Skip to main content

Beslut i kommunfullmäktige den 31 oktober 2005:

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 20:20 CET

Delårsbokslutet:
+ 102,4 miljoner kronor

Nästan alla styrelser och nämnder redovisar ett överskott efter årets åtta första månader. Enligt den senaste prognosen kommer Umeå kommun att redovisa ett överskott med + 68,3 miljoner kronor vid årets slut. Det största överskottet redovisar kommunstyrelsen (+ 62,2 miljoner kronor) och Utbildningsnämnden (+ 8 miljoner kronor). Kommunfullmäktige har godkänt delårsrapporten.

Så ser resultatet ut i styrelser och nämnder:
Kommunstyrelsen: +62,2 mkr, Teknisk nämnd: -2,6 mkr, Räddningsnämnd: +3,3 mkr, Miljö- och hälsoskydd: +757~000, Nämnd för samhällsbetalda resor: 790~000, Byggnadsnämnden: +2,5 mkr, För- och grundskolenämnden: +5,2 mkr,
Utbildningsnämnden: +8,7 mkr, Socialnämnden: +12,5 mkr, Fritidsnämnden:
+6,8 mkr, Kulturnämnden: 426~000, Holmsund: + 7000, Hörnefors: +
+819~000,
Sävar: +1,3 mkr

Det finns flera förklaringar till det goda resultatet:

· Skatteintäkterna har ökat med 4 procent (grund av ökad tillväxt,
befolkningsökning, och ett nytt skattesystem)
· Alla förvaltningar har redovisat en produktivitetsökning
· Alla förvaltningar har en långsiktig strukturerad styrning, ett bra
arbete i lokala ledningsgrupper, bättre stöd till ledarna, bland annat via en aktiv controllerorganisation
· Nettokostnadsökningen är låg
· Oväntat stora intäkter från elhandeln är också detta år en oväntad men
välkommen bonus. Enligt delårsrapportens prognos kommer intäkterna från elhandeln att uppgå till 104 miljoner kronor vid årets slut, 40 miljoner kronor mer än tidigare budgeterat.

– Det går bra för kommunen och koncernen och vi är på god väg att hitta ett bra styrsystem. Jag känner tillförsikt och verksamheterna har lyckats bra med att klara sina budgetar, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s)

– Vi har ett bra utgångsläge men jag tror att det är för tidigt att ropa hej. Vi har många hål att stoppa pengarna i, till exempel pensionsskulden som vi måste göra nåt åt. Varje generation bör betala sina egna kostnader, säger oppositionsrådet Britt-Marie Lövgren (fp).

För mer information kontakta:
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Vård och stöd till dementa ska utvecklas

Dementa ska få bättre vård och stöd. Den äldreplan som snart är färdig innehåller bland annat satsningar på stöd till anhöriga, information på flera olika språk, fler hembesök, och utbildning till personalen. Något bifall till Kristdemokraternas motion om en demensvård med kvalitet blev det dock inte.

Kristdemokraterna har föreslagit att socialtjänsten ska införa handlingsplaner som ska garantera att äldre dementa får den vård och omsorg de har rätt till.

– De anhöriga ställs inför oerhört stora utmaningar. Om de skulle dra sig tillbaka skulle välfärden på det här området rämna. De behöver stöd och avlastning, säger Helen Edlund (kd).

Men en majoritet i kommunfullmäktige tyckte att motionen innehöll förslag på åtgärder och satsningar som redan är på väg att genomföras. Därför röstade man ner förslaget.

– Mycket av det här gör vi redan idag men det ska utvecklas, säger socialnämndens ordförande Eva Andersson (s)

Socialtjänsten kommer att ta hänsyn till kristdemokraternas förslag i kommunens långsiktiga plan för äldreomsorgen. Uppsökande hembesök, tidigare utredning och behandling ska införas. Kommunen kommer också att förbättra samarbetet med landstingets vårdcentraler. Det finns flera goda exempel i bland annat kommundelarna Sävar och Holmsund som ska inspirera.

