Ywkeldqkalj12iyxfsmi

Diggiloo byter spelplats till Nolia vid Hedlundadungen

Pressmeddelanden   •   2015-07-01 14:20 CEST

​Efter diskussioner med Umeå kommun och Visit Umeå så har arrangörerna av Diggiloo idag valt att flytta evenemanget den 10:e juli från den planerade platsen vid Nydalasjön till Nolia vid Hedlundadungen.

Ndzwtvzxcbkymnydnezc

Gatorna kring badhuset Navet ska byggas om

Pressmeddelanden   •   2015-06-30 13:54 CEST

Byggandet av badhuset medför att de kringliggande gatorna behöver anpassas. Det blir nya cykelparkeringar, nya planteringar och ny belysning samt en separerad gång- och cykelbana längs Nygatan. I Nygatan kommer även vatten- och avloppsledningarna att bytas. De gator som berörs är Östra Kyrkogatan, Skolgatan, Västra Kyrkogatan och Nygatan.

Ykqnbhx3nxwaanlyw6iy

Familjedaghemmet i Kroksjö stänger efter 31 år

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 10:29 CEST

Barbro och Jan-Åke Ekstrand har bedrivit det kommunala familjedaghemmet Svalan i Kroksjö sedan 1984. De var bland de första i Sverige att bedriva ett familjedaghem tillsammans som ett gift par. 31 år senare är det dags för Jan-Åke att gå i pension medan Barbro ska arbeta vidare på den nya förskolan i Flurkmark.

Media-no-image

Modell för prioriteringar godkändes av individ-och familjenämnden

Pressmeddelanden   •   2015-06-24 20:23 CEST

Ökad tydlighet för invånare, klar politisk inriktning och stöd för handläggare vid beslut. Individ- och familjenämnden antog vid sammanträdet den 24 juni en modell för resursprioriteringar inom funktionshinderområdet och individ- och familjeomsorgen.

Prioriteringarna ger handläggare en stabil grund att luta sig på i mötet med klienter och vid beslut om insatser, som vilar på nämndens vilja och inriktning. Det resulterar också i ett stöd på jämnare nivå när det gäller behov av stöd. För invånare blir det enklare att veta vad de kan förvänta sig av socialtjänsten.

Modellen omfattar principer gällande etik och ekonomi och verksamheten har fått i uppdrag att utveckla modellen ytterligare. Exempel på principer som ligger som grund för arbetet; barnperspektiv och individens egen motivation ska vara vägledande i beslut om insatser; tydlig koppling till uppdrag och mål och man ska även se över områden där det är möjligt med striktare biståndsbedömningar. Boendekedjan och barnavårdskedjan ska analyseras i sin helhet.

Socialtjänsten i Umeå är kanske först i landet att granska sig själv på det här sättet. Enskilda ska veta vad man kan förvänta sig av socialtjänsten. Vår personal ska veta vad som förväntas av dig som anställd. Vi granskar vårt eget arbete utifrån en evidensbaserad modell vilket kommer göra att vi blir effektivare och kan arbeta ännu mer genomtänkt, säger Andreas Lundgren (S), ordförande individ- och familjenämnden.

Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande individ- och familjenämnden reserverade sig mot del av beslutet:
– Tjänstemannaförslaget var väl genomarbetat och det viktiga är att man nu hittat en modell för att prioritera resurserna inom respektive verksamhet. Jag yrkade på en ändring i förslaget och det handlar helt enkelt om att personer med behov av skydd verkligen skall få hjälp.

Verksamheten fick i uppdrag att komplettera underlaget till hösten 2015 i samband med fastställande av budget- och uppdragsplan. Samtliga av nämndens verksamhetsområden samt myndighetsutövning ska arbeta fram förslag till resursprioriteringar.

Veronica Kerr (KD) reserverade sig mot en del av beslutet, att ändra begreppet servicenivåer till resursprioriteringar.

Mer information:

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-214 10 20
annakarin.sjolander@umea.se

Ökad tydlighet för invånare, klar politisk inriktning och stöd för handläggare vid beslut. Individ- och familjenämnden antog vid sammanträdet den 24 juni en modell för resursprioriteringar inom funktionshinderområdet och individ- och familjeomsorgen.

Läs vidare »
Media-no-image

Cleantech Kvarken siktar på global marknad

Pressmeddelanden   •   2015-06-22 15:10 CEST

Umeå, Örnsköldsvik och Vasa samarbetar i det nya projektet Cleantech Kvarken. Målet är gränsöverskridande företagssamarbete och export av produkter och tjänster inom energi och miljö. Det treåriga projektet omsluter drygt 1,3 miljoner euro (ca 13 milj kr).

Regionen ska positioneras som ledande inom energi- och miljöteknik genom att samla styrkor på båda sidor av Kvarken. För Umeå och Örnsköldsvik är det bland annat avancerad forskning, demo- och pilotanläggningar samt fullskaliga tekniklösningar.
I Österbotten finns 11 000 anställda inom energisektorn och en science park med fokus på energi- och miljöteknik. Den finländska regeringen har utsett Vasa till Center of Excellence på området, och världsledande bolag i Vasa säljer energi och kompetens bl.a. i Afrika.

