Skip to main content

Beslut i soc.nämnden

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 16:36 CET

Budget 2007 och verksamhetsplan 2009/10:

Socialnämnden har fastställt budget och verksamhetsplan

Socialnämnden har lagt fram sina budgetyrkanden, och fastställt ett underlag för budget och verksamhetsplaneringsplan. Fullmäktige fattar beslut om resursfördelningen i juni.

Kommunens nya resursfördelningsmodell visar att socialnämnden, för att inte behöva vidta ytterligare åtgärder, behöver ett tillskott med 107 miljoner kronor för att klara framtida volymökningar och indexuppräkningar.

Från och med 1 januari 2007 införs EU-direktiv om arbetstid som bland annat reglerar att alla anställda har rätt till minst 11 timmars dygnsvila, 36 timmars sammanhängande veckovila och att jourtid ska räknas in i arbetstiden. Det kommer att kosta socialnämnden 18 miljoner kronor per år på grund av dygnet runt bemanning av äldreboenden med mera.

Några viktiga mål:
· Stöd till anhöriga till dementa bland annat i form av avlastning och
avlösning i hemmet ska öka under 2006
· Antalet hemlösa ska minska
· Större kontinuitet – brukare ska möta få eller samma handläggare, och
inte slussas runt
· Alla 18-24-åringar som saknar sysselsättning och får försörjningsstöd
ska erbjudas en aktivitet i någon form inom 14 dagar

Övrigt i korthet:

· Mobila Ture, som riktar sig till utsatta personer och innebär att
erbjudande om lägenhet med ett förstärkt boendestöd, är på väg att förverkligas –förhandlingar pågår denna vecka

· Nämnden fattade också beslut om att utreda behovet av att öka antalet
personliga ombud (för psykiskt funktionshindrade)

· Det ekonomiska stödet till frivilligföreningarna ökar med 1 miljon
kronor i år.

För mer information kontakta:
Socialnämndens ordförande Eva Andersson
090- 16 17 70
070- 326 63 80
eva.andersson@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Stabil ekonomi i socialnämnden

Stabilt och försiktigt positivt. Så kan det ekonomiska läget för socialnämnden sammanfattas. Den senaste uppföljningen visar ett överskott med + 10 miljoner kronor under januari och februari.

Prognosen innehåller stora osäkerheter eftersom det är tidigt på året och det finns många osäkerhetsfaktorer.

Trots osäkerheter när det gäller bland annat konsekvenserna av volymökningar, tror nämnden att man kommer att klara en budget i balans vid årets slut.

Socialnämnden har begärt att få 2005 års överskott överfört till 2006, totalt 5,2 miljoner kronor.

För mer information kontakta:
Socialnämndens ordförande Eva Andersson
090- 16 17 70
070- 326 63 80
eva.andersson@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Färre fallskador inom äldreomsorgen

Färre fall men fler uteblivna doser medicin. Den senaste rapporten från kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterskor innehåller både negativa och
positiva besked.

Den så kallade MAS rapporten visar att antalet fall blivit färre. Skadorna, bland annat i form av höftfrakturer bland de äldre har också minskat. Det fallpreventiva arbetet inom äldreomsorgen som socialtjänsten bedrivit i många år har givit resultat.

Inom området läkemedelsavvikelser har det däremot skett en försämring. Utebliven dos är det vanligaste misstaget. Nu satsar socialtjänstens ledning extra på att besöka de enheter som har problem för att ge stöd, se över rutiner, utbilda, och upprätta handlingsplaner.

– Socialnämnden kommer speciellt att följa detta område, säger Eva Andersson (s), ordförande i socialnämnden.

MAS-rapporterna är ett viktigt led i socialtjänstens kvalitetsarbete. Syftet är att upptäcka och komma till rätta med problem.

För mer information kontakta:
Socialnämndens ordförande Eva Andersson
090- 16 17 70
070- 326 63 80
eva.andersson@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Vill omfördela pengar till nya boenden

Tegs sjukhem blev 10 miljoner kronor billigare än budgeterat, nu vill socialnämnden använda pengarna till att bygga en ny gruppbostad för begåvningshandikappade i Anumark, nya gruppbostäder på Tomtebo och ett boende för psykiskt funktionshindrade på Umedalen.

Socialnämndens förfrågan om en överflyttning av kvarstående investeringspengar, 8,2 miljoner kronor, ska nu behandlas i kommunstyrelsen.

För mer information kontakta:
Socialnämndens ordförande Eva Andersson
090- 16 17 70
070- 326 63 80
eva.andersson@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Stöd till integrationsprojekt på Ersboda

Ersboda slöjdförening får 25 000 kronor i år av socialnämnden för att fortsätta arbeta med ett integrationsprojekt i föreningens lokaler på Ystarskolan. Slöjdföreningen får sammanlagt 50 000 kronor av kommunen. Fritidsnämnden kommer också att stötta projektet med 25 000 kronor.

Under sex år bedrev Studieförbundet Bilda i samarbete med Ersboda slöjdförening projektet Mötesplatsen i slöjdföreningens lokaler på Ystarskolan. Nu blir det möjligt att återigen dra igång verksamheten.

– Värdefullt att det finns mötesplatser över etiska gränser. Det ökar förståelsen både för kultur och religionsskillnader, säger Eva Andersson (s), ordförande i socialnämnden.

För mer information kontakta:
Socialnämndens ordförande Eva Andersson
090- 16 17 70
070- 326 63 80
eva.andersson@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se