Media no image

Förslag till nya budgetramar för nämnder

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 13:32 CET

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ks au, har för kommunfullmäktige föreslagit nya ramar för nämnderna, för att minska kostnaderna med 140 mnkr. Bland de föreslagna åtgärderna finns digitalisering samt översyn av arbetssätt, intäkter, lokaler, upphandling, roller och fordonsanvändning. Fullmäktige fattar beslut om ramarna den 19 december.

På grund av minskade skatteintäkter och att staten sänker ersättningen för ensamkommande barn blir intäkterna för Umeå kommun 140 mnkr lägre än budgeterat för 2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att sänka kostnaderna i motsvarande grad.

Förbättringsområden
Här är de åtgärder som förvaltningen föreslagit och som ks au för vidare till fullmäktige.
• Ensamkommande flyktingbarn. Några åtgärder för att minska kostnaderna är att minska externa placeringar till förmån för placeringar inom kommunen, och att lokaler och personaltäthet anpassas till aktuellt antal barn.
• Digitalisering. Här ingår en rad projekt, till exempel att samordna all IT och telefoni inom den centrala IT-funktionen samt att automatisera uppgifter för att frigöra tid till dem som bäst behöver det.
• Process/arbetssätt. Exempel är fokus på resursplanering, att följa den beslutade inköpsprocessen och handla hos avtalade leverantörer, att skapa ”En väg in” för att underlätta för medborgare och för kommunens ärendehantering samt att skapa en process för vilka projekt som ska genomföras.
• Intäkter. Säkerställa att Umeå kommun tar ”rätt” betalt vid försäljning av exploateringsmark, vid lokaluthyrning och för att ta hand om bolags- och samverkanswebbar m.m.
• Lokaler. Säkerställa att Umeå kommuns lokaler används på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Samordning, förtätning och standardisering är nyckelord.
• Upphandling. Här ingår inköpsanalyser, avtalskontroller och att begära in livscykelanalyser.
• Roller. Samordna och renodla roller för att frigöra resurser.
• Fordon. Se över fordonsanvändningen samt säkerställa att den typen av fordon som köps in anpassas till verksamheternas behov.

Intäkter från vattenkraft
Ovan nämnda förbättringar av arbetssätt ska genomföras så snart det är möjligt. Effekterna kommer
efter hand och det är osäkert vad som hinner uppnås ekonomiskt under 2017.
Vattenkraftintäkterna ser i dagsläget ut att bli något högre än budgeterat. Dessa föreslås fungera som mothåll om de föreslagna åtgärderna inte hinner få avsedd effekt under året.

Fördelningsnycklar
Ovanstående åtgärder kräver igångsättning av ett antal projekt som ska bedrivas på en kommunövergripande nivå. Det gör att nämnderna, trots minskade ramar, inte ska tvingas ta fram ytterligare kostnadsminskningar. Nämndernas stöd för åtgärderna är dock avgörande för att uppnå förväntade effekter.
Politikerna kommer att få en månatlig uppföljning/återkoppling om åtgärderna. Fördelningsnycklar har använts för föreslagna ramar per nämnd (se pdf-fil), och ramarna kan komma att behöva justeras under arbetets gång.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildade majoritet i arbetsutskottet för att de justerade ramarna godkänns. Moderaterna, Vänsterpartiet och Liberalerna valde att inte delta i beslutet, de återkommer i frågan i kommunstyrelsen.

Mer information:

Nya ramar per nämnd (bifogad pdf-fil)

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ks au, har för kommunfullmäktige föreslagit nya ramar för nämnderna, för att minska kostnaderna med 140 mnkr. Bland de föreslagna åtgärderna finns digitalisering samt översyn av arbetssätt, intäkter, lokaler, upphandling, roller och fordonsanvändning. Fullmäktige fattar beslut om ramarna den 19 december.

Läs vidare »
X5pjvhtnsimnw6zyjvts

Ny bok berättar om hur Umeå blev Umeå

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 15:05 CET

Många av kommunfullmäktiges ledamöter kom till boksläppet av Umeå stads historia 1950–2010, där författaren Rolf Hugoson bjöd på smakprov från sitt sju år långa forskningsprojekt.

