Media-no-image

Omfattande kvalitetsarbete inom vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   2014-04-23 15:01 CEST

Under socialnämndens sammanträde redovisades det kvalitetsarbete som genomförts inom vård och omsorg under 2013. Arbetet med att upprätthålla god kvalitet bygger till stor del på att stötta det systematiska kvalitetsarbetet på olika nivåer och att de avvikelser som inträffar åtgärdas och analyseras för att minimera risken att liknande händelser inträffar igen.

En del av dessa förbättringar initieras efter granskning, resultat av lex Sarah-rapporter och avvikelser, andra utifrån erfarenheter och kunskap i det dagliga arbetet.

-  Vi samlar kvalitetsuppföljningen i en berättelse och får en samlad överblick. Vi har konstaterat att det finns brister i rapporteringen av klagomål till nämnden och detta ska förbättras. Socialnämnden har det yttersta ansvaret och måste få samlad information när saker inte fungerar bra, säger Eva Andersson (S), ordförande, socialnämnden.

Ny rutin för klagomål och synpunkter

För att säkerställa att alla klagomål och synpunkter hanteras på ett likartat sätt infördes en ny rutin i augusti 2013. Rutinen innebär att synpunkter och klagomål hanteras direkt i verksamheten. Alla klagomål registreras, följs upp och sammanställs som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

-  Det är av största vikt att samtliga synpunkter och klagomål registreras och följs upp, den nya rutinen ger bättre förutsättningar för detta, säger Veronica Kerr (KD), första vice ordförande, socialnämnden.

Oförändrat antal lex Sarah-rapporter

Under 2013 har 39 lex Sarah-rapporter inkommit från socialtjänstens verksamheter. Av dessa har 9 rapporter bedömts att inte vara missförhållande enligt lex Sarah. Antalet rapporterade händelser är ungefär lika många som de två senaste åren.

-  Det är viktigt att även de privata utförarna omfattas av kvalitetsuppföljningen så att vi får en jämförbar bild. Jag ser fram emot att det kommer med i nästa års kvalitetsberättelse, säger Åsa Bäckström (V), andra vice ordförande, socialnämnden.


Eva Andersson (S)
ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-326 63 80
eva.andersson@umea.se

Veronica Kerr (KD)
1:a vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Åsa Bäckström (V)
2:a vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se


 

Under socialnämndens sammanträde redovisades det kvalitetsarbete som genomförts inom vård och omsorg under 2013. Arbetet med att upprätthålla god kvalitet bygger till stor del på att stötta det systematiska kvalitetsarbetet på olika nivåer och att de avvikelser som inträffar åtgärdas och analyseras för att minimera risken att liknande händelser inträffar igen.

Läs vidare »
Media-no-image

Patientsäkerhetsberättelse 2013

Pressmeddelanden   •   2014-04-23 14:59 CEST

I den patientsäkerhetsberättelse som presenterades vid socialnämnden den 23 april finns all data och händelser från särskilt boende inom äldreomsorg och intellektuell funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri samt hälso- och sjukvård i hemmet inom kommunens fyra sociala nämnder sammanställda. Syftet är att skapa en överblick över patientsäkerhetsarbetet inom vård och omsorg i Umeå kommun.

Patientsäkerhetslagen som trädde i kraft 1 januari 2011 fokuserar bland annat på att förhindra vårdskador, där avvikelsehanteringen är en viktig del.

-  Umeå har länge jobbat med kvalitetsarbete eftersom vi ser att det ger bättre resultat både för brukarna och för ekonomin. Färre fallolyckor exempelvis sparar mänskligt lidande och gör att äldre får fortsätta lev goda liv, säger Eva Andersson (S), ordförande, socialnämnden.

Förbättring i äldreomsorgens särskilda boenden

Under året har ett gediget förbättringsarbete genomförts inom äldreomsorgens särskilda boenden tillsammans med omvårdnadsinstitutionen och palliativa registret. Målsättningen är att säkerställa att personer med demensdiagnos, kognitiv nedsättning och smärta får en optimal smärtlindring i livets slut.

-  Det är ett mycket positivt arbete som genomförts under året, säger Veronica Kerr (KD), första vice ordförande, socialnämnden.

Mål och strategier 2014

Under 2014 arbetar vård och omsorg med att utbilda all personal i BPSD-registret, förebygga risken för fall, skriva individuella nutritionsplaner och förkorta nattfastan där behov finns hos personer i särskilt boende samt att minska antalet förskrivningar av olämpliga läkemedel till de mest sjuka äldre genom årliga läkemedelsgenomgångar.

