldigt högt i alla sätt mäta – representation, bredd, framgångar och aktivitet.

– Oerhört glädjande att vi fått denna utmärkelse. Vår största styrka här i Umeå är bredden och mångfalden vi har i våra föreningar. Det har inneburit att vi har en elit för tjejer och killar, säger Stefan Hildingsson, fritidschef, Umeå kommun.

– Vi har ett politiskt samförstånd vilket ger en stabilitet för idrottsrörelsen i Umeå, säger Ari Leinonen (S), ordförande och Lennart Johansson (M), vice ordförande, fritidsnämnden.

Om utmärkelsen Sveriges bästa idrottsstad

SVT Sport utser årligen Sveriges bästa idrottsstad. För att vara aktuell för att bli utsedd till bästa idrottsstaden under ett år måste kommunen uppfyllt kriterierna:

 • Vara hem för minst fyra lag/föreningar på elitnivå i någon av totalt 24 olika sporter
 • Minst ett av dessa fyra lag måste tillhöra högsta ligan, eller i vissa sporter åtminstone kvalat dit under säsongen, i någon av de sju största sporterna i Sverige (fotboll, ishockey, handboll, basket, innebandy, bandy eller speedway).

Juryn består av 25 tittare och 25 anställda/specialinbjudna på SVT sport. Utdelning sker i samband med SM-veckan.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
kommunalråd
kommunstyrelsens ordförande
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Stefan Hildingsson
fritidschef
Umeå kommun
070-343 26 80
stefan.hildingsson@umea.se

Iza Rydfjäll
VM-guldmedaljör innebandy samt SM-guldmedaljör med IKSU innebandy
073-807 73 77
izarydfjall@gmail.com Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

SVT Sport utsåg idag Umeå till Sveriges bästa idrottsstad 2018. Efter att ha blivit tvåa två gånger vann Umeå årets ranking med 330 jurypoäng. Det är åttonde året som utmärkelsen delas ut och i år var det rekordmånga kommuner som kvalificerat sig till omröstningen.

Läs vidare »

Umeå arrangerar SM-veckan sommar 2022

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 06:03 CEST

SM-veckan vintern 2014 blev en riktig folkfest i Umeå. År 2022 är det dags igen, då arrangeras nämligen SM-veckan sommar i Umeå då ett flertal olika idrottsevenemang kommer att arrangeras under en vecka.

Riksidrottsförbundet och Sveriges television har nu beslutat att Umeå får arrangera SM-veckan sommaren 2022.

– Vi är oerhört glada och stolta över att få vara med och arrangera SM-veckan. Det är ett kvitto på den starka lokala idrottsrörelsen vi har i Umeå med aktiva barn och ungdomar, engagerade ledare samt våra många elitidrottare, säger Stefan Hildingsson, fritidschef, Umeå kommun.

Under en SM-vecka sommar räknar Riksidrottsförbundet med 8000–9000 deltagare och funktionärer samt en hel del publik, både på plats och via tv.

–Tillsammans med våra engagerade föreningar kommer det här att bli en fantastisk vecka. Arrangemanget kommer att ge positiva effekter för Umeå och kommer att bli en höjdpunkt under Umeås 400-årsfirande som äger rum samma år, Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

I Umeå finns god tillgång till arenor vilket ger stora möjligheter till många olika former av idrotter utöver nyckelidrotterna friidrott och simning. Många idrotter kan ske nära eller mitt i centrum. Rådhustorget och Skeppsbron ses som centrala punkter under SM-veckan, både som tävlings- och publikområde.

–Vi ser verkligen fram emot SM-veckan här i Umeå och kunna vara en del av de omfattande idrottsevenemang och högklassiga tävlingar som då kommer att presenteras. Vi i IFK Umeå har lång erfarenhet av att arrangera bland annat friidrottstävlingar på såväl nationell som internationell nivå. 2022 vill vi ge alla chansen att få uppleva det bästa som friidrotten då har att visa upp för sin publik, säger Jan Sundman, ordförande, IFK Umeå.

Samtliga idrotter som blir aktuella kommer att annonseras närmare starten för arrangemanget.

Om SM-veckan

Syftet är att under en veckas tid genomföra svenska seniormästerskap i olika idrotter i en och samma stad som huvudort. SM-veckan genomförs vanligtvis varje år, vinter respektive sommar, och genomförs på olika orter i Sverige. Under SM-veckan sommar 2018 är 51 idrotter aktuella.

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med berörda specialidrottsförbund (SF) och värdstaden. Sveriges television (SVT) är sändande bolag.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
kommunalråd
kommunstyrelsens ordförande
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Stefan Hildingsson
fritidschef
Umeå kommun
070-343 26 80
stefan.hildingsson@umea.se

Jan Sundman
ordförande
IFK Umeå
072-513 72 99
jan.sundman@ifkumea.com Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

SM-veckan vintern 2014 blev en riktig folkfest i Umeå. År 2022 är det dags igen, då arrangeras nämligen SM-veckan sommar i Umeå och ett flertal olika idrotter kommer att ta plats.