Moderaterna, Folkpartiet och Centern stödde motionen.

För mer information kontakta:
Anders Sellström (kd)
070-540 12 12
anders.sellstrom@umea.se

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Finsktalande äldre kan rehabiliteras i Finland

Kommunen ska ta reda på vad det kostar att låta finsktalande äldre och handikappade att rehabiliteras i Finland.

Förslaget väcktes i en motion av Vänsterpartiet som i motionen skriver att ”med tanke på Umeås nystartade korta vistelser på Mallorca för svenskspråkiga äldre kan ett lika gott alternativ för finskspråkiga äldre
och handikappade vara vistelse på de finska hälsohemmen”.

Vänsterpartiet vann gehör för sitt förslag, endast socialdemokraterna och moderaterna ville besvara motionen med att förslaget kan komma att inarbetas i nästa äldreomsorgsplan.

För mer information kontakta:
Eva Arvidsson (v)
070-541 15 13
eva.arvidsson@umea.se

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Nej till äldrelots

Folkpartiets förslag om att införa en äldrelots vann inget gehör i fullmäktige. Enligt motionen skulle äldrelotsen också stå till tjänst med upplysningar om landstingets verksamheter, ett faktum som gjorde att flera partier valde att inte stötta förslaget. Istället ska en ny mottagningsenhet vid socialtjänsten hjälpa människor att hitta rätt när de är i behov av hjälp.

Folkpartiets förslag gick ut på att kommunen ska införa en lots, ett slags hjälpreda, som är tillgänglig dygnet runt. Hjälpen kan handla om att få kontakt med primärvård, specialistsjukvård, och hemtjänst – alltså upplysningar om både kommunens och landstingets verksamheter.

Men de flesta ledamöter i kommunfullmäktige tycker inte att en äldrelots behövs eftersom
Socialtjänsten har infört en mottagningsenhet under 2005. Den ska arbeta med att förbättra och förenkla kontakterna med allmänheten.

Kristdemokraterna, Centern, och Rättvisepartiet socialisterna stödde motionen.
För mer information kontakta:
Britt-Marie Lövgren (fp)
070-227 87 77
britt-marie.lovgren@umea.se

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Umeå inför Äldreomsorg direkt

Socialtjänsten kommer att införa en direktingång till äldreomsorgen. Ett enda telefonnummer kommer att bli vägen in till all kommunal äldreomsorg. Dit kan medborgare ringa när de behöver information, råd eller vägledning. Förslaget kommer från Kristdemokraterna.

Direktkontakten ska vara tillgänglig dygnet runt via telefon och kunna ge besked om hur man når olika insatser. Syftet är att skapa trygghet för äldre medborgare.

– Hur man väljer att organisera det här är en fråga för förvaltningen. Det viktiga är att det finns ett telefonnummer att ringa som alltid bemannas med erfaren och kompetent personal. På det här sättet får äldre en enkel och tydlig väg in i systemet, säger kristdemokraternas gruppledare Anders Sellström.

Landstingets sjukvårdsupplysning har stått modell för det kristdemokratiska förslaget.
– Både brukare och anhöriga ska kunna ringa, det gäller även människor från kommundelarna, poängterar Sellström.

– Vi erbjuder på det här sättet en tjänst som motsvarar människors behov, säger kristdemokraten Helen Edlund som skrivit motionen.

Motionen stöddes av Folkpartiet, Centern Moderaterna, Miljöpartiet och Rättvisepartiet socialisterna.

För mer information kontakta:

Anders Sellström (kd)
070-540 12 12
anders.sellstrom@umea.se

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

All diskriminering på krogen är förbjuden

All form av diskriminering är förbjuden enligt svensk lag. Om en krog diskriminerar sina kunder så riskerar krogen att bli av med sitt serveringstillstånd. Några nya riktlinjer, som Folkpartiet föreslagit, behövs inte tycker kommunfullmäktige eftersom skyddet mot diskriminering regleras i lagen.

