Media no image

Ny resursfördelningsmodell skapar bättre förutsättningar för nyanlända elever

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2016 13:40 CEST

Resursfördelningsmodellen beskriver hur ekonomiska resurser skall tilldelas för undervisning till nyanlända elever i förskoleklass, grundskola och fritidshem. Förändringen motiveras bland annat av förändringar i skollagen och att fler skolor än tidigare undervisar nyanlända elever i sina klasser.

-Den nya modellen motsvarar bättre än tidigare de enskilda skolornas behov att skapa goda förutsättningar för nyanlända elevers lärande, Moa Brydsten (S), ordförande för- och grundskolenämnden.

Ersättningen tillämpas i förskoleklass och grundskola och utgörs av elevpeng samt en kompletterande ersättning som utgår från årskurs, samt FN:s Human development index (HDI). Ersättningen utgår under 1-36 månader efter det att den nyanlända eleven börjat förskoleklass eller grundskola i Sverige.

Förutsättning förersättning

Förutsättning för skolan att få ersättning enligt modellen är att eleven är inskriven i Umeås skolor eller att eleven är folkbokförd i Umeå och går i en friskola i annan kommun. Eleven ska vara nyanländ till Sverige och inskriven via Kompetenscentrum för flerspråkighet.

Ersättningen beräknas årsvis, betalas utmånadsvis och följer eleven då denne byter skola. Resursfördelningsmodellen införs från och med 1 januari 2017.

HDI-index är hämtat från FN:s utvecklingsrapport och beskriver graden av utveckling i landet bland annat utifrån läskunnighet, utbildning och livslängd.


För mer information:

Moa Brydsten (S)
ordförande
för-och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Resursfördelningsmodellen beskriver hur ekonomiska resurser skall tilldelas för undervisning till nyanlända elever i förskoleklass, grundskola och fritidshem. Förändringen motiveras bland annat av förändringar i skollagen och att fler skolor än tidigare undervisar nyanlända elever i sina klasser.

Läs vidare »
Media no image

Plan för skolans framtida kompetensförsörjning

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2016 13:30 CEST

Kommunen har tagit fram en aktivitetsplan för hur kompetensförsörjningen inom skolan ska säkerställas under de kommande åren.

– Vi behöver bli bättre på att attrahera nya medarbetare, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör i Umeå kommun. Att verksamheten har medarbetare med rätt kompetens är också avgörande för hur väl skolan fungerar och eleverna når sina mål.

Utifrån Umeå kommuns kompetensförsörjningsplan beslutade båda skolnämnderna under våren om en kompetensförsörjningsplan för utbildningsområdet, 2016-2019. På uppdrag av nämnderna redovisas nu i en aktivitetsplan vilka kompetensförsörjningsaktiviteter som verksamheten ska arbeta med. Planen är utarbetad tillsammans med rektorer och förskolechefer och innehåller strategier för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetens. Till exempel behöver utbildningsverksamheten arbeta med att bredda rekryteringen och ta tillvara kompetensen på rätt sätt, öka mångfalden och få en jämnare könsfördelning samt starta fler personalpooler för effektivare korttidsbemanning. Att skapa goda förutsättningar för att behålla de medarbetare som redan finns i verksamheten är också en viktig del i arbetet.

– För att skolan i Umeå kommun ska kunna fortsätta erbjuda barn och elever lärandemiljöer med hög kvalitet, bibehålla våra medarbetare och utvecklas krävs att vi klarar utmaningen med den framtida kompetensförsörjningen, säger Ann-Christine Gradin.

För mer information:

Moa Brydsten (S)
ordförande
för-och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-330 24 15

Ann-Christine Gradin
utbildningsdirektör
Umeå kommun
070-640 12 85Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kommunen har tagit fram en aktivitetsplan för hur kompetensförsörjningen inom skolan ska säkerställas under de kommande åren. – Vi behöver bli bättre på att attrahera nya medarbetare, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör i Umeå kommun. Att verksamheten har medarbetare med rätt kompetens är också avgörande för hur väl skolan fungerar och eleverna når sina mål.

