Media no image

Fortsatt kontroll av brandskydd i radhus

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 09:10 CEST

Brandförsvar och säkerhet kommer med start i juni att fortsätta kontrollera det byggnadstekniska brandskyddet mellan radhusvindar i Umeå kommun. Kontrollerna är en del i ett treårigt projekt för att undvika omfattande brandspridning i radhuslängor i Umeå kommun.

– Det är ett välkänt problem att en brand i ett radhus som letar sig upp på vinden snabbt kan spridas till övriga radhus i en länga och leda till en totalskada. Vi har också sett ganska omfattande brister i de radhus som vi hittills inventerat, säger Marcus Forsvall, brandingenjör, Umeå kommun.

– När vi vet om det finns brister i en radhuslänga kommer vi att informera berörda fastighetsägare om statusen på deras brandskydd och om något behöver åtgärdas. Uppmärksammas allvarliga brister kan det även bli aktuellt att förelägga fastighetsägarna att åtgärda dessa. Kontrollen ger oss också möjligheten att ta fram insatsplaner för hur vi ska agera inom varje radhusområde, vilket i sin tur ger oss bättre möjligheter att begränsa konsekvenserna om det skulle börja brinna, säger Marcus Forsvall.

Projektet beräknas pågå fram till 2018. Själva kontrollerna genomförs sommartid och i år inleder vi med stadsdelarna Ersboda och Marieområdet. De fastighetsägare som berörs kommer att få information om besöken innan de genomförs.

Omfattande egendomsskador vid brand i radhus

Att en brand snabbt kan sprida sig upp till vinden och leda till omfattande egendomsskador är ett vanligt och välkänt problem i samband med bränder i radhus. Både Boverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tidigare uppmärksammat detta och uppmanat kommuner, byggare och boende att kontrollera och åtgärda problemet. Det vanliga är att branden tar sig upp på vinden via takfoten. Sedan kan den sprida sig över vinden och ned till övriga bostäder. Det finns flera orsaker till varför branden kan spridas på det sättet. Ett vanligt fel är att de avskiljande väggarna inte sluter tätt mot undersidan av yttertaket och att det finns skador eller hål i väggarna.

Mer information finns på www.umea.se/brandskyddradhus

Kontakt

Marcus Forsvall
brandingenjör
Brandförsvar och säkerhet
Umeå kommun
090-16 22 34Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Brandförsvar och säkerhet kommer med start i juni att fortsätta kontrollera det byggnadstekniska brandskyddet mellan radhusvindar i Umeå kommun. Kontrollerna är en del i ett treårigt projekt för att undvika omfattande brandspridning i radhuslängor i Umeå kommun.

Läs vidare »
Media no image

Planer för kommunhuset i Hörnefors

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 14:37 CEST

Kommunhuset i Hörnefors ska anpassas och byggas om för att kunna nyttjas av fler verksamheter och föreningsliv. Ombyggnationerna kommer att ske under september 2017 till februari 2018 till en kostnad på cirka 6 Mnkr. Under onsdagkväll 21 juni informerades föreningslivet om planerna med kommunhuset av representanter från Fritid och Fastighet på Umeå kommun.

– Jag ser framemot att äntligen få till en mötesplats i Hörnefors där människor möts över generationsgränserna. Fritidsgården blir stommen i huset, verksamheten kommer att följa intentionerna om moderna och genussmarta mötesplatser för våra ungdomar, säger Dan Vähä, avdelningschef fritid unga, Umeå kommun.

Entréplanet kommer till stor del att användas av fritidsgården medan övriga utrymmen, på källarplan och bottenplan, kommer att stå till förfogande för föreningslivet. Kempesalen fortsätter vara en bokningsbar mötes- och verksamhetslokal. Strävan är att utställningen om Gunnar Nordahl också kommer att finnas kvar. På översta planet kommer det även fortsättningsvis vara kontorsplatser för kommunal verksamhet i Hörnefors.

Umeå kommun kommer under hösten att fortsätta dialogen med föreningslivet.