-  När man är i behov av hjälp så krävs det att kommunen kan ge en säker vård och omsorg. Säkerhet för patienter är därför en mycket viktig del att följa noggrant, säger Åsa Bäckström (V), andra vice ordförande, socialnämnden.

Eva Andersson (S)
ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-326 63 80
eva.andersson@umea.se

Veronica Kerr (KD)
1:a vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Åsa Bäckström (V)
2:a vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se


 

I den patientsäkerhetsberättelse som presenterades vid socialnämnden den 23 april finns all data och händelser från särskilt boende inom äldreomsorg och intellektuell funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri samt hälso- och sjukvård i hemmet inom kommunens fyra sociala nämnder sammanställda. Syftet är att skapa en överblick över patientsäkerhetsarbetet inom vård och omsorg i Umeå kommun.

Läs vidare »
Media-no-image

30 handikappföreningar beviljas föreningsstöd

Pressmeddelanden   •   2014-04-23 14:57 CEST

Socialnämnden beviljade vid sammanträdet onsdagen den 23 april föreningsstöd till 30 handikappföreningar i Umeå kommun.

Totalt delas 1 077 565 kronor ut till handikappföreningar i Umeå kommun. Några exempel på föreningar som får bidra är Afasiföreningen i Umeå, Hjärt- och lungsjukas lokalförening Umeå samt Förbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Umeå.

-  Handikappföreningarna fyller en viktig social funktion för medlemmar och anhöriga och spelar en viktig roll när det gäller forskning och information kring sina respektive verksamhetsområden, säger Eva Andersson (S), ordförande, socialnämnden.

Föreningsstödet består av två delar, ett grundbidrag och ett aktivitetsbidrag. Föreningarna redovisar sina ansökningar via fritidsnämndens redovisningssystem genom aktivitetskort på nätet.

-  Vi i Vänsterpartiet tycker att föreningsverksamhet är en del av demokratin i samhället, det är jätteviktigt att vi inom socialnämnden ger föreningarna vårt stöd, säger Åsa Bäckström (V), andre vice ordförande, socialnämnden.

Inför nästa års ansökningsförfarande kommer en översyn att göras av riktlinjer gällande eget kapital och resultat samt begreppet handikappförening. 

Eva Andersson (S)
ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-326 63 80
eva.andersson@umea.se

Veronica Kerr (KD)
1:a vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Åsa Bäckström (V)
2:a vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se


 

Socialnämnden beviljade vid sammanträdet onsdagen den 23 april föreningsstöd till 30 handikappföreningar i Umeå kommun.

Läs vidare »
Media-no-image

Så ska Umeå kommun arbeta mot hemlöshet

Pressmeddelanden   •   2014-04-23 14:55 CEST

För att ta ett samlat grepp om arbetet med att motverka och förebygga hemlöshet samt utestängning från bostadsmarknaden har en avsiktsförklaring skrivits. I dokumentet presenteras ett antal aktiviteter som ska genomföras under perioden 2014-2015.

Umeå kommun arbetar idag aktivt med hemlöshetsfrågorna tillsammans med externa samarbetspartner men kan bli bättre på att arbeta strategiskt och gemensamt för att nå den beslutade nollvisionen mot hemlöshet.

-  Vi tar nu nästa steg från vision till handlingsplan. Planen involverar hela kommunen och ska antas av fullmäktige. Umeå har haft och ska ha höga ambitioner, vi får ett bättre Umeå när alla har bostad.  Både människovärdet för den enskilde och samhällsekonomiskt, säger Eva Andersson (S), ordförande, socialnämnden.

Antalet hemlösa i Umeå
Idag är det svårt att säga hur många personer som är eller riskerar att bli akut hemlösa i kommunen. Vid de två senaste mätningarna (2005 och 2011) fanns 31 respektive 25 personer i gruppen akut hemlösa.

-  För Vänsterpartiet är bostaden en social rättighet. Med det menar vi att alla människor ska ges likvärdiga möjligheter att leva i goda bostäder i bra miljöer till rimliga kostnader. Bostaden utgör en viktig förutsättning för människors möjligheter att förverkliga sina drömmar. Att vara utan bostad är att vara berövad rätten till ett fullgott liv, säger Åsa Bäckström (V), andre vice ordförande, socialnämnden.

Umeå kommun har i dagsläget ett antal olika boendelösningar och stödinsatser för människor som av olika anledningar behöver hjälp med att ordna ett boende. Utöver detta bedriver kommunen ett förebyggande arbete och samverkar med olika externa parter.