Läs vidare »
Z5bvhnyvs6gtfkpu07mq
Esnuamr1qniqjvk00kjo

Separatistisk tjejfestival på Hamnmagasinet

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2016 13:23 CEST

På lördag är inga killar välkomna på Hamnmagasinet. För att tjejer ska ta mer plats i samhället anordnas en festival som är exklusiv för de individer som identifierar dig som tjej eller icke-binär. Bakom tjejfestivalen står en grupp unga tjejer som med hjälp av medarbetare från Umeå kommun utformat upplägget.

Media no image
Lrx6jsh186ox73aajr2c

Anhörigvården förbättras

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2016 12:19 CEST

En obligatorisk grundutbildning införs för anhörigvårdare och beslut som rör anhörigstöd ska följas upp utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Det är två av de förbättringsåtgärder som äldrenämnden nu ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med.

– Anhörigvården är en viktig del inom äldreomsorgen och den översyn som genomförts har resulterat i ett antal rekommendationer för hur anhörigperspektivet ska utvecklas. Äldrenämnden vill att arbetet med förebyggande och tidiga insatser ska fortsätta för att på så sätt kunna fånga upp anhörigvårdares stödbehov. Stödet ska också bli mer individuellt och flexibelt. Genom att även satsa förebyggande på fysisk aktivitet och rehabilitering/habilitiering ges anhöriga bättre förutsättningar, säger Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

Arvoderad anhörigvård är ett hemtjänstbeslut där man väljer att en anhörig utför vården. I den översyn som gjorts finns indikationer på kopplingar mellan beslutens omfattning och anhörigvårdarens kön. För att få mer information kring detta ska uppföljningar av beslut om anhörigstöd genomföras. Uppföljningen ska göras utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv, så kallad genderbudgeting.

Mer information

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
maria.winroth@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

En obligatorisk grundutbildning införs för anhörigvårdare och beslut som rör anhörigstöd ska följas upp utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Det är två av de förbättringsåtgärder som äldrenämnden nu ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med.

Läs vidare »
Media no image
Lrx6jsh186ox73aajr2c

Så tycker äldre om äldreomsorgen i Umeå kommun

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2016 12:16 CEST

Inom hemtjänsten får personalens bemötande och informationen vid tillfälliga ändringar bättre resultat än tidigare år. I särskilt boende är de äldre mindre nöjd med smaken på maten än tidigare år, något som äldrenämnden arbetar för att förbättra. Detta visar årets resultat av socialstyrelsens öppna jämförelse inom hemtjänst och särskilt boende för äldre.

– De områden där äldrenämnden valt att lägga fokus har gett positiva resultat i årets mätning, vilket känns glädjande. Bemötandet, sociala aktiviteter, utevistelse och fysisk aktivitet är exempel på fokusområden, säger Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

Hemtjänsten ligger bra till i förhållande till riket
Av de 899 personer (65,2 %) som deltagit i årets undersökning och svarat på frågor kring hemtjänsten känner 99 % att de får ett bra bemötande från personalen, 94 % känner förtroende för personalen och 94 % är sammantaget nöjd med kommunens hemtjänst.

De två prioriterade områdena bemötande och information vid tillfälliga förändringar inom hemtjänsten får ett bättre resultat i årets mätning. På frågan om personalen brukar meddela i förväg vid tillfälliga förändringar svarar 79 % ja. En liten ökning i jämförelse med de tre senaste åren då svaren legat mellan 73 % och 77 %. Andelen som är nöjd med personalens bemötande fortsätter att ligga högt, 99 %.

Frågor där kommunen får ett sämre resultat är att 49 % svarar att de inte besväras av ensamhet, att endast 68 % vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål samt att 75 % känner att de kan påverka vilka tider man får hjälp.

Bra bemötande och högt förtroende för personalen på särskilt boende Inom särskilt boende för äldre har 401 personer svarat, vilket är 40,7 % av de tillfrågade. Här svarar 95 % att de får bra bemötande av personalen, 89 % känner förtroende för personalen och 88 % känner sig trygg på sitt äldreboende.

Däremot svarar endast 38 % att de inte besväras av ensamhet, 44 % svarar att personalen brukar informera om tillfälliga förändringar och 46 % anser att möjligheterna att komma utomhus är bra.

Ett förbättringsområde som nämnden fortsätter att arbeta med är maten och måltidsmiljön. 69 % upplever att måltiderna på äldreboendet är en trevlig stund på dagen. Ett alltför lågt resultat anser nämnden.

