Media-no-image

Utformningen av Rådhustorget börjar nu

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 15:09 CET

Nu inleds arbetet med ny gestaltning av Rådhustorget. Tekniska nämnden har beslutat att godkänna projektbeskrivningen för ombyggnaden av Rådhustorget och rapporten från medborgardialogen.  I projektbeskrivningen fastslås förutsättningar och målsättningar med arbetet.  Ombyggnad av Rådhustorget ska påbörjas under år 2015.

- Det känns tilltalande att förslaget är väl underbyggt med förutsättningar och funktioner. Några viktiga ställningstaganden är att byggnader ska avvecklas, biltrafiken minimeras och torget ska vara attraktivt året runt och dygnet runt. Älvskontakten ska förstärkas och vi ska skapa goda vägar till älven och Väven, säger Lena Karlsson Engman, ordförande i tekniska nämnden.


Upphandling av konsult
Nu påbörjas upphandling av konsult för uppdraget. Konsulten kommer i ett första skede att ta fram en helhetslösning för torget. Efter inriktningsbeslut i nämnden till våren påbörjas projekteringen. Ett komplett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör tas fram och byggstarten planeras hösten 2015. Ombyggnaden omfattar hela Rådhustorget samt ytor öster och väster om Rådhuset fram till Storgatan. Parkdelen på Rådhusets södra sida ingår i projektet men ska utformas enligt ritningar framtagna i projektet Rådhusparken.

En viktig målsättning är att samordna utformningen med såväl Rådhusesplanaden som Rådhusparken för att skapa ett vackert och tillgängligt stråk från Järnvägen till älven.

Hög kvalitet och flexibelt
Rådhustorget är en av Umeås viktigaste och mest centrala platser, centrum av centrum. Platsen upplevs som sliten, rörig, plottrig och trång. Belysningen uppfyller inte dagens krav.

- Torget ska hålla hög kvalitet. Användningen av torget ska vara flexibel så att det fungerar bra för både möten, tal, evenemang och torghandel, säger Stefan Nordström, vice ordförande i tekniska nämnden.

Soliga platser ska tas tillvara och de kvaliteter som årstidsväxlingarna ger ska förstärkas. Ytterligare viktiga faktorer är cykelparkeringar, tillgänglighet och jämställdhet som också ska vägas in.

- Rådhustorget har alla förutsättningar att bli en vacker plats där stadsrummets kvaliteter tas tillvara samtidigt som det svarar mot de behov som finns i dagens och morgondagens Umeå, säger Karin Isaksson, gatu- och parkchef, Umeå kommun.

Trygghet och säkerhet är prioriterade områden
Ett prioriterat område är att öka tryggheten och säkerheten på Rådhustorget. Kvinnor känner sig generellt oftare otrygga på allmänna platser. Därmed är jämställdhet en självklar utgångspunkt i utredningsarbetet och en tryggare miljö bidrar till en mer jämställd stad.

Ett tillägg avslogs
Vänsterpartiet föreslog ett tillägg om talarplatsens placering som avslogs efter röstning med 9 röster mot 2. 


Kontakt:
Lena Karlsson Engman
tekniska nämndens ordförande
090- 161329
lena.karlsson-engman@umea.se

Stefan Nordström (M)
tekniska nämndens vice ordförande
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se

Karin Isaksson
park- och gatuchef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Nu inleds arbetet med ny gestaltning av Rådhustorget. Tekniska nämnden har beslutat att godkänna projektbeskrivningen för ombyggnaden av Rådhustorget och rapporten från medborgardialogen. I projektbeskrivningen fastslås förutsättningar och målsättningar med arbetet. Ombyggnad av Rådhustorget ska påbörjas under år 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Goda förutsättningar ska skapas på Vasaplan

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 14:34 CET

Vasaplan ska byggas om för att skapa goda förutsättningar för framtidens kollektivtrafik, skapa en tryggare och mer trivsam miljö och för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionshinder. Genom ombyggnaden ska det garanterat finnas utrymme på Vasaplan för ett fördubblat antal resor med buss. En mittperrong på Vasaplan ger de bästa förutsättningarna för kollektivtrafiken, resenärerna och andra som vistas där.


