Skip to main content

Ansökan om start av enskilda förskolor i bostadsområden där problemen är lösta avslås

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 16:38 CEST

För- och grundskolenämnden beslutade att avslå Hannaskolans och föräldrakooperativet Älgens ansökningar om start av två enskilda förskolor. Behovet av att lösa förskoleplatser har varit högt prioriterat av nämnden och för 2006 och 2007 är behoven i de aktuella områdena redan lösta. Nämnden är beredd att pröva nya ansökningar för 2007/2008 om läget då är annorlunda.

I västra området öppnar Waldorf 20 platser, Västangård och Sörfors varsin avdelning, Kungsgården två avdelningar och Gitarren tre avdelningar för att lösa behoven framöver. Lokalutredningen för Västra och Grubbe föreslår också lösningar för framtidens förskolebehov.

M, Fp, Kd, C och Mp yrkade att Hannaskolan skulle få starta.
– Umeå behöver 77 nya förskoleavdelningar och då är det skamligt att inte tillåta Hannaskola och personalkooperativet Älgen att öppna varsin avdelning, säger Stefan Nordström (m).

I Marie- och Bräntbergsområdet öppnar Varglyan och Berghem varsin avdelning och Mariaskolan två avdelningar. M, Fp, Kd och Mp yrkade att Älgen skulle få starta i detta område, då votering begärdes och genomfördes lade C ner sin röst.

– Både Hannaskolan och förskolan Älgen har bra verksamheter men vi socialdemokrater ser hellre att pengarna går till att starta nya förskoleavdelningar i de bostadsområden där vi idag ser att behoven finns, exempelvis Ersmark och Tomtebo, säger Margareta Rönngren, (s) ordförande i nämnden.

Planeringarna för utbyggnad under 2006 och vad som utreds för framtiden finns utlagd på webben: [ http://www.umea.se/skola ]www.umea.se/skola se under Barnomsorg.


Ökad elevmedverkan i politiken

För att förbättra elevinflytandet i politiken beslutade för- och grundskolenämnden att elevråd från 7-9 skolorna får närvara vid nämndssammanträden från och med nu.

En punkt på nämndens sammanträden ska hädanefter handla om elevinflytande. Eleverna ska i förväg kunna förbereda punkter tillsammans med den politiker som elevrådet har som kontaktperson. Likaså ska en elevdialog med elever och politiker genomföras en gång per år för att diskutera de aktuella frågorna som varit under året. Politiker i nämnden bör i sin tur en gång per år besöka 7-9 elevråden, där elevskyddsombud och ungdomsombud också är inbjudna. Utvärdering av arbetet ska ske och presenteras senast slutet av 2007.


Motion om temadagar om mäns våld mot kvinnor och sexuella trakasserier

En motion från Rättvisepartiet att skolan i Umeå ska ha temadagar för lärare och elever på temat ”Stoppa mäns våld mot kvinnor och sexuella trakasserier” avslogs av nämnden. Mp och V yrkade bifall till motionen. Nämnden är enig om att ämnet är viktigt men diskussionen på sammanträdet handlade snarare om varför motionen har lyfts till kommunfullmäktige och hur nämnden ska gå in och styra skolornas arbete.

Beslutet blev dock att komplettera yttrandet med att nämnden vill signalera vikten av att skolorna arbetar aktivt utifrån sina handlingsplaner för jämställdhet.

Jämställdhet är idag ett av de prioriterade målen i Umeås skolor och ska prägla undervisning, planering och organisation. Varje skola väljer själva hur de arbetar med jämställdhet utifrån egna handlingsplaner.För ytterligare information kontakta:
Margareta Rönngren (s), ordförande, mobil: 070-573 84 83
Stefan Nordström (m), vice ordförande, mobil: 070-690 79 39


Gabrielle Hultdin
Informatör, För- och grundskoleförvaltningen
090-16 12 33, 070-345 12 33
gabrielle.hultdin@umea.se