Z9ojywghz4qkfg4utxdf

​​​Kommunen uppdaterar logotyp och grafisk profil

Pressmeddelanden   •   2015-03-03 10:57 CET

Den 16 mars börjar Umeå kommun införa en uppdaterad grafisk profil och logotyp, enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Med ett modernt utseende ska kommunen nå ut bättre och bli mer synlig i det stora informationsflöde som råder.

Media-no-image

Ett steg närmare sanering av Norrbyskär

Pressmeddelanden   •   2015-03-02 13:43 CET

Umeå kommun har fått ytterligare fem miljoner kronor från Naturvårdsverket för att fortsätta planeringsarbetet med att sanera Norrbyskär från dioxin, PHA och tungmetaller.

– Nu kan vi äntligen slutföra provtagningarna och ta nästa steg, säger Jonas Fagerman, projektledare Umeå kommun.

Hela arbetet beräknas kosta 60 miljoner

För att genomföra hela saneringen har Umeå kommun ansökt om totalt 60 miljoner från Naturvårdsverket. Förra året fick Umeå kommun två miljoner till projektering och nu har alltså ytterligare fem miljoner beviljats. Pengarna ska användas för att slutföra provtagningarna och ta fram underlag så att upphandling av saneringen kan genomföras. Den faktiska saneringen beräknas kosta 53 miljoner. Förhoppningarna är att pengarna till det kommer i början av nästa år.

– I bästa fall skulle det innebära att saneringen kan starta redan nästa sommar. Vi vill ju komma igång så fort som möjligt så att Norrbyskärs värdefulla rekreationsmiljö kan användas fullt ut, säger Jonas Fagerman.

Gamla föroreningar från sågverkstiden

Norrbyskär är ett av Umeås viktigaste industriminnen och har en intressant historia med ett av Europas största sågverk. Tyvärr har det visat sig att sågverksamheten också lämnat föroreningar i form av dioxiner, PAH och tungmetaller efter sig.

Inga risker utanför avspärrade områden

I sågverksområdet, där träskyddsbehandlingen i huvudsak skedde, har vissa delar har spärrats av. Övriga områden där det finns förhöjda halter av föroreningar, har markerats med skyltar. Respekterar man de avspärrningar som finns kan såväl vuxna som barn vistas på hela Norrbyskär utan att det finns någon risk för att påverkas.

Kontakt:
Jonas Fagerman
projektledare
Umeå kommun
090-16 14 32
070-350 34 48
jonas.fagerman@umea.se

Roger Westman
miljöinspektör
Umeå kommun
090-16 16 73
070-664 16 73
roger.westman@umea.se

Umeå kommun har fått ytterligare fem miljoner kronor från Naturvårdsverket för att fortsätta planeringsarbetet med att sanera Norrbyskär från dioxin, PHA och tungmetaller. – Nu kan vi äntligen slutföra provtagningarna och ta nästa steg, säger Jonas Fagerman, projektledare Umeå kommun.

Läs vidare »
Media-no-image

Rådhustorget ritas av välkänd landskapsarkitekt

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 11:04 CET

Nu påbörjas arbetet med att ta fram ett förslag till ny utformning av Rådhustorget. Det är Sweco arkitekter med landskapsarkitekten Thorbjörn Andersson i spetsen som fått uppdraget.

- Ett torg är en stads viktigaste plats, säger Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt på
Sweco arkitekter. Att ta sig an Rådhustorget är ett sätt för Umeå att satsa på sig själv. Vi ska göra vårt bästa för att Rådhustorget ska bli riktigt inbjudande och trevligt och öka Umeås kvalitet som stad.

Umeå har en hög ambition om att förnya och förädla stadskärnan. Ett av de viktigaste stråken i omvandlingen är Umeås paradaxel från järnvägsstationen och Järnvägstorget i norr via Rådhusesplanaden, Rådhustorget och Rådhusparken till älven. En medveten strategi för att uppnå hög kvalitet i de olika projekten har varit att göra konsultupphandlingar där både referenser och pris utvärderas. För Rådhustorget var det Sweco som redovisade det mest fördelaktiga anbudet.

-Thorbjörn Andersson är en av landets främsta landskapsarkitekter och har framförallt ritat många fina torg. Vi ser fram emot att få jobba med honom i det här projektet, säger Anna Flatholm, stadsträdgårdsmästare hos Umeå kommun.