Tekniska nämnden har beslutat att godkänna alla rapporter; trafikutredning, gestaltningsuppdraget och enkätundersökningen. Och därmed kan arbetet med att göra en projektbeskrivning påbörjas.

- Det har länge funnits behov av att bygga om Vasaplan för att åtgärda de brister som tidigare utredning visat på. Det här är en viktig förändring för att klara framtida volymökningar i lokaltrafiken. Nu finns ett gott underlag för det fortsatta arbete, säger Lena Karlsson Engman, ordförande i tekniska nämnden.

Med utgångpunkt från trafikutredning, gestaltningsprojektet, medborgarenkät och intressentdialoger ska nu en projektbeskrivning utformas för ombyggnaden av Vasaplan. Projektbeskrivningen ligger sedan till grund för upphandling av en konsult för framtagande av skisser och ett komplett förfrågningsunderlag till nästa steg i processen.

Mittperrong ger bästa förutsättningarna
Trafikutredningen har visat att en mittperrong skapar bäst förutsättningar för kollektivtrafiken och dess resenärer. Fördelen med en mittperrong är att alla resenärer kan byta buss på ett enkelt och säkert sätt. Samtidigt frigörs utrymme längs fastigheterna, där gångstråken kommer att ligga. I det fortsatta arbetet ska det också utredas vidare hur taxi ska kunna angöra Vasaplan på ett effektivt sätt. Nämnden utökade det till att även gälla utredning om hur man bäst kommer tillrätta med smit-trafik.

Vasaplan ska fungera väl för kollektivtrafik
Vasaplan är en av Umeås viktigaste offentliga platser, ett kollektivtrafiknav som samtidigt är en mötesplats, en vistelseplats och ett kommersiellt torg.

- Målet är att Vasaplan ska kunna motsvara Umeå kommuns höga ambitioner om attraktiva offentliga platser. För många är buss det enda alternativet att ta sig till och från till exempel arbetet. Eftersom de måste använda Vasaplan och inte kan välja bort att vara där, ska vi ställa extra höga krav på platsen, säger Karin Isaksson, gatu- och parkchef.

Platsen ska också fungerande väl för alla som åker med buss, både utifrån dagens trafikering och med sikte på kommunens mål om en fördubblad andel kollektivtrafikresande år 2020.
- Det känns verkligen kul att kommunen satsar på kollektivtrafiken och Vasaplan. Genom ombyggnaden får vi goda förutsättning att hantera ett kraftigt ökat antal resanden i framtiden. Och det är kommunens ambition framöver, säger Fredrik Forssell, kollektivtrafikchef, Umeå kommunföretag.

Umeborna har deltagit i processen, på flera sätt
Många umebor tog vara på möjligheten att delta i gestaltningsgruppernas arbete. Några faktorer som framkom var att Vasaplan är en levande och urban plats, den ska innehålla en blandning av funktioner och människor samt att man ska vilja stanna där även om man inte väntar på bussen. Det ska kännas varmt och tryggt att vänta där och det ska vara en tillåtande mötesplats.

167 umeborna deltog i en webbenkät om Vasaplan under oktober. De tre punkterna som besökarna ansåg vara viktigast på Vasaplan var: att det är tryggt och säkert, att det fungerar bra för kollektivtrafiken och att det är trafiksäkert.

För att få en så bra överförings som möjligt av resultatet kommer ett uppstartsmöte att genomförs mellan kommunen, gestaltningsgrupperna och konsulten. Konsulten har sedan uppdraget att väva samman allt och presentera det i form av skisser och underlag till det fortsatta arbetet.

Framkomligt, tillgängligt och trivsamt
Syftet med ombyggnaden är att möjliggöra en utökad kapacitet och framkomlighet för kollektivtrafiken utifrån ett perspektiv över hela resan som även inkluderar transport till/från Vasaplan.

Samtidigt ska också förbättringar göras för tillgängligheten för funktionshindrade, trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt trygghet och säkerhet för de som vistas på Vasaplan. Ytterligare förändringar blir att förbättra, disponera och strukturera den tillgängliga markyta samt att skapa en trivsam arkitektoniskt välarbetad vistelse- och kommunikationsyta för alla trafikslag.

