Media no image

Kommunen behåller två valkretsar

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 16:42 CEST

Kommunfullmäktige har beslutat att Umeå kommun även i fortsättningen ska vara indelad i två valkretsar; Umeå centrala respektive Umeå omland. Beslutet innefattar också bildandet av tre nya valdistrikt, nämligen Tomtebo Norra, Mariestrand–Olofsdal och Sandåkern.

Förändringar i vallagen gör att kommunen senast den 31 oktober måste ta ställning till eventuell indelning i valkretsar inför valet 2018. Precis som i andra kommuner med 36 000 eller fler röstberättigade finns möjligheten till en uppdelning i två eller flera valkretsar.

Den nya vallagen innehåller bestämmelser om småpartispärrar till kommunfullmäktige. Om kommunen har en valkrets ska mandaten fördelas mellan partier som fått minst 2 procent av rösterna i kommunen. Om kommunen är indelad i två eller flera valkretsar ska mandaten fördelas mellan partier som fått minst 3 procent av rösterna i kommunen.

”Viktigt att kommunen är styrbar”
Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet yrkade i fullmäktige på kommunstyrelsens förslag om att fortsätta med två valkretsar.

– Införandet av utjämningsmandat och ett ändrat sätt att räkna fram mandatfördelningen är steg för att avspegla valresultatet. Risken med en lägre spärr är att många partier får svårt att ta sig in styrelser och nämnder. Det är viktigt att kommunen är styrbar, säger Mikael Berglund (S).

”Huvudprincipen är en valkrets”
Ett yrkande om en valkrets stöddes av Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Arbetarpartiet och Feministiskt initiativ.

– Huvudprincipen i nya vallagen är en valkrets, nu tar fullmäktige ett aktivt beslut mot denna princip. En höjd spärr för att ta sig in i fullmäktige medför att fler röstar på partier som inte kommer in. Varför försämra demokratin, säger Anders Sellström (KD).

Fullmäktige beslutade om två valkretsar efter votering med siffrorna 40–13, 6 avstår, 6 frånvarande. Vänsterpartiets ledamöter röstade fritt, och Sverigedemokraterna var frånvarande.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ersättare
kommunfullmäktige
Umeå kommun
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Anders Sellström (KD)
ledamot
kommunfullmäktige
Umeå kommun
070-540 12 12
anders.sellstrom@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kommunfullmäktige har beslutat att Umeå kommun även i fortsättningen ska vara indelad i två valkretsar; Umeå centrala respektive Umeå omland. Beslutet innefattar också bildandet av tre nya valdistrikt, nämligen Tomtebo Norra, Mariestrand–Olofsdal och Sandåkern.

Läs vidare »
Ksh8m91hthalfnojlbj9
Qtzrw4ugn7mipgkblfrt

​Bussarna tillbaka på Vasaplan 2 oktober

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 15:11 CEST

Nu börjar vi närma oss 2 oktober då bussarna flyttar tillbaka på Vasaplan. Trafikvärdar finns på plats första veckan för att hjälpa folk att hitta rätt hållplats. Ombyggnaden fortsätter längs fasaderna och genomfartsförbudet på V Norrlandsgatan tas bort.

Media no image
Aqzfpqpad73obnbty20l

Nöjda besökare på Umeå kommuns bibliotek

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 09:13 CEST

Resultatet från bibliotekens kundundersökning visar på mycket nöjda besökare. På frågor om personalens kompetens, bemötande och bibliotekens service är över 80% nöjda eller mycket nöjda.

– Vår bibliotekspersonal ska känna sig stolta över resultatet i undersökningen. Högst betyg, över 91 %, får vi för bemötande och det känns väldigt positivt. Vi tar nu till oss av synpunkter som kommit in och ser hur vi kan förbättra biblioteksverksamheten ytterligare. En ständigt återkommande fråga för oss är hur vi ska nå ut till målgrupper som inte besöker och nyttjar våra bibliotek så ofta. Biblioteken idag är så mycket mer än bara böcker, och det tror jag inte alla känner till, säger Ingegerd Frankki, bibliotekschef, Umeå kommun.

Anledningarna till ett besök på något av kommunens bibliotek kan vara många, de två vanligaste är för att ”Låna eller återlämna” (65,4 %) följt av ”Hämta beställd bok” (19,8 %). Bibliotekens roll som mötesplats bekräftas av att 9,1 % har angett ”Träffa folk” som orsak till besöket. 12,8 % har angett ”Ta en paus” och 5,6 % har angett ”Besöka program eller utställningar”.