Rådhustorget är Umeås mest representativa plats. Målet är att skapa ett vackert torg, omsorgsfullt utformat och med väl valda material. Rådhustorget ligger inom värdekärnan för riksintresset Umeå centrum och därför blir hanteringen av kulturmiljön en viktig fråga. Att öppna upp och möjliggöra flöden från esplanaden till Väven men också kring Rådhuset, att ge förslag på sittplatser, talarmöjligheter, cykelparkeringar, torghandel, vegetation och belysning är andra viktiga delar i projektet.

Någon gång under våren kommer en första skiss att kunna presenteras.

Kontakt:
Karin Isaksson
park- och gatuchef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Anna Flatholm
stadsträdgårdsmästare
Umeå kommun
090-16 14 44
070-334 61 44
anna.flatholm@umea.se

Nu påbörjas arbetet med att ta fram ett förslag till ny utformning av Rådhustorget. Det är Sweco arkitekter med landskapsarkitekten Thorbjörn Andersson i spetsen som fått uppdraget. Rådhustorget är Umeås mest representativa plats. Målet är att skapa ett vackert torg, omsorgsfullt utformat och med väl valda material.

Läs vidare »
Media-no-image

Ändrade taxor och riktlinjer för hyra av kommunens mark

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 11:04 CET

Tekniska nämnden har beslutat om en ny taxemodell och reviderade riktlinjer för hyra av kommunal mark. Den nya modellen bygger på läget, antalet kvadratmeter och hur länge man hyr ytan.

-Det här är en enklare taxemodell som är lättare att förstå och den blir mer rättvis, säger Lena Karlsson Engman, ordförande i tekniska nämnden.

Tekniska nämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att fastställa ändrade ”Taxor och avgifter för att hyra offentlig plats” från 1 april 2015. Nämnden beslutade också att fastställa ändrade ”Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats” och att det ska börja gälla 1 april 2015, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om ändrade taxor. Samt att taxorna kommer att räknas upp årligen enligt Statistiska Centralbyråns konsumentprisindex. Höjningen av taxorna ingår i nämndens pågående besparingsprogram.

Rimliga taxenivåer
Med tiden har stadens arrangemang blivit alltmer mångfacetterade och därför behövs en översyn av dagens modell. Dagens taxor bygger på en schablonavgift för varje typ av upplåtelse vilket innebär att det finns väldigt många olika taxor.

Med den nya modellen blir det mer lättöverskådligt för de som ska hyra mark samtidigt som det blir lättare att tillämpa. Det blir också mer rättvisa taxor. Taxenivåerna har justerats så att ligga i nivå med jämförbara kommuner i Sverige, till exempel Luleå, Sundsvall och Jönköping. Det innebär en ökning på i snitt ungefär 15-20 procent.

- Vi har tittat på kostnaden både i kronor och procent och sedan jämfört med andra kommuner för att hitta rimliga nivåer. Hittills har Umeå varit ganska billig på vissa taxor, säger Karin Isaksson, gatu- och parkchef.

Följande principer ligger till grund för taxorna:
• Grundavgift
• Arealavgift (kvm/dygn) för typ av upplåtelse; evenemang, uteserveringar, försäljning, byggande och renovering samt reklam/affischer
• Zonindelning (zon 1, 2 och 3)
• Övriga tilläggsavgifter för el, städning, besiktning etc.

Exempel
Ett evenemang som tar 3000 kvm i anspråk under en dag i zon 1, på exempelvis Rådhustorget kommer att kosta 3 925 kronor. Vill man hyra den två dagar kostar det 7800 kronor.

Evenemang som är till för medborgarnas bildning eller ordnas i konstärligt syfte betalar endast grundavgiften på 800 kr. Demonstrationer eller politiska och religiösa möten eller tal betalar ingen avgift. 

Zonindelning
En zonindelning finns sedan tidigare, men nu är den anpassad till stadens förändrade förutsättningar. I zon ett ingår de mest centrala ytorna, bland annat Rådhustorget och Renmarkstorget. Eftersom sådana lägen bedöms vara mer attraktiva ur en rad aspekter är de också något dyrare att hyra.

Reviderade riktlinjer
Riktlinjerna för upplåtelser har reviderats för att ha samma indelning av kategorier som taxorna. Tonen har också blivit mer modern och lättsam. De ska både användas för information för de som vill hyra kommunens mark samtidigt ska de vara en vägledning för de som handlägger upplåtelser och uthyrning av kommunens mark.

Fördelarna med nya modellen
Fördelar som förslaget till ändrade taxor innebär är följande:
• Rättvisare taxor i och med att storlek och tidsperspektiv blir styrande
• Ny zonindelning som bättre följer de skillnader i lägen som finns idag
• Taxenivåerna följer andra liknande kommuner
• En enklare modell för både handläggare och medborgare att förstå

Vill man påverka taxan kan man ta mindre yta i anspråk och under kortare tid.