Ombyggnaden av Vasaplan är planerad att påbörjas år 2016.

Tillägg
Västerpartiet föreslog ett tillägg att kommunfullmäktiges tidigare beslut om en icke-kommersiell mötesplats vid Vasaplan ska beaktas. Denna mötesplats är dock inte en del av projektet Vasaplan. Efter omröstning antogs tillägget med 7 röster mot 4. 


Kontakt:
Lena Karlsson Engman (S)
tekniska nämndens ordförande
090- 16 13 29
070-2961232
lena.karlsson-engman@umea.se

Stefan Nordström (M)
tekniska nämndens vice ordförande
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se

Karin Isaksson
park- och gatuchef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Fredrik Forssell
Kollektivtrafikchef
Umeå kommunföretag
090-16 22 36
070-6327751
fredrik.forsell@umea.se

Vasaplan ska byggas om för att skapa goda förutsättningar för framtidens kollektivtrafik, skapa en tryggare och mer trivsam miljö och förbättra tillgängligheten för personer med funktionshinder. Genom ombyggnaden ska det finnas utrymme på Vasaplan för ett fördubblat antal resor med buss. En mittperrong på Vasaplan ger de bästa förutsättningarna för kollektivtrafiken med flera.

Läs vidare »
Media-no-image

Framgångsrikt arbete för ett renare och tryggare Umeå

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 13:54 CET

Umeå har blivit renare och tryggare över åren. Kommunen har konsekvent arbetat enligt ett åtgärdsprogram för ett renare och tryggare Umeå. Mätningar som Statistiska Centralbyrån (SCB) har genomfört talar sitt tydliga språk – Umeå har blivit renare och tryggare. 

- Arbetet med åtgärdsprogrammet för en ren och trygg kommun har gett fokus på just de frågorna och det känns bra att det har blivit renare och tryggare, säger Karin Isaksson, gatu- och parkchef, Umeå kommun.


SCB gör årliga mätningar med index där Umeå har legat i topp de senaste 3 åren. SCB tillsammans med Håll Sverige Rent har också genomfört ”skräpmätningar” under 4 år, även dessa visar klara förbättringar. (Se diagram i rapporten.)

Umeå har bra resultat
Umeå har ett bra resultat i jämförelse med andra städer. Och generellt verkar det som att nedskärpningen minskar. Nöjdheten med renhållningen på allmänna platser har dock sjunkit under 2014. Detta kan förklaras av att 2014 var ett bra år vädermässigt och det var många evenemang i centrum samt att det var flera nyinvigda parker som lockade mycket folk till centrum och parkerna. Det intensiva användandet kan ha lett till en försämrad upplevelse, trots ökade insatser.

Det är positivt att det rör sig mycket människor i staden, det ökar tryggheten men med fler människor blir det ofta skräpigare, vilket kräver nya lösningar.

Tryggare utomhus
Både män och kvinnors trygghet utomhus har ökat under de år som kommunen arbetat med åtgärdsprogrammet. Under det här året har dock tryggheten efter några år av positiv utveckling och därför bör ytterligare analys genomföras för att få veta varför det är så. (se diagram i rapporten)

Oavsett statistiken finns det mycket kvar att göra, särskilt så länge kvinnorna känner sig mer otrygga jämfört med männen. Trygghet är mycket viktigt och har stor betydelse för livskvalité för samtliga medborgare i vår kommun, inte minst kvinnorna.
- Män och kvinnor ska ha samma förutsättning att kunna röra sig fritt i vår kommun utan att behöva vara rädda för att gå ut själv. Det är en viktig del i att ha samma förutsättningar att kunna forma sina liv, menar Karin Isaksson.

Fler smarta idéer att genomföra
Ett renare och tryggare Umeå är ett viktigt och prioriterat område. I åtgärdsprogrammet finns det aktiviteter kvar att genomföra. Därför har tekniska nämnden beslutat att förlänga åtgärdsprogrammet för perioden 2015-2017. En årlig uppföljning ska göras för att rapportera till nämnden hur läget ser ut.

