Skip to main content

Beslut i kommunfullmäktige den 24 april 2006 - Årsredovisning och koncernredovisning 2005

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 09:01 CEST

Överskott och hög investeringstakt

Kommunfullmäktige har godkänt kommunens bokslut och årsredovisning för 2005. Det ekonomiska resultatet för år 2005 blev +63, 5 miljoner kronor.
Kommunens styrelser och nämnder redovisar ett resultat som är 150 miljoner kronor bättre än budget.

Redovisningen visar att de allra flesta av kommunfullmäktiges mål är uppfyllda. Kommunen har också kommit en bra bit på vägen i arbetet med att sätta mätbara mål som sedan utvärderas och redovisas till alla nämnder och kommunfullmäktige.

Årsbokslutet visar ett överskott med +63,5 miljoner kronor, trots att kommunfullmäktige i januari beslutade att använda 90 miljoner kronor ur fjolårets överskott till att betala pensionsskulden för anställda födda 1940 och 1941.~Pensionsskulden betalas med hjälp av en så kallad försäkringslösning, vilket innebär att ett försäkringsbolag ser till att kommunens skuld betalas.

Intäkter från elhandeln större än väntat Precis som tidigare år har intäkterna från elhandeln givit ett betydande tillskott, + 51 miljoner kronor i förhållandet till budget. Elhandeln genererade 113 miljoner i nettovinst, det motsvarar en skatteintäkt med
3,2 procent.~~

Förbättringar på alla förvaltningar
Den kommunala verksamheten har också utvecklats på ett positivt sätt under året. Alla förvaltningar visar förbättringar inom områdena ekonomi, samt yttre och inre kvalitet. 2005 blev ett mycket bra ekonomiskt år för nämnderna, samtliga nämnder redovisar ett positivt resultat för första gången på väldigt många år. De nämnder som dragits med underskott tidigare år har idag vänt utvecklingen, till exempel För- och grundskolenämnden som redovisar ett överskott med +8, 7 miljoner kronor, och socialnämnden vars överskott slutligen blev +19 miljoner kronor.

Hög investeringstakt
Nu går Umeå kommun in i en fas med många investeringar. En miljard kronor ska investeras de kommande två åren, bland annat i ett nytt badhus och ett resecentra vid Norrlands universitetssjukhus.Förändrad politisk organisation efter valet

Kommunen kommer att få en ny politisk organisation efter valet. Bland nyheterna märks ett nytt strategiskt utskott som lyder under kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har nyligen beslutat att skapa ett nytt utskott efter valet. Arbetsnamnet är ”internationaliseringsutskottet”. Utskottet kommer bland annat att arbeta med internationella frågor, högre utbildning, forskning och integrationsfrågor. Strategiutskottets roll blir att ta sig an frågor som på lång sikt har stor betydelse för Umeå.

Nämnden för samhällsbetalda resor läggs ner. Ansvaret för färdtjänsten tas över av tekniska nämnden.

Tekniska nämnden övertar också ansvaret för Servicekontorets och Brandförsvar och säkerhets verksamheter, kommunstyrelsens arbetsutskott fortsätter dock att vara krisledningsnämnd.

En översyn av organisationsnämndens roll och arbetssätt kommer också att göras.

Vänsterpartiet och Rättvisepartiet yrkade på en nedläggning av organisationsnämnden. Folkpartiet och Moderaterna föreslog att kommundelsnämnderna ska läggas ner. Förslaget vann inget gehör, kommundelsnämnden i Sävar, Holmsund och Hörnefors kommer att finnas kvar nästa mandatperiod. Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna ville också slå samman för och grundskolenämnden med gymnasienämnden.

Den nya organisationen träder i kraft den 28 november i år.

För mer information kontakta:
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Ny gång- och cykelväg till Innertavle

Den sedan länge planerade gång och cykelvägen mellan Umeå och Innertavle blir verklighet. Byggstart blir det nästa år.

– Det här är en mycket angelägen investering, många har efterfrågat en
gång- och cykelväg länge, säger centerpartisten Nils Häggström som undertecknat Centerpartiets motion om att bygga den nya vägen.

Alla partier i kommunfullmäktige ställde sig bakom motionen.
Centerpartiets tilläggsförslag, att kommunen ska förskottera pengar till Vägverket omgående så att bygget av gång- och cykelvägen kan sätta igång genast, vann dock inget gehör.

Huvuddelen av vägen kommer att byggas under 2008.

– Vi kommer inte att acceptera någon senareläggning, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s).

Nils Häggström (c )
Telefon bostad: 090- 19 17 17
Telefon mobil: 070-664 16 10
E-post: nils.haggstrom@umea.se

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Fler planeringsfrågor i kommunfullmäktige

I en motion till fullmäktige kräver Rättvisepartiet socialisterna att kommunfullmäktige ska diskutera Umeås utveckling, stadsplanering och stora infrastrukturprojekt tidigare och oftare än idag. Fullmäktige svarar med att arrangera en offentlig temadag i ämnet.

– Vi har skrivit motionen eftersom vi tycker att kommunens högst beslutande organ, kommunfullmäktige, är dåligt informerade i viktiga plan- och byggfrågor, säger Ingrid Eriksson, gruppledare för Rättvisepartiet socialisterna.