Folkpartiets förslag handlade om att ändra riktlinjerna för serveringstillstånden så att diskriminering inte kan förekomma. I Stockholm och Malmö har kommunerna ändrat sina riktlinjer för att markera att krogar som diskriminerar på grund av etnisk bakgrund, trosbekännelse, kön, eller sexuell läggning ska tappa tillståndet att servera och sälja alkohol.

Diskriminering av alla slag är ett brott enligt Brottsbalken. En krögare kan alltså redan idag tappa sitt serveringstillstånd om diskriminering sker i, eller i direkt anslutning till, krogen.

Folkpartiets motion stöddes av Rättvisepartiet Socialisterna och Miljöpartiet.

För mer information kontakta:
Britt-Marie Lövgren (fp)
070-227 87 77
britt-marie.lovgren@umea.se

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Sommarjobbslöner påverkar inte längre biståndsbedömning

Unga sommarjobbares tillfälliga löner kommer inte att räknas in i familjens totalekonomi när socialtjänsten räknar ut hur stort socialbidrag en familj ska få.

Socialnämnden gav i januari i år förvaltningen i uppdrag att utreda de ekonomiska konsekvenserna av att inte låta barnens inkomster från sommarjobb påverka försörjningsstödet för familjen.

Fullmäktige tycker inte att en ungdom som bor hemma och tillfälligt tjänar mer än 3500 kronor (total lön för Umeå kommuns sommarpraktik) ska ”straffas” genom att lönen räknas som en inkomst för hela familjen. Hans eller hennes tillfälliga intäkter ska inte ”drabba” resten av familjen när den söker stöd.

För mer information kontakta:
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Nej till förslag om att avidentifiera biståndsansökningar

Umeå kommun kommer inte att avidentifiera biståndsansökningar inom socialtjänsten. Folkpartiets förslag om att prova systemet under två år för att komma tillrätta med diskrimineringsproblem röstades ner i kommunfullmäktige.

Folkpartiet föreslog i sin motion en försöksperiod på två år. Kön och etniskt ursprung ska inte vara avgörande för om man får hjälp eller inte enligt motionären Björn Kjellson. Krångligt, byråkratiskt och tidskrävande hävdade kritikerna i kommunfullmäktige.

Socialtjänstens biståndsenhet tycker att det är viktigt att träffa brukarna i personliga möten. Det är alltid normen, det vill säga behovet, som styr enligt lagen. Lika behov ger lika beslut enligt praxis.

Socialförvaltningen kommer att se till att en extern granskning sker under nästa år. I den ska också ingå förslag på hur man aktivt ska jobba med jämställdhet när man handlägger bistånd.

För mer information kontakta:
Britt-Marie Lövgren (fp)
070-227 87 77
britt-marie.lovgren@umea.se

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Nej till kristdemokratiskt förslag om värdighetsgaranti

Kristdemokraternas förslag om att införa en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen fick stöd av övriga partier i Alliansen. Det räckte dock inte för att förslaget skulle gå igenom.

En värdighetsgaranti är ett dokument som beskriver vilken servicenivå brukarna har rätt till. Brukarna och kommunen ska tillsammans komma överens om servicenivåerna och kommunen ska sedan organisera verksamheten och ta fram pengar så att medborgarna får vad de blivit lovade.

– Värdighetsgarantin är till för att människor ska kunna få ett besked om vad man kan förvänta sig av äldreomsorgen, säger kristdemokraternas gruppledare Anders Sellström.

Socialtjänstens arbete med äldreomsorgen utgår idag ifrån innehållet i en äldreplan. Det är också ett dokument som kommit till efter en dialog mellan socialtjänsten, socialnämnden och brukarna. Denna plan kompletteras sedan med en servicedeklaration som anger nivån på servicen.

En majoritet i fullmäktige vill ha kvar systemet med äldreplan och servicedeklarationer och man röstade därför ner förslaget.

Motionen fick stöd av Folkpartiet, Moderaterna, och Centern.

För mer information kontakta:

Anders Sellström (kd)
070-540 12 12
anders.sellstrom@umea.se

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se