Bland annat finns det smarta idéer om förbättringar som inte genomförts ännu. Till exempel kommer det nya underjordiska sopcontainrar, som rymmer mycket mera än vanliga papperskorgar, att installeras. Andra insatser blir att utveckla samarbetet med polismyndigheten och andra aktörer, göra stadsodling tillgängligt för fler och fortsätta arbeta med otrygga stråk.

Genomförda åtgärder och resultat
Tekniska nämnden antog åtgärdsprogrammet 2011 och det finns att ta del av på kommunens webbplats. Genomförda aktiviteter och uppnådda resultat redovisas i bifogad rapport.


Bifogar
Rapport uppföljning ren och trygg kommun (pdf)
Skräpfacit 2014 (pdf)


Kontakt:
Karin Isaksson
park- och gatuchef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Lena Karlsson Engman
tekniska nämndens ordförande
090- 161329
lena.karlsson-engman@umea.se

Stefan Nordström (M)
tekniska nämndens vice ordförande
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se

Umeå har blivit renare och tryggare över åren. Kommunen har konsekvent arbetat enligt ett åtgärdsprogram för ett renare och tryggare Umeå. Mätningar som Statistiska Centralbyrån (SCB) har genomfört talar sitt tydliga språk – Umeå har blivit renare och tryggare.

Läs vidare »
Media-no-image

Umeå kommun överklagar beslut om hyresersättning till Waldorfskolan

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 15:59 CET

Waldorfskolan fick igenom sin överklagan på kommunens hyresersättning i Förvaltningsrätten. För- och grundskolenämnden överklagar nu beslutet i Kammarrätten.

-  Frågan handlar inte om Waldorfskolans ambition att utöka verksamheten, utan att de måste anpassa sig till dagens system för hyresersättning. Förvaltningsrätten har dragit felaktiga slutsatser om kommunens bidrag till enskilda huvudmän och bygger sitt beslut på hur Waldorfskolan ville utöka sin förskoleverksamhet för tre år sedan, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Kommunen har idag en schablon för hyresersättning som följer skolförordning och Kommunallagen. År 2011 erbjöd kommunen en faktisk kostnadsersättning. Nämnden beslutade 2011 att Waldorfskolan skulle få hyresbidrag för utökad verksamhet men eftersom den nya förskolan inte verkställdes anser nämnden att nytt beslut måste tas enligt gällande hyresersättning.

Beslutet gick igenom med rösterna 5 mot 4, Vänsterpartiet avstod att rösta.

-  Vi i Alliansen har en annan uppfattning och anser att Förvaltningsrätten fattade rätt beslut. Även om det idag finns en ny modell för lokalersättning till fristående förskolor finns möjlighet att betala ut faktisk ersättning om särskilda skäl finns, exempelvis stort behov av förskoleplaner inom ett visst område, vilket vi anser är fallet här, säger Peter Sedlacek (FP).


Mer information:
Moa Brydsten (S)
ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
072-733 07 32

Waldorfskolan fick igenom sin överklagan på kommunens hyresersättning i Förvaltningsrätten. För- och grundskolenämnden överklagar nu beslutet i Kammarrätten.

Läs vidare »
Media-no-image

Beviljat bygglov för multiarena vid Harpsjön i Obbola

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 15:36 CET

Byggnadsnämnden har beviljat bygglov för den multiarena som Obbola IK planerar vid Harpsjön. Syftet med multiarenan är att locka nya målgrupper samt öka tillgängligheten och nyttan av Harpsjöns friluftsområde. Byggnadsnämnden beslutade även om bygglov i efterhand för en skidstuga och ett förråd.

- Det är roligt att vi kan tillmötesgå och skapa förutsättningar för den här typen av initiativ, säger Ulrik Berg, vice ordförande, byggnadsnämnden.

Fastigheten är belägen vid Harpsjöns friluftsområde på Obbolaön. Översiktsplanen anger att området ingår i ett framtida bebyggelseområde för Obbola vilket dock inte bedöms bli aktuellt förrän 2020. Ett nyttjanderättsavtal har upprättats mellan Obbola IK och Umeå kommun om ca 24 000 m². Avtalet sträcker sig fram till 2024.