Den fråga som fick lägst betyg i undersökningen gällde hur lätt det är att hitta i biblioteken.

– Även om en majoritet tycker det är enkelt att hitta i biblioteken är det här en fråga som sticker ut varje gång vi gör undersökningar. Med över 500 000 böcker, filmer, TV-spel med mera är det en utmaning att göra allt material tillgängligt och lätt att hitta. Hittar man inte bland hyllorna eller i sökverktygen så får man prata med vår personal, då får man hjälp att hitta det man söker, säger Ingegerd Frankki.

Stadsbibliotekets resultat är bättre än för ”gamla biblioteket”
Det enskilda bibliotek som förbättrat sina siffror mest är stadsbiblioteket. Det kan till viss del förklaras av att den förra undersökningen gjordes endast några månader efter flytten till Väven. Men även om man går tillbaka och jämför med siffror från 2013, då stadsbiblioteket låg längs Rådhusesplanaden, har kundnöjdheten ökat.

Fakta om undersökningen
Vartannat år genomförs en gemensam kundundersökning för folkbiblioteken i Umeåregionen. Besökare på biblioteken får fylla i en enkät med ett tiotal frågor om sitt besök på biblioteket. Frågorna sammanställs utifrån kvalitetsfaktorerna service, bemötande, kompetens och tillgänglighet. För 2017 svarade drygt 1900 besökare på enkäten varav 1500 hade besökt ett bibliotek i Umeå kommun.

Kontakt
Ingegerd Frankki
bibliotekschef
090-16 33 77
070-656 35 97
ingegerd.frankki@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Resultatet från bibliotekens kundundersökning visar på mycket nöjda besökare. På frågor om personalens kompetens, bemötande och bibliotekens service är över 80% nöjda eller mycket nöjda.

Läs vidare »
Media no image
Aqzfpqpad73obnbty20l

Enkätundersökning ska ge ökad kunskap om äldres boendesituation

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 07:41 CEST

För att få bättre kunskap om äldres livs- och boendemiljö skickar kommunen nästa vecka ut en enkät till 900 personer i åldrarna 70–84 år. Resultatet av enkäten ska ge en översiktlig bild av tillgängligheten för äldre, i och utanför sina bostäder.

Vi vill veta hur äldre människor i flerbostadshus upplever sitt boende och miljön utanför sina hus. Tillgänglighetsfrågorna är viktiga och resultatet av undersökningen ger oss ett bättre underlag för att planera för boende för äldre i Umeå. Jag hoppas att så många som möjligt av de 900 vi skickar ut enkäten till tar sig tid och besvarar den, säger Malin Lagervall, planeringschef, Övergripande planering.

Antalet äldre ökar kraftigt i Sverige, och Umeå är inget undantag. Fram till år 2028 förväntas antalet personer över 80 år i Umeå att öka med 3 161 personer eller 64 procent. Förklaringen är framförallt att det föddes många under 1940–50 talet som nu alltså börjar komma upp i 80 årsåldern.

Den kraftiga ökningen av äldre ställer krav på att det finns bostäder som är tillgängliga och anpassade. Enkätresultatet blir ett viktigt planeringsunderlag men även nyttig information till fastighetsägare om olika typer av åtgärder som kan behöva göras i deras fastigheter, säger Peter Thuresson, statistiker, Övergripande planering.

En större del av Umeås bostäder är byggda efter 1960 då expansionen tog fart. Umeå kommun gjorde 2011 en totalinventering av flerbostadsbeståndet. Totalt inventerades 36 000 bostäder. Då ingick bostadsrätter, hyresrätter och studentbostäder. 59 procent eller 21 200 lägenheter var tillgängliga för rullatorer. 41 procent bedömdes otillgängliga. Några områden pekades ut som var i särskilt behov av åtgärder. Detta var tämligen starkt relaterat till byggnadsår på bostäderna. Områden som pekades ut som var särskilt avvikande var bland annat Västerslätt och Östra stadsdelen. Den nya enkätundersökningen kommer att komplettera inventeringen som gjordes 2011. Inventering av flerbostadshus finns som en återkommande åtgärd i kommunens bostadsförsörjningsprogram.


Kontakt

Malin Lagervall
planeringschef
090-16 14 38
070-298 54 10
malin.lagervall@umea.se

Peter Thuresson
statistiker
090-16 23 70
070-265 03 365
peter.thuresson@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

För att få bättre kunskap om äldres livs- och boendemiljö skickar kommunen nästa vecka ut en enkät till 900 personer i åldrarna 70–84 år. Resultatet av enkäten ska ge en översiktlig bild av tillgängligheten för äldre, i och utanför sina bostäder.