Läs vidare »

​Umeå testbädd för framtidens resor

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 15:10 CEST

Genom den nationella satsningen ”Nästa generations resor och transporter i ett stadsbyggnadsperspektiv” blir Umeå en unik testbädd för storskalig elektrifiering och andra lösningar. Umeå kommun och Umeå Energi har beviljats 4 mnkr från Vinnova och satsar lika mycket själva.

En snabb befolkningstillväxt påverkar mobiliteten i en stad, till exempel genom ökad trängsel. I Umeå, en av Sveriges snabbast växande städer, ökar befolkningen med ca 2 procent per år. För att styra utvecklingen till social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbarhet finns dessa mål:

 • 2022 ska 65 procent av alla resor i tätorten ske med hållbara färdsätt (gc- och kollektivtrafik)
 • 2030 ska alla transporter vara fossiloberoende (nationellt mål)

Kunskap för världen

Den satsning som nu beviljats pengar är första fasen i att etablera en testbädd för nästa generations resor och transporter i Umeå och norra Sverige. Den omfattar inledningsvis två delprojekt med unika förutsättningar att lyfta kunskapsnivån nationellt och internationellt inom framtidsfrågor som elektrifiering, digitalisering och automatisering.

– I testbädden kan Umeå Energi, Umeå universitet och näringslivet använda kommunens gator och andra ytor till att testa olika lösningar. Det ska leda till ny kunskap, som kan komma att påverka den kommunala planeringsprocessen, säger Malin Lagervall, planeringschef, Umeå kommun.

Sveriges största systemtest

I norra Sverige finns inte den kapacitetsbrist som gäller kraftnäten på andra håll i landet, vilket ger unika förutsättningar för storskalig elektrifiering.

2019 elektrifieras Umeå kollektivtrafiks tre största linjer för att skynda på omställningen till hållbara transporter. Sammantaget innebär det att 69 procent av kollektivtrafikresandet övergår till eldrift, vilket möjliggör Sveriges största systemtest i närtid.

– Umeå är den naturliga platsen med tanke på en tidig och ambitiös satsning på elbussar som ett inslag i en hållbart växande stad. Det som också talar för satsningens långsiktighet är att den görs i bred samverkan med andra aktörer, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

8 000 invånare på Norra Ön

I planprocessen, med översiktsplan och detaljplan som viktiga verktyg, finns behov av utvecklad kunskap inom elektrifiering och automatisering. Exploateringen av stadsdelen Norra Ön för 8 000 invånare är komplex med unikt läge, centralt och mitt i Umeälven, och målet att stadsdelen ansluts primärt med gång och cykelbroar.

Detta är första gången som ett test att framtidssäkra detaljplaneprocessen görs i Sverige. Det behövs en omställning mot hållbart resande som möjliggör en hög mobilitet, utvecklingspotential och därmed också attraktivitet.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Malin Lagervall
planeringschef
Umeå kommun
090-16 14 38
070-298 54 10
malin.lagervall@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Genom den nationella satsningen ”Nästa generations resor och transporter i ett stadsbyggnadsperspektiv” blir Umeå en unik testbädd för storskalig elektrifiering och andra lösningar. Umeå kommun och Umeå Energi har beviljats 4 mnkr från Vinnova och satsar lika mycket själva.

Läs vidare »

Fortsatt kontroll av brandskydd i radhus

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 14:09 CEST

​Umeåregionens brandförsvar kommer med start i månadsskiftet juni/juli att fortsätta kontrollera det byggnadstekniska brandskyddet mellan radhusvindar i Umeå kommun. Kontrollerna är en del i ett flerårigt projekt för att undvika omfattande brandspridning i radhuslängor i Umeå kommun.

​1 000 sommarvikarier rekryterade

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 07:30 CEST

Vårens kraftsamling för att rekrytera sommarvikarier inom vård och omsorg har gett resultat. Över 1 000 personer har rekryterats, vilket täcker hela behovet av vård- och omsorgspersonal i sommar.

– Vi har arbetat bredare än någonsin med rekrytering i år. Vi har testat nya arbetssätt för att nå ut till potentiella medarbetare, och det har gett resultat. Över 1 000 personer vill jobba hos oss inom vård och omsorg, vilket betyder att vi täcker behovet av vikarier i sommar. Det känns jättebra! säger Ida Berginström, chef bemanningscentrum, Umeå kommun.

Det behövs fortfarande sjuksköterskor till ett flertal pass under semesterperioderna.

Kontakt

Ida Berginström
chef bemanningscentrum
Umeå kommun
090-16 17 35
073-038 44 30
ida.berginstrom@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Vårens kraftsamling för att rekrytera sommarvikarier inom vård och omsorg har gett resultat. Över 1 000 personer har rekryterats, vilket täcker hela behovet av vård- och omsorgspersonal i sommar.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 24 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • presskommunikatör
 • claes.bjornberg@umea.se
 • 070-390 19 33
 • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden och beslut, skriver... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Koncern