Fullmäktigeledamöterna fick ett tydligt besked under debatten: senast hösten 2007 kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om en ny översiktsplan, det planeringsinstrument som anger riktlinjer för all stadsplanering. Och i och med att den processen kommer igång blir fullmäktige också informerat och engagerat i ett tidigt skede.

För mer information kontakta:
Gruppledare Rätt - Soc
Telefon bostad: 090- 19 35 92
E-post: rattvisepartiet.umea@telia.com

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Saluhall är möjlig – men inte realistisk

En saluhall i Umeå? Kan det bli verklighet? Ja, om en entreprenör vill satsa på en sådan kommer kommunen att göra allt för hjälpa till. Men en majoritet i kommunfullmäktige tror precis som kommunens näringslivskontor att marknaden är för liten.

Det är en motion från Centerpartiet som ligger till grund för den senaste fullmäktigedebatten om att skapa en saluhall i centrala Umeå.

– Umeå är en dynamisk stad och en växande stad med en ung befolkning. Vi har passerat gränsen för 100~000 invånare och just den gränsen brukar anges som minimigräns för att en saluhall ska kunna etableras i en stad, säger Centerpartiets Pernilla Djärv.

Men kommunens näringslivskontor och en bred majoritet i fullmäktige tycker fortfarande att marknaden i Umeå är för liten. Konkurrensen från allt fler och allt större stormarknader är ytterligare ett hot mot framtida saluhallar.

Centerpartiet vill att saluhallen ska vara inriktad på att sälja lokalt producerade varor, lokala varor ska bli mer tillgängliga och samtidigt kunna säljas sida vid sida med andra varor.

Saluhallen kallades i debatten för ”Hötorgsmodellen” – eftersom förslagsställarna hämtat inspiration från Stockholms populära marknadsplats.

Det är en sex år gammal studie som ligger till grund för stadsledningskontorets förslag att avslå motionen.

– Vi har aldrig nekat någon att starta en saluhall. Om det dyker upp en intressent så jag tror jag att vi kan bidra till detta. Men vi har inte möjlighet att specialbehandla producenter av lokala livsmedel,

Endast Miljöpartiet stödde Centerpartiets motion.

För mer information kontakta:
Pernilla Djärv (c)
Telefon mobil: 070-583 12 51
E-post: pernilla.djarv@centerpartiet.se

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Nej till förslag om att skapa demokratitorg

Det blir inga demokratitorg i Umeå. Centerpartiets förslag vann inget gehör i kommunfullmäktige.

Ett demokratitorg är en plats där det finns bodar eller enkla stugor som föreningslivet kan hyra. Information, dialog, kampanjer eller lotteriförsäljning – stugorna går att använda till mycket enligt Centerpartiet.

– Föreningslivet i Umeå behöver fler mötesplatser. Torgen i Umeå är en bra plats att skapa demokratitorg för att underlätta mötet mellan människor, säger Sven-Olov Edvinsson (c ).

Efter en kort debatt avslog kommunfullmäktige förslaget. Ett av motiven var att bodar och torg av denna typ finns i Örnsköldsvik utan att de används i någon större utsträckning.

För mer information kontakta:
Pernilla Djärv (c)
Telefon mobil: 070-583 12 51
E-post: pernilla.djarv@centerpartiet.se

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Ett viktigt steg mot ett parkeringsgarage

Umeå Parkering AB har nu fått klartecken av kommunfullmäktige att jobba vidare med planerna på ett parkeringsgarage under Rådhusesplanaden.

– Det här innebär att UPAB får klartecken att arbeta vidare. Vi är övertygade om att detta är bra för miljön och skapar ett attraktivt centrum, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s).

Nästa steg blir en detaljplaneprocess. Då kommer ett detaljerat förslag att behandlas i byggnadsnämnden, planeringsutskottet, kommunstyrelsen, och till sist i kommunfullmäktige. Först när detaljplanen är antagen i kommunfullmäktige är det helt säkert att det underjordiska garaget får den utformning som nu är planerad.

Trafiken i centrum ökar år efter år. Därför är det, inom enligt UPAB:s egna beräkningar, inom två år akut brist på parkeringsplatser i Umeå. Det underjordiska garaget har funnits på planeringsstadiet i en längre tid.
Enligt UPAB:s beräkningar kommer det att kosta 15 kronor per timme att parkera i det framtida parkeringsgaraget. Förslaget omfattar 330 platser och kostar 126 miljoner kronor att bygga.

Bakgrund
Styrelsen för Umeå Parkeringshus AB fattade den 23 september 2005 beslut om att genomföra projektet ”Parkeringsgarage under Rådhusesplanaden” under förutsättning att styrelsen för Umeå kommunföretag och kommunfullmäktige tillstyrker förslaget.

Men i kommunfullmäktige i februari återremitterades ärendet. Då ville kommunfullmäktige att kommunstyrelsen skulle ta ett helhetsgrepp över
parkerings- trafik- och den långsiktiga centrumplaneringen i övrigt.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna stödde förslaget som därför vann gehör med röstsiffrorna 37-27.

Kristdemokraterna, Folkpartiet, Centern, Miljöpartiet, och Rättvisepartiet socialisterna ifrågasatte både plats och tidpunkt, samt en del av planeringsunderlaget. De fem partierna yrkade därför på en återremiss

För mer information kontakta:
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se