Skip to main content

Beslut från För- och grundskolenämnd

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 13:31 CET

UMEÅ KOMMUN 2006-03-16
För- och grundskolenämnden


PRESSMEDDELANDE


Filial- och skolbibliotek bas för kultur, språk- och kunskapsutveckling

För- och grundskolenämnden beslutade att samverkan med kulturförvaltningen för utveckling av filial- och skolbibliotek är en viktig bas för kultur,
språk- och kunskapsutvecklingen för Umeås barn och ungdomar. För att stödja den utvecklingen vill nämnden inrätta fem nya skolbibliotekstjänster och avsätta medel för inköp till skolbiblioteken. Därför begär nämnden ett tillskott i budgetram med ca 2,5 Mkr från och med år 2007.

Skolbiblioteken har hittills varit en eftersatt verksamhet. Förslaget med ökad samverkan mellan kulturnämnden och för- och grundskolenämnden skulle innebära en bättre kvalitet och likvärdighet i biblioteksverksamheten för barn och unga. Förslaget är också helt i linje med för- och grundskolans pågående arbete med barns språk-, läs- och skrivutveckling, där biblioteken är en viktig aktör. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.


Miljoner ska avsättas för att utöka förskoleverksamheten till år 2010

Ökat antal barn i förskolan och det politiska beslutet att minska barngruppernas storlek kommer att kräva ca 70 nya förskoleavdelningar i Umeå fram till år 2010. För- och grundskolenämnden beslutade därför att verkställa planerad utbyggnad för 2006. Likaså att förvaltningen får uppdrag att fortsätter planera för investeringar fram till 2010. Investeringarna kommer att innebära 150-200 miljoner kronor i anpassning av skollokaler, hyra paviljonger och bygga nya förskolor under fem år.

– Hela nämnden har stor medvetenhet om behoven av förskoleplatser i framtiden, därför är beslutet om långsiktig investeringsplan mycket viktigt, säger Stefan Nordström, vice ordförande i för- och grundskolenämnden.

Planeringarna för utbyggnad under 2006 och vad som utreds för framtiden finns utlagd på webben: [ http://www.umea.se/skola ]www.umea.se/skola se under Barnomsorg. Verksamhetsplan 2007-2009 diskuteras under en extra nämnd måndag den 27 mars.


Förskolorna får kompensation för många deltidsbarn
För- och grundskolenämnden beslutade att förskolor med stor andel deltidsbarn (barn som vistas på förskola max 15 tim/vecka) kommer att få ekonomisk kompensation. Antalet deltidsbarn har ökat stort från förra året där största anledningen till deltidsvistelse är föräldraledighet. Den ekonomiska fördelningen som använts sedan 2004 har skapat svårigheter för förskolor med många deltidsbarn att hålla en ekonomi i balans.

Stora krav på personalförsörjningen i för- och grundskolan
Ökat behov av förskolelärare och förändrat personalbehov inom grundskolan kommer att ställa stora krav på personalförsörjning med framförhållning. Arbetet med att klara personalförsörjningen under dessa förutsättningar har lagts fram i ett yttrande på en revisionsrapport. För- och grundskolenämnden ställde sig bakom yttrandet med två tillägg: att För- och grundskolenämnden under hösten 2006 får en återrapport om åtgärder och hur arbetet gått, samt att utveckla ett system för internkontroll som säkerställer att för- och grundskolenämndens resurser till specialundervisning används på rätt sätt.


För ytterligare information kontakta:
Stefan Nordström (m), vice ordförande, mobil: 070-690 79 39 Lars Sandberg (s), mobil: 070-677 38 30Gabrielle Hultdin
Informatör, För- och grundskoleförvaltningen
090-16 12 33, 070-345 12 33
gabrielle.hultdin@umea.se