Media-no-image

Del av innertaket har rasat in på Umeå simhall

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 16:43 CEST

Vid 15-tiden idag rasade en del av innertaket in på Umeå simhall på Haga. Ingen person har kommit till skada. Badhuset kommer nu att stänga något tidigare än planerat,

Badhuset är nu stängt och personal från Umeå kommuns fastighetsavdelning har inspekterat skadan vid 16-tiden.

– Det är en del av undertaket som har släppt, vi kommer att undersöka skadan närmare inom de närmsta dagarna, säger Dan Vähä, fastighetschef.

Badhusdelen är nu stängd, mindre än en månad tidigare än den sedan tidigare planerade stängningen.

Gymmet kommer att hålla öppet som vanligt. Utebadet Umelagun öppnar 18 juni.

Umeå kommun hade planerat stängning av Umeå simhall den 17 juni. Den 20 augusti öppnar Navet, Umeås nya badhus.

Kontaktperson
Dan Vähä
fastighetschef
Fastighet
Umeå kommun
090-16 33 55
070-655 45 60
dan.vaha@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Vid 15-tiden idag rasade en del av innertaket in på Umeå simhall på Haga. Ingen person har kommit till skada. Badhuset kommer nu att stänga något tidigare än planerat.

Läs vidare »
Media-no-image
Lrx6jsh186ox73aajr2c

Äldrenämndens resultat efter årets första fyra månader

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 14:16 CEST

Äldrenämnden redovisar flera positiva resultat efter årets första fyra månader. Fler äldre är aktiva, fler aktiviteter har genomförts på vård- och omsorgsboenden, kontinuiteten inom hemtjänsten har förbättrats och sjukfrånvaron minskar. Det ekonomiska resultatet för perioden är -5,4 mnkr.

– Utifrån delårsapporten kan vi se både positiva och negativa resultat. Prioriteringen på fler aktiviteter för Umeås äldre har gett effekt och vi kan också se att vissa delar av äldreomsorgen har lyckats minska sin sjukfrånvaro och förbättrat kontinuiteten. Samtidigt finns det utmaningar att jobba vidare med både gällande ekonomin och när det kommer till arbetsmiljön, säger Janet Ågren, ordförande, äldrenämnden.

Fler besöker kommunens träffpunkter
Till träffpunkterna är alla välkomna. Genom att delta i aktiviteter, fika och träffas minskas risken för isolering och välbefinnandet ökar. Nämndens mål är 100 besökare, denna målsättning har överträffats då 121 personer besökte träffpunkterna under årets första fyra månader.

Rekordmånga aktiviteter för personer på vård- och omsorgsboenden
Under årets fyra första månader har det genomförts 5 625 gruppaktiviteter i vård- och omsorgsboende. Aktiviteterna riktar sig till alla på boendet och förslag till aktiviteter kommer från såväl boende som närstående, kollegor, ledningen och genom kulturförvaltningens glädjespridare.

Förändringar inom hemtjänsten ger bättre kontinuitet
Inom hemtjänsten har kontinuiteten förbättrats sedan mindre arbetslag införts med ansvar för personer i ett nära geografiskt område. Personer som haft besök av många olika medarbetare från hemtjänsten under en månad följs upp och ses över om det finns förbättringar att vidta.

Minskad sjukfrånvaro
De flesta verksamheter inom äldrenämnden präglas av utmaningar avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och personalförsörjning. Den korta sjukfrånvaron ökar medan den långa minskar. På totalen minskar dock sjukfrånvaron jämfört med samma period 2015 (8.9% 2016, 9,1 % 2015). Ett gott exempel är hemtjänsten som under årets första månader minskat sjukfrånvaron och ökat sammanhållningen och stabiliteten i arbetsgrupperna genom att fokusera på hälsa, återhämtning och arbetsglädje.

-5,4 mnkr efter årets fyra första månader
Äldrenämndens nettokostnader (302,9 mnkr) har ökat med 2,9 % (8,6 mnkr) i jämförelse med föregående år. Resultatet för de första fyra månaderna är -5,4 mnkr, en avvikelse med 1,8 % mot budget. Avvikelsen beror främst på kostnader inom hälso- och sjukvård i hemmet som ökat sina kostnader med 14,9 % i jämförelse med föregående år. Nämndens resultat för året beräknas till -4,9 mnkr.