Bakgrund
Obbola IK har fått medel för att bygga och driva en multiarena som skapar möjligheter för framförallt cykelträning men även boule, styrketräning och konditionsaktiviteter året runt. Den nya arenan syftar till att locka nya målgrupper samt öka tillgängligheten och nyttan av Harpsjöns friluftsområde. Kostnaden för hela projektet beräknas till 4 miljoner kronor och Allmänna arvsfonden har beslutat att gå in med 70 procent av den summan. Övrig finansiering kommer från Västerbottens Idrottsförbund och Umeå kommun.

Byggnadsnämnden har beviljat bygglov för den multiarena som Obbola IK planerar vid Harpsjön. Syftet med multiarenan är att locka nya målgrupper samt öka tillgängligheten och nyttan av Harpsjöns friluftsområde. Byggnadsnämnden beslutade även om bygglov i efterhand för en skidstuga och ett förråd.

Läs vidare »
Media-no-image

Reviderad detaljplan i Sävar centrum

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 15:36 CET

Byggnadsnämnden har antagit en reviderad detaljplan för ett område i centrala Sävar. Den nya detaljplanen skapar förutsättningar att vidareutveckla centrum med bland annat centrumskapande verksamheter och bostäder. Planområdet avgränsas i söder av Kaptensvägen och i norr av bostadsbebyggelse. I väster av Lärkstigen och av Kyrkvägen/Kungsvägen i öst.

- I fördjupningen för Umeå beskrivs Umeås framtida tillväxt och där föreslås en ökning av cirka 6 000 invånare i Sävar senast år 2050. Den här planen är en steg på vägen mot den målsättningen. Det är även positivt att vi skapar förutsättningar för lokaler centralt i Sävar där människor kan mötas, säger Ulrik Berg, byggnadsnämndens vice ordförande.

Detaljplanen anpassas till nuvarande och kommande behov av mer flexibla lokaler i Sävar centrum. Till exempel så ändras användningen för värdshuset i detaljplanen från handel till centrum, ej hotell och vandrarhem.  Med centrum menas all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor. Där ingår till exempel butiker, service, gym, kontor, föreningslokaler med mera.

Fler lägenheter
Många av de äldre personer som bor i Sävar bor i småhus och kommer med stigande ålder att efterfråga andra boendeformer som är lättskötta, har god tillgänglighet och med fördel har ett centralt läge. Detaljplanen skapar planmässiga förutsättningar för nyexploatering av cirka 60 nya lägenheter i Sävar centrum.

Gator och trafik
I den nya planen finns en väl anordnad parkeringsplats i anslutning till centrum med en primär infart från Generalsvägen. Parkeringsplatsen är tänkt att samnyttjas mellan de verksamheter som finns i centrum. Befintlig parkeringstillfart från Generalsvägen flyttas cirka 30 meter västerut för att öka trafiksäkerheten i området.

Byggnadsnämnden har antagit en reviderad detaljplan för ett område i centrala Sävar. Den nya detaljplanen skapar förutsättningar att vidareutveckla centrum med bland annat centrumskapande verksamheter och bostäder. Planområdet avgränsas i söder av Kaptensvägen och i norr av bostadsbebyggelse. I väster av Lärkstigen och av Kyrkvägen/Kungsvägen i öst.

Läs vidare »
Media-no-image

Plan för förskola och boende för äldre i samma byggnad

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 15:35 CET

Byggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan på Mariehem. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av ett särskilt boende för äldre och en förskola. Verksamheterna är tänkta att vara integrerade i samma byggnad med möjligheter att samverka i den. Planområdet avgränsas av Älgvägen i norr och bostadsområden i söder och öster samt ett naturområde i väster.

- Det är positivt att tomter som finns tillgängliga för byggnationer kan samnyttjas. Det är ett nytt tänk där de även kommer att samnyttja personalutrymmen, kök, och parkeringsytor, säger Ulrik Berg, vice ordförande, byggnadsnämnden.