– De anpassningar som framför allt ska göras är på bottenplan för fritidsgården. I övrigt är det mindre anpassningar och åtgärder för att huset ska vara i gott skick, bland annat anpassas ventilationen och dräneringen runt huset görs om, säger Erik Öhgren, fastighetsförvaltare på Umeå kommun

Mer information:

Dan Vähä
avdelningschef
fritid unga
Umeå kommun
070-665 45 60
dan.vaha@umea.se

Thomas Savilahti
fritidskonsulent
Umeå kommun
070-608 43 46
thomas.savilahti@umea.se

Erik Öhgren
fastighetsförvaltare
Umeå kommun
070-263 82 85
erik.ohgren@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kommunhuset i Hörnefors ska anpassas och byggas om för att kunna nyttjas av fler verksamheter och föreningsliv. Ombyggnationerna kommer att ske under september 2017 till februari 2018 till en kostnad på cirka 6 Mnkr. Under onsdagkväll 21 juni informerades föreningslivet om planerna med kommunhuset av representanter från Fritid och Fastighet på Umeå kommun.

Läs vidare »
Media no image

Bästa resultaten någonsin

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 13:33 CEST

De preliminära siffrorna för skolresultaten 2017 visar att 90 % av de elever som slutade åk 9 i de kommunala grundskolorna är behöriga till gymnasieskolans naturprogram. Det är det bästa resultatet någonsin.

Resultaten för nationella prov i svenska och engelska för åk 9 visar också mycket goda resultat, 98 respektive 97 % av eleverna är godkända. Dessutom är meritvärdet för pojkar i åk 9 det bästa hittills (222 p).

Lika resultat för pojkar och flickor

Resultaten för nationella prov i matematik i åk 3 visar att pojkar och flickor presterar lika bra. För elever i åk 6 finns dock en liten skillnad mellan könen. Där är andelen godkända pojkar respektive 93 % och 95 %.

- Det är glädjande att se resultaten för pojkar och flickor i årskurs 3 och 6. Att skillnaderna i resultat minskar mellan könen visar att vi är på rätt väg, säger Moa Brydsten, (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

För mer information

Moa Brydsten (S)
ordförande för- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande för- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

De preliminära siffrorna för skolresultaten 2017 visar att 90 % av de elever som slutade åk 9 i de kommunala grundskolorna är behöriga till gymnasieskolans naturprogram. Det är det bästa resultatet någonsin.

Läs vidare »
Media no image

Förbättrad kvalitet för flerspråkiga barns och elevers språkutveckling

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 13:30 CEST

För- och grundskolenämnden beslutar att omfördela resurser till att stärka barns och elevers möjlighet att utveckla flerspråkighet och kulturell identitet i förskola och skola.

För barn och elever som tillhör någon av de fem nationella minoriteterna innebär beslutet en möjlighet att genom utökad undervisningstid och revitaliserande språkaktiviteter, att utveckla och återta språket.

Resurser som tidigare gått till modersmålsstöd i förskolan i samiska och finska, där Umeå kommun är förvaltningsområde, samt övriga minoritetsspråk ska omfördelas inom ramen för befintlig budget och användas till:

 • utökad undervisningstid i ämnet modersmål för de nationella minoritetsspråken
 • språkbad och språkdusch för samiska och finska
 • likvärdiga insatser för att stärka språk och identitet hos barn och elever i förskolan, förskoleklass och fritidshem för samtliga modersmål
 • stödtillnyanlända barn vid inskolning iförskolan, förskoleklass samt fritidshem
 • undervisning i ämnet modersmålför elever i förskoleklass med utökad undervisningstid för de nationella minoritetsspråken
 • en utökning av studiehandledning för nyanländaeleveriårskurserna7- 9

- Det känns positivt att förslaget om resursfördelning är diskuterat och förankrat hos de samiska och svensk-finska företrädarna, säger Moa Brydsten, (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Fakta
Elever i för- och grundskola som hör till någon av de nationella minoriteterna (samiska, jiddisch, romani chib, finska och meänkieli har utökad rätt till modersmålsundervisning. Det krävs därför inte grundläggande kunskaper i språket och elever kan läsa språket som ett nybörjarspråk. Umeå kommun är förvaltningsområde för samiska och finska och det innebär särskilda skyldigheter att exempelvis erbjuda förskola helt, eller delvis på språket.

För mer information

Moa Brydsten (S)
ordförande för- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande för- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

För- och grundskolenämnden beslutar att omfördela resurser till att stärka barns och elevers möjlighet att utveckla flerspråkighet och kulturell identitet i förskola och skola.