Kontakt:
Lena Karlsson Engman (S)
tekniska nämndens ordförande
090- 16 13 29, 070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Stefan Nordström (M)
tekniska nämndens vice ordförande
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se

Karin Isaksson
park- och gatuchef
Umeå kommun
090-16 14 39, 070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Tekniska nämnden har beslutat om en ny taxemodell och reviderade riktlinjer för hyra av kommunal mark. Den nya modellen bygger på läget, antalet kvadratmeter och hur länge man hyr ytan. Det här är en enklare taxemodell som är lättare att förstå och den blir mer rättvis.

Läs vidare »
Media-no-image

Fritidshemsverksamhet i Bodbyn fortsätter våren ut

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 14:21 CET

Ett medborgarförslag vill se fortsatt fritidshemsverksamhet i Bodbyn före och efter skoldagens slut för elever 6-12 år från Bodbyn som går skola i Bullmark. För- och grundskolenämnden beslutar att fortsätta bedriva denna verksamhet i EFS-kyrkans lokaler i Bodbyn under vårterminen ut. Tillfälliga baracker anses vara ett dyrt alternativ och inte en långsiktigt hållbar lösning.

Det finns ett beslut från den tidigare Kommundelsnämnden att erbjuda både fritidshem och avgiftsfri skolskjuts till och från skolan i Bullmark som ligger sex kilometer bort. Fritidshemsverksamhet ska enligt nya skollagen (skollagen som kom 2011) bedrivas i nära anslutning till skolan och i nära samarbete, däremot kan pedagogisk omsorg erbjudas om föräldrar efterfrågar plats nära hemmet.

- Vi har beslutat att utreda om det är möjligt att bedriva skolbarnsomsorg i någon form för barn 6-12 år i Bodbyn även nästa läsår. Nämnden behöver först få en samlad bild över skolorgansation, skolbarnsomsorg och skolskjutsar i Sävar skolområde för att kunna fatta långsiktiga beslut om lokaler och verksamheter, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

I och med att kommundelsnämndernas för- och grundskoleverksamheter sedan 1 januari 2015 ingår i för- och grundskolenämndens ansvar behöver regelverket rörande skolskjuts och skolbarnomsorg ses över för hela kommunen. Nämnden ger därför den kommunala förvaltningen i uppdrag att under 2015 utreda hur en långsiktigt hållbar lokal- och resursplanering uppnås för Sävar skolområde.

Mer information efter sammanträdets slut ca kl 15.30:
Moa Brydsten (S)
ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-330 24 15

​Ett medborgarförslag vill se fortsatt fritidshemsverksamhet i Bodbyn före och efter skoldagens slut för elever 6-12 år från Bodbyn som går skola i Bullmark. För- och grundskolenämnden beslutar att fortsätta bedriva denna verksamhet i EFS-kyrkans lokaler i Bodbyn under vårterminen ut. Tillfälliga baracker anses vara ett dyrt alternativ och inte en långsiktigt hållbar lösning.

Läs vidare »
Media-no-image

Barn som fått syskon får rätt till plats på fritidshem

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 14:18 CET

För- och grundskolenämnden beslutar i enlighet med ett medborgarförslag att ge barn i förskoleklass upp till och med årskurs 3 rätt till deltidsplats på fritidshem när förälder är föräldraledig med yngre syskon. Förändringen ska ske så snart som möjligt under våren 2015.

- Med det nya beslutet ges alla elever möjlighet till att delta i fritidshemmens verksamhet vilket ökar likvärdigheten, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Fritidshemsplats ska erbjudas föräldralediga max 10 timmar/vecka fördelade på ca två timmar per dag under skolans läsårstider (ej under lov och sommaruppehåll). Vistelsetiden sker i samråd mellan vårdnadshavare och rektor. Rektorer bedömer att det kan röra sig om 1-3 elever fler per avdelning genom att erbjuda plats under föräldraledighet.

- Föräldraavgiften gör det möjligt att erbjuda detta inom befintlig budget, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Inför höstterminen 2014 beslutade för- och grundskolenämnden att anpassa sitt regelverk till gällande lagstiftning och inte erbjuda fritidshemsplats till föräldralediga. Syftet var att frigöra plats på fritidshemmen för det ökade antalet elever de kommande åren. Beslutet 2014 har inneburit att färre elever än tidigare går på fritidshemmen men det har också inneburit ett ökat antal beslut om fritidshemsplats på grund av särskilda skäl, vilket ökat den administrativa hanteringen och svårigheter att bedöma särskilda skäl på ett likvärdigt sätt.