Planen gör det möjligt att bygga ett hus i tre våningar. Enligt illustrationen till planen placeras byggnaden med långsidan parallellt med Älgvägen med en vinkelställd flygel på den sida som vetter mot befintliga bostadskvarter.

Gemensamma lokaler för det särskilda boendet för äldre placeras i entréplanet med tillgång till utemiljön i sydöst. Lägenheter placeras i de två översta våningarna över hela byggnaden.

I samma byggnad planeras en förskola med fyra avdelningar. Förskolan placeras i byggnadens entréplan i den västra delen av byggnaden. Förskolans gårdsmiljö och lekytor placeras i sydväst.

Skog och mark
Ett genomförende av planen innebär att den befintliga grusplanen bebyggs. Byggnaden ska placeras så att intrånget i skogsområdet blir litet. Skog ska sparas vid fastighetsgräns mot angränsande bostadsfastigheter samt mot skogsområdet. Skog ska även sparas mellan parkeringsytorna och Älgvägen.

Byggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan på Mariehem. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av ett särskilt boende för äldre och en förskola. Verksamheterna är tänkta att vara integrerade i samma byggnad med möjligheter att samverka i den. Planområdet avgränsas av Älgvägen i norr och bostadsområden i söder och öster samt ett naturområde i väster.

Läs vidare »
Media-no-image

Resultat av granskning: Umeå kommun bedriver ett ambitiöst arbete med att utveckla vården i livets slutskede

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 13:44 CET

Kommunrevisionen har granskat kommunens vård och omsorg i livets slutskede, den palliativa vården. Granskningen visar att kommunen bedriver ett ambitiöst arbete med att utveckla den palliativa vården med god kompetens och stort engagemang hos personal och ledning.

Uppföljningen av insatser för vård i livets slutskede är ändamålsenliga och revisionens uppfattning är att uppföljningssystemet inneburit att vården i livets slutskede har utvecklats och förbättrats under de senaste åren.

- Det är glädjande att det systematiska arbetet med att förbättra vården i livets slutskede har gett så goda resultat. Här har verksamheten tillsammans med personalen arbetet mycket bra tillsammans. Det visar på att det går att förändra och utveckla vården till det bättre, säger Janet Ågren (S), ordförande, äldrenämnden.

Revisionen gav också några rekommendationer som kommunen nu kommer att arbeta vidare med för att ytterligare förbättra vården i livets slutskede.

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronika.kerr@umea.se

Mia Winroth
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-0739290
mia@aaniston.se

​Kommunrevisionen har granskat kommunens vård och omsorg i livets slutskede, den palliativa vården. Granskningen visar att kommunen bedriver ett ambitiöst arbete med att utveckla den palliativa vården med god kompetens och stort engagemang hos personal och ledning.

Läs vidare »
Media-no-image

​Ekonomiska utmaningar för äldrenämnden

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 13:42 CET

För att klara en budget i balans 2015 behöver äldrenämndens verksamheter genomföra åtgärder på flera plan. Äldrenämnden ställde sig vid sammanträdet den 18 december bakom verksamhetens förslag till aktiviteter och gav verksamheten i uppdrag att utreda dem vidare.

Under 2015 krävs det åtgärder för att minska kostnaderna motsvarande cirka 20 miljoner kronor. Det är en stor utmaning då verksamheterna behöver effektiviseras samtidigt som det är volymökningar, höga kostnader och ökade krav på vård och omsorgsområdet.

Verksamhetens förslag för att öka intäkterna, minska kostnaderna samt öka effektiviteten presenterades för nämnden. Nämnden beslutade att ge i uppdrag till verksamheten att arbeta vidare med utredningsförslagen. Under våren presenteras hur stora besparingar som respektive aktivitet förväntas ge och då tas även beslut om de ska genomföras eller ej.

- Verksamheterna har gjort ett bra arbete under året för att vi ska ha så bra utgångsläge som möjligt inför 2015, trots det står vi inför fortsatta utmaningar nästa år. Därför har vi idag på nämnden gett klartecken till förvaltningen att de får gå vidare och utreda presenterade förslag, säger Janet Ågren (S), ordförande, äldrenämnden.