Läs vidare »
Media no image
Jjtdmtm4msedofpvurqk

Plan tas fram för fler praktikplatser inom kommunen

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 16:44 CEST

För att ge ensamkommande ungdomar en möjlighet att prova på ett yrke och öva språk erbjuds praktikplatser. Många ungdomar står i kö till platserna och den 21 juni beslutade individ- och familjenämndens ledamöter att det så kallade Praktikspåret ska utvecklas. Fler feriearbeten ska också erbjudas.

Hittills visar Praktikspåret på goda resultat. Praktiken kan variera i antal timmar beroende på ungdomens behov och har en positiv inverkan för språkutveckling och motivation.

– Socialtjänsten behöver bli mycket bättre på att ta fram praktikplatser och feriejobb. Vi vet att praktik är viktigt för att hålla uppe motivationen för våra ensamkommande ungdomar i väntan på uppehållstillstånd. Jag vill med det här beslutet att vi tar vårt ansvar för att erbjuda våra ensamkommande ungdomar en tidig koppling till arbetsmarknaden och att man själv får uppleva vilka arbeten som finns inom omsorgen. Ungdomarnas framtid ska inte slösas bort i väntan utan tas tillvara, därför initierade jag den här frågan, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Fler feriearbeten ska erbjudas inom individ- och familjenämndens verksamheter (funktionshinderomsorg, individ- och familjeomsorg, Ensamkommande barn). Det råder brist på kompetens inom vård- och omsorg och genom att erbjuda fler ferieplatser kan intresset för yrkena inom området öka.

– Umeå kommun har stort behov av att nyanställa och att skapa ett intresse för kommunens verksamheter. Att erbjuda praktik är ett unikt tillfälle att integrera och skapa möjligheter för ensamkommande att bli helt självförsörjande och integrerad i samhället. Att skapa praktikplatser för våra unga är något alla nämnder skulle vinna på, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram en plan för arbetet med stöd av VIVA, skola och personalfunktionen. Uppdraget omfattar: Minst 20 arbetsplatser ska medverka i praktikspåret under 2017. Antalet ferieplatser inom individ- och familjenämndens verksamhet ska under 2018 uppgå till 30 stycken. En långsiktig plan med mått för antalet praktikplatser ska också tas fram.

– Vi behöver också ta fram fler feriearbeten för 17-åriga ungdomar. Det har gått trögt att utöka våra platser inom Individ- och familjenämnden. i år når vi 10 feriearbeten men redan nästa år ska den vara tredubblade till 30 stycken. Därefter ska en plan tas fram så att allt fler ungdomar kommer i kontakt med funktionshinderomsorgen inom socialtjänsten, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Mer information:

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
annakarin.sjolander@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Läs vidare »
Media no image
Jjtdmtm4msedofpvurqk

Kommunens familjehem utbildas i HBTQ-frågor

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 16:40 CEST

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) Umeå ska utbilda kommunens familjehem och socialsekreterare som arbetar med familjehem. Detta för att bredda kompetensen i HBTQ-frågor.

Vid sammanträdet vid individ- och familjenämnden skrevs en samverkansöverenskommelse med RFSL om utbildningsinsatser under två år. RFSL ska även marknadsföra behovet av familjehem i sin egen organinsation.

– Det finns flera skäl till att vi ingår detta samarbete med RFSL. Dels vill vi öka vår kompetens i HBTQ-frågor men vi vill också hjälpa till att bryta normen för vem som kan bli familjehem. Vi vill att så många som möjligt med olika bakgrund ska söka till att bli familjehem och att RFSL hjälper oss med det är jättebra, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Socialsekreterarna som arbetar med familjehem ska få en två halvdagarsutbildning. Familjehemmen som är knutna till kommunen ska ta del av en två timmars föreläsning.

Överenskommelsen kommer att utvärderas.