Framtidens lösningar
Projektet ska ge hållbar tillväxt i regionen, fler arbetstillfällen, fler och växande företag, fler kommersiellt bärkraftiga produkter och tjänster samt stärkt samverkan mellan akademi, kommun/region och näringsliv.
– Vi ska gemensamt jobba med framtidens rena energilösningar på en global marknad. Genom att tre regioner går tillsammans, stärker vi vår kompetens och förmåga att göra större affärer, säger Åsa Fällman, näringslivsutvecklare vid Umeå kommun.

Höga förväntningar
Örnsköldsviks kommuns näringslivschef Peter Juneblad säger att både kommunen och näringslivet i Örnsköldsvik har höga förväntningar på projektet:
– I projektet sammanstrålar flera av de perspektiv som är prioriterade i vårt tillväxtarbete, som hållbar utveckling, regionförstoring och inte minst våra företags möjligheter till fler affärer och tillväxt.

Näringsliv och offentliga företag
Stefan Råback, utvecklingsdirektör vid Vasaregionens utvecklingsbolag Vasek, menar att projektet innebär stora möjligheter:
– Det gäller för både näringslivet och offentliga bolag inom vatten, avlopp och energi. Inriktningen för projektet ligger framför allt på nya marknader, men det här ska också leda till ett utökat affärssamarbete mellan oss.

60 procent från EU
Finansieringen av Cleantech Kvarken sker till 60 procent av interregprogrammet Bothnia Atlantica. Övriga finansiärer är Region Västerbotten, Umeå kommun, Umeå Energi, Örnsköldsviks kommun, Österbottens förbund, Vasek och Vasa stad. För projektledning står Kompetensspridning i Umeå AB.

Mer information:

Åsa Fällman
näringslivsutvecklare
Umeå kommun
090-16 32 18
070-601 68 31
asa.fallman@umea.se

Peter Juneblad
näringslivschef
Örnsköldsviks kommun
070-225 72 15
peter.juneblad@ornskoldsvik.se

Stefan Råback
utvecklingsdirektör
Vasaregionens Utveckling AB
+358 50 590 25 25
stefan.raback@vasek.fi

Umeå, Örnsköldsvik och Vasa samarbetar i det nya projektet Cleantech Kvarken. Målet är gränsöverskridande företagssamarbete och export av produkter och tjänster inom energi och miljö. Det treåriga projektet omsluter drygt 1,3 miljoner euro (ca 13 milj kr).

Läs vidare »
Media-no-image

Prioriteringar i för- och grundskolenämndens budget 2016 fortsätter i höst

Pressmeddelanden   •   2015-06-18 12:29 CEST

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut om budgetramar 2016 och minskad investeringsplan 2016-2017 ger För- och grundskolenämnden skoldirektören i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att genomföra effektivisering under 2016.

För- och grundskolenämnden får för 2016 ett tillskott i budget på 66,3 mnkr för ökat antal barn och elever i verksamheten, tillkommande hyror samt kostnadsökningar bland annat i form av ökade löner.

- Det här är en del av budgetprocessen som fortsätter i höst. Vi behöver underlag så att vi kan fatta långsiktiga beslut om prioriteringar och ambitionsnivåer. Inriktningen är att värna pedagogisk verksamhet, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Nämnden behöver under hösten besluta om åtgärder som effektiviserar verksamheten motsvarande 30-40 mnkr under 2016 samt minska investeringsbudgeten med totalt 90 mnkr under åren 2016-2017. Effektiviseringskravet beror på att under 2015 bedrivs förskoleverksamhet med tillfälliga medel motsvarande 18 mnkr som saknar finansiering 2016. Det behövs också finansiering för delar av 2016 års löneöversyn.

Nämndssammanträdet är avslutat.

Mer information:
Moa Brydsten (S)
ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-330 24 15

​Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut om budgetramar 2016 och minskad investeringsplan 2016-2017 ger För- och grundskolenämnden skoldirektören i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att genomföra effektivisering under 2016.

Läs vidare »
Media-no-image

Busskort till vårdnadshavare och elev i förberedande undervisning

Pressmeddelanden   •   2015-06-18 12:25 CEST

Skolor som erbjuder förberedande undervisning för nyanlända får fortsättningsvis möjlighet att erbjuda vårdnadshavare och även eleven busskort för att kunna lämna och hämta sina barn, om det är över 3 km mellan hem och skola. Det beslutar för- och grundskolenämnden ska gälla under läsåret 2015-2016.

Busskort ska erbjudas till vårdnadshavare och barn för hämtning och lämning mellan hem och fritidshem under den tid som eleven går i förberedande undervisning i förskoleklass upp till och med årskurs 3. Rektor på skolan beslutar om busskort.