Yrkanden
För att komma till rätta med kostnadsökningarna inom hälso- och sjukvård i hemmet lämnade socialdemokraterna in tre yrkanden. Samtliga partier ställde sig bakom de tre yrkandena och nämnden uppdrar därmed till förvaltningen att:

  • ta fram en åtgärdsplan med aktiviteter hur verksamheten arbetar med mothållet inom hälso- och sjukvård i hemmet
  • genomföra en översyn av hjälpmedelsverksamheten och ta fram en prioritetsordning för förskrivning av hjälpmedel
  • återkomma med en utförligare åtgärdsplan med aktiviteter för att hälso- och sjukvård i hemmet ska ha en verksamhet på den ambitionsnivå som skatteväxlats med landstinget

Vänsterpartiet lämnade in sex yrkanden. Samtliga avslogs och vänsterpartiet reserverade sig till förmån för sina egna yrkanden. Vänsterpartiet yrkade på votering på två av yrkandena: att arbetsmiljöprojektet och införandet av heltidsmodellen skulle beskrivas ytterligare i delårsrapporten. Voteringarna slutade med siffrorna 9-2.

Mer information:

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP)
2: e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
maria.winroth@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Äldrenämnden redovisar flera positiva resultat efter årets första fyra månader. Fler äldre är aktiva, fler aktiviteter har genomförts på vård- och omsorgsboenden, kontinuiteten inom hemtjänsten har förbättrats och sjukfrånvaron minskar. Det ekonomiska resultatet för perioden är -5,4 mnkr.

Läs vidare »
Media-no-image

Sjukfrånvaron inom för- och grundskolan ökar

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 13:52 CEST

Sjukfrånvaron för personal inom för-och grundskolan har ökat med 0,5 procent jämfört med samma period förra året.

Ett ökat antal medarbetare har en sjukfrånvaro längre än 91 dagar och det gäller främst yrkesgrupperna inom förskolan. Perioden, januari till och med april, innebär många virusinfektioner samt vård av barn för bland annat medarbetare i förskolan. Det är fortfarande svårt att få tag i vikarier vid sjukdom, vilket gör att arbetsbelastningen ökar för de som arbetar.

Förebyggande insatser
Ett antal insatser har genomförts i förebyggande syfte för att minska antalet sjukdagar. Ett kommungemensamt projekt ”Från risk till frisk” inleds under våren där förskolan är ett prioriterat område. Projektet innebär ett förändrat arbetssätt för det systematiska arbetsmiljöarbetet, där chef med stöd av personalfunktionen genomför en genomlysning av verksamheteten och upprättar handlingsplan. Dessutom kommer en kartläggning av bullernivåer på fritidshem att genomföras under maj månad.

-­­Att sjukfrånvaron ökar är oroande. Åtgärder är vidtagna och förhoppningsvis leder de till en vändande trend och minskad sjukfrånvaro. Att minska sjukfrånvaron är ett prioriterat uppdrag i nämndens uppdragsplan så vi kommer att följa utvecklingen noga, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Mer information efter sammanträdets slut kl 16.00 idag:
Moa Brydsten (S) ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Sjukfrånvaron för personal inom för-och grundskolan har ökat med 0,5 procent jämfört med samma period förra året.

Läs vidare »
Media-no-image

Folkhälsoundersökning visar skillnader mellan könen

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 13:47 CEST

Många unga tjejer är otrygga och stressade samt hoppar över fler måltider än jämnåriga killar. Bland unga killar är det en större andel som har spelat om pengar, använt dopningsmedel och åkt motorfordon med en berusad förare. Det framgår av Unga16, en stor folkhälsoundersökning bland cirka 4 500 unga i åldern 13-18 år i Umeå kommun.

Undersökningen visar också att drygt 70 procent av ungdomarna upplever att de har det bra eller mycket bra ställt ekonomiskt. Det är en liten förbättring jämfört med 2014. En annan positiv förändring är att alkoholkonsumtionen har minskat hos både tjejer och killar. Detta gäller främst bland yngre ungdomar.

Resultaten följs upp i lokala förebyggande råd.