Mfccnliy9srcaqevxzo5
Lkt40gynyaa6rt71s4f3

Pressvisning Umeå konsthall 30 november: Knutte Wester

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2016 08:30 CET

I want to be heard, I want to be found. Skulptur, videoverk och fotografier av Knutte Wester visas 3 december – 8 januari i Umeå konsthall.

Media no image

Inriktningsbeslut om ny skolorganisation på Tomtebo

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 16:35 CET

Skolgången för elever i åk7-9 inom Tomtebo upptagningsområde flyttar från Sjöfruskolan till Norra Ålidhem från och med läsåret 2017-2018.

Stadsdelen Tomtebo är ett område med kraftig befolkningstillväxt och enligt befolkningsprognoser kommer utveckling att fortsätta. Aktuell elevprognos visar att antalet elever i grundskolan på Tomtebo beräknas öka med ca 260 elever fram till 2020 och ca 300 elever fram till 2024.Det finns därför ett omedelbart behov av att säkra tillgång till skollokaler för det ökade elevantalet.

Kommande lokalbehov
På Tomtebo finns två skolor. Tomtebogårds skola som i nuläget är en F-2 skola med 310 elever. Sjöfruskolan är en 3-9 skolan med 515 elever, varav 187 elever i åk 7-9. Utifrån prognoserna kommer behovet av klassrum att öka under de kommande åtta åren.

Kommunikation och delaktighet
I Umeå kommun finns också en tydlig politiskambition att prioritera de yngre barnens närhet till skolor. En flytt av hela åk 7-9 ger också bättre förutsättningar till en sammanhållen skoldag där man minimerar transporter av elever och lärare. I processen har skolledning i olika forum informerat och fört dialog med elever, medarbetare och vårdnadshavare. Som exempel kan nämnas elevdialoger, föräldramöten, föräldraråd, workshops, yrkesgruppsträffar och den lokala fackliga samverkansgruppen.

Mer information

Moa Brydsten (S)
ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Skolgången för elever i åk 7-9 inom Tomtebo upptagningsområde flyttar från Sjöfruskolan till Norra Ålidhem från och med läsåret 2017-2018.

Läs vidare »
Media no image

Funktionsprogram för planering och projektering av grundskolans och fritidshemmets lokaler

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 15:18 CET

Funktionsprogrammets syfte är att stödja planering och projektering vid om och tillbyggnationer av skolor. Funktionsprogrammet ska visa vilka funktioner skolans lokaler behöver stödja för att ge goda förutsättningar för det pedagogiska arbetet och en lärande arbetsmiljö för elever och personal i grundskola och fritidshem.

Programmet utgör en utgångspunkt vidplaneringochprojekteringav skollokaler vid om- och tillbyggnad och har utformats liknande funktionsprogrammet för förskolan. En stor del av de byggnadsprojekt som är planerade för grundskolan är ombyggnader av befintliga lokaler vilket innebär att funktionsprogrammet för grundskolan i första hand inriktas på om och tillbyggnationer men skall även kunna tillämpas vid nybyggnationer.

−Det behövs ett samlat dokument som beskriver verksamheternas behov vid byggnationer. Detta för att lokalerna ska kunna underlätta planeringen av den pedagogiska verksamheten samt för att öka måluppfyllelsen hos eleverna, säger Moa Brydsten (S), ordförande för- och grundskolenämnden.

Befolkningsprognosen för den närmaste tio årsperioden skeren stor ökning av antalet elever i grundskolan och en mindre ökning av antalet barn i förskolan. Umeå kommunhar dekommandeårenen kombinationav ökandeelevunderlaginomgrundskolan och ett befintligtantal barniförskolan. Detta tillsammas med behov av renoveringar och ombyggnationer av vissa skolenheter innebär vilket innebär ett framtida behov av ombyggnationer, tillbyggnationer samt eventuellt också nybyggnationer beroendepå Umeåskommandebefolkningstillväxt.

