Skip to main content

Beslut i arbetsutskottet och planeringsutskottet den 4 oktober 2005

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 17:25 CEST

Beslut i arbetsutskottet och planeringsutskottet den 4 oktober 2005:

KFUM Umeå och SAMRES AB upphandlade

Kommunen har slutfört två stora upphandlingar: färdtjänst och Volontärbyråverksamhet

KFUM Umeå kommer att ansvara för driften av kommunens Volontärbyråverksamhet från och med den 1 december. Uppdraget gäller i första hand två år. Volontärbyråverksamhet är en ny kommunal verksamhet. Den går ut på att ge frivilliga möjligheter att, som komplement till
kommunens ordinarie verksamheter, hjälpa medmänniskor.

En virtuell hemsida där föreningar och kommunen kan registrera sina behov av volontärer kommer att göras i ordning. Hemsidan ska också användas av de privatpersoner som vill anmäla sig som frivilliga volontärer. KFUM Umeå ansvarar också för att ordna en fast lokal och anställd personal som ska ta emot personer som vill engagera sig för olika uppdrag. Vänsterpartiet deltog inte i beslutet.

Beställningscentralen SAMRES AB från Lund kommer att ansvara för färdtjänsten i Umeå kommun, Holmsund/Obbola undantaget, från och med den 1 februari 2006. SAMRES kommer att samarbeta med lokala transportföretag efter upphandling. Taxi Direkt i Västerbotten AB får ansvar för färdtjänsten i Holmsund/Obbola från och med den 1 februari 2006. Avtalstiden sträcker sig från 2006-02-01 till och med 2009-08-30. Sedan finns också möjlighet att förlänga avtalet med 1 år.

Kommunen till Miljööverdomstolen:
Avslå alla överklaganden om Botniabanans dragning

Umeå kommun tycker att Miljööverdomstolen ska avslå alla överklaganden som skickats in angående den planerade sträckningen av Botniabanan.
Regeringen har prövat tillåtligheten och gett klartecken. Det räcker och
bör gälla, enligt ett enigt planeringsutskott.

Kommunen har fått tillfälle att yttra sig över de överklagningar som anser att det inte ska vara tillåtet att bygga järnväg i ett Natura 2000-område. De som överklagar vänder sig också emot planerna på att bygga en järnvägsbro över Umeälven. Planeringsutskottet tycker att överklagandena till Miljööverdomstolen ska avslås.

Den västliga sträckningen för Botniabanan är mest lämplig, anser kommunen. Alternativa sträckningar har utretts och avfärdats i ett tidigare skede.
Kommunen skriver i sitt yttrande att: ”kompensationsåtgärderna med bred marginal uppväger det intrång i naturvärden och Natura 2000området som Botniabanan kan orsaka”.

Sanering av mark i området Öbacka 2

Sedan något år tillbaka planerar Umeå kommun att bygga bostäder i området Öbacka 2, i anslutning till Norrlands universitetssjukhus. Men innan marken tas i anspråk kommer en sanering att genomförs. När kommunen säljer marken till exploatören ska den vara sanerad och klassad som byggbar mark för bostäder.

Under åren 1960-75 fanns ett sågverk på Öbacka. På sågen besprutades virket med ett ämne som innehåller dioxiner. Idag finns rester av ämnet kvar en bit ner i marken. Sågverket har ansvar för att marken återställs så att den kan klassas som industrimark. Kommunen har sedan ansvar för att göra marken byggbar för bostäder. Det är alltså fråga om ett delat ansvar. Hur kostnaderna fördelas mellan kommunen och ägaren till sågverket ska avgöras i en förhandling. Planeringsutskottet har tagit del av information i ärendet och bland annat fått se resultat av en studie av föroreningen.

Hedlundadungen park – även i framtiden

Hedlundadungen ska till varje pris bevaras och fredas. Planeringsutskottet skriver i ett samrådsyttrande till byggnadsnämnden att Hedlundadungen ska klassas som parkmark i framtiden, även om Noliaområdet växer och får fler byggnader.

Planeringsutskottet har tillstyrkt ett förslag till detaljplan som beskriver hur framtida mässor, utställningar, och idrottsfaciliteter kan komma att se ut på Noliaområdet. Planeringsutskottet tillstyrker förslaget –men slår samtidigt fast att Hedlundadungen ska bevaras till varje pris. Byggnadsnämnden ska nu arbeta vidare med planen.

Utökad handelsbyggrätt på Strömpilen

Planeringsutskottet säger ja till att göra ändringar i detaljplanen så att det blir möjligt att bygga ut på Strömpilsområdet.

När området omvandlades till handelsområde sattes byggrätten till 25 000 kvadratmeter. Byggrätten har sedan successivt utökats till att idag omfatta 30 000 kvadratmeter. Enligt det nu gällande förslaget, som planeringsutskottet sagt ja till, utökas byggrätten till att omfatta 35 000 kvadratmeter. Om områdets ägare vill utnyttja byggrätten är nästa steg att ansöka om bygglov hos byggnadsnämnden. Vänsterpartiet röstade emot förslaget.

För mer information kontakta:

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s)
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se