Under läsåret 2015-2016 kommer förutom Hedlundaskolan, även Ålidhemsskolan att erbjuda förberedande undervisning i F-6.

Bakgrund:
För och grundskolenämnden fattade 2014-05-22 beslut om organisation för förberedande undervisning för nyanlända elever i förberedelseklass (F) - åk 6. Beslutet innebar att elever som behöver plats på fritidshem, i enlighet med Skollagen, skulle erbjudas plats på elevens hemskola under tiden för genomförandet av förberedande undervisning istället för som tidigare i skola i närområdet för elevens bostad.

När eleven efter tid i förberedande verksamhet (upp till ca 1 år) placeras i reguljär verksamhet avslutas erbjudandet om busskort och eventuell skolskjuts erbjuds då i enlighet med gällande regelverk för skolskjutsar i Umeå kommun.

Nämndssammanträdet är avslutat.

Mer information:
Moa Brydsten (S)
ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-330 24 15

Skolor som erbjuder förberedande undervisning för nyanlända får fortsättningsvis möjlighet att erbjuda vårdnadshavare och även eleven busskort för att kunna lämna och hämta sina barn, om det är över 3 km mellan hem och skola. Det beslutar för- och grundskolenämnden ska gälla under läsåret 2015-2016.

Läs vidare »
Media-no-image

Fristående familjedaghem på Ersboda får godkänt att starta

Pressmeddelanden   •   2015-06-18 12:18 CEST

För- och grundskolenämnden godkänner ansökan om start av fristående familjedaghem på Ersboda för barn 1-5 år.

Familjedaghemmet ska bedrivas i en lägenhet på bottenplan på Ersboda för maximalt 10 barn. Bedömningen är att ute- och innemiljön ha goda förutsättningar att stimulera barns lärande och utveckling under säkra och trygga förhållanden.

Verksamheten beräknas starta 1 augusti 2015 och ha en kommunal kö.

- Fler platser i familjedaghem för yngre barn är ett välkommet tillskott för att kunna erbjuda föräldrar alternativ till förskola, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Nämndssammanträdet är avslutat.

Mer information:
Moa Brydsten (S)
ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-330 24 15

​För- och grundskolenämnden godkänner ansökan om start av fristående familjedaghem på Ersboda för barn 1-5 år.

Läs vidare »
G3dqn09bjg1yhk02jixg

Spektakulärt höghus i Umeå centrum

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 17:40 CEST

Det är i kvarteret Brage 7, nedanför Plaza och granne med Tullkammaren som det är tänkt att den spektakulära byggnaden ska ligga. Byggnadsnämnden beslutade 17 juni att inleda planläggningen som är komplicerad utifrån många aspekter.

Media-no-image

Bostadsområde vid Kolbäcksbron

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 17:28 CEST

Byggnadsnämnden beslutade 17 juni att påbörja planarbete för Strömpilen 2 och Sofiehem 2:1 beläget på den norra sidan av Kolbäcksbron och Strömpilen, alldeles vid älven. Det rör sig om cirka 200 bostäder med plats för handel i bottenplan.

– Området behöver planläggas och att bygga bostäder är intressant, men det kräver att flera svåra frågor kan lösas i planen, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Svåra markförhållanden

Viktigt att utreda ytterligare är bland annat buller från E4 och Botniabanan, strandskydd, geologiska och hydrologiska frågor samt trafiklösningar. Byggnadsnämnden diskuterade även närheten till Umeva:s anläggning på Ön och vilka konsekvenser bostadsbebyggelse kan innebära för verksamheten. I angränsande område på den östra sidan nedströms Strömpilen finns sedan tidigare kända föroreningar i marken.Även den frågan bör utredas för att se om också detta område är förorenat. Om det visar sig att så är fallet måste området eventuellt saneras innan något byggande kan påbörjas.

– Vi yrkade mot förslaget att börja planera området. Marken är inte lämplig för bostäder och att använda resurser till ett område med alla dessa komplikationer är inte rätt prioritering ifall vi vill bygga bort bostadsbristen, säger Mattias Sehlstedt (V).

Eftersom området ligger i direkt anslutning till älven är det också viktigt att beakta allmänhetens tillgång till älven och gång- och cykelbanan längs strandkanten.

I slutet av 2016 beräknas detaljplanen vara klar.

Kontakt:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
Vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
alireza.mosahafi@umea.se

Tomas Strömberg
planchef
Umeå kommun
090-16 14 86
070-611 14 49
tomas.stromberg@umea.se

Byggnadsnämnden beslutade 17 juni att påbörja planarbete för Strömpilen 2 och Sofiehem 2:1 beläget på den norra sidan av Kolbäcksbron och Strömpilen, alldeles vid älven. Det rör sig om cirka 200 bostäder med plats för handel i bottenplan.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 25 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • cldcaeazs.ybyybjgrorbknbnjermylwg@umeaib.se
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.
I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.