I jämförelse med föregående tre år ökar andelen äldre som är nöjd med utbudet av sociala aktiviteter. Andelen som är nöjd med hur maten smakar minskar något och andelen som upplever trygghet på boendet ökar något.

Om undersökningen
I undersökningen Öppna jämförelser, som genomförs av socialstyrelsen, jämförs kvaliteten inom äldreomsorgen i hela Sverige. Öppna jämförelser ger insyn och används för analys, uppföljning och utveckling inom socialtjänsten. Enkäten skickas till alla äldre över 65 år med hemtjänst eller som bor i särskilt boende. I enkäten kan de tycka till om kvaliteten på den omsorg de får.

Mer information

Janet Ågren (S) ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD) vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP) 2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
maria.winroth@umea.se

Anna Karlander
planeringssekreterare
enheten för stöd och utveckling
090-16 18 76
070-2742957
anna.karlander@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Inom hemtjänsten får personalens bemötande och informationen vid tillfälliga ändringar bättre resultat än tidigare år. I särskilt boende är de äldre mindre nöjd med smaken på maten än tidigare år, något som äldrenämnden arbetar för att förbättra. Detta visar årets resultat av socialstyrelsens öppna jämförelse inom hemtjänst och särskilt boende för äldre.

Läs vidare »
Media no image
Aunxzjkwczxej5wygi3v

Umeå kommun blir jämställdhetsmentor för Lycksele och Vännäs

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2016 07:00 CEST

Under 2016 deltog Umeå kommun i projektet Modellkommuner där sex kommuner tillsammans utvecklade sitt jämställdhetsarbete. Nu fortsätter Umeå som mentor åt två nya kommuner, Lycksele och Vännäs, i nästa etapp av projektet.

I projektet Modellkommuner utvecklar kommuner sitt jämställdhetsarbete genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra, så kallad benchmarking. Efter ett pilotprojekt under 2016 fortsätter spridningen under 2017 till 15 nya kommuner. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som driver projektet, med syftet att fler kommuner ska kunna ge kvinnor och män en jämställd service.

Mentorer stöttar arbetet
Umeå kommun och de fem andra kommunerna som deltog första året agerar nu mentorer och bollplank åt två eller tre nya kommuner som ska benchmarka sitt jämställdhetsarbete med varandra. Umeå blir mentor åt Lycksele och Vännäs kommuner.

Fokus ligger på ett systematiskt lärande, det vill säga att både lära in och lära ut kunskap och erfarenheter. Lärandet tas tillvara i respektive kommun genom att förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan. Mentorerna bidrar med erfarenheter och konkreta lärande exempel från sina organisationer.

– Det har varit lärorikt att kunna jämföra vårt eget arbetssätt med andra kommuners. Vår nya roll, som bollplank och mentor, åt Lycksele och Vännäs betyder såklart inte att vi är klara med vårt jämställdhetsarbete. Jag tror att vi kan lära oss mycket även genom att följa andra kommuners arbete, säger Emma Vigren (S), ordförande, jämställdhetsutskottet.

Politiker, chefer och nyckelpersoner
Deltagarna träffas fem gånger under ett år. En politiker, en chef och en jämställdhetsstrateg från varje kommun deltar. Mellan träffarna genomförs förbättringsarbeten på hemmaplan, med stöd från SKL.

– Att ha med alla tre nivåer är en avgörande framgångsfaktor. Politiker benchmarkar med politiker, chefer med chefer och strateger med strateger, samtidigt som projektet ger nivåerna möjlighet att arbeta tillsammans, säger projektledaren Lillemor Harnell, SKL.

Mer information:

Emma Vigren (S)
ordförande
jämställdhetsutskottet
Umeå kommun
070-669 01 18
emma.vigren@umea.se

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
070-611 10 44
linda.gustafsson@umea.se

Lillemor Harnell
projektledare
SKL
08-452 78 23
lillemor.harnell@skl.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

​Under 2016 deltog Umeå kommun i projektet Modellkommuner där sex kommuner tillsammans utvecklade sitt jämställdhetsarbete. Nu fortsätter Umeå som mentor åt två nya kommuner, Lycksele och Vännäs, i nästa etapp av projektet.