Läs vidare »
Fpctp85wk21l71qpoati

Pressvisning: Violet Violence 28 september kl. 14.00

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 07:00 CEST

Välkommen på pressvisning av Umeå konsthalls nya utställning, Violet Violence, där sockersött ställs mot rått, mitt emellan barn- och vuxenvärld.

Media no image
Gfpu6dimdd644wclunhi

​Rådhustorget ska inte rivas upp

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 14:38 CEST

Medieuppgifter om att Rådhustorget ska rivas upp är grovt missvisande. I själva verket handlar det om att åtgärda besiktningsanmärkningar där ett mindre antal plattor är trasiga eller behöver justeras. Det är en mindre yta som kommer att läggas om, långt ifrån ett ”byggkaos” som det beskrivits som. Det här påverkar inte torgets tidplan och arbetet sker löpande och kommer högst marginellt att påverka Umeåbornas tillgång till torget.

På Rådhustorget finns drygt 600 000 plattor av olika slag på en yta av ca 10 000 kvm. Ett område på ca 200 kvm närmast Äppellunden ska läggas om, samt ytterligare ett 50-tal plattor som behöver justeras. Plattorna har skador som i vissa fall beror på läggningen medan andra troligen har skadats när tunga fordon har kört på torget, till exempel renhållningsfordon och varuleveranser. De skadorna har uppstått eftersom fogarna mellan plattorna inte hunnit sätta sig. När torget är helt klart och alla fogar är på plats, kommer plattorna att klara belastningen från tunga fordon.

Arbetet bredvid Äppellunden beräknas ta ca fem dagar och eventuellt blir det någon mindre avstängning av just den yta som läggs.

– Vi öppnade delar av torget i förväg och har varit medvetna om att det finns risk att plattorna påverkas. Det är alltid en avvägning mellan att hålla hela området stängt eller att öppna upp delar för att underlätta för näringsidkare och andra verksamheter, säger Karin Isaksson, teknisk chef på Umeå kommun.

Resterande delar av torget besiktas i senare delen av oktober.

– I så här stora projektet är det varken konstigt eller ovanligt att vissa delar behöver justeras. Det påverkar inte några verksamheter och något kaos kommer det inte att bli. Vi öppnar upp torget allteftersom det blir klart de närmaste veckorna, precis som vi har sagt tidigare, säger Karin Isaksson.

Invigningen av det nya Rådhustorget sker senare under hösten. 

Kontakt

Karin Isaksson, teknisk chef
karin.isaksson@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Medieuppgifter om att Rådhustorget ska rivas upp är grovt missvisande. I själva verket handlar det om att åtgärda besiktningsanmärkningar där ett mindre antal plattor är trasiga eller behöver justeras. Det är en mindre yta som kommer att läggas om, långt ifrån ett ”byggkaos” som det beskrivits som.

Läs vidare »
Ehia4pyn9i9ldulgm4iz
Vgj0gjaz1aahi9xrrz0a

Umedalen får ny idrottshall

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 09:22 CEST

Byggnadsnämnden i Umeå har gett bygglov för ny idrottshall på Umedalen. Det är Umedalens IF som ska bygga en ny hall i anslutning till Musköten.

Xhck7rxqosf4xgtpniqp
Vgj0gjaz1aahi9xrrz0a

Planprogram för ”Skärgårdsstaden” inleds

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 22:21 CEST

Byggnadsnämnden i Umeå har beslutat att inleda arbetet med att ta fram ett planprogram för gamla sågverksområdet i Holmsund, den så kallade ”Skärgårdsstaden”.

Boawhppcsxctoujtwfrf
Vgj0gjaz1aahi9xrrz0a

​Lägenheter vid Tavelsjö kyrka

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 22:10 CEST

Byggnadsnämnden i Umeå inleder planläggning för att kunna bygga ca 30 lägenheter i området vid prästgården i Tavelsjö.

Tcfcx9qgtwnhiqyw8fd4
Vgj0gjaz1aahi9xrrz0a

Flerbostadshus på Grisbacka

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 21:46 CEST

Byggnadsnämnden i Umeå har tagit beslut att inleda planläggning på Grisbacka som ska skapa möjlighet för flerbostadshus med verksamheter i entréplan inklusive nedgrävt parkeringsgarage.

Kontaktpersoner 26 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • claes.bjornberg@umea.se
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Koncern