KD yrkade avslag och vill inte återinföra icke lagstadgad verksamhet.
- Vi tycker inte att det är kommunens ansvar att ordna plats för barn till föräldralediga utan värna om gruppstorlekarna för de barn som behöver platsen. Vi tycker att det är viktigt att signalera barnens rätt till mer tid med sina föräldrar och sin familj. Vi skulle hellre se ett väl fungerande dispenssystem för de som verkligen behöver gå fritidshemsverksamhet, säger Eva Bränström Arnesson (KD).

Fakta om avgift enligt maxtaxa:

Föräldraavgifter för fritidshem bygger på en avgift utifrån maxtaxa som grundas på en beräkning utifrån vårdnadshavarnas inkomst samt vårdnadshavarnas antal barn i fritidshem och förskola. Föräldrar betalar avgift enligt maxtaxa under 12 månader.

Mer information efter sammanträdets slut ca kl 15.30:
Moa Brydsten (S)
ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-330 24 15

För- och grundskolenämnden beslutar i enlighet med ett medborgarförslag att ge barn i förskoleklass upp till och med årskurs 3 rätt till deltidsplats på fritidshem när förälder är föräldraledig med yngre syskon. Förändringen ska ske så snart som möjligt under våren 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Beslut om samordning av förskola och skola i Holmsund

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 14:13 CET

Holmsund-Obbola har behov av fler lokaler för att rymma barn och elever i förskolan och skolan de närmaste åren. För- och grundskolenämnden beslutar att godkänna förslaget till ökad samordning av verksamheter. Det innebär att barn i förskoleklass från hösten 2015 börjar i Skärgårdsskolans nuvarande lokaler. Efter årskurs 3 flyttar eleverna över vägen till Storsjöskolan där det fortsätter till och med årskurs 9. Sandviks skola byggs om till en förskola med nio avdelningar.

Holmsund-Obbola har ökat antal elever i grundskolan och högt antal barn i förskolan att hantera. Hittills har grundskola i Holmsund bedrivits i Sandviksskolan och Storsjöskolan där man inte kommer kunna inrymma alla elever i befintliga skollokaler från och med läsåret 2015-2016. Elevprognos visar på att antal elever kommer att öka med ca 190 elever under de närmsta sex åren, vilket kan jämföras med Sandviksskolans storlek idag.

- Holmsund-Obbolas förslag på ny organisation utgår från ett ekonomiskt och ett pedagogiskt hållbart perspektiv som nämnden godkänner. Nu fortsätter processen i arbetsgrupper där såväl personal som vårdnadshavare ska finnas representerade, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Organisationsförändringen ska vara klar hösten 2017. Höstterminen 2015 börjar alla elever i förskoleklass i nuvarande Skärgårdskolans lokaler. Grundskola i Holmsund kommer då att omfatta både nuvarande Storsjöskolan och nuvarande Skärgårdsskolans lokaler. Skärgårdsskolans lokaler kommer att omställas för permanent verksamhet för skola och fritidshem. Nuvarande Sandvik skola kommer att byggas om till en förskola med 9 avdelningar och planeras vara klar höstterminen 2017.

Mer information efter sammanträdets slut ca kl 15.30:
Moa Brydsten (S)
ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-330 24 15

Holmsund-Obbola har behov av fler lokaler för att rymma barn och elever i förskolan och skolan de närmaste åren. För- och grundskolenämnden beslutar att godkänna förslaget till ökad samordning av verksamheter.

Läs vidare »
Media-no-image

Fortsatt utredning kring en samlad gymnasieverksamhet på Umestan

Pressmeddelanden   •   2015-02-25 16:59 CET

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill fortsätta utreda möjligheterna att samla delar av den kommunala gymnasieverksamheten i anslutning till Midgårdsskolan på Umestan. 

Det handlar i första hand om att flytta verksamheten på Fridhemsgymnasiet till nya lokaler. En samlokalisering, eventuellt i form av en så kallad ”gymnasieby”, kan ha flera fördelar. Det handlar om alltifrån bättre möjligheter att erbjuda inriktningar inom befintliga program till större lokaleffektivitet med lägre driftskostnader som följd.

En mer samlad gymnasieverksamhet skulle också kunna innebära att annan skolverksamhet kan flytta in i gymnasiets nuvarande lokaler på Fridhem. Det finns även ett behov av att avlasta Dragonskolan som fortsätter att vara väldigt populär bland eleverna. Här öppnar närheten till Midgårdsskolan och Umestan upp intressanta möjligheter.