– Att individ- och familjenämnden nu får möjlighet att samarbeta med RFSL kommer att berika och höja kunskapen om HBTQ (A, P, L*) vilket är en helt nödvändigt för Umeås socialsekreterare och familjehem. För Umeå kommun betyder det här en rejäl kvalitetshöjning, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

– Det är glädjande och viktigt att Umeå kommun vill säkerställa att det finns kunskap och kompetens inom HBTQ-området hos de som arbetar med familjehem. För våra medlemmar är det viktigt att alla typer av familjekonstellationer har möjlighet att bli familjehem. Det är också viktigt att HBTQ-personer, oavsett ålder, får ett bra bemötande inom Umeå kommuns familjehemsverksamhet, säger Tove Liliequist, styrelseledamot i RFSL Umeå.

Om RFSL
RFSL i Umeå, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för HBTQ-personer som för alla andra i samhället.

*A står för asexuell och hänvisar till personer som på olika sätt har ett mycket litet eller inget intresse av sex, P står för pansexuell, en sexuell läggning där personer känner attraktion och begär till andra oavsett kön, L står för lesbisk, det vill säga homosexuella kvinnor.


Mer information:

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
annakarin.sjolander@umea.se

Tove Liliequist
styrelseledamot
RFSL Umeå
076-239 01 54
tove.liliequist@umea.rfsl.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Läs vidare »
Xflo3xxkxj4qxew8gsls
Lkt40gynyaa6rt71s4f3

Kulturnämnden köper in skulptur av Knutte Wester till Vasaplan

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 17:00 CEST

Kulturnämnden har beslutat att köpa in Knutte Westers skulptur av två tonåriga barnhemsbarn I want to be heard, I want to be found för 550 000 kr. Den kommer att placeras ut på nya busstationen Vasaplan i Umeå under 2018.

Yugcy5jsutz4eky6p5po
Qvdcr6gs1hd0ji5rmb3t

Pumptrackbana på gång på Nydala

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 08:05 CEST

Just nu håller en pumptrackbana på att byggas på Nydala. Byggnationen påbörjades 29 maj och beräknas stå klar i mitten av juli. Pumptrackbanan kommer att ligga där minigolfbanan låg tidigare, i närheten av Umelagun.

Xlfm1tmsxbcxmioxl0so

Årets Komatsu Forest-stipendiater på Dragonskolan

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 09:29 CEST

Årets stipendiater Johanna Thorstensson och Oskar Tjernström, båda elever på Teknikprogrammet, och Lucas Larsson, elev på El- och Energiprogrammets inriktning Automation, kommer under höstterminen 2017 att få göra en studieresa till Japan för att besöka Komatsu City och ta del av den japanska kulturen.

Media no image

Brandmän i beredskap sökes

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 09:18 CEST

Vill du göra en insats för att hjälpa människorna på din hemort att känna sig trygga i vardagen? Då kan brandman i beredskap vara något för dig.

– För att kunna ge ett effektivt skydd till samtliga invånare i kommunen har vi ett flertal brandkårer utanför Umeå. Just nu är vi i stort behov av brandmän i beredskap i Botsmark, Holmsund, Hörnefors, Sävar och Tavlesjö, säger Magnus Sjögren, samordnare för brandmän i beredskap, Umeå kommun.

Vad innebär det att vara brandman i beredskap?

 • Som brandman i beredskap har du vanligtvis ett ordinarie jobb hos en annan arbetsgivare.
 • Vid larm ska du vara på brandstationen inom fem minuter när du har beredskap, dygnet runt.
 • Du har beredskap var tredje eller var fjärde vecka.
 • Vid larm kan en brandman i beredskap rycka ut på bland annat trafikolyckor, bränder, kemikalieolyckor, olyckor med farligt gods och djurlivräddning. I arbetet ingår underhåll av material.
 • Du får en första utbildning på hemorten. Därefter följer yrkesutbildning på någon av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps skolor. Vissa kvällar och helger har du övning och utbildning på hemorten.

www.umea.se/blibrandman kan du läsa mer om vad det innebär att vara brandman i beredskap och skicka in din ansökan.

Kontakt

Magnus Sjögren
samordnare
Brandförsvar och säkerhet
Umeå kommun
070-558 90 41
090-16 22 33
magnus.sjogren@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Vill du göra en insats för att hjälpa människorna på din hemort att känna sig trygga i vardagen? Då kan brandman i beredskap vara något för dig.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 26 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • presskommunikatör
 • claes.bjornberg@umea.se
 • 070-390 19 33
 • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Koncern