Läs vidare »
Media no image
Jjtdmtm4msedofpvurqk

Öppen förskola och fältgruppen undantas när individ- och familjenämnden prioriterar de mest utsatta barnen

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2016 16:32 CEST

För att komma till rätta med det förväntade underskottet på 31 miljoner för 2016 tvingas individ- och familjenämnden att göra omfattande förändringar. De mest utsatta barnen och ungdomarna i kommunen kommer att prioriteras genom en utvecklad öppenvård. Detta ska minska behovet av externa placeringar och innebär förändringar för första linjen.

Höga kostnader för externa placeringar är främsta anledningen till att individ- och familjeomsorgens budget visar ett minusresultat. Fler resurser ska satsas på de mest utsatta och stödet på hemmaplan ska utvecklas, detta enligt den handlingsplan som nämnden antog den 26 oktober 2016. Insatser i den så kallade första linjen, det vill säga de resurser som möter barn och familjer som själva söker stöd från socialtjänsten, kommer att förändras. Öppen förskola och fältgruppen undantas från omställningsarbetet.

- Fältgruppen har diskuterats mycket i media och blir kvar. De borgerliga partierna ville ta bort två tjänster men socialdemokraterna röstade tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet för att de ska finnas kvar. Umeå växer snabbt och vi vill försöka värna fältverksamheten i ungdomsmiljöer, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Utvecklad öppenvård och förändrad första linje
Öppenvården på hemmaplanen ska intensifieras och utvecklas. Arbetet ska ske mer strukturerat. Öppenvården ska bland annat utökas med team som kommer att arbeta under dygnets alla timmar för att kunna ge stöd till barn, unga och deras familjer. Ett stödboende ska startas och användas som alternativ vid placering vid mindre omfattande problematik.

Satsningen medför att specialistresurser kommer att flyttas från första linjen till öppenvården. Detta innebär att den första linjen kommer att förändras och det förebyggande arbetet kommer att minska. Exempelvis kommer stöd erbjudas mer i grupp och mindre individuellt. Samtidigt ska samverkan med andra aktörer göras tydlig. En viss del av de generella insatserna som socialtjänsten utför idag återfinns hos av andra aktörer. Exempelvis erbjuds redan idag stödjande samtal för föräldrar av landstinget.

- Det är viktigt att öppen förskola får fortsätta med sitt viktiga uppdrag och att de finns i hela kommunen, alliansen säger ett tydligt nej till nedläggning av öppna förskolan. Vi ska tydliggöra vår samverkan med skola och landsting och vissa insatser kan delvis ersättas av andra aktörer men det är klart att detta innebär en stor förändring som tyvärr är nödvändig. Vi ska också se över att viten för ej verkställda beslut minskar. Vi i alliansen är även kritiska till socialdemokraternas arbetsprocess och ordförandes löfte om beslut till verksamheten innan ärendets beretts i nämnden, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

Utredning och plan om viten
Ledamöterna beslutade att förvaltningen ska utreda och planera för att minska viten för ej verkställda beslut och göra en plan för uppföljning av dessa. Detta efter yrkande från Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Arbetet ska presenteras för nämnden i december.

Mer stöd till familjehem
Socialtjänsten ska även fortsätta arbeta målmedvetet med att rekrytera egna familjehem för att minska kostnader för konsultstödda familjehem. Stödet till kommunens familjehem har utökats, det finns bland annat möjlighet att söka ersättning för tjänstledighet för förälder/föräldrar i familjehemmen, handledning och stöd från socialtjänsten dygnet runt. Stödet kommer att fortsätta att utvecklas.

Förvaltningen fick i uppdrag att fortsätta arbeta med handlingsplanen. Arbetet kommer att följas i kommande nämnder.

Yrkande och reservationer
Vänsterpartiet yrkade att neddragning av första linjen skulle undantas omställning. Yrkandet avslogs efter votering 2-7, 2 avstod. Vänsterpartiet reserverade sig till förmån till eget yrkande.

Vänsterpartiets yrkade om att förvaltningen ska återkomma kring om hur ytterligare hemtagningar och minskade placeringar kan se genom att växla över placeringskostnaderna till vilka ytterligare förutsättningar som behövs på hemmaplan i form av eventuella lokaler, personal och köpta placeringar/öppenvård på hemmaplan. Yrkandet avslogs via votering 2-5, 4 avstod. Vänsterpartiet reserverade sig till förmån till eget yrkande.

Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna yrkade på att öppna förskolan lyfts ur handlingsplanen och ett utökat samarbete med externa aktörer utredas i syfte att bevara öppna förskolan och familjecentralerna. Yrkandet avslogs efter votering 4-7.

Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna yrkade att fältgruppen ska reduceras i antal. Yrkandet avslogs efter votering 4-7.

Mer information

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
annakarin.sjolander@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

För att komma till rätta med det förväntade underskottet på 31 miljoner för 2016 tvingas individ- och familjenämnden att göra omfattande förändringar. De mest utsatta barnen och ungdomarna i kommunen kommer att prioriteras genom en utvecklad öppenvård. Detta ska minska behovet av externa placeringar och innebär förändringar för första linjen.

Läs vidare »
Media no image
Jjtdmtm4msedofpvurqk

Kommungemensam handlingsplan mot våld ska tas fram

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2016 16:23 CEST

Individ- och familjenämnden gav vid sammanträdet 26 oktober 2016 förvaltningen i uppdrag att ta fram en kommunövergripande handlingsplan mot våld.

– Planen blir en gemensam grund och ger oss möjlighet att arbeta mer gemensamt och med större genomslag. Det blir tydligare i hur vi ska använda den kompetens och stöd som finns i kommunen, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Planen ska beskriva hur resurserna hur det förebyggande arbetet med våldsutsatta ska ske på ett sammanhållet och långsiktigt sätt. En ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan verksamheter inom kommunen skulle kunna innebära att kommunen effektivare nyttjar de resurser som redan finns i form av kunskap, nätverk, kontakter och information.

– I arbetet med den övergripande handlingsplanen mot våld är det viktigt att kommunen arbetar effektivt och med en långsiktig strategi. Handlingsplanen måste utformas på ett sätt så att alla känner att den ger trygghet för dem. Det är en enig nämnd som står bakom initiativet att ta fram en handlingsplan, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

Vänsterpartiet yrkade om ett tillägg som gällde att handlingsplanen skulle innefatta både bredd och spjutspetskompetens och i samverkan. Yrkandet avslogs. Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Förslaget ska återkopplas i individ- och familjenämnden i december 2016.

Mer information

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
annakarin.sjolander@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Individ- och familjenämnden gav vid sammanträdet 26 oktober 2016 förvaltningen i uppdrag att ta fram en kommunövergripande handlingsplan mot våld.

Läs vidare »
Sljcqoym01eaduk1bxac

Upplevelser av samisk kultur

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2016 13:25 CEST

Under 2016 satsar äldrenämnden särskilt på de nationella minoriteterna. Som en del av denna satsning erbjuds vård- och omsorgsboenden i och runt Umeå en upplevelse av samisk kultur och mat.

Media no image
Nompmqxgcmwye41ligo2

Restaurang- och livsmedelsprogrammet erbjuds inte nästa läsår

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2016 13:01 CEST

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att restaurang- och livsmedelsprogrammet inte ska erbjudas läsåret 2017/2018. Men programmet kommer att finnas som lärlingsutbildning.

Antalet sökande till Restaurang- och livsmedelsprogrammet har minskat under flera år. Inför läsåret 2016/2017 antogs 16 elever till programmet. Programmet återfinns sedan våren 2016 på Midgårdsskolan. Där saknas dock ändamålsenliga lokaler för utbildningen. Därför bedrivs endast de teoretiska delarna av utbildningen på skolan. De praktiska delarna bedrivs i tillfälliga lokaler på andra platser i Umeå.

En fortsatt satsning på programmet kräver omfattande investeringar i nya metodlokaler.
– För närvarande finns inget utrymme för en sådan satsning. Detta både med tanke på kommunens nuvarande ekonomiska läge och möjligheterna att hitta lämpliga lokaler för utbildningen, säger Peter Vigren (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Delar av restaurang- och livsmedelsprogrammet bedrivs redan som lärlingsutbildning (inriktning bageri). Från och med läsåret 2017/2018 erbjuds även inriktningen kök och servering som lärlingsutbildning.Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att restaurang- och livsmedelsprogrammet inte ska erbjudas läsåret 2017/2018. Men programmet kommer att finnas som lärlingsutbildning.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 24 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • claes.bjornberg@umea.se
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Koncern