Mer information efter sammanträdets slut kl 16.00 idag:
Moa Brydsten (S) ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Många unga tjejer är otrygga och stressade samt hoppar över fler måltider än jämnåriga killar. Bland unga killar är det en större andel som har spelat om pengar, använt dopningsmedel och åkt motorfordon med en berusad förare. Det framgår av Unga16, en stor folkhälsoundersökning bland cirka 4 500 unga i åldern 13-18 år i Umeå kommun.

Läs vidare »
Media-no-image

​Elever känner sig trygga och trivs i skolan

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 13:42 CEST

F-6 enkäten till samtliga elever från förskoleklass till och med årskurs 6 som genomförts under våren visar höga resultat på frågor om de trivs och är trygga i skolan. Skolans ordningsregler är kända och vuxna visar att kränkningar inte är tillåtna.

På frågor om arbetsron i klassrummet visar resultaten inte lika höga siffror som frågor om att trivas och känna sig trygg i skolan, kring 70 procent. Något lägre i årskursera 1-3 jämfört med 4-6. Upplevelsen av att få delta i planeringen visar att drygt hälften av eleverna upplever att de får ha inflytande samtidigt som frågor om lärarna bryr sig om vad jag säger ger mycket höga resultat i samtliga årskurser.

Utmaningen för skolan finns främst i förmågan att skapa lust och att lära i högre årskurser, arbetsro och inflytande. Det är områden som kommer att stå i fokus under höstens planeringsarbete. Målsättningen är att genom ett systematiskt kvalitetsarbete öka elevers grad av nöjdhet i skolan och utbildningen.Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

F-6 enkäten till samtliga elever från förskoleklass till och med årskurs 6 som genomförts under våren visar höga resultat på frågor om de trivs och är trygga i skolan. Skolans ordningsregler är kända och vuxna visar att kränkningar inte är tillåtna.

Läs vidare »
Media-no-image

Elever känner sig trygga och trivs i skolan

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 13:39 CEST

F-6 enkäten till samtliga elever från förskoleklass till och med årskurs 6 som genomförts under våren visar höga resultat på frågor om de trivs och är trygga i skolan. Skolans ordningsregler är kända och vuxna visar att kränkningar inte är tillåtna.

På frågor om arbetsron i klassrummet visar resultaten inte lika höga siffror som frågor om att trivas och känna sig trygg i skolan, kring 70 procent. Något lägre i årskursera 1-3 jämfört med 4-6. Upplevelsen av att få delta i planeringen visar att drygt hälften av eleverna upplever att de får ha inflytande samtidigt som frågor om lärarna bryr sig om vad jag säger ger mycket höga resultat i samtliga årskurser.

Utmaningen för skolan finns främst i förmågan att skapa lust och att lära i högre årskurser, arbetsro och inflytande. Det är områden som kommer att stå i fokus under höstens planeringsarbete. Målsättningen är att genom ett systematiskt kvalitetsarbete öka elevers grad av nöjdhet i skolan och utbildningen.

Mer information efter sammanträdets slut kl 16.00 idag:
Moa Brydsten (S) ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämndenUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

F-6 enkäten till samtliga elever från förskoleklass till och med årskurs 6 som genomförts under våren visar höga resultat på frågor om de trivs och är trygga i skolan. Skolans ordningsregler är kända och vuxna visar att kränkningar inte är tillåtna.

Läs vidare »
Media-no-image

​​​Tidiga insatser i grundskolan ger resultat

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 13:35 CEST

Av Sveriges 30 kommuner som ingår i kommungruppen större städer har Umeå kommun de högsta genomsnittliga resultaten i ämnesprov i svenska/svenska som andraspråk och matematik i åk 3. Det visar SKL:s, Sveriges kommuner och landstings, rapport Öppna jämförelser för läsåret 2014/15.

Även i åk 6 visar Umeå kommuns elever höga resultat. I matematik har 95 procent av alla elever godkända betyg vilket är bäst i kommungruppen och på plats 25 i landet.

I svenska får 97 procent av eleverna godkända betyg vilket lägger Umeå på andra plats i kommungruppen. Vidare är Umeå den sjätte bästa kommunen i kommungruppen, både vad gäller andel elever som har uppnått målen i alla ämnen och andelen behöriga till gymnasieskolan.

-Vi inte är nöjda med att 97 procent av eleverna klarar godkända betyg. Det innebär att ca 300 elever inte är godkända. Vi anser att vi måste nå målet 100 procent godkända elever, säger Elmer Eriksson (M), vice ordförande i för- och grundskolenämnden.