Förbättringar av lärmiljöer
Fastigheterna inom grundskolan är idag avblandadkaraktär,medbådenyaoch äldre byggnader. Flera skolor behöver byggasomoch anpassas avarbetsmiljöbehov.Förändringar i skollag och nyläroplanärutgångspunkterförförbättringar avlärmiljöersombättrestödjer undervisning och lärande. Likvärdiga förutsättningar när det gäller arbetsmiljö ochlärmiljöerärett övergripandelokaltpolitiskt mål och liggertill grundför behovetavett funktionsprogram.

Hållbarhet
Funktionsprogrammetskallutgåfrån långsiktiga hållbara mål vilket innebäratthushållamedbåde mänskligaochmateriellaresurserpå lång sikt.Funktionsprogrammetskallsträvaefterattkombinera godaförutsättningarförutbildningmedeneffektivlokalanvändningsåatt skolansresurserkananvändastillihögregradtillundervisning än till för höga hyreskostnader för lokaler.

Funktionsprogrammet har tagits fram i samarbete med olika funktioner inom För och grundskolan, Fastighet, Miljö och hälsoskydd, huvudskyddsombud, Utbildning har tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och arkitektbyrån White.

För mer information
Moa Brydsten (S)
ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Funktionsprogrammets syfte är att stödja planering och projektering vid om och tillbyggnationer av skolor. Programmet ska visa vilka funktioner skolans lokaler behöver stödja för att ge goda förutsättningar för det pedagogiska arbetet och en lärande arbetsmiljö för elever och personal i grundskola och fritidshem.

Läs vidare »
Media no image

Ökade behov skapar utmaningar för för- och grundskolan

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 15:10 CET

För- och grundskolenämnden beslutade om uppdragsplan för 2017-2020 samt budget för 2017. I uppdragsplanen ligger uppdrag och mål för det långsiktiga arbetet med att förbättra studieresultat, attraktiv utbildning och ökad likvärdighet inom för- och grundskolan.

Utifrån den ram som beviljades för- och grundskolenämnden i kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2016 är det nödvändigt att göra anpassningar och effektiviseringar motsvarande 40 mnkr. Nämnden kan dock 2017 nyttja tillfälliga kommunala medel på 5,6 mnkr vilket mildrar effektiviseringskravet.

− Nämnden har stora utmaningar kommande år där det är fortsatt arbete med effektiviseringar och omstruktureringar de kommande åren för att skapa utrymme för att utveckla förskolan och skolan för våra barn och elever, säger Moa Brydsten (S), ordförande för- och grundskolenämnden.

Anpassningar för budget i balans 2017
För- och grundskolenämnden står under fortsatt stora utmaningar och behöver göra anpassningar för en budget i balans.Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2017 innebär att för- och grundskolenämnden har fått ett tillskott på 60,6 mnkr avseende indexuppräkning och medel för vissa volymökningar. Utifrån den ram som beviljades för- och grundskolenämnden i kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2016 är det nödvändigt att göra anpassningar och effektiviseringar motsvarande 40 mnkr. Nämnden kan dock 2017 nyttja tillfälliga kommunala medel på 5,6 mnkr vilket mildrar effektiviseringskravet.

Kostnadsnivån för förskola, familjedaghem och fritidshem ligger i nationell jämförelse på en relativt högre nivå i Umeå. Grundbeloppet inom dessa verksamheter minskas med totalt 23 mnkr. Grundskolans verksamhet effektiviseras med ca 5 mnkr då inga extra medel skjuts till för utökning av matematikundervisning som regeringen beslutat för åk 4-6.

Musikskolan får ett uppdrag att bedriva sin verksamhet genom gruppundervisning för att möjliggöra fler barn får tillgång till musikundervisning. Dessutom läggs ett uppdrag till förvaltningen att utreda förutsättningarna för att skapa en kulturskola i enighet med kulturskoleutredningen, där musikskolan är en del.