Skolkontoret har nu nämndens uppdrag att, tillsammans med fastighetsavdelningen, fortsätta utreda den framtida gymnasiestrukturen. En struktur som ska vara hållbar över tid, kostnads- och lokaleffektiv och kunna erbjuda eleverna många valmöjligheter och ett brett utbildningsutbud.
– När utredningen är klar ska nämnden sedan fatta sitt slutgiltiga beslut kring hur strukturen för de kommunala gymnasieskolorna ska se ut, säger Peter Burström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Om planerna blir verklighet så talar mycket för att förändringen kommer att genomföras etappvis.

För mer information kontakta:
Peter Burström (S)
Ordförande
070-549 46 99
peter.burstrom@umea.se

Anders Sellström (KD)
Vice ordförande
070-540 12 12
anders.sellstrom@umea.se


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill fortsätta utreda möjligheterna att samla delar av den kommunala gymnasieverksamheten i anslutning till Midgårdsskolan på Umestan.

Läs vidare »
Lybzkfkngtt8y7vke8cd

Klartecken för lägenheter på Stadsliden

Pressmeddelanden   •   2015-02-25 16:57 CET

Byggnadsnämnden antog den 25 februari detaljplanerna för etapp 2 inom Stadsliden 6:3. Det betyder att området där de gamla vårdlokalerna för barn- och ungdomspsykiatrin tidigare låg snart kan bebyggas med bostäder. – Det kommer att bli en attraktiv bostadsmiljö mellan Nydalahöjd och Mariehem, så det är roligt att planen antas, säger Mikael Berglund (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Media-no-image

Bättre service för företagen

Pressmeddelanden   •   2015-02-25 14:57 CET

Umeå kommun förbättrar sitt servicearbete gentemot företag. Åtgärdena utgår från synpunkter som företagen i Umeå framfört. Det handlar om att förtydliga informationen så att processerna går snabbare, till exempel inom områdena bygglov samt mark och exploatering. Kommunen förbättrar även den direkta kommunikationen i detaljplanshanteringen.

Umeå kommun vill veta hur företag uppfattar kvaliteten på sin service och myndighetsutövning. Under hösten 2014 har kommunen därför genomfört närmare 40 djupintervjuer och träffat två fokusgrupper med företag i Umeå. Under våren 2015 ska kommunen genomföra ytterligare två fokusgrupper, men redan nu har kommunen börjat åtgärda de synpunkter som företagen har lämnat.

I fokusgrupperna möter företagarna fyra verksamhetsområden: Bygglov, Mark och exploatering, Detaljplan samt Gator och parker.

Tydligare information
Många företag upplever att handläggningstiden för bygglov tar längre tid än vad de förväntat sig och att kostnaden ökar. Därför tar kommunen fram tydligare information för hur bygglovsprocessen går till.

– Det kan ta olika lång tid för olika ärenden, och det här är något vi vill tydliggöra så att varken sökande eller vi behöver uppleva att något tar längre tid eller kostar mer än vad man trodde från början, säger Maria Blomqvist, stadsarkitekt på Umeå kommun. Kort sagt går det snabbare om sökande följer detaljplanen.

Även företag som vänder sig till Mark och exploatering har kommenterat att informationen kan förtydligas.

– Så fort vi har haft ett fokusgruppsmöte med företagen ser vi till att informationen som ligger på hemsidan är den som företagen efterfrågar, säger Stina Sjöblom, mark- och exploateringschef på Umeå kommun.

Snabbare hantering
Stora fastighetsägare har ofta fler planer än en som behöver hanteras, ibland rör det sig om tre, fyra stycken. För att få en snabbare hantering förbättrar kommunen den direkta kommunikationen med sökande.

– Vi har haft möte med respektive fastighetsägare där vi tillsammans prioriterar planerna så att arbetet går så fort som möjligt, säger Tomas Strömberg, planchef på Umeå kommun.


Kontakt
Karin Björk
företagslots
090-16 16 88
070-653 16 88
karin.bjork@umea.se

Roland Carlsson
näringslivschef
090-16 32 10
070-578 65 50
roland.carlsson@umea.se

Margaretha Alfredsson
samhällsbyggnadsdirektör
090-16 23 80
070-558 23 80
margaretha.alfredsson@umea.se

Umeå kommun förbättrar sitt servicearbete gentemot företag. Åtgärdena utgår från synpunkter som företagen i Umeå framfört. Det handlar om att förtydliga informationen så att processerna går snabbare, till exempel inom områdena bygglov samt mark och exploatering. Kommunen förbättrar även den direkta kommunikationen i detaljplanshanteringen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 46 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • claes.bjornberg@umea.se
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.
I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.