Mer information efter sammanträdets slut kl 16.00 idag:

Moa Brydsten (S) ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Av Sveriges 30 kommuner som ingår i kommungruppen större städer har Umeå kommun de högsta genomsnittliga resultaten i ämnesprov i svenska/svenska som andraspråk och matematik i åk 3. Det visar SKL:s, Sveriges kommuner och landstings, rapport Öppna jämförelser för läsåret 2014/15.

Läs vidare »
Media-no-image

Tidiga insatser i grundskolan ger resultat

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 13:18 CEST

Av Sveriges 30 kommuner som ingår i kommungruppen större städer har Umeå kommun de högsta genomsnittliga resultaten i ämnesprov i svenska/svenska som andraspråk och matematik i åk 3. Det visar SKL:s, Sveriges kommuner och landstings, rapport Öppna jämförelser för läsåret 2014/15.

Även i åk 6 visar Umeå kommuns elever höga resultat. I matematik har 95 procent av alla elever godkända betyg vilket är bäst i kommungruppen och på plats 25 i landet.

I svenska får 97 procent av eleverna godkända betyg vilket lägger Umeå på andra plats i kommungruppen. Vidare är Umeå den sjätte bästa kommunen i kommungruppen, både vad gäller andel elever som har uppnått målen i alla ämnen och andelen behöriga till gymnasieskolan.

Mer information efter sammanträdets slut kl 16.00 idag:
Moa Brydsten (S) ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Av Sveriges 30 kommuner som ingår i kommungruppen större städer har Umeå kommun de högsta genomsnittliga resultaten i ämnesprov i svenska/svenska som andraspråk och matematik i åk 3. Det visar SKL:s, Sveriges kommuner och landstings, rapport Öppna jämförelser för läsåret 2014/15.

Läs vidare »
Media-no-image

Återbruksutmaningen 2016

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 13:15 CEST

Umeå kommuns egen returbutik har utmanat alla femteklassare, under vårterminen 2016, att tävla i återbruk. Den klass som har den bästa produkten vinner 10 000 kr.

Skälet till utmaningen, är att Returbutiken vill öka kunskapen och förståelsen för återbruk av material hos eleverna.

Reglerna var enkla. Produkten skulle till största delen vara tillverkad av återbrukat/återvunnet material, vara en användbar innovation, som kan användas i hemmet. Det var tillåtet med egna material, men behövde klasserna material eller att det saknades något, hjälpte butiken till.

Lördag 28 maj klockan 13.00 är det dags för prisutdelningen. Den hålls i Returbutikens lokaler på Tegelbruksvägen 7. Alla inlämnade tävlingsbidrag har visats i butiken under en period i en uppskattad utställning i butiken.

Mer information:

Kerstin Forsmark, arbetsledare Textilservice
070-690 01 52 – kerstin.forsmark@umea.se

Göran Lindström, arbetsledare Returbutiken
070-255 71 07 – goran.lindstrom@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Umeå kommuns egen returbutik har utmanat alla femteklassare, under vårterminen 2016, att tävla i återbruk. Den klass som har den bästa produkten vinner 10 000 kr.

Läs vidare »
Media-no-image

För- och grundskolenämnden redovisar överskott för årets fyra första månader

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 13:13 CEST

För- och grundskolenämnden godkänner tertialrapporten som visar ett positiv resultat på 395 000 kr för perioden januari- april. Den ekonomiska prognosen för 2016 pekar mot ett underskott på 8 mnkr.

Underskottet ligger främst inom förskolan där prognosen visar ett underskott på 6 mnkr utifrån ett effektiviseringskrav för verksamheten på totalt 20 mnkr inför 2016. Resterande del av underskottet ligger inom utbildningsverksamheten – grundskola.

–Det är ett bra resultat utifrån det stora effektiviseringskrav som förskolan gick in i 2016 med, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Mer information efter sammanträdets slut kl 16.00 idag:
Moa Brydsten (S) ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

För- och grundskolenämnden godkänner tertialrapporten som visar ett positiv resultat på 395 000 kr för perioden januari- april. Den ekonomiska prognosen för 2016 pekar mot ett underskott på 8 mnkr.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 25 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • claevvs.bjazbyqavdkpexelornberwzxig@umea.suje
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Koncern