Aktiviteter 2014-2015
För att Umeå kommun ska bli ännu bättre på att arbeta med hemlöshetsfrågorna har ett antal aktiviteter formulerats. En del av aktiviteterna är nya, en del har nyligen startats upp och vissa aktiviteter har pågått sedan tidigare men behöver förtydligas. Ett urval av aktiviteterna är att:

·  Skapa en intern samverkansmodell

·  Skapa en väg in för fastighetsägare och bostadsbolag

·  Ta fram ett samverkansavtal för privata fastighetsägare

·  Utveckla fler boendeformer mallen akut- och jourlägenheter och övergångslägenheter.

·  Genomföra årlig uppföljning av antalet hemlösa

-  De aktiviteter som planerats stämmer väl överens med den nationella rapport som Sveriges kommuner och landsting (SKL) skrivit fram, säger Veronica Kerr (Kd), förste vice ordförande, socialnämnden.


Eva Andersson (S)
ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-326 63 80
eva.andersson@umea.se

Veronica Kerr (KD)
1:a vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Åsa Bäckström (V)
2:a vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se


 

För att ta ett samlat grepp om arbetet med att motverka och förebygga hemlöshet samt utestängning från bostadsmarknaden har en avsiktsförklaring skrivits. I dokumentet presenteras ett antal aktiviteter som ska genomföras under perioden 2014-2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill inte se ett utökat utbud av gymnasieprogram

Pressmeddelanden   •   2014-04-23 12:10 CEST

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att avstyrka ett antal ansökningar från fristående gymnasieskolor om att starta nya gymnasieprogram och inriktningar höstterminen 2014.

– Vi har ett minskat elevunderlag och många tomma platser inom gymnasieskolan. Och en majoritet i nämnden anser inte heller att de aktuella utbildningarna tillför något mervärde till det befintliga utbudet, säger Hans Lindberg (S), ordförande i nämnden.

Beslutet gäller följande utbildningsanordnare och program:
•  Nordens teknikerinstitut AB (NTI-gymnasiet), totalt 60 platser
Samhällsvetenskapliga programmet (inriktning beteendevetenskap)
•  Umeå Waldorfskola, 90 platser
Naturvetenskapliga programmet – särskild variant (estetisk fördjupning)
Estetiska programmet – särskild variant (naturvetenskap)
•  Thorengruppen AB (Yrkesgymnasiet), Umeå, 72 platser
Barn- och fritidsprogrammet (Fritid och hälsa och Pedagogiskt arbete)
Handels- och administrationsprogrammet (Handel och service)
Hotell- och turismprogrammet (Hotell och konferens samt Turism och resor)
Vård- och omsorgsprogrammet
•  Thorengruppen AB (Yrkesgymnasiet), Skellefteå, 60 platser

När det gäller Umeå Waldorfskola vill nämnden godkänna en fortsättning för redan befintliga program på skolan. Man avstyrker dock en utökning av programutbudet och antalet platser. Oppositionen i nämnden var positiva till samtliga ansökningar och ville att de skulle beviljas.

Nämndens beslut rapporteras vidare till Skolinspektionen som fattar det slutgiltiga beslutet om de aktuella programmen och inriktningarna ska få tillstånd att starta.

För mer information kontakta:
Hans Lindberg (S)
Ordförande
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Sture Eriksson (KD)
Vice ordförande
076-814 60 43
sture.eriksson@umea.se

Andreas Moberg
Kommunikatör
070-633 28 22
andreas.moberg@umea.se

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att avstyrka ett antal ansökningar från fristående gymnasieskolor om att starta nya gymnasieprogram och inriktningar höstterminen 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Medfinansiering av BioFuel Region

Pressmeddelanden   •   2014-04-22 16:09 CEST

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om en medfinansiering om drygt 300 000 kr för kommunens medlemskap i BioFuel Region. Mot beslutet reserverade sig Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (FP).

BioFuel Region, som verkar i de fyra nordligaste länen, har fokus på omställning till förnybar energi, med tonvikt på transporter och hållbara produkter baserade på råvara. Umeå kommun har varit medlem sedan 2003. BioFuel Region söker nu 709 548 kr/år från Umeå kommun för finansiering av verksamheten 2014–2015.

Umeå Energi och gymnasieskolan
För åren föreslås Umeå kommuns medfinansiering delas på tre parter. Umeå Energis del är 300 000 kr/år för finansiering av tre av delprojekten, och Gymnasieskolan står för 100 000 kr/år för finansiering av delprojektet KNUT/Lärande om hållbar utveckling i skolan. Återstående 309 548 kr/år tas ur utvecklingsanslaget, enligt arbetsutskottets beslut.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se


 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om en medfinansiering om drygt 300 000 kr för kommunens medlemskap i BioFuel Region. Mot beslutet reserverade sig Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (FP).