Kompetenscentra för hörsel och flerspråkighet har idag en ambitionsnivå som överstiger lagstadgad nivå och får en besparing på tillsammans 3,5 mnkr.

Omstrukturering och förändrade arbetssätt av stödverksamheter för pedagogisk utveckling ska ge en besparing på 2,4 mnkr.

Effektivare lokalanvändning
Nämnden ska se över effektivare lokalanvändning som samtidigt kan behålla eller öka kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Befolkningsprognosen för Umeå kommun visar att alla åldersgrupper inom för- och grundskolans verksamheter fortsätter att öka. Under perioden 2015-2027 beräknas antalet 1-5 åringar öka till ca 500. I grundskolan ökar antalet elever under samma period med ca 2 500 elever.

Yrkanden och tillägg till budget 2017
Socialdemokraterna (S) och miljöpartiets (MP) tilläggsyrkanden: 5,6 miljoner kronor tillskjuts nämnden för 2017. 4.6 miljoner kronor av dessa används för att ta bort det föreslagna effektiviseringskravet på musikskolan och en miljon används för att minska de t föreslagna effektiviseringskravet på kompetenscentrum för flerspråkighet.
De 1,5 miljoner kronor som frigörs i budget utifrån minskade kostnader för Mediacenter från och med 2017 omfördels till förskolan för att minska effektiviseringskarven där.Yrkandena bifölls.

Liberalerna yrkade på samfinansiering av musikskolans verksamhet El Sistema. Yrkandet bifölls.

Vänsterpartiet yrkade på återremiss av budgetförslaget och reserverade sig mot beslutet.

Uppdragsplan 2017-2020

För att öka tydligheten och möjligheten till uppföljning av uppdragplanen kommer de prioriterade områdena att minska från 36 till 14 mål, med start 2017. Dessa är samlade under tre rubriker.

Mål för förbättrade studieresultat

 • Umeås kommunala grundskolor ska ligga bland de treförsta kommunerna jämfört med kommuner i kommungruppen större städer avseende skolresultat.
 • År2025 ska pojkar prestera 20 procent bättre än  genomsnittet i kommungruppen större städer.
 • Andel elever behöriga till gymnasiet ska öka till 95 procent behöriga år 2025 (exklusive nyanlända).
 • Upplevelse av trygghet och trivsel i barns och elevers lärande ska öka.
 • Upplevelse av inflytande och delaktighet i barns och elevers  lärande ska öka.
 • Elevfrånvaron ska minska.

Mål attraktiv utbildning

 • Andelen barn och elever i kommunala enheter ska bibehållas.
 • Ungas hälsa13-16 år ska förbättras (index0-100).

Mål ökad likvärdighet

 • De skolenheter som har lägst meritvärde och minst andel behöriga elever till gymnasiet ska förbättra sina resultat i högre grad än övriga skolor i kommunen.
 • Aktiviteter under skoldagen ska vara avgiftsfria.
 • Alla förskolorskavisa höga och likvärdiga resultat i föräldraenkäten.
 • Öka jämställdheten i elevernas studieval.

Nämnden har även lagt 16 uppdrag till förvaltningen som syftar till att utveckla verksamheten och uppfylla målen.

För mer information
Moa Brydsten (S)
ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

​För- och grundskolenämnden beslutade om uppdragsplan för 2017-2020 samt budget för 2017. I uppdragsplanen ligger uppdrag och mål för det långsiktiga arbetet med att förbättra studieresultat, attraktiv utbildning och ökad likvärdighet inom för- och grundskolan.

Läs vidare »
Media no image
Lrx6jsh186ox73aajr2c

Ökad bemanning nätter och helger inom äldreomsorgen

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 12:10 CET

Äldrenämnden beslutade den 24 november hur de stimulansmedel som regeringen avsatt för ökad bemanning kommer att användas.