Ett urval av föreslagna aktiviteter:

  • Inga beslut om särskilt boende ska tas på sjukhuset. Alla skrivs ut till hemmet i första hand.
  • Se över möjligheterna att förändra förebyggande hembesök för personer 75 år.
  • Bemanna och rekrytera rätt genom tydligare styrning och samordning för att nå de personalpolitiska målen avseende heltider, delade turer, arbetsmiljö och tillsvidare anställningar.
  • Översyn av servicenivåer.
  • Parallellt med dessa förslag arbetar verksamheterna redan idag med en rad andra åtgärder som inte kräver beslut i nämnd.

- Det är bra att vi nu har antagit den reviderade uppdragsplanen vilket vi i Alliansen tidigare yrkat på skulle ske redan under förra mandatperioden. Utredningsförslagen är väl utarbetade och det var med en stor enighet de antogs, säger Veronica Kerr (KD), vice ordförande, äldrenämnden.

Vänsterpartiet hade ett yrkande som nämnden beslutade att avslå.

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronika.kerr@umea.se

Mia Winroth
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-0739290
mia@aaniston.se

För att klara en budget i balans 2015 behöver äldrenämndens verksamheter genomföra åtgärder på flera plan. Äldrenämnden ställde sig vid sammanträdet den 18 december bakom verksamhetens förslag till aktiviteter och gav verksamheten i uppdrag att utreda dem vidare.

Läs vidare »
Media-no-image

Umeå kommun väljer att betala skadestånd

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 15:30 CET

Skolinspektionen har granskat en kommunal skola i Umeå för sitt arbete mot kränkande behandling av en elev. Skolinspektionen avslutade ärendet i oktober eftersom skolan vidtagit åtgärder som krävs. Barn- och elevombudet (BEO) har därefter utrett ärendet och riktat ett skadeståndsanspråk på 120 000 kr till Umeå kommun för de kränkningar som eleven upplevde under sin tidigare skolgång.

-  Vi lyckades inte trots omfattande stödåtgärder att trygga elevens skolsituation och det är ett misslyckande. Umeå kommun gör nu valet att inte bestrida skadeståndsanspråket och för barnets bästa väljer vi att betala, säger Ann-Christine Gradin, skoldirektör i för- och grundskolan.

Den kritik som Skolinspektionen riktade mot kommunen var hanteringen av dokumentation och åtgärdsprogram. 

-  Arbetet med att skapa trygghet för elever och förhindra kränkningar av elever är en av skolans viktigaste uppdrag. Vi förstärker våra riktade insatser och utbildar personalen på skolan för att åstadkomma tydligare rutiner och hantering av dokumentation. Systematisk uppföljning är en viktig del för att hantera brister, säger Ann-Christine Gradin.

Umeå kommun kommer senast den 14 januari 2015 att meddela BEO att ovanstående inställning är kommunens svar på skadeståndsanspråket.

Vi önskar att medier tar hänsyn till eleven och andra berörda och har barnets bästa i fokus genom att inte ange skolans namn.


För mer information
Ann-Christine Gradin
Skoldirektör
För- och grundskolan
070-640 12 85

Erik Nordahl
Skolområdeschef Teg
För- och grundskolan
070-256 23 53

​Skolinspektionen har granskat en kommunal skola i Umeå för sitt arbete mot kränkande behandling av en elev. Skolinspektionen avslutade ärendet i oktober eftersom skolan vidtagit åtgärder som krävs. Barn- och elevombudet (BEO) har därefter utrett ärendet och riktat ett skadeståndsanspråk på 120 000 kr till Umeå kommun för de kränkningar som eleven upplevde under sin tidigare skolgång.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 40 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • clmdpesksbaebes.bjteorohnblnlyerg@pdbvumrtcoea.smkdye
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, Europas kulturhuvudstad 2014 och norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå har länge haft en stadig tillväxt. Här bor strax under 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.
Genom en både tidig och omfattande utbyggnad av stadsnätet har Umeå västvärldens snabbaste bredband. En följd av en mångårig satsning på kultur är utnämningen till Europas kulturhuvudstad 2014.