Läs vidare »
Liad24c1tnjgxyqmeseo

Lokalanvändningen i Väven tar form

Pressmeddelanden   •   2014-04-22 16:06 CEST

En lägre föreningstaxa är en del i ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott om lokalanvändningen i Väven. Ledande för beslutet är visionen om att huset ska fyllas med så mycket verksamhet som möjligt för boende och besökande i Umeå.

Media-no-image

Konst av Pia Sandström till Storsjöskolan i Holmsund

Pressmeddelanden   •   2014-04-22 16:00 CEST

Kulturnämnden beslutar att ge konstnären Pia Sandström i uppdrag att gestalta Storsjöskolan i Holmsund till en kostnad av 225 000 kronor.

Tematiskt tar konstnärens arbete sin utgångspunkt i ett intresse för sociala relationer och hur den omgivande världen påverkar människan. Den här hållningen öppnar upp för såväl emotionellt som faktiskt deltagande.

Crossing the Water kombinerar och utforskar storskaliga texter och teckningar. Det har någonting med skalan och någonting med fantasin att göra. Verket rör sig likt science fiction, i en ficka i medvetandet, i en annan galax eller en parallell värld. Jag vill undersöka en idé och eftersträvan om ett annat rum. Det handlar om geografisk närhet och kulturellt avstånd, där de enklaste handlingar blir svåra eller omöjliga, säger Pia Sandström.

Pia Sandström är verksam som konstnär i Sverige och internationellt med solo och grupp- utställningar, offentliga uppdrag och konstprojekt. Hon är utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm och vid Bildkonstakademin i Helsingfors. Sandström har ställt ut på Bonniers Konsthall, Stockholm och på Kiasma, Helsingfors och är nyligen aktuell med ett ljudverk speciellt framtaget till utställningen Hilma af Klint på Moderna Museet 2013. I år väntar ett uppdrag för Statens Konstråd och under 2015 en separat utställning på Kalmar Konstmuseum.

Verket Crossing the Water existerar redan, men kommer att arbetas om i material och skala för att anpassas till Storsjöskolan. Sandström har tidigare haft uppdrag och arbetat med offentliga verk på Alsike skola i Knivsta (2007), på Stora Sätra skola i Gävle (2009) och Enköping Ambulansstation (2011).

För mer information:

Tomas Wennström (S)
ordförande
kulturnämnden Umeå kommun
070-326 76 27
tomas.wennstrom@umea.se

Ewa Westman Modig (M)
vice ordförande
kulturnämnden Umeå kommun
070-562 78 60
eva.westman.modig@umea.se

Moa Krestesen
tf. konstintendent
Umeå kultur
090-16 34 82
moa.krestesen@umea.se

Lars Sahlin
biträdande kulturchef
Umeå kultur Umeå kommun
070-3425596
lars.sahlin@umea.se


 

Kulturnämnden beslutar att ge konstnären Pia Sandström i uppdrag att gestalta Storsjöskolan i Holmsund till en kostnad av 225 000 kronor.

Läs vidare »
Muascxhtncqgqqkgncqe

Ombyggnad av Vasaplan startar med dialog i höst

Pressmeddelanden   •   2014-04-22 15:48 CEST

En av Umeås viktigaste och mest frekventerade platser ska byggas om – Vasaplan. Kommunen har budgeterat för en ombyggnad som är tänkt att påbörjas 2016. Vasaplan är och förblir ett nav för kollektivtrafiken. Dialog i olika former med medborgarna i ett tidigt skede, kommer utgöra en del av underlaget till den slutliga utformningen.

Tdqvhs7w0tid0em5boup

Dags att tacka biltvättande Umeåbor igen!

Pressmeddelanden   •   2014-04-22 14:24 CEST

En blytung anledning till att tvätta bilen på macken är att biltvätt hemma på gatan förgiftar sjö och hav. Miljömärkta rengöringsmedel är bra, men det räcker inte. När man spolar av bilen på uppfarten rinner miljöfarliga tungmetaller ner i dagvattenbrunnar och vidare till närmaste vattendrag – helt utan rening! Bilen ska tvättas på en biltvätt, och allra helst på en miljömärkt biltvätt.

Kontaktpersoner 22 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • claes.bjornberg@umea.se
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, Europas kulturhuvudstad 2014 och norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå har länge haft en stadig tillväxt. Här bor strax under 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.
Genom en både tidig och omfattande utbyggnad av stadsnätet har Umeå västvärldens snabbaste bredband. En följd av en mångårig satsning på kultur är utnämningen till Europas kulturhuvudstad 2014.