–Det är positivt att regeringens satsning för utökad bemanning pågår även under 2017. Det gör att vi i Umeå kan fortsätta arbetet med att stärka äldreomsorgen, höja kvaliteten och öka tryggheten för de äldre, säger Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

2017 prioriteras följande yrkesgrupper och verksamheter:

 • Undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor och extratjänster på vård- och omsorgsboenden. Främst för utökad personal på kvällar, nätter och helger samt till personer med stora omvårdnadsbehov. Detta möjliggör en mer meningsfull vardag med sociala, kulturella och fysiska aktiviteter för de boende.
 • Undersköterskor i hemtjänstens natt- och larmpatrull
  Främst för utökad personal på kvällar och nätter då antalet trygghetslarm och hemtjänstinsatser har ökat pga fler bor kvar längre i sitt eget boende.
 • Hemteam inom hälso- och sjukvård i hemmet
  Fortsatt satsning på hemteam för att skapa trygghet i samband med utskrivning från sjukhus.
 • Dokumentationshandledare
  Fotsatt satsning för att förbättra kvaliteten i genomförandeplan och vårdplan.
 • Palliativ sjuksköterska
  Fortsatt satsning med syfte att förbättra den palliativa vården och omsorgen.

Om stimulansmedlen
Regeringen har avsatt stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen för åren 2015-2018. Umeå kommun har 2017 möjlighet att rekvirera 17,3 mnkr. Syftet med stimulansmedlen är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde.

Mer information

Janet Ågren (S) ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85 janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD) vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95 veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP) 2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Äldrenämnden beslutade den 24 november hur de stimulansmedel som regeringen avsatt för ökad bemanning kommer att användas.

Läs vidare »
Media no image
Lrx6jsh186ox73aajr2c

Förbättrad kost en av satsningarna inom äldreomsorgen 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 12:08 CET

Äldrenämnden antog budget och uppdragsplan för 2017 vid sitt sammanträde 24 oktober. Nytt för 2017 är att kosten sätts i fokus och att hemtjänst, vård- och omsorgsboende och hälso- och sjukvård i hemmet utvecklar sitt samarbete för att möjliggöra en personcentrerad vård och omsorg.

– Kosten har stor betydelse för hur vi mår, återhämtar oss och kan leva ett gott liv. Vid årets brukarundersökning fick vi indikationer på att måltidsmiljön och smaken på maten behöver förbättras. Därför lägger vi nu extra fokus på att förbättra kosten inom äldreomsorgen, säger Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

Måltiderna på kommunens vård- och omsorgsboenden ska vara en trevlig stund på dagen och miljön ska därför anpassas ytterligare. Äldrenämnden vill också fortsätta dialogen med Måltidsservice om hur maten och måltidsmiljön på vård- och omsorgsboenden kan utvecklas utifrån de äldres önskemål, exempelvis via kostråd. Resultatet av förbättringsarbetet följs upp i den årliga brukarundersökningen.

Ingen utökning av budgeten
2017 års budget för äldreomsorgen är 961,7 miljoner kronor. En ökning på 53,5 miljoner kronor i jämförelse med 2016. Ökningen baseras på årets index-och volymuppräkning, inga extra medel tillskjuts.

Exempel på andra nya aktiviteter som ska genomföras under 2017:

 • Beslut om stöd och hjälp ska följas upp regelbundet och anpassas när behoven förändras
 • Dialog med kommuninvånarna om framtidens äldreomsorg - en viktig del i framtagandet av den nya äldreplanen
 • Dialog med tekniska nämnden så att äldreomsorgens medarbetare ges tillgång till egen e-post

Utöver detta fortsätter arbetet med ett flertal aktiviteter som exempelvis införandet av heltidsanställningar, arbetet med att attrahera och rekrytera medarbetare, stöd till minoriteter, stöd till anhöriga m.m.

Yrkanden och tillägg till uppdragsplanen

Vänsterpartiet (V) yrkade om ett förtydligande kring vikten av att samtliga medarbetare får tillgång till egen e-post. Yrkandet bifölls.

Vänsterpartiet (V) yrkade om ytterligare åtta förändringar i uppdragsplanen. Yrkandena avslogs. Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för sina egna yttranden.

Mer information

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
maria.winroth@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Äldrenämnden antog budget och uppdragsplan för 2017 vid sitt sammanträde 24 oktober. Nytt för 2017 är att kosten sätts i fokus och att hemtjänst, vård- och omsorgsboende och hälso- och sjukvård i hemmet utvecklar sitt samarbete för att möjliggöra en personcentrerad vård och omsorg.

Läs vidare »
Media no image
Jjtdmtm4msedofpvurqk

Fortsatt samarbete med föreningar och förbättrad möjlighet att nå personal

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 14:44 CET

Nästa år införs mejl till alla anställda inom funktionshinderomsorgen. Tidigare har gruppmejl varit det vanligaste men nu får alltså medarbetarna egna mejladresser. Det gör att det blir enklare för invånare att komma i kontakt med enskild personal. Personalen kommer också kunna vara mer tillgänglig.

- Detta är en viktig förbättring för den enskilde. Det underlättar kommunikationen och ger de som har behov en snabb kontaktväg, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Att kunna nå alla medarbetare via mejl ger också bättre förutsättningar för intern kommunikation vilket är positivt för arbetsmiljön. Även webbutbildningar kan enkelt spridas till enskilda medarbetare.

- Detta gör att medarbetare kan ha en direkt kontakt med sin chef till exempel, inte via gruppmejl som det fungerar på många ställen idag. Mejl är ett självklart verktyg för kommunikation, säger Igor Jonsson (M), ledamot, individ- och familjenämnden.

Individ- och familjenämnden kommer också under 2017 att på olika sätt stötta frivillig- och volontärverksamhet. Under året kommer nämnden exempelvis fortsätta samarbetet med Föräldraföreningen mot narkotika. Föräldraföreningen arbetar med stöd och utbildning till anhöriga. Under 2017 ska föreningens arbete med CRAFT, en modell som ger anhöriga verktyg och metodik för att hantera sin situation, att fördjupas. CRAFT är godkänd av Socialstyrelsen.

- Genom att stötta frivilliga initiativ får vi ut mer än om vi själva skulle göra allt. Detta är en metod som kommer att betyda mycket för anhöriga, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Yrkanden och tillägg i uppdragsplan

 • Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP) yrkade om ett tillägg rörande utbildning för familjehem i religions-, kultur- och HBTQ-frågor. Yrkandet godkändes.
 • Socialdemokraterna (S) yrkade på ett tillägg angående våldsfrågor och att mål för socialtjänstens arbete med våldsutsatta och barn som bevittnat våld ska bestämmas. Yrkandet godkändes.
 • Vänsterpartiet (V) yrkande på ett tillägg gällande utredning av behov, driftsform och lokalisering av HVB-hem i kommunal regi. Efter votering (7-4) godkändes yrkandet.
 • Vänsterpartiet (V) yrkade på förändring kring genomförandeplan. Yrkandet avslogs.
 • Vänsterpartiet (V) yrkade på ytterligare tillägg i planen; att verksamheten ska genomsyras av ett tydligt medarbetarperspektiv och medarbetardialog. Yrkandena godkändes.

Mer information

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Igor Jonsson (M)
ledamot
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-558 09 26
igor.jonsson@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Nu kommer invånare att kunna mejla till all personal inom funktionshinderomsorgen då alla anställda får en egen mejladress. Individ- och familjenämnden fortsätter också att satsa på samarbeten med civilsamhället för att ge bästa service och stöd till de som behöver. Detta enligt den uppdragsplan och budget som nämnden antog för 2017.

Läs vidare »
Rgf0hyuc3nric61znd9z

Kvinnojourens historia på Kvinnohistoriskt museum

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 13:56 CET

Den 25 november är FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. På Kvinnohistoriskt museum kommer under lunchen två veteraner inom kvinnojoursarbetet, Agneta Lundström och Gunilla Nordenfors, berätta hur det gick till när Umeå kvinnojour startade 1979. De har tillsammans skrivit 3 böcker om kvinnojouren i Umeå.

Kontaktpersoner 24 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • presskommunikatör
 • claes.bjornberg@umea.se
 • 070-390 